ނޭވާ ލާނީ ކިރިޔާ އެވެ. މިތަން ފެނުނީ ވީސާދު އައްށެވެ. 

 

ހީވީ ވީސާދު ގެ މާޒީ ވީސާދުއާ ބައްދަލު ކުރި ހެންނެވެ. ވީސާދު ގެ ވިސްނުން އަބުރާ އައިސްފިއެވެ.ބަލާކަންނުހުރެ މިންސާވް  ހޮސްޕިޓަލް އަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދޭން ފެށުނެވެ. ﷲގެ އިރާދަފުޅުން އެހާ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ނުލިބެއެވެ. މިކަމާ ވިސާދު ﷲ އަށް ހަމްދުކުރެވުނެވެ. އެކުވެރިޔާ ކައިރިޔަށް ވަދެ މަޢާފަށް އެދުނެވެ. މިންސާވްގެ ލޮލުން އިޚްތިޔާރަކާނުލައި ކަރުނަތައް އޮހިގަތެވެ. އުފާވެރި ކަމުގެ ކަރުނަ އެވެ. ވީސާދު އަށް މަޢާފު ކުރިއެވެ. ދެކުދިން ވެގެން ޕޮލިހުންނަށް މިކަންރިޕޯޓު ކޮށް ޔާނީ މެން ގޭންގު މިީހުން ބަންދުކުރެވުނެވެ. ވީސާދު އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން އުޅުނު ވާހަކަގެ  ދޮގެއްކަން ގަބޫލުކުރަން މަޖުބޫރު ވެއްޖެއެވެ. ވީސާދު އާއި މިންސާވް އެންމެނަށް އެކުވެރި ކަމުގެ ވަރުގަދަ ގުޅުމުގެ މުޙިއްމުކަން އަންގާދީފިއެވެ. ދެން ދުވަހަކުވެސް އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުން އަކަކަށްވެސް ހީނަރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޒުމް ކަނޑައެޅި އެވެ. ދެއެކުވެރިން އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން ފެށުނެވެ. 

❤️ނިމުނީ ❤️

*މިވާހަކަ އަށް ދެއްވި ތަރުހީބަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސުކުރިއްޔާ. އިންސާ ﷲ ވަރަށް އަވަހަށް އަޅުގަނޑު ގެ 2 ވަނަ ވާހަކަ ނެރޭނަން.ދެން އަންނަ ވާހަކަށް ނަމެއް  ހިއްސާ ކޮށްލަން ބޭނުން ވާނަމަ ކޮމެންޓު ބައިގައި ލިޔެލުން އެދެން. އަދި އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރަން ކަމެއް ހުރިނަމަ ކޮމެންޓު ކޮށްލެއްވުން އެދެން. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

ONCE AGAIN I WOULD LIKE TO THANK FOR YOUR SUPPORT FOR MY FIRST STORY HOPE YOU LIKE MY SECOND STORY ❤️☺️❤️☺️❤️☺️❤️☺️❤️☺️❤️☺️❤️☺️❤️☺️❤️☺️❤️☺️❤️

 

15

6 Comments

 1. Horror queen

  November 14, 2021 at 7:05 am

  Reethi Ekamu adhi dhigu koh laa

  • widhaadhaa ismail

   November 14, 2021 at 5:35 pm

   insha allah next time😊😊😊. thank you @horror queen

  • laisha hawwa

   November 15, 2021 at 10:03 am

   Support you☺️

 2. laisha hawwa

  November 15, 2021 at 8:49 am

  Widhoo…. Varah reethi masha allah 🙊🙊☺️❤️

  • widhaadhaa ismail

   November 15, 2021 at 1:38 pm

   thanks ❤️😅

 3. [email protected]@@TI

  November 15, 2021 at 3:17 pm

  Can’t wait for next story 😀

Comments are closed.