އަހަރެންނަށް އުފަލުން ރޮވުނެވެ.  އަޑިގަނޑަކަށް ފަހު އުސްގަނޑެއްވެސް އަންނާނެކަން އަހަރެން ހަނދާން ނެތުނީއެވެ..

ޝާ؟؟ މިސާލަކަށް އަހަރެެމެންނަށް ލިބުނީޔޯ ބޭބީ އެއް. ގާލް އެއް.. ކޮންނަމެއް ކިޔާނީ؟؟” ” އުމްމްމްމް.. އައިޒާ ޝާހާން… ސަޅިތަ؟” “ހުމްމް ސަޅި އެކަމު ކޮންތާކުން ތިނަން ލިބުނީ” “ވާހަކައަކައަކުން” ” އޯވް.. ޝާހާން ހަނދާން ނެތުނީއޭ. ޝާ މެން ކަހަލަ މޮޅު ވާާހަކަ ލިޔާ ކުދިން ދެން ވާހަކައިންތާ ދޯ ނަންވެސް ހޯދާނީ” “ހެހެހެހެ”

އަހަރެން ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަމުން ދިޔައީ ވަރަށް ވެސް އުފަލުގައެވެ. މަޖަަލުގައެެވެ. ކުރިއަށް އޮތް އަޑިގަނޑު ނުފެންނަހާވަރުގެ އުސްގަނޑަކަށް އެރުނީއެވެ. އެ އަޑިގަނޑުގެ ފުންމިން ގެ ސަބަބުން އަދިވެސް އަހަރެންނަށް އުސްފަސްގަނޑަކަށް ނޭރެއެވެ.

“މަންމާ.. ޝައި މިހާރު މި އުޅެނީ ޝާހާން އާއި ރައްޓެހިވެގެން” މި ޖުމްލަ އަނގައިން ބޭރު ނުކުރެވުނު ނަމައެވެ. މި ޖުމަލްލައިގެ ސަބަބުން އެތަކެއް ދުވަސްތަކެއް ފަހުން . . ކަރުނަތަކެއް އަހަރެން ލޮލުން ނިކުންނަން މަޖުބޫރުވިއެވެ. އެވެސް މުޅި އުމުރަށެވެ. .

ޝާހާން އޭ.. ޝާ ކީއްވެ މަންމަގާތު ކުރިން ނުބުނީ.. ؟” މަންމަ ކައިރިއަށް ރުޅި އައިތަން ފެނުނީމާ އަހަރެން ހައިރާންވިއެވެ. “މަންމާ ކިހިނެއް ވީ.. ހާދަ ރުޅި އެއް ތިއައީ” “ޝާ ނުވާނެ އޭނަ އާއި ރައްޓެހިވެގެން. ހަނދާން ބަހައްޓާތި” މަންމަ ރުޅިއައިސްގެން ތުރުތުރު އަޅަން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ރުޅިވެރިކަމުގެ ފަހަތުގައި ސިއްރެއް އޮތް ކަން ހާމަވީ މަންމަގެ ލޮލުން ފާއްދާލި ކަރުން ތިއްކެވެ. “މަންމާ ތިހެން ނަހަދަބަލަ. ޝާ އަކަށް ތިކަމެއް ނުވާނެ.. މަންމާ ސަބަބުނ ބުނެދީބަލަ” “މަންމަ އޭނައާއި ޝާ ގުޅެން ބޭނެނުން ނުވަނީ އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ކުއްޖެއް ނުފެނުނުތަ؟” މަންމަ އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރީ ސަބަބު އޮޅުވާލާށެވެ.. “މަންމާ! ކޮންމެސް ސަބަބެއް އޮންނާނެ ދޯ. ޝާ މިބުނީ ދޫކޮށްލަން ވަރަށް އުނދަގޫ ވާނެ އޭ. އެއީ ޝާން ދެކެ ލޯބިވާތީ.. މަންމަ ތިބުނީ ރުޅިވާށެ.. އެއީ މަންމަ ބޭނުން ނުވަނީ އޯ ޝާ އާއި އޭނަ އާއި އެކު އުޅެން.. އެެއީ ދެން ސަބަބެއް ތަ.. މަންމަ ބޭނުން ނުވަނީ ކީއްވެތަ..؟” އަހަރެންވެސް ރުޅިގަދަވާންފެށިއެވެ. މިއީ މަންމަގެ ރުޅިގަނޑު ކަންނޭނގެއެވެ. މަންމަގެ ރަނގަޅު ތަންކޮޅަކީ އެހެންމީހުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއެހުމެވެ. އެއަށްފަހު މަންމަ ދެކޭ ގޮތް ބުނުމެވެ. “ޝާ ބޭނުންތަ ސަބަބު ބަލަން.؟ ޝާ އަށް ކެތް ވާނެތަ..؟ އޭ” އަހަރެން އެ ބުނި އެއްޗަކުން ލިބުނީ ޝޮކެކެވެ.  އެ ސަބަބަކީ އަހަރެންނަށް ކެތް ނުކުރެވޭނެ ވަރުގެ ސަބަބެކޭ އަހަރެންގާތު އަހަރެންގެ ޒަމީރު ބުނަމުން ދިޔައެވެ. “މަންމާ ދެން ބުނެބަލަ”

“ޝާ.. ޝާހާން އަކީ…. ޝާގެ ބޭބެ” މަންމަ ރޯންފެށިއެވެ. އަހަރެންނަށް ހުރިތާ ހުރެވުނީއެވެ. “ބޭބެއޭ!! މަންމާ ހަމަ ހޭގަ ހުރެބަަލަ.. ތި ކިޔޭ އެއްޗެއް އިނގޭތަ. ބޭބެޔޯ  ހަހަހަ” އަހަރެން މޮޔައެއް ފަދައިން ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީމެވެ. އެކަން ގަބޫލު ނުކުރެވެނީއެވެ. ނަމަވެސް ލޮލުން  ހުއްޓުމެއް ނެތި ކަރުނަތައް އަންނަން ފެށިއެވެ. “ދަރިފުޅާ.. ޝާހާން އެއީ ޝާގެ އެއްބަފާ ބޭބެ.. ޝާގެ ބައްޕަގެ ދަރިއެއް. މުޅި ދުނިޔެ މިކަމަށް އިންކާރު ކުރިޔަސް މަންމައަށް އިނގޭ ތީ ހަމަ ފާރިޝް ގެ ދަރިއެއް. މި މަންމަގެ ބަނޑުން ވިހޭ މިމަންމަގެ ލޯބީގެ ނިޝާން ތީ… އެކަމު މި ދުނިޔެއެއް އެކަމެއް ގަބޫލެއް ނުކުރެ” “މަންމާ ސާފު ވާހެން ކިޔާބަލަ” އަހަރެން ކެތް ކުރާ ހާލު މަންމަ ގާތު ބުނެލީމެވެ. އޭރުވެސް ލޮލުން ހުއްޓުމެއް ނެެތި ކަރުނަތައް އާދެއެވެ. މަންމަވެސް ހުރީ އެފަދަ ހާލެއްގައެވެ.

“ޝާ. މަންމަ ހިތަށް އަރާ ކުރިން މިވާހަކަ ދެއްކުނު ނަމައޭ.. ޝާއަށް އިނގޭތަ ޝާގެ ބައްޕަ އަކީ ޝާހާންގެ ބައްޕަ. މަންމައާާއު ބައްޕަ އިނީ ދެއަންބަށް.. އޭރު ޝާހާން އުޅެނީ ވިހައިގެން. މަންމަ ޝާ ބައްޕަ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެ. ޝާހާންއަށް 2 އަހަރު ވާން އުޅެނިކޮށް ޝާ ވިހެއީ.. ޝާހާންގެ މަންމަ ފަޒީނާ މަންމަދެކެ ވަރަށް ރުޅިއާދެ.. އޭނާ މުޅިރަށުގަ ކީ މަންމަ އެހެންމީހަކާާއި އެކު ގުޅުން ހިންގަނިކޮށް ދެކުނީމޭ.. ދަރިފުޅަކީ ބައްޕަގެ ދަރިއެއްނޫނޭ.. ދަރިފުޅު ބައްޕަވެސް ގަބޫލުކުރީ އޭނަ ދެއްކި ވާހަކަ.. އެކަމު މާތް ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވާނީ  ތީ ހަމަ ފާރިޝްގެ ދަރިއެއް.. ހަމަ އެ ދެލޯ.. އެ މޫނު.. އެކަމު އެވާހަކަ އެކަކުވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރެ.. ޝާހާންއާއި ޝާތީ ދުނިޔޭގެ ނަޒަރުގައި ދެ ތަފާާތު ދެ ކުދިން.. އެކަމު އަސްލު ތީ އެއް ލެޔެއް.. ” މަންމަ ރޯން ފެށިއެވެ. އަހަރެން ހުރިތާ ގަނޑުވެފައި ހުރި ކަހަލައެވެ.

 . ނޫން. ޝާހާން.. މަންމާ.!” އަހަންނަށް ހުރިތަނަށް ވެއްޓިގަނެވުނެވެ. އެވީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ހަމަ އުފާވެރިކަމެއް ނެތީހެއްޔެވެ؟”

އެތަކެއް އިރަކު ރުއިމަށްފަހު އަހަރެން ނިންމީ ޝާހާން އާއި ރުޅިވާށެވެ. އެނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި ދެން ވާނެ ގޮތެއް ނޭނގެއެވެ. އެހެންމީހަކުވެސް އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށް އައިސްދާނެއެވެ. ޝާހާންއަށް އެހެންމީހެއް ދެކެ ލޯބި ވެވިދާނެއެވެ. އަހަރެން ޝާހާންގާތު ތެދެއް ބުނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެންް ސިކުނޑީގައި ޝާހާންގާާތު ބުނާނެ އެއްޗެއް ނިންމީމެވެ. އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔަން އަހަރެންނަށް ހިތްވަރު ލިބޭނެހެއްޔެވެ؟.

ޝާހާންއަށް ގުޅުމުގެ ކުރިން އަހަރެން އަޝްފާއަށް ގުޅާލީމެވެ. އަދި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔައިދިނީމެވެ. އަޝްފާއަކީ މިވަގުތު ހުރި އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ. އަޝްފާ އަހަރެން ގާތު ކެތްތެރިވުމަށް ބުންޏެވެ. އަދި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަނގަޅުވާނެކަމައް ބުންޏެވެ. އަހަރެން ޝާހާން އަށް ޓެކްސްޓް މެސެޖެއް ފޮނުވާލީމެވެ. ބުނާނެ ހިތްވަރެއް  އަހަރެންގެ އެއް ނެތެވެ. “ޝާހާން…. އަސްލު އައި ހޭޓް ޔޫ.. ތެންކްސް. ޝާގެ ވަރަށް ހެޕީވި އެހާ ރަނގަޅު ކުއްޖެއް ޝާއަށް ޓައިމް ޕާސްޓްކޮށްލަން ވިޔަސް ލިބުނުކަން. އެވްރީތިންގް ވޯސް ޖަސްޓް އަ ލައި. އައި ނެވަރ ލަވްޑް ޔޫ ނޯރ އައި ވިލް.. ބައި ޝާހާން… ފޯރ އެވަރ.. އައި ގޮޓް ސަމްއަން ޝާހާންއަށް ވުރެ މާރީތި” އަހަރެން ލޮލުން ކަރުނަތައް އަންނަން ފެށިއެވެ. ޝާހާން ގެ މެސެޖަކަށް އިންތިޒާރުގަ އިނީ މިއީ އޭނާގެ އެންމެ ފަހުގެ މެސެޖްކަން އަހަރެންގެ ހިތް ބުނަމުން ދިޔައީމައެވެ.

“ޝާ.. ހައު ކުޑް ޔޫ؟؟ އައި ލަވް ޔޫ. ބަޓް ޔޫ.. ޝާހާންގެ ފީލިނގްސް އާއި ކުޅުނީ.. ޔޫ ވިލް ނެވަރ ބީ ހެޕީ.. ޝާ.. ކީއްވެ،.؟ ޝާހާން… އައި ހޭޓް ޔޫ ޝާ އައި ހޭޓް ޔޫ.. ވެލް ޕްލެއިޑް ޝާ.. ތި ކުޅު ގޭމްއަށް ތި ކުޅުނު އެކްޓަށް އެވޯރޑެއް ލިބެންޖެހޭނެ.. ބައި ފޯރ އެވަރ. އެން ޑޯންޓް ފޯރގެޓް ޔޫ ވިލް ނެވަރ އެވަރ ބީ ހެޕީ ބައި މޭކިންގް އަދަރސް ސޭޑް” ޝާހާން އެހާ ފަސޭހައިން އަހަރެންގެ ވާހަކަ ގަބޫލު ކުރީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ޝާހާން އެބުނި ޖުމްލަ އަކީ ތެދެކެވެ. އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް އުފަލުގައެއް ނޫޅެވޭނެއެވެ. ‘ޝާހާން އައި އެމް ސޮރީ.. އައި ލަވް ޔޫ އަލޮޓް.. ހީކުރަން ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް ލިބޭނެކަމަށް.. ޝާ އަށް ވުރެ ލޯބިވާ ކުއްޖެއް ޝާހާން އަށް ލިބޭނެކަމަށް. ޝާ ބްރޭކް ކޮށްލި ހިތް އަލުން ގުޅައިދޭނެކަމަށް… ލަވްޔޫ ޝާހާން’ ހިތާހިތުން ޝާހާންއަށް ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމަކަށް ދުޢާ ކުރެވުނެވެ.  އަހަރެންނަށް ރޮވުނެވެ.

ފަސް އަހަރު ފަހެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް އަދިވެސް ގޮވަމުން ދަނީ ހަމަ ޝާހާންއަށެވެ. އާއެކެވެ. ޝާހާން އަށެވެ. އަހަރެންގެ ބޭބެއަށެވެ. އަހަރެން މީ ހާދަ ވިޔާނުދާ އަންހެނެކެވެ. ބޭބެ ދެކެ ލޯބިވުމާއި ބޭބެއާއި އެކު ދިރިއުޅުމަކަށް އުއްމީދުކުރުމަކީ ހާދަ ބޮޑު ފާފައެކެވެ. އަހަރެންނަކީ ޓީޗަރެކެވެ. ކުދިންނަށް ރަނގަޅު މަގުގައި ހިނގަން .ދަސްކޮށްދިނުމާއި ރަނގަޅު އެއްޗެހި ދަސްކޮށްދިނުމަކީ އަހަރެންގެ ޒިންމާއެކެވެ.

މިއަދު ޝާހާން އަކީ މީހެއްގެ ފިރިއެކެވެ. ކުއްޖެއްގެ ބައްޕައެކެވެ. މާތް ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން ދެކެބަލާށެވެ. ޝާހާން އެންމެ ބޭނުން ވަނީ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އޭނާއަށް ލިބުނީވެސް އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. މިއަދު މީ އޭނަގެ ދަރިފުޅަށް ނަން ކިޔާ ދުވަހެވެ. އަހަރެން އެ ކުއްޖާގެ ފޮޓޯއެއް ނަގައިގެން އައުމަށް އަޝްފާ ގާތު ބުނީމެވެ.

އޭނާ އައީ އަހަރެން މި ވާހަކަ ލިޔަން އިންތަނާއެވެ. މިއީ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގެއާއި މި ވާހަކައިގެ ފަހު ޕާޓެވެ.

“ޝާ.. އިނގޭތަ ބޭބީ ވަރަށް ލޯބި. އިނގޭތަ ކީ ނަން.. އައިޒާ ޝާހާން”  އަޝްފާ އައިސް ބުނި އެއްޗަކުން ބޭ އިހްތިޔާރުގައި އަހަންނަށް ކޮޅަށް ތެދުވެވުނެވެ. “ކީކޭ އައިޒާ އޭ.. ”  “ހުމްމް.. މިއިނީ ފޮޓޯ” އަހަރެނަށް ރޮވުނެވެ. “ހީވަނީ ހަމަ ޝާހާންހެން..” މިއީ އަހަރެން ބެލި ހުވަފެނެކެވެ. އަހަރެމެނަށް ދަރިއެއް ލިބިގެން އޭނާ އަށް އައިޒާ ކިޔުމަކީ އަހަރެން މި ދެލޮލުން ބެލި ހުވަފެނެކެވެ.  އަޝްފާ ގެއަށް ދިޔައީ އަވަހަށް އަންނާށޭ މަންމަ ބުނެފައި އޮތިއްޔޭ ބުނެފައެެވެ. އަހަރެން އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ލިޔަން ފެށީއެވެ. މިއަދު މީ އަހަރެންގެ ލޯބިވާ  ޝާހާންގެ އުފާވެރި ދިރިއުޅުން ފެށިގެން ދާނެ ދުވަހެއް ކަމަށް އަހަރެން އުއްމީދުކުރަމެވެ. ޝާހާން އަހަރެން ދެކެ އަދިވެސް ލޯބިވާ ކަމުގެ ހެއްކަކީ އައިޒާއެވެ. އެކަމުވެސް ދެން ކުރާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. އަހަރެން މަރުވަނީއެވެ. މިއީ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކައެވެ. ކޮންމެ ލޯބީގެ ވާހަކައެއް ފުރިހަމައެއް ނުވާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކޮންމެ ލޯބީގެ ވާހަކައެއް އުފާވެރިއެއްވެސް ނުވާނެއެވެ. އަހަރެން ދެން ވަކިވެލަމެވެ. މުޅި ދުނިޔެއިންވެސް މެއެވެ. ޝާނާ ވަހީދު ގެ ނަން މި ދުނިޔެއިން ފުހެލަނީއެވެ.

ހެޔޮ ހާލުގައި ކަލާ ހުންނާށެވެ.

އަހަރެން ދަނީއެވެ

ކަލާގެ ދިރިއުޅުމުންވެސް އަދި މި ދުނިޔެއިންވެސް މެއެވެ.

ޝާނާ ވާހަކަ ލިޔެލުމަށްފަހު ކަރުނުން ފުރިފައިވާ ހާލު އޭނާ ލިޔުނު ވާހަކަ ޕަބްލިޝް ކޮށްލިއެވެ. އެއަށްފަހު ކައިރީގައި އޮތް ބޮޑު ވަޅި އަތަށް ހެޔޮވަރުކޮށްލިއެވެ.

-ނިމުނީ-

 .އަމިއްލައަށް މަރުވުމަކީ ހައްލެއްނޫނެވެ. އެއީ ބޮޑު ފާފައެކެވެ. އެކަމުން ރައްކާތެރިވާށެވެ. ދުނިޔެމަތީ އުޅެގެން ނޫނީ ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ހައްލެއް ނުލިބޭނެއެވެ

48

33 Comments

 1. keevaa

  September 10, 2015 at 10:56 am

  short, but nice story.keep it up.

  • Ryn

   September 10, 2015 at 11:04 am

   thanks Keevaa. aslu kuru kohly ehn dhigu vaahakaeh liyan.. in sha allah dhn liyaa vaahaka dhigu vaane.. kyp reading.. n thnks 😉

 2. sharu

  September 10, 2015 at 11:07 am

  Vv salhi adhi mi vahaka kuriya gendhevana…miyavurah furihamavan mivahaka kuriya gen dhiya eeya.any way vvv nice

  • Ryn

   September 10, 2015 at 11:11 am

   thnks sharu.. i will try my bst to write a gud stry .. n thnks fr reading 😉

 3. Ryn

  September 10, 2015 at 11:09 am

  guys sry fr making this stry shrt.. ryn new lng stry eh liyan vgn miulheny it will take tym so kyp waiting fr my next story “HITHUGA MIVAA SOORA THEDHEY!!” n enjoy.. ;). thnks fr reading.. in sha allah new stry reethi n lng stry akah hadhaanan… it is bsd on my lyf…

 4. j boat

  September 10, 2015 at 11:41 am

  i feel sad 4 u pretty. bt plx dnt lose faith in god! juxt keep moving. bdw story kithanme kuras varah reethi n varah asarugadha. dhenves othy pretty ge life ah base koh liyaa vaahaka ehtha? curiously waiting for it.

  • Ryn

   September 10, 2015 at 6:18 pm

   thnks J.. yup e stry ei rynge lyf ge stry n ryn futurega vumah ummedh kuraa goii… n thnks alt J

 5. areeesh

  September 10, 2015 at 1:44 pm

  vrh hadi mivaaahaka

  • Ryn

   September 10, 2015 at 6:22 pm

   sry fr tht.. n thnks fr reading.. n areesh eyna mum ky nameh eii.. eyna eii Faarish ge dharieh bt ekn gabooleh nukure.. i frgt to mention tht in the stry.. n thnks fr telling me tht.. n sry mi vaahaka cnfuse v ma.. i wil try my bst in nxt stry.. enjoy

 6. areeesh

  September 10, 2015 at 1:47 pm

  shaaaha waheed e dhariyah kiyaairu keehve ekujjaaa faarishge dhariyakah vaaan veeee… confused

 7. zai

  September 10, 2015 at 1:55 pm

  Wow v nice..waitting 4 next story..

  • Ryn

   September 10, 2015 at 6:22 pm

   thnks Zai…

  • Ryn

   September 10, 2015 at 6:22 pm

   thnks Zai…

 8. faathun

  September 10, 2015 at 1:56 pm

  vv nice mi vaahaka.. ryn faathun ah kameh kohdhyfaanantha

  • Ryn

   September 10, 2015 at 6:23 pm

   thnks… yup tell me wht i cn do fr u

 9. Anonymous

  September 10, 2015 at 2:38 pm

  aharen kiyaigen liyaa vahaka thakuga amilla ah maru vaa than liyumaky feekalhaa kameh.. ekamaku baeh vahaka hurey ehen .. amilla ah maruvamun aharen ney kiyaigen liyunyma varah joke.. ehen meehehge nan beynun koh g en liyaanama dhen than kolheh ragalhu vaane thoahcheh.
  ehen vahaka eh fashanvegen avas aruvalaafa nimmeema kada.. mi vahaka maa reethi koh gendheven ohvaa nimmaalyma kada… ??

  • Ryn

   September 10, 2015 at 6:24 pm

   thnks fr telling me.. dhn in vaahaka improve kureveythw balaanan.. n thnks fr reading.. enjoy

 10. Mish

  September 10, 2015 at 4:19 pm

  Thy hama ryn ge life ga hingikameh tha??bt shaahan ah truth egununama dhww

  • Ryn

   September 10, 2015 at 6:29 pm

   yup… it ws abt me….. bt editeh… frst i suffrd lyk shaanaa.. u knw shaanaa ge frst problm.. shaanaa ge frst bf.. tht is the thing happnd with me… thts why i lst faith in boys… ryneh shaanaa haa strng eh nun ekn hingi iru… n thnks fr reading mish

 11. writer

  September 11, 2015 at 12:27 am

  V Nice mi story… v touching… keep up the good work

  • Ryn

   September 11, 2015 at 8:45 am

   thanks….

 12. hipo

  September 11, 2015 at 8:50 pm

  esfiyaiga vaahaka liyan beynumiyyaa kihineh hadhan jeheny

  • Ryn

   September 12, 2015 at 10:06 am

   frst registr vaan jeheyny n eah fahu stry liyan jeheyny.. 🙂 if u nyd help dhn admin aai tlk kohlaa.. enjoy 🙂

 13. faathun

  September 12, 2015 at 1:35 pm

  Ryn fb use kurantha. if yes can u tell ur id name

  • Ryn

   September 12, 2015 at 3:43 pm

   yup kurn.. bt kihineh v? its Nishh Ryynn

 14. aalll

  September 12, 2015 at 8:01 pm

  Ryyn, stori v salhi n v touching…
  aslu hageegathehtha mi????

  • Ryn

   October 14, 2015 at 11:23 pm

   thanks aalll and yeah but edit kohlaafa

  • Ryn

   October 14, 2015 at 11:23 pm

   thanks aalll and yeah but edit kohlaafa

 15. GuDuMeena

  October 1, 2015 at 9:11 pm

  Masha Allah v.v.vv.v.Reethi vaahaka eh.. realy hama lolah karuna ai Aiza ge name adu ivunu iru.. this is really touching.. u knw what I am a big fan of u too now.. 😉

  • Ryn

   October 14, 2015 at 11:24 pm

   ehhehe thanks gudu.. evn i am of urs.. 🙂 🙂 🙂

 16. Ushaa

  July 5, 2016 at 7:31 pm

  Vvvvvvvvvvvvvvvvv salhii….

 17. SHAHA

  December 25, 2016 at 9:43 pm

  V REETI 🙂 KEEP IT UP. NOW IM INTERESTED TO READ YOUR OTHER STORIES ALSO 🙂 GOOD WORD RYN..

 18. avasa

  May 7, 2017 at 10:04 pm

  real tha

Comments are closed.