“އާނާ… އަަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވޭ އާނާދެކެ.. އެކަމު އަހަރެންނަކަށް މި ލޯތްބެއް ހާސިލެއް ނުކުރެވޭނެ.. އަހަރެން ހެޔޮ ހިތުން އާނާ އަހަރެން ކިބައިން ސަލާމަތް މިކުރަނީ އަބަދުވެސް ޒަޔާލް އާއި އެކު އުފަލުގައި އުޅޭނެ ކަމަށް.. އަހަރެންގެ ދުޢާ އަކީވެސް އެއީ… އަހަރެން އަބަދުވެސް ހުންނާނަން އާނާއަށް އެހީވެދެން ޒަޔާލް ނެތް ތާނގާ… އަބަދުވެސް……” އާނާއަށް ހޭލެވުނެވެ. އޭރު އޭނާގެ ކަންފަތުގައި އެނބުރެމުން ދިޔައީ ދާދި ދެންމެއަކު އޭނާއަށް ފެނުނު ހުވަފެނުގައި ކާރިލް ދެއްކި ވާހަކަތަކެވެ. ހިތާ ހިތުން ކާރިލްއަށް ޝުކުރުކޮށްލިއެވެ.

 

3 މަސް ފަސް..

 • “ވާވް… ކޮންގްރޭޓްސް ޓް ބޯތް އޮފް ޔޫ.. އަހަރެން ވަރަށް ވަރަށް އުފާވެއްޖެ..  ހާދަ އިންތިޒާރެއް ކުރީމޭ މި ދުވަހަށް… ޝައު ވެޑްސް އަނޫފް.. ވަރަށް ގުޅޭ އިނގޭ..” އާނާ ޝައުނާގެ ގައިގާ ބައްދާލާގައި އެހެން ބުނެލީ ފުޅާ ހިނިތުންވުމަކާއި އެކުގައެވެ. އާނާގެ ކައިރީގައި ހުރި ޒަޔާލްވެސް ދެމީހުންނަށް ތައުރީފް ގެ ބަސްތަށް ރައްދުކުރަމުން ދިޔައެވެ. ޝައުނާ ރީތި ދިގު ހެދުމެއްގައި ހުރިއިރު އެ ހެދުން ވަނީ ހުދު ކުލައިން ފަހާފައެވެ. ހެދުމުގެ ފަސްބައިގައި ރަތް ލޭސް ފޮތިން އެކި ޑިޒައިން ތަށް ކޮށްފައި ހުއްޓެވެ. ކައިރީގައި ހުރި އަނޫފް ހުރީ ހުދު ކޯޓް ފަޓްލޫނުގައެވެ. ދެމީހުން ފެންނަލެއް އެހާވެސް ރީއްޗެވެ. އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ހިނިތުންވުމެވެ. ކުރިއަށް އަންނަން އޮތް ތޫފާނުގެ ހިލަމެއް ނުވާހާވަރަށްވެސް މިއަދު ތިބީ އުފަލުންނެވެ. އަޑިގަނޑަކަށް ފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރިއެއް ކަމަކު އެރިފައި ތިބި އުސްގަނޑުން އަޑިގަނޑު ނުފެންނަކަހަލައެވެ. ނުވަތަ ބަލަން ބޭނުން ނުވާކަހަލައެވެ.

“ހުމް ހުމް… ދެން އޮތީ ތިމީހުންގެއޭ.. ކޮން އިރަކުންތަ އެކަން ވާނީީ؟” ޝައުނާ ޒަޔާލް އަދި އާނާއާއި ދިމާލަށް ބަލާލަމުން އެހެން ބުނެލުމުން އާނާ ގެ މޫނުމަތިން ލަދުވެތިކަން ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. “މިހާރުވެސް ކުރަންވީހަމަ..” ޒަޔާލް މަސައްކަތް ކުރީ އާނާ އިތުރަށް ލަދު ގަންނުވާލާށެވެ. އޭނާއަށް އެންމެ ކަމުދަނީވެސް އާނާ ލަދުގަނެފައި ހުންނައިރުގައެވެ. އެންމެންގެ ހުނުމުގެ އަޑު އިވުމާއި އެކު އާނާ ‘ދެންން’ އޭ ކިޔުމަށްފަހު އެތަނުން ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ.

މިހާރު އެންމެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދާ ދުވަހަކީ އެއެވެ. ނަމަވެސް އާނާއާއި ޒަޔާލް ބޭނުންވަނީ އެ ދެމީހުންގެ ގުޅުމަށް އަދިވެސް ވަގުތު ދޭށެވެ. ވަގުތު ދިނުމަކުން މައްސަލައެއް ނެތްތާއެވެ. ގޯސް މަގަކުން ނުދަންޏާ އެ ނިމުނީއެވެ. އެންމެން އުފަލުގައި އަދި މަޖަލުގައި ޕާޓީ ނިމިގެން ދިޔައިރު ޝައުނާގެ ހިތް ވަނީ ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. ހިތް އަވަސްވެފައެވެ. އެއްބައިފަހަރު އޭނާގެ މޫނު މައްޗަށް ރަތް ކުލަ އަރަމުން ދިޔައީ ބައެއް ހިޔާލުތަށް ސިކުނޑީގައި އެނބުރެމުން ދާތީއެވެ.

************

“އަދި ބާރަށް ދުއްވަބަލަ ޕްލީސް..” އާނާ ޒަޔާލްގެ ގައިގައި ބައްދާލައިގެން އިނދެ އެހެން ބުނެލީ ޒަޔާލް ދުއްވަމުން ދިޔަ ސައިކަލުގެ ދުވެލި މަޑުކަމުންނެވެ. އަދި އަނޫފްއާއި ޝައުނާ އެމީހުންނަށް ވުރެ ކުރީގައި ތިބީމައެވެ. “ޕިސް ދެން ދޯ… ހާދަ ބޯރިންގް އެ ޔާލް އަކަށް ނޭނގެ ބާރަކަށް ވެސް ދުއްވާކަށް ހަހް…” އާނާ  ކުދި ކިޔަމުން ދިޔައިރުވެސް ޒަޔާލް އިނީ މަޑުންނެވެ. އޭނާގެ ހިތް މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ނުތަނަވަސްވާން ފަށައިފިއެވެ. ނުބައި އިންޒާރެއް އޭނާއަށް ދޭފަދައެވެ. ކޮންމެން ކަމެއް ވާން އުޅޭހެން އޭނާއަށް ހީވަމުން ދިޔައެވެ. އާނާ އަށް އެކަން ފާހަގަ ވިއެވެ. “ޔާލް ކިހިނެއްވެފައި؟؟” އާނާ އެހެން އަހާލީ ވަރަށްވެސް ލޯބިންނެވެ. އަދި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އެކުގައެވެ. ޒަޔާލް ހީކުރީ އޭނާ މަޑުން އިންނާތީ އާނާ ކަންބޮޑުވީކަމަށެވެ. “އެއްވެސް ކަމެއް ނުވޭ.. ހިނގާ ދޯ ބާރަށް ދުއްވާލަން..” ޒަޔާލް ހާސްކަން ފިލުވާލަމުން މޫނުމައްޗަށް ދެއްކުންތެރި ހިނުތުންވުމެއް ވެރިކޮށްލިއެވެ.

ނަމަވެސް އާނާއަށް މާ ރަނގަޅަށްވެސް ޒަޔާލް އިނގެއެެެެވެ. އެހެން ކަމުން އޭނާ ނިންމީ އިހަށް އެވާހަ ނުދެއްކުމަށެވެ. ޒަޔާލް ގާތު ކިތަންމެ ވަރަށް އެހިޔަސް އޭނާ ބުނަން ހިތަށް އެރިއްޔާ ނޫނީ ނުބުނާނެކަން އާނާއަށް ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް އިނގެއެވެ.

ޒަޔާލް ގެ ސައިކަލު ބާރަށް ދުއްވަން ފެށުމުން އާނާ ހޭންފެށިއެވެ. އޭނާ ބޭނުން ވި ގޮތަށް ކަން ވީމައެވެ. ޒަޔާލްމެން ސައިކަލު ގޮސް އަނޫފްމެންގެ ސައިކަލާއި އެއްހަމައަށް އެރިއެވެ. ޝައުނާ އާނާގެ އަތަށް ޓަޗެއް ދިނެވެ. އަނޫފްއާއި ޒަޔާލް އެކަކު އަނެކަކަށް އަވަސް ނަޒަރެއް ދިނުމަށްފަހު ހިނިތުންވެލިއެވެ. އެ ދެމީހުންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި ވަނީ މަގަށެވެ. ކިތަންމެ ހަމަހިމޭން މަގެއް ކަމުގައިވިޔަސް ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ކުރިމަތިން އައިސްދާނެއެވެ. ދެމީހުން އެއްހަމައިގައި ދުއްވަމުން ގޮސް އަނޫފް ސައިކަލު އެއަށްވުރެވެސް ބާރުކޮށްލިއެވެ. ޒަޔާލް އަނޫފް ކައިރި މަޑުން ދުއްވުމަށް ގޮވިއެއް ކަމަކު އޭނާ ކަންފަތަކަށް އަޑެއް ނީވުނެވެ. ޒަޔާލް އޭނާގެ ސައިކަލުވެސް ބާރަށް ދުއްވާލީ އަނޫފް އާއި އެއް ހަމަޔަކަށް އެރުމަށެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި އާނާ ކިޔާވަރުންނެވެ. ހިތްހަމަނުޖެހުނު ކަމުގައިވިޔަސް އޭނާ އެކަން ކުރީ އާނާގެ އެ ރީތި މޫނުން ހިނިތުންވުން ފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

ސައިކަލު ދުއްވާލެއް ބާރުކަމުން އާނާގެ އައްސާލެވިފައިވާ އެ ރީތި އިސްތަށިގަނޑު ވަރަށް ބާރަށް ވިހުރެންފެށިއެވެ. އޭނާއަށް އެކަން ވީ މަޖާ ކަމަކަށެވެ. ޒަޔާލްގެ ބަނޑުގައި ދެއަތް އަޅާލައިގެން އޭނާގެ ބުރަކަށިމަތީ އޮށޯވެ އޮތްގޮތުން ހީވީ އިތުރު އެހެން ކަމެއް މިދުނިޔެއިން ބޭނުންވެސް ނުވާނެ ފަދައެވެ. ލޯ މަރާލައިގެން އޮވެ ސިފަކުރަމުން ދިޔައީ އާނާ ކައިވެންޏަށް ފަހު ކުރާ ފޮނި އުއްމީދުތަށް ހާސިލްވަމުން ދާނެގޮގޮތެވެ. ލުއި ހިނިތުންވުމެއް އެމޫނުމަތީ ކުޅެލިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އެނާ ސިއްސައިގެން ގޮސް އެއްފަޅިއަކަށް އެއްލިގެން ދިޔައީ ޒަޔާލް އާނާ ކޮށްޕާލުމުންނެވެ. ޒަޔާލް އޭނާގެ ގައިގައި ހުރި ބާރެއް ލައި އާނާ އެއްފަޅިއަކަަށް ކޮށްޕާލީ ކުރިމަތީގައި އޮތް ނުރައްކާ މާ ބޮޑުވީމައެވެ. އަނޫފްގެ ސައިކަލު ބްރޭކް ނުޖެހި އުޅެނިކޮށް ކުރިމަތިން އައި ޕިކަޕް ގައި ޖެހި ވިއްސައިގެން ދިޔައެވެ. ޒަޔާލްއަށް ވެސް ވީ އެވަރެވެ. އޭނާއަށް އާނާ ކޮށްޕާލެވުނުކަން އެނގުނެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާއަށް ސައިކަލު ކޮންޓޮރޯލް ކޮށްލާނެ ވަގުތެއް ނުލިބި ގޮސް ޖެހުނީ ޕިކަޕްގައެވެ. ޝައުނާގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު މުޅި ފަޒާގައި ގުގުމައިގެން ދިޔައީ ޕިކަޕާއި ދެ ސައިކަލު ޖެހުނު ބާރު އަޑުފައްގަނޑާއި އެކުގައެވެ. އާނާ އަށް ބަނޑުގައި އަތް އަޅާލެވުނީ އޭނާ މަގުމަތީގެ އެއްފަޅިއަކަށް ޖެހުނު ގޮތަކުން ބަނޑަށް އެރި ތަދަކުންނެވެ.

އާނާއަށް އިވުނު އަޑުގެ ސަބަބުން އިސްއުފުލާ ބަލާލެވުނެވެ. ބަނޑަށް އެރި ތަދުވެސް ފިލައިގެން ދިޔަކަހަލައެވެ. އެ މަންޒަރު ފެނުމުގެ ކުރިން އޭނާ މަރުވިނަމަތާއެވެ. ނުވަތަ އެމީހުން ކައިރި ހުރިނަމަތާއެވެ. ޕިކަޕް އެތަނުން ބާރު ދުވެއްޔެއްގައި ސަލާމަތްވެގެން ދިޔައެވެ. އެ މަގުގައި އިތުރަށް އެހީވެދޭނެ މީހަކު ނެތެވެ. އާނާގެ ލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަތަށް އަންނަން ފެށިއެވެ. ލެޔާއި ތަތްތެޅިފައި އެއޮތީ އޭނާގެ ލޯބިވާ ޒަޔާލްއެެވެ. އަދި އެންމެ ގާތް ދެ އެކުވެރިންނެވެ. ކޮޅަށް ތެދުވެވުނީވެސް ވަރަށް އުނދަގުލުންނެވެ. ދެފައި މަގުމަތީ ގާނަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދުވެފައި އެދިމާލަށް ދިޔަ އާނާ ހުރީ ގިސްލެވެން ފަށާފައެވެ. އެ ހިތް ނެގި ނެގިފައި ޖެހެމުން ދިޔައެވެ. އާނާއަށް އެހިސާބަށް އެރެވުނުއިރު އޭނާއާއި  ކައިރީގައި އޮތް އަނޫފް ޝައުނާގެ އަތުގައި ހިފައި ބާރުކޮށްލިތަން ފެނުނެވެ. އެއާއި އެކު ހުޅުވާފައި އޮތް އަނޫފް ގެ ދެލޯ މެރުނެވެ. އާނާއަށް އަނގަމަތީ އަތް އެޅުނެވެ. ޝައުނާގެ ލޯ ކުރިންވެސް އޮތީ މެރިފައެވެ. އެ ދެމީހުންގެ ކައިރީ ލޭ ކޯރުތަށް ދުވަން ފެށިއެެވެ. އާނާގެ ނަޒަރު ދެން ހުއްޓުނީ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ތެޅި ތެޅި އޮތް ޒަޔާލްއަށެވެ. އެތަންފެނި އޭނާގެ ލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަތަށް ފައިބައިގެން ދިޔައެވެ. “ޔާލް” އޭ ކިޔާ ހަޅޭލަވައިގަނެފައި އެ ދިމާލަށް ދުއްވާގަތް އިރު އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް އަރަމުން ދިޔަ ތަދު އިހްސާސްވެސް ކޮށްނުލެވޭ ކަހަލައެވެ.

އާނާ ގޮސް ޒަޔާލް ކައިރީ ކަކޫ ޖަހާލަމުން އިށީނެވެ. ޒަޔާލްގެ މުޅި މޫނުމަތީ ވަނީ ލެޔެވެ.  ނިތްކުރިމަތި ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާއިރު އެތަނުން ހޯސްލާފައި ލޭތަށް ފައިބައިގެން އާދެއެވެ. އާނާ ޒަޔާލް ގެ ބޯ އޭނާގެ އުނގުމަތީ ބާއްވަލަމުން އިށީންދެލީ ޒަަޔާލް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ބުނަން އުޅުނުހެން ހީވެގެންނެވެ. “ޔާލް… ޔާލް.. މީހެކޭ.. މީހެކޭ..” އާނާގެ އަޑު ބެދުނެވެ. އިތުރަށް އޭނާގެ އަޑެއް ނުނިކުތެވެ. އާނާއަށް ޒަޔާލްގެ މޫނާއި ދިމާލަށް ބަލާލެވުނެވެ. ޒަޔާލް ލެއިން ތަތްތެޅިފައި އޮތްއޭނާގެ އަތް އާނާގެ ކޮލުގައި ފިރުމާލުމަށްފަހު ކަރުނަތަށް ފޮހެދިނީ ނުރޯށޭ ބުނާކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. އޭނާގެ އަނގަ ހަރަކާތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް އެއްޗެއް އޭނާއަކަށް ނުބުނެވުނެވެ. އާނާ އޭނާގެ މޫނު ޒަޔާލްގެ މޫނާއި ކައިރިކޮށްލިއެވެ. “އަހަރެން ދޫކޮށްފައި ދަނީތަ؟ ޕްލީސް ނުދޭ… ކިހިނެއް އުޅޭނީ ޔާލް އާއި ނުލާ.. ޕްލީސް ޔާލް..” އެއިން ކޮންމެ ލަފްެޒެއްވެސް އޮތީ އާނާގެ ހިތުގައެވެ. ދުލުން އެންމެ ބަހެއްވެސް ނުނިކުތްތާނގާ އަނގަވެސް ހުޅުވާނުލެވުނެވެ. ޒަޔާލް ގެ މޫނުމަތިން ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ފެންނަމުން ދިޔައީ އޭނާއަށް އާނާ ސަލާމަތް ކޮށްދެވުނީތީއެވެ. އޭނާގެ ލޯބި ސަލާމަތްވީތީއެވެ. އާނާގެ ނޭފަތުގައި އޭނާގެ ތުންފަތް ޖައްސާލިއެވެ. އޭރު އާނާގެ ގިސްލުމުގެ އަޑު އިވެމުން ދިޔައެވެ. “ބަލާލަބަލަ.. ޝައުނާ އާއި އަނޫފްވެސް… ދެން ޔާލް ވެސް……” އާނާއަށް އުނދަގުލަކުން އެހެން ބުނެލެވުނެވެ. ޒަޔާލް އާނާގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ފިރުމާލިއެވެ. އޭނާ އަނގައިން އެއްޗެއް ބުނަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ.

އާނާ މަގުގެ ދެފަރާތަށް ބަލާލީ މީހެއްގެ ހިލަމެއް ވޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް ކޮޅާކޮޅުން އެކަކުވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ނާ އުއްމީދީ ގޮތަކަށް ޒަޔާލް އާއި ދިމާލަށް އާނަ ބަލާލިއެވެ.. އަދި އޭނާ ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ. އަޑުން އަޑުނަގާ ރޯންފެށިއެވެ. ޒަޔާލް އަވަސް ނޭވާތަކެއް ލަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާއަށް އުނދަގޫތަކެއް ވާންފެށިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އާނާގެ މޫނުމަތީ ހިފާލިއެވެ. އާނާއާއި ހަތަރު ކަޅި ހަމަ ކޮށްލިއެވެ.. “އޭނީ.. އަ…އައި…ލަވް…ޔޫ…” ޒަޔާލް އެހެން ބުނެލެވުނީ ވަރަށްވެސް އުނދަގުލުންނެވެ. އެއާއި އެކު އާނާގެ މޫނުމަތީ ހިފައިފައި އިން އޭނާގެ އަތް ގޮސް ވެލިގަނޑުމަތީ ޖެހުނެވެ. އާނާ ތުރުތުރު އަޅައިގެން ދިޔައެވެ. “ޔާލް ޔާލް” އޭ ކިޔާ ޒަޔާލްއަށް ގޮވަމުން ދިޔައިރު އޭނާގެ ދެލޯ ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. އޭރު އޭނާގެ ހަރަކާތްތަށް ހުރިގޮތުން ހޭ ބުއްދި ފިލައިގޮސްފައިވާހެން ހީވެއެވެ. “ޔާލް.” އާނާ ވަރަށް ބާރަށް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ.

 

****

“ހަށިގަނޑާއި ފުރާނަ ވަކިވެވި ނެތިފަނާވެ ދިޔަސް ހެވޭ….

ކަށިވެ ފީ ވެއްޔަށް ވެދިޔަޔަސް ލޯބި އަހަރެން ވާނަމޭ….”

އާނާ ލަވައިގެ އެބައި ކިޔާލިއެވެ. ކުޑަ ކުޑަ އެ ކޮޓަރީގެ ހުރިހާ ދިމާލަކުން އިކޯ ވެގެން އައީ އާނާގެ އަޑެވެ. އޭނާއަށް އެކަން ވީ މަޖާކަމަކަށެވެ. އެހެންކަމުން އެއަށް ވުރެވެސް ބާރަށް އޭނާ ލަވަކިޔަންފެށިއެވެ.

“އޭތް.. ނޭނގޭތަ އަޑުގަދަކުރުން މަނާކަމެއް.. މީހުން ނިދާ ގަޑި މީ..” އާނާގެ ކޮޓަރިއާއި ހަމާލަށް އައި ހުދު ޔުނީފޯރމެއްގައި ހުރި ފިރިހެނަކު ހަރުކަށި ކަމާއި އެކު އެހެން ބުނެލުމަށް ފަހު އެތަނުން ދާން ހިނގައިގަތެވެ. އާނާ އަށް އިތުރަކަށް އެއްޗެއް ބުނާކަށް ނުކެރުނެވެ. އޭނާ މިތާ އުޅޭ މީހުންދެކެ ގަންނަނީ އަމަށަކު ބިރެއް ނޫނެނެވެ.

“އާނާ…..” އާނާ އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތް އެތަނަށް އައިކަން އިނގުނީ އޭނާއަށް ގޮވާލިއަޑު އިވުމުންނެވެ. ދަތްތަށް ފެންނަވަރަށް ހީލަމުން އޭނާ ކޮޓަރި ވަށާ ހޯދާލިއެވެ. ލައިގެން ހުރި ނޫކުލައިގެ ޓީސާޓަކާއި ހަރުވާޅު އޭނާގެ  ގަޔަށް ދޫ ކަމުން ގޯންޏޭކޭ އެއްފަދައެވެ. މޮޔައެއްހެން ހެމުން “ކޮބާ…؟ ޔާލް” އޭ ކިޔާ އެ ކުޑަ ކޮޓަރި ހޯދަން ފެށިއެވެ. “ޔާލް..” އާނާ އެކިތަންތަން ހޯދަމުން ދިޔައެވެ. އެ ކުޑަކޮޓަރީގައި ފިލޭނެ ތަނެއް ނެތް ކަމުގައިވިޔަސް އޭނާގެ ސިކުނޑިއަށް ހީވަނީ އެހެން ކަންނޭނގެއެވެ.

“އާނާ.. މިހިރީ އޭ..” އާނާއަށް އެއަޑު އިވުނީ ކުރިން އާނާ އިށީނދެ އިން ދިމާލުންނެވެ. ފުޅާ ހިނިތުންވުމަކާއި އެކު ގޮސް އޭނާ ކުރިމަތިން ފެނުނު ޒުވާނާގައިގާ ބައްދާލިއެވެ. “ޔާލް…” އެއާއި އެކު އާނާ ރޮއެެގަތެވެ. އެ ޒުވާނާ މަސައްކަތް ކުރީ އާނާ ދުރަށް ލާށެވެ. އެއީ އަބަދުވެސް އޭނާ ކަންކުރާ ގޮތެވެ. ނިދާފައި އޮތް އޭނާގެ ހިއްސުތަކާއި އިހްސާސްތަށް އަނެއްކައިވެސް ހޭލަފާނެތީ އޭނާ ބިރުގަނެއެވެ. “ކިހިނެއްވީ އާނާ..؟” އެ ޒުވާނާ އާނާ ހަދާފައި އިން ކުޑަ އެނދެއްގައި ބައިންދަމުން އެހެން އަހާލީ އާނާގެ ކަރުނަތަށް ފޮހެލަމުންނެވެ. “ޔާލް.. ކީއްވެތަ ނާންނަނީ ދުވާލު.. މިއަދުވެސް މަންމަ ކިޔަނީ ޔާލް މަރުވީ އޯ.. މަންމަމެން ގަބޫލެއް ނުކުރޭ ޔާލް” އާނާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިކުނޑި ހަމަޖެހޭ ވާހަކައެއް ބުނެލިއެވެ.

“އާނާ..! އަހަރެންނަށް ކިހިނެއް ބުނެވޭނީ… އަހަރެން މީ އާނާގެ ޒަޔާލް ނޫންކަން.. ކިހިނެއް؟ އަހަރެން ވައުދު ވިން ޒަޔާލް ނެތް ދުނިޔޭގައި އަބަދުވެސް އާނާ ކައިރި ހުންނާނަމޭ.. ހިމާޔަތް ކުރާނަމޭ.. ޒަޔާލްގެ ސިފައިގައި އަންނަން މި ޖެހެނީވެސް އެހެންވެ.. ތި ހިތަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭތޯ.. ތީ މޮޔައެއް ކަމުގައި މުޅި ދުނިޔެ ދެކުނަސް އަހަރެންނަށް ތީ މޮޔައެއް ނޫން. އަހަރެންނަށް އެދުވަހު އެހީވެ ދެވުނިސް.. އެކަމު ތަޤްދީރުގެ ނިންމުމަކަށް އަހަރެން ބާރެއް ނުފޯރުވޭނެ.. މާފުކުރޭ އާނާ… އަހަރެންނަށް ވާނަމަ ޒަޔާލް ސަލާމަތް ކޮށްދިނިސް.. އެކަމު….” ކާރިލް ހިތާ ހިތުން އެހެން ބުނެލީ އާނާއާއި ދިމާ ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެއެވެ. އޭނާގެ ހިތަށް ތަދުވަމުން ދިޔައެވެ. ޒަޔާލްގެ ސިފައިގައި އަންނަންވެސް ޖެހެނީ އާނާ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ދޭށެވެ. މޮޔައެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އަބަދުވެސް އާނާއާއި އެކު ކާރިލް ހުންނާނެއެވެ. އޭނާ ހަމައެކަނި މިކަން ކުރަނީ އާނާ އަށް ޓަކައެވެ. އާނާ ދެކެ އޭނާ ވަމުން އައި ލޯތްބަށްޓަކައެވެ. އަދި އާނާ ޒަޔާލް ދެކެ ވަމުން އައި ލޯތްބަށްޓަކައިވެސްމެއެވެ. އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނަގާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއްނުވެއެވެ.

“ޔާލް..މަންމަމެން ކިޔަނީ އޭ ޔާލް މަރުވީ އޭ.. މަރެއް ނުވަމެއްނު ދޯ” އާނާ ޅަކުއްޖެއްހެން އެހެން ބުނެލީ ކާރިލްގެ ޖަވާބެއް ނައުމުންނެވެ.

ކާރިލް ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އޭނާއަށް އެވަގުތު ކުރަމުން ދިޔަ އިހްސާސްތަށް ފޮރުވާލަމުންނެވެ. “ޔާލް.. އަހަރެންނަށް އޭރުވެސް އިނގޭ… އެކަމު އެކަކުވެސް ގަބޫލެއްނުކުރޭ…” އަނެއްކާވެސް އާނާ ވާހަކަދައްކަންފެށިއެވެ.

“ޔާލް…. އިނގޭތަ.. އަހަރެން ލަވަ ކިޔަންޔާވެސް މި މީހުން ހަޅޭލަވައިގަނޭ.. އަހަރެން ވަރަށް ބިރުގަނޭ..” އާނާ އެހެން ބުނެލީ ކުޑަކޮށް ދެއަތް މެއާއި ކައިރިކޮށްލަމުންނެވެ. ކުޑަކުއްޖެކޭ އެއްފަދައިންނެވެ.

“އެހެންތަ؟ އެކަމުވެސް އާނާ ލަވަ ކިޔާބަލަ… އެމީހުން އައިއްސިއްޔާ ރަނގަޅު ލަނޑެއް ދޭނަމޭ…” ކާރިލް އެހެން ބުނެލީ އާނާގެ ބިރުގަނެފައި ހުރުމުންނެވެ. “އަސްލުތަ؟ ޔޭ” އާނާ އެހެން ބުނެލަމުން ފުންމާލިއެވެ. “ޝްޝްޝް… އާނާ.. މީ ރޭގަނޑޭ.. އެންމެން ތިބޭނީ ނިދާފަ.. ޖެހޭނީ ވަރަށް ސިއްރުން އުޅެން.. މަޑުމަޑުން ލަވަވެސް ކިޔަން ޖެހޭނީ..އިނގޭ…” ކާރިލް އާނާއަށް ނަސޭހަތް ދިން އިރު ހީވީ ކުޑަކުއްޖަކަށް ދޭ ހެންނެވެ. އެއާއި އެކު އާނާ “ޝްޝް” އޭ ކިޔާ ޝަހާދަތް އިނގިލި އޭނާގެ ތުންފަތުގައި ޖައްސާލިއެވެ. ކާރިލް ލުއި ހިނިތުންވުމަކާއިއެކު އާނާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ. މިތާ އުޅޭ ބައެއް މުވައްޒިފުން އާނާ ކުރާ މޮޔަ ކަންތަކުން އެތަކެއް އަދަބެއް އާނާއަށް ދެއެވެ. މޮޔައިންނަށް ވިޔަސް އެއީވެސް އިންސާނެކޭ ކާރިލް ހިތަށް އަރައެވެ. އެކަން ބަލަން ކުޅަދާނަ ނުވެގެން ކޮންމެ ރެއަކުވެސް އާނާއަށް ވިސްނައިދެއެވެ. އާނާ އެއްބަސް ވިއެއްކަމަކު އަނެއްކާވެސް ހަނދާންނެތޭނެއެވެ.

“އާނާ… މިދިމާ ބަލާބަލަ… މިތާ އުޅެން ޖެހޭނީ ވަރަށް ބަސްއަހައިގެން އިނގޭ… މަޑު މަޑުން އިނގޭ… އެހެންނޫނީ އަހަރެންނަކަށް ނާދެވޭނެ.. އާނާ ބަސްއަހައިގެން އުޅެންޏާ އޭ އާދެވެނީ.. މިތާ އުޅޭ މީހުން އަދަބު ދެނީ އެމީހުން ބުނާގޮތަށް ނޫޅޭތީ.. ބަސްއަހަންޏާ ނުދޭނެ.. އޭރުން އާނާއަށް ހަދިޔާއެއްވެސް އެމީހުން ދޭނެ..” ކާރިލް އެހެން ބުނެލުމުން އާނާ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލިއެވެ. “ޔާލް އަހަރެން ބަސްއަހާނަން.. ހަދިޔާވެސް ބޭނުން.. ޔާލް ވެސް ބޭނުން.. ޔާލް އަންނަންޗޭ.. ނައިސް ނުހުންނަންޗޭ. އޭރުން އަހަރެން ވަރަށް ދެރަވާނެ.” އާނާ އެހެން ބުނުމުން ކާރިލް ލުއި ހިނިތުންވުމަކާއި އެކު ބޯ ޖަހާލިއެވެ.

ރޭތަށް ނިމިގެން ދަނީ މިކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ކޮންމެ ރެއަކުވެސް ކާރިލް ޒަޔާލްގެ ސިފައިގައި އާނާ ކައިރިއަށް އާދެއެވެ. ދެހިތަށްވެސް ހަމަ ޖެހުމެއް ލިބިގެން ދެއެވެ. އޭނާ އަމިއްލަ އިމުން ދުވަހަކުވެސް ބޭރެއް ނުވެއެވެ. ޒަޔާލް އަށް ކޮށްފައިވާ ވައުދު އޭނާއަށް އަދިވެސް ހަނދާން އެބަހުޢްޓެވެ. “…… ޒަޔާލްނެއް ދުނިޔޭގައި ވެސް އަހަރެން އާނާ ހިމާޔަތް ކުރަން ހުންނާން.. އޭނާ ކައިރި… ނަމަވެސް އެއަށް ވުރެ އިތުރަކަށް އަހަރެން ގުޅުމެއް ނުބާއްވާނަން… އަދި ނުވެސް ވިސްނާނަން………” އެބަސްތަށް އަދިވެސް އޭނާ އަށް އަޑުއިވެއެވެ. ކޮންމެތާކު ހުއްޓަސް ޒަޔާލްއަށް ހެޔޮ ރަހުމަތް ލައްވާށެވެ.

“ހަށިގަނޑާއި ފުރާނަ ވަކިވެވި ނެތިފަނާވެ ދިޔަސް ހެވޭ….

ކަށިވެ ފީ ވެއްޔަށް ވެދިޔަޔަސް ލޯބި އަހަރެން ވާނަމޭ……”

 

-ނިމުނީ- 🙂

29

72 Comments

 1. Ryn

  December 25, 2015 at 7:40 am

  hey guys hre is the lst prt of this stry 😉 hope this prt plus the whle stry ws nyc… n wanna say thnks fr a lil princess 😉 hope she wil see this 😉 …thnks dear… thnks alt 😉 … n thnks fr readin guys… enjoy 😉 😉

 2. ninth

  December 25, 2015 at 7:56 am

  kadaeynun…. yaal maru v ma… bt story very nyc…

  • Ryn

   December 25, 2015 at 8:06 am

   owh ehnthr? yaal maru vma dhw kada v.. hehe ekm abadhu luv stries cmple eh nuvaane ehnu 😉 😉 thnks fr readin enjoy 😉 😉

 3. Immy

  December 25, 2015 at 7:59 am

  yaaayyyyyyyyyy…… m the frsttt… m the frstt…… hehe..
  stry vrh saaddd… 🙁 🙁
  immy bueemennu ryn kaaree mi gothah stry nuliyaasheyy… immy vrh dheravey… 😛 😛 😛
  balaabala stry nimi goii vxx…. aanaa moya kollee n xayaal n anoof n shauna vxx maraalee… 🙁 🙁 🙁
  hithah aruvabala aanaa dheravaane varu… (SNIFF)
  kiaa dheravaane aanaaa…. ehn gothakah stry nimmi nama hama perfect vaane mi stry….
  ryn abadhuvx balaanee sad gothakah stry nimmaaleveythw….
  bst of luck n miss ya…. :P:P:P <3

  • Ryn

   December 25, 2015 at 8:10 am

   oops nt this tym bt ur alwys frst ingey immu 😉 😉 n yrh buniyas i tld u dhw aslu cncpt iny maraalnshey.. heheh dhn immu dheraviyas.. ryn vx dheravey.. bt as a writr i shuld nt hve fylings 😛 😛 😛 😛 eyrun dhera vgn gos yaal n aanu gulhuveyny hehehe 😛 ekm aslu dheravi ingey ryn vx bt kyhkuraany nw nimifa e othy 😛 owh.. dhn ehn stry ehge dhw endin happy khlaany 😉 hahaha yrh vrh dhera khlaa hiyy vey ehnve 😛 😛 i lyk stries with sad endins sum tyms 😛 anways thnks alt. gud lck to u too.. miss u mre 😉

 4. Immy

  December 25, 2015 at 8:03 am

  n i frgt to tel…. pic vrh habeys hama…
  n cn u tel me kihineh eynee boy kujja fade kofa pic in??

  • Ryn

   December 25, 2015 at 8:11 am

   aww thnks.. hehehe. n ei intrnt in srch khlyma ai pic eh 😉 😉 ryn ehv kameh nukurn 😉

 5. Immy

  December 25, 2015 at 8:16 am

  omggg witha triple g….. u lyk stries with sad endings????
  didnt knw tht b4….
  n kihineh kihineh kankan?????

  • Ryn

   December 25, 2015 at 8:21 am

   hahahaha… yrh sumtyms i lyk 😉 owhh.. hehehe n kankan hama salhi 😉 bt nt so majaa lyk bfr 😉

 6. Immy

  December 25, 2015 at 8:18 am

  axlu immy 2nd dhww…. too bad…
  immy cmnt type kurn ingadeega kanneyge ninth theenee cmnt koffa….
  n immy reload vx nukoh inee… thts y…..
  miadhu neiithr college eh rynnnn?????

  • Ryn

   December 25, 2015 at 8:24 am

   heheh owh… yrh vedhaane.. hehhe n yrh nw no classes 6 jan ga exms. 9 jan ga nxt session fesheyne.. -_-.. hehehe 😉 ehn nunas mii 25.. chrstmas ey.. so holiday eh 😉

 7. mice

  December 25, 2015 at 8:24 am

  woww ryn! awsom stry!

  • Ryn

   December 25, 2015 at 8:26 am

   aw thnks mice 😉 thnks fr readin. enjoy 😉 😉

 8. afy

  December 25, 2015 at 8:28 am

  Maasha allah v v v v reethi.☺ekam stry nimmaafa oi gothun v dheravi…immy baeh stry thah jeheyne nimmun mi stry ga genesfai vaa gothah gennan.cux hurihaa life aky happylife eh noon. Mi vaahaka in ves dheyha kohdheny abadhu happy life akun nunimeyne kan.anyway adhi ves bunelan ryn ge stry thah hama v v perfect ey??? all the best ryn.

  • Ryn

   December 25, 2015 at 8:34 am

   aww thnks afy.. owh asluthr sry fr tht.. hehehe… 😉 yrh thts true. nt evry stry has a happy endin plus knme luv stry eh vx cmplt eh nuvaane.. real lyf ga vx dhw hehehe 😉 thnks alt afy thts so swyt hehehe 😉 😉 enjoy

  • Immy

   December 25, 2015 at 8:39 am

   ohhh really??? afyyy…. i knw tht kmme luv stry eh cmplt eh nuvaane…
   bt i never knw tht baeh luv stries ga hama mihaaa unlucky ppl ulheythr…. never heard of it….. ekm vxx vrh dherareyyy sad endin eh innaathee

  • Immy

   December 25, 2015 at 8:45 am

   yahh i knww…. vrh kada vaane dhww mithaa chat kurnyaa…. ya gt vejje…ekam wifi PHONE akah nulibey….. phone ah wifi libeynee haas faaharu effaharu…. hahhaaa gt vejje dhww…. vrh varun phone ah wifi hoadhanee lap ah mihn dheythre dheythrein wifi libuns… ekm mi vxx meehakah ingigenneh noon….
   gt vejjethrr….
   gt nuvanyaa ryn thi buni gothah dhn game in dhimaa kollaagn bunaann…. hehe…
   byee fr nwww lyk u said…..

  • Immy

   December 25, 2015 at 8:46 am

   yahh i knww…. kk bye frm here tooo… <3

 9. Immy

  December 25, 2015 at 8:28 am

  ohhh… immy thankah nudhaathee nuvx balaalevey kn dhuvaheh thww vxx…
  alheyyy alheyy alheyyyyy i jxt remembered…. ohhh its sooo badd…. tday is friday….. n today is 25 dec…
  which means………………………………..

  • Ryn

   December 25, 2015 at 8:35 am

   hehhe ehnthr 😉 n yrh i knw 😉

 10. Immy

  December 25, 2015 at 8:31 am

  gt vejje dhww immy mi bunn ulhey ethii….. 25 dec akee christmas n friday kahala special dhuvahakah religous noon ekam ehaa mahshooru dhuvaheh dhimaavanee….
  CHRISTMAS is FRIDAY…………………………………………………….

  • Ryn

   December 25, 2015 at 8:35 am

   hehhe hmmm .. 😉 😉

 11. Immy

  December 25, 2015 at 8:33 am

  haadha vayeyy ryn netheemaa!!!! **(YAWWNNN)**
  hehe…. axlu vx vrhhhhh booorriiiinnnn…..

  • Ryn

   December 25, 2015 at 8:37 am

   hehehe same hre.. anyways dhn nihmaa.. lolx u knw ryt wht wil happn 😉 😉 we cn cht ehka thaanga ingey 😉 game.. get vehje ehnu.. nt hre or else………. hehehe 😉 bye frm hre.. ingey 😉

 12. shaa

  December 25, 2015 at 8:56 am

  Ajaibeh mee chat room eh tha?
  Story hama habeys ending ves habeys

  • Ryn

   December 25, 2015 at 9:02 am

   sry fr the inconvenience… anyways thnks alt.. thnk u.. enjoy 😉 😉

 13. aathi

  December 25, 2015 at 9:11 am

  Alheyy ryn darlx.. so sad.. 🙁 .. bt story is very nice ingey..n the song is awsum..one of my fav ;)..hope to see more stories of u 😉

  • Ryn

   December 25, 2015 at 9:37 am

   hehehehe sry fr tht.. aww thnks.. yrh rynge vx one of fav.. heheh.. yrh n hope to see ur cmmnts in my stries… 😉 😉 thnks alt.. enjoy 😉

 14. misty

  December 25, 2015 at 9:18 am

  Story hama habeys

  • Ryn

   December 25, 2015 at 9:37 am

   thnks misty 😉 enjoy 😉 😉

 15. faxoo

  December 25, 2015 at 9:27 am

  Hey Ryyn! This story is soooooooo cute ? just wow. And good lyck for the next story

  • Ryn

   December 25, 2015 at 9:38 am

   hey faxu.. awww thnks ingey hehehe.. thnks alt dear 😉 😉 enjoy 😉

 16. Maalu

  December 25, 2015 at 9:41 am

  Sad ending 🙁 🙁 🙁 🙁 :-(…..story vrh vrh vrh vrh vrh reethi……… 😀 ♥♥♥♥♥♥

  • Ryn

   December 25, 2015 at 10:10 am

   aww hehehe sry fr tht.. 😉 😉 thnks mal.. thnks alt 😉 enjoy 😉 😉 <3 <3

 17. ssssss

  December 25, 2015 at 10:25 am

  anoof men nah dhen kihinehtha vee??????????

  • Ryn

   December 25, 2015 at 10:34 am

   emyhun maru v….. thnks fr readin… 😉

 18. kennukbee

  December 25, 2015 at 10:31 am

  Wow. Bt sad ending eh v ma cry kure veny.??

  • Ryn

   December 25, 2015 at 10:36 am

   aww thnks keennn hehhe 😛 alheyy sry 😉 😉 thnks fr readin ingey.. enjoy 😉

 19. Shyhaa

  December 25, 2015 at 10:53 am

  Yaal mn accident vi gady kiriyaa nurovuny….Varah sad……Ekam vex varah salhi….

  • Ryn

   December 25, 2015 at 11:08 am

   awww sry fr tht.. hehe.. thnks ingey 😉 😉 enjoy

 20. nukko

  December 25, 2015 at 11:57 am

  Heyyy….. awwww pooor poor aana… v v sad vi.. accident v hisaabun kiriya nurovuny.. 🙁 🙁 🙁
  N e lil princess ah nukko ge faraathun vs thnks 😉 😉 😛
  N ryyn ur the bst… v rythi mashaallah
  Miss u tc bye

  • Ryn

   December 25, 2015 at 12:20 pm

   awww sry fr tht nukko.. hehehe dhw.. e lil princess ashey aslu dhww credits dhaan jeheyny hehehe.. 🙂 thnks nukko…. n miss u mre tc bye 😉

 21. lai

  December 25, 2015 at 12:14 pm

  ????????????? hama rovihje … hehe my stry ga vess enmn maraalan eba visnan? stry v v v v v v salhi ingey ryn ..i just loved this story .. hama v rythi?? but anoof shaunaa n xayaal maraalyma dhw dhn aanu vess thihedhy moya akah viyya.. hehe.. stry hama v salhi .. gud luck n keep up the good work ryn ?????????????????♥♥♥♥

  • Ryn

   December 25, 2015 at 12:27 pm

   awwwwwwwwwwwwww.. hhahhahah lolxx ehn nuhadhnchey eyrun kada ryn n ix ren n eyn maru vihya aslu ryn vrh dheravaane 😛 hehehhe sry fr tht.. 🙂 thnks alt.. 😉 tc

 22. faathun

  December 25, 2015 at 1:44 pm

  Woooooooow hama habweys ingey…..keep it up

  • Ryn

   December 25, 2015 at 2:16 pm

   heheh thnks faathun 😉 😉 thnks alt.. enjoy 😉

 23. eeamy

  December 25, 2015 at 4:10 pm

  alhe ryn keethikury???btw vvv nice…..hama story perfect igey…uhmeedhukuran v avahah ryn ge new story eh kiyaalan libeyne kamah…….dhen nerey story hithaama veri kohlahchey ryn …..lov uu

  • Ryn

   December 25, 2015 at 4:18 pm

   heheh kudakh sad khlynu eeamy.. 😉 thnks ingey.. yrh rynge new stry eh up kurn fashaifymey nw 3 prt up khfin 😉 eii sad stry eh… 😉 hehehe luv u too 😉 😉 enjoy thnks 😉

 24. eeamy

  December 25, 2015 at 4:12 pm

  nd lov u ey bunefainee ma bunelan i m girl

  • Ryn

   December 25, 2015 at 4:19 pm

   hehehhe 😉 thnks

 25. eeamy

  December 25, 2015 at 8:56 pm

  anehkaa ryn thee girl ehtha?????

  • Ryn

   December 25, 2015 at 10:43 pm

   hahha yrh grl eh 😉 😀 😉

 26. Ashley

  December 26, 2015 at 1:15 pm

  Foohi…

  • Ryn

   December 26, 2015 at 1:40 pm

   owh sry fr tht.. bt thnks fr readin.. enjoy 😉 😉

  • HONEY

   December 27, 2015 at 5:42 pm

   Sad ending eh veema dhw.. asluves.. ekam varah salhi dhen hurihaa kamehves.. romantic words.. i love it.. what you say?? ??

  • Ryn

   December 27, 2015 at 9:48 pm

   ehhehe thnks honey 😉 😉

 27. HONEY

  December 27, 2015 at 5:40 pm

  Uffff… varah reethi vaahaka. Ekam alhe what if yaal is alive in a miracle and surprise ana and bring her out from that.
  Sad endings varah gina ennu mihaaruge story thakuga.. bring a happy ending.. please.. ryn ge vaahaka eh adhi beynun with happy ending. Pls pls pls

  • Ryn

   December 27, 2015 at 9:53 pm

   hehehe thnks honey.. yrh ehn vx vedhaane hehehe.. owh yrh aslu ryn vx beynumeh nuvi maraalaakah bt cncpt ga ihnaany ehn i cn chng it also ekm vx dhn nukury hehehe sry fr tht 😉 yrh ryn nw liyaa stry eii happy endin ihna stry eh 😉 hehe thnks alt ingey honey.. myns alt.. 😉 once again thnks

 28. elsa

  December 28, 2015 at 12:17 pm

  thank u thank u thank u thank u thank u mom , thnks alt , vr rythi , sad ending akh viyas vr vr rythi , poor aanaa dw , once again thaaank u n love u n miss u

  • Ryn

   December 28, 2015 at 5:51 pm

   hehehe it ws my plsur darlin.. <3 n thnkyouu soo much.. hehheh.. 😉 😉 yrh dhw… luv u mre n miss u too 😉 😉 😉 tc ingey

 29. ina

  December 28, 2015 at 8:55 pm

  wowww rynn v v v rythi mi stry…………haadha rythi song ekey dhwww…….

  • Ryn

   December 29, 2015 at 1:32 pm

   heheh thnks ina 😉 😉 hehe yrh dhw 😉 thnks fr readin.. enjoy 😉

 30. Kylene

  December 29, 2015 at 5:51 am

  This is my 1st comment..story v v Reethi ingey 🙂 ending ves awsm Hama ?? keep it up ????❤️❤️

  • Ryn

   December 29, 2015 at 1:38 pm

   owh happy to see a cmmnt frm u.. 😉 thnks alt.. hehe thnks once again.. 😉 😉 enjoy 😉

 31. sarah._.saraa

  December 29, 2015 at 1:14 pm

  masha allah. nice one. <3 keep it up darling. kiyai nimunu iru hama rangalhahves rovifa mihiry :'(

  • Ryn

   December 29, 2015 at 1:39 pm

   aww thnks dear…. aww sry fr tht.. thnks fr readin.. 😉 enjoy

 32. Zuu

  January 17, 2016 at 9:31 pm

  Miadhu zuu mivaahaka kiyuny.. hurihaa baithakehves.. last 2 parts haadha asaruthakeh kuruvaifiyey.. hama rovijje zayaal ah dhimaa v gothunna aana ah v gothun :'( but this story is beautiful. Love it!! ❤ keep it up ryn.. zuu ryn ge mihaaru liyamun dhaa vahaka ves kiyan.. eves varah reethi.

 33. Zuu

  January 17, 2016 at 9:33 pm

  Btw me zu ge first comment hehehe

 34. Vilu De Arjen

  February 23, 2016 at 2:21 am

  Varah salhi

 35. Rafa

  July 18, 2016 at 9:43 am

  Vaah..varah salhi..?

 36. Emotional Girl

  January 15, 2017 at 7:02 pm

  I dont know. Varah Asaru kurey Mi vaahaka Keema.? Varah Rovey goiy ves vey. Vakivedhiya yas adhu midhuniyeyn Soora thiya Mihithun nudhaane eyyy.?

 37. Anonymous

  May 19, 2020 at 7:38 pm

  Vrh Reethi ninmun 🤙🏻🤜🏻🤛🏻🖤

Comments are closed.