“ލައި އެކަނި އެއް ނޫނެއް ނުން ނުގުޅަނީ..ލީޝް ވެސް ހަމަ ލައި އަކަށް ނުގުޅަމެއްނުން..ދެން ކީއް ވީ އޭމާނުގަޑި އެއް ގަ ތިގުޅީ”..ލައިހާ މާ ހެދުނާ ގުޅުމުން ލީޝާ ބުނެލި އެވެ..” ހަމަ ގުޅާލީ”..ދެ މީހުން ވެސް ފޯނު ކުރުކޮށްލީ ލީޝާ ދާންޖެހުމުންނެވެ..”ލައި”..ލައިހާ ހިނގައިގަތުމުން އައިމަން ގޮވާލިއެވެ..”ކީއްވީ”ލައިހާ އެހުރި ގޮތަށް ހުރެ އަހާލިއެވެ..”ކީއްވެ އެއް”..ލައިހާ ބުނަން އުޅުނު ޖުމްލަ ހުއްޓުނީ ފަހަތްބަލައިލި އިރު އެތާ އައިމަން ނެތުމުންނެވެ..”ޕިސް ޕިސް ..ވަރެއްގެ ފިރިހެނެއް”..ލައިހާ ހިނގައިގަތީ އެތެރެއަށެވެ..”މޯނިންގް”..ލައިހާ މަޑުކޮށްލީ އައިހާ އެހެން ބުނެލުމުންނެވެ..”ހްމްމް..މޯނިންގް..ކޮބާ ފިރިސޮރު”.ލައިހާ ބޭނުންވީ ސަކަރާތް ޖަހައިށެވެ..”ނެތް ގެއަކު”އައިހާ ހުރީ ސަކަރާތް ޖަހާ ކަހަލަ މޫޑަކު އެއް ނޫނެވެ..ލައިހާ ވެސް ދެން އިތުރަށް އައިހާ އަށް އުނދަގޫ ކުރަން ބޭނުން ނުވުމުން ދިޔައީ ކޮޓްރިއަށެޗެ..

“ލީނާ..އާދެބަލަ އަހަންނަށް އައިނު ހޯދައިދޭން”…ލީނާ ޝައިރާ ކޮޓްރި އަށް އައި އިރު ޝައިރާ މުޅި ތަން ލޮބާޑިލަނީ އެވެ..ލީނާ ހެމުން ހެމުން އައުމުން ޝައިރާ ކައިރި އަށް ރުޅި އަންނަ ގޮތް ވި އެވެ..އަދި މީނަ ވެސް މި ގަޑީ ހޭންޖެހޭހޭ ޝައިރާ ގެ ހިތަށް އެރި އެވެ..”ޝައި އަށް ސާބަސް..އައިނު ތީނީ ޝައިގެ ބޮލުގައެއްނުން”…ލީނާ ޝައިރާ ބޮލުގަ އިން އައިނު ނަގާ ޝައިރާ އަތަށް ލައިދިނެވެ..ޝައިރާ ވެސް އަމިއްލަ މޮޔަކަން ހިތަށް އަރާ ހޭންފެށި އެވެ..ދެމީހުން ވެސް ދެން ފެށީ ލީނާ މެން ގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ އެވެ..

ދެހަފްތާ ފަސް……

އެމްމެން ވެސް އަތް މަތި އަވަސް ކޮށްލައިގެން އުޅުނީ މާހިލް މެން ގެ ކައިވެނި ކަންތަކުގައެވެ..ދެމީހުންވެސް ބޭނުންވިގޮތަށް މާ ބޮޑު ޕާޓީއެއް ނުބާއްވަ ހަމަ އެކަނި މާހިލް އަދި ލީނާ ގެ އާއިލާ މީހުން އަދި ރަށްޓެހިންގެ އިތުރުން ހަމްޒާ ގެ ވިޔަފާރި މުވައްޒަފުންއެކަނި ޕާޓީ އަށް އަން؛ޕ؛ ..ޕަޓީ ގެ ވަގުތު ކައިރި ވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް ލީނާ ދިޔައީ ނުތަނަވަސް ވަމުންނެވެ..ޝައިރާ އަދި ލައިހާ ދިޔަ އީ ލީނާ ހަމަ އަކަށް އަޅުވަން މަސައްކަތ ކުރަމުން ނެވެ..ޕާޓީ ގެ ކުލަ އަކީ މެރޫން ކުލަ ކަމުން އެމްމެން ވެސް ތިބީ އެކުލައިގެ ހެދުމެއް ގައެވެ..  ވަގުތުތަށް ފާއިތުވުމުން ގޮސް ލީނާ މެން ކައިވެނި ކުރާ ވަގުތު ޖެހިއްޖެއެވެ.. ދެ އަންހެން ކުދިން ވެގެން ލީނާ ރީތި ކޮށްލުމަށް ފަހު ދިޔައީ ލީނާ ގެ މައިންބަފައިން އެތަނަށް އައުމުން ނެވެ..

“އޭ.. ކައެ ކޮންކަމަކާ ވިސްނަނީ ތި”.. މާހިލް ހިޔާލަކަށް ގެއްލިފައިވާ ޔަނާލް  އަހާލާ އެވެ.. “ހެހޭ.. ކަމަކާ ނޫން”.. މާހިލް ތެދަށް ޖަވާބު ނުދީނީ އެމީހުން ދިމާކުރާ ނެ ވަރު އެނގޭތީއެވެ..

ދެމީހުން ވެސް މޭޒުދޮށުގައި ތިބީ ޣާޒީ ދަށްތަކުން ދިޔަ ވާހަކަ ރަށް ކަނުލާ އަޑު އަހާށެވެ..” އަނބިގަބޫލު ކޮށްފިން “.. މާހިލް މިހެން ބުނެލި ވަގުތު ލީނާ ގެ ލޮލުން އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަ ތިއްކެއް ނީރާލިއެވެ..ދެމީހުން ވެސް ގޮސް އެމީހުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނުގައި ގޮސް ތިއްބެވެ… ވަގުތުތަށް ފާއިތުވުމުން ގޮސް ޕާޓީ ނިމޭވަގުތު ޖެހިއްޖެއެވެ..ޕާޓީ ނިމުނު އިރ އެގާރަ ޖަހާ ބޮޑުވެއްޖެއެވެ..އެއީ ކައިފަ އެތަން ސާފު ވެސް ކުރުމަށް ފަހު އެވެ.. ދެމީހުންނަށް ވެސް ހަމްޒާ މިރޭ ވަނީ ގެސްޓުހައުސް އެއް ރެޑީ ކޮށްފައެވެ.. “ބާއި މާހިލް އެންޑް ލީނާ”.. ލައިހާ ފާޑެއްގެ ރާގެއްގައި އެހެން ބުނެލި ގޮތުން އެމްމެން އަށް ވެސް ހެވުނެވެ..

” ދެން ހިނގާ އެމްމެން ގެއަށް ދާން.. އިރުކޮޅަކުން އަންނާނެ މާހިލް އަދި ލީނާ ބަލައި ކާރު “.. ހަމްޒާ އެތާ މަޑު ނުކުރަން ވެގެން ބުނެލި އެވެ.. އެމްމެން ވެސް ހަމްޒާ އާއި އެކު ގެއަށް ދިޔައީ ހަމްޒާ ގެ ކާރު ގައެވެ.. ހޫނު ވެފައި ހުރުމުން ލައިހާ ގެއަށް އައި ގޮތަށް ފެން ވަރައިގެން އައިސް އެދަށް އެރީ ނުވާށެވެ.. މާގިނަ އިރު ތަކެއް ނުވެ ލައިހާ އަށް ނިދުނެވެ..

“ލޫނާ.. ލައިހާ ވެސް ދެން މީހަކާ އިންނަން ވީ ދޯ”.. ހަމްޒާ މި ދަށްކަން ފެށި ވާހަކަ އަކުން ފެންބޯން އިން  ލޫނާ ކޮށި އެރިއެވެ.. “ހަމްޒާ.. އޭނަ ވެސް އަދި ހޯދާނުން ކުއްޖެއް.. އޭނަ ކުއްޖަކު ހޯދީމަ އޭނަ ގެ ކައިވެނި ޔަކަށް ވެސް ވިސްނަންވީ”.. ހަމްޒާ ދަށްކަން އުޅޭ ވާހަކަ އެނގުމުން ލޫނާ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ވެސް.” ނޫން ލޫނާ.. ދެން އޭނަ އަށް ނުލައިހިކު ރަނގަޅު ވާނެ އެކުއްޖާ”…ހަމްޒާ ގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތުން ލޫނާ ދެރަ އާ އެއް ވަރަށް ރުޅިވެސް އައެވެ.. ލައިހާ ވެސް ކިހާ ދެރަ ވާނުހޭ.. އެހެން އެމްމެން އެމީހަކު ބޭނުން ވާ މީހަކާ އިން އިރު ލައިހާ އަށް ޖެހޭނީ ހަމްޒާ ދަށްކާ މީހަކާ އޭ އިންނަން ލޫނާ ހިތަށް އެރި އެވެ..

ލައިހާ އަށް ހޭލެވުނީ ހުވަފެނެއް ފެށިގެންނެވެ.. އޭރު މުޅި މީހާ ވަނީ ދާހިއްލާ ފޯވެފައެވެ..”އައިމަން ނޫން އަހަރެން ދޫކޮށްލާފައި ނުދޭ “.. ލައިހާ ފެށީ ރޯށެވެ.. އޭނާ އަށް ނޭނގުނީމާ ކީ އެއީ ހުވަފެނެއް ކަމެވެ..

ނުނިމޭ…

 

 

8

4 Comments

 1. Horror queen

  October 12, 2021 at 11:57 am

  VRH salhi ❤️❤️❤️❤️ mi part was

 2. Eevss

  October 12, 2021 at 1:20 pm

  Thanks Horror queen

 3. Eevss

  October 12, 2021 at 1:22 pm

  Mi part lahun genes dhevuneetheeve vrh bodah sorry.. Next part insha Allah soon

 4. Horror queen

  October 13, 2021 at 7:22 am

  It’s OK aharen ves vahaka lahun nerevey

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!