*” އެލީޝާ ލުކް އަ… ” ” އާޝް ހާދަ އަވަހަކާ ތިޔައީ އަނެއްކާ ނައިޓްރޮ ސުޕީޑް ގަ ތަ ތި އައީ “އާލިޝް ބުނަން އުޅޭ އެތި ނުބުނެވެނީސް އެލީޝާ ބުނެލި އެވެ.” ކައިންޑް އޮފް… އެނީ ވޭ އެލީ އައި… އަމް…. އައި… އައި ލަވް ޔޫ ” އާލިޝް  އޭނާގެ ދެ އަތް ގޮށްމުއްޓި އަކަށް ކަށް ހަދައިގެން އެލީޝާ ގެ މޫނަށް ބަލާލާފައި ބުނެލި އެވެ.*

 

އެލީޝާ އޭނާގެ ދެ ލޯ ބޮޑު ކޮށްލި އެވެ. އެލީޝާ އޭނާގެ ބަސް މަދު ވެފައި ހުރި ތަން ފެނުމުން އާލިޝް އެލީޝާ އާ ދިމާއަށް ބަލާލި އެވެ.” އެލީ އިޓްސް އޯކޭ އިފް ޔޫ ޑޯންޓް ފީލް ދަ ސޭމް ވޭ “އާލިޝް އެހެން ބުނުމަށް ފަހު އެލީޝާ ގެ އެއް ފަރާތުން ދިޔައެވެ. ގޮސް އެއީ އޭނާގެ ކަރަށް ށެވެ. ޕާކިން ލޮޓް އިން ނިކުމެގެން ކާރު ދުއްވަން ފެށި އެވެ. އެވަގުތު އެލީޝާ ހުރީ އެ ކާރު ދިޔަ ތަން ބަލަން ހުއްޓެވެ.” އާޝް އައި ޑޯންޓް ގެޓް އިޓް ކުއްލިއަކަށް އައިސް މަށާ ޕްރޮޕޯޒް ތި ކުރީ އައިމް ޝޮކްޑް”އެލީޝާ އެތާނގައި އެކަނި މާ އެކަނި ހުރެ ބުނެލި އެވެ. 

 

އެވަގުތު އާލިޝް ކާރުގައި އިން ރޭޑިއޯ ގެ އަޑު ބާރު ކުރި އެވެ. އެވަގުތު ރޭޑިއޯ އިން އަންނަމުން ދިޔައީ ލަވަ އެކެވެ. 

 

“ނުވާނަމޭ ނުވާނަމޭ މަ ލޯތްބެއް ދެން ނުވާނަމޭ 

 

ނުވާނަމޭ ހުވާ ތަކެއް ކުރުމުން ހިތަށް ވީ އުދާސް ތަކޭ 

 

ބޭނުން ނެތިގެން ނޫންހޭ ކަލާ ދުރު ވީ މަށާ… “

 

އާލިޝް އެތާ ޕާކިން ލޮޓެއްގައި ކާރު މަޑު ޖައްސާ ލިއެވެ.” އަރްރްރްގްގްގް … ކީއްވެ ؟ވައި މަ ދެކެ ލޯބި ނުވަނީ؟ މަގޭ ކުށަކީ ކޮބާ ؟ ބުނެ ބަލަ އޭރުން މަށަށް އެނގޭނީ ދޯ. އެ ޒިޔާން އެކޭ ކިޔާ ބޮޓާ އެކު އުޅެން ފެށީމަ މި އަންހެނާ މުޅިން ބަދަލް ވެއްޖެ. އައި ހޭޓް ދިސް. ދެޓް ސަން އޮފް އަ ބިޗް. ހަހް އަމިނަތް އެލީޝާ އަދި މަ މީ ކާކު ކަމެއް ކަލޭ އަކަށް ނޭނގެ އެއްނު. ފަ× ފަ× ފަ× ހިމް އންޑް ޔޫ އެލީޝާ”އާލިޝް ކާރު ގެ ސްޓީރިން  ވީލް ގައި އޭނާގެ އަތުން ވަރަށް ބާރަށް ޖެހާލަމުން ބުނެލި އެވެ. 

 

އާލިޝް ދެން މިސްރާބު ޖެހީ އޭނާގެ ގެއަށް ށެވެ. ގެއަށް ގޮސް އެ ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ތަކަށް އެއް މަސް ޗުއްޓީ އެއް ދިނެވެ. އެމީހުން އެރޭ 9:00 ޖެހީ އިރަށް އެމީހުން އެމީހުންގެ ގެއަށް ދާން ނިކުތެވެ. އެމީހުން ދިޔުމުން އާލިޝް ގޮސް ހުޅުވާލީ އޭނާގެ ބައްޕަ ‘ޑޫނޮޓް ޓަޗް’ މިހެން ލިޔެފައި ހުރި ކަބަޑެ ކެވެ. 

 

2 ހަފުތާ ފަސް….

 

 އެލީޝާ އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ޖޭ ކޮންޕެނީ އަށް ގޮސް ސައިން އިން ވެފައި ދިޔައީ އޭނާގެ ކެއިން އަށް ށެވެ. ކެއިން އަށް ގޮސް އިށީނި ތަނާ ޒިޔާން އެލީޝާ ގެ ކެބިން ގައި އިން ޓެލެފޯން އަށް ގުޅި އެވެ. “ފާތިމަތް ޒާރާ ޕްލީސް ކަމް ޓު މައި ކެބިން” އެލީޝާ ކުނި މޫނު ހަދައިގެން ހުރެއޭނާގެ ކެބިން އިން ނިކުތެވެ. “އަނެއްކާ މިޖެހުނީ ޑްރާމާ އަކަށް އަރަން. އަރްރްރްގްގްގް” އެލީޝާ ހިތާ ހިތުން ބުނެލި އެވެ. އެހެން ބުނުމަށް ފަހު އެލީޝާ ފުން ނޭވާއެއް ލުމަށްފަހު ޒިޔާން ގެ ކެބިން އަށް ވެންނި އެވެ. “ޔެސް ސަރ. ސަރ އަހަންނާ ބައްދަލު ކުރަން ބޭނުން ވިތަ” އެލީޝާ ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާލާފައި ދޮރު ހުޅުވާލުމަށް ފަހު ވަނެވެ. “އާން! ޒާރާ މިހާރު މިތާން ގައި އުޅޭ ތާ މިހާރު 2 ހަފްތާ ވެއްޖެއް ނު ؟ ވާހަކަ އެއް ބުނަން ތަ އަހަރެން ޒާރާ ދެކެ ވަރަށް ލޯބި ވެވިއްޖެ. ޑޫ ޔޫ ވޮނަ ހޭވް ލަންޗް ޓުގެދަރ” ޒިޔާން އޭނާ އަށް އެލީޝާ އާ ދެމެދު ކުރެވުމުން ދާ އިޙްސާސް ތަށް އެލީޝާ ގާތުގައި ބުނެލި އެވެ. “ޔެސް ލެޓްސް ހޭވް ލަންޗް ޓުގެދަރ. އައި ވުޑް ލައިކް ދެޓް ސީ ޔޫ އިން ލަންޗް ސަރ” އެލީޝާ ވިހަ ހީލުމަކުން ހީލާ ފައި ޒިޔާން ގެ ކެބިން އިން ނިކުތެވެ. ނިކުންނި ގޮތަށް އެލީޝާ ދިޔައީ ހުރި ސީދަލަށް ދިޔައީ އޭނާގެ ކެބިން އަށް ށެވެ. އޭނާ ކެބިން އަށް ވަނުމަށް ފަހު ފޯނު ނަގާ އާލިޝް އަށް މެސެޖް ކުރި އެވެ. 

 

އެލީޝާ 

“އާޝް ގެސް ވަޓް ދެޓް ބިޗް ޒިޔާން ޖަސްޓް އާސްކްޑް މީ އައު ޓްރޭލާ. މައި ރިވެންޖް ވިލް ބީ އޯވާ ސޫން އަހަންނަށް ހެލްޕް އެއް ވެދީ ބަލަ. “

 

އެލީޝާ މަޑުކުރީ އާލިޝް ގެ މެސެޖަކަށް ށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ މެސެޖެއް ނައުމުން އެލީޝާ ހުރީ ވަރަށް ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެފަ އެވެ.” އަނެއްކާ އާޝް އެ ހުރީ 2 ހަފްތާ ކުރިން ވީ ކަންތަށް ތަކުން މަ ދެކެ ރުޅި އައިސްފަ ތަ. އައި ފީލް ބޭޑް ފޯ މޭކިން ހިމް މޭޑް “އެލީޝާ ހިތާ ހިތުން ބުނެލި އެވެ. ލަންޗް ގަޑި ޖެހުމާއި އެކު ޒިޔާން އެލީޝާގެ ކެބިން އަށް ދިޔަ އެވެ.” ޒާރާ ހިނގާ ދާން “ޒިޔާން ހީލި އެވެ. އެލީޝާ ވެސް ހީނލި އެވެ. އެލީޝާ އޭނާގެ ދަބަސް ހިފައިގެން ނިކުތެވެ.” ސަރ ހިނގާ މިތާ ކައިރީ ގައި އެ ހުރި ރެސްޓޯރެންޓް އަށް ދާން. ޕްލީސް އަދި އަލައް ވެސް ނުދާ ތަނެއް އެއީ” އެލީޝާ އެހެން ބުނުމުން ޒިޔާން ގެ ހިނިގަނޑު ދިޔައީ ފަޅައިގެންނެވެ. “ޒާރާ ޕްލީސް ކޯލް މީ ޒިޔާން އައި ޑޯންޓް މައިންޑް” ޒިޔާން ހެމުން ހެމުން ބުނެލި އެވެ. “އޯކޭ! ޒިޔާން މައިންޑް އެއް ނުކުރާނަން ދޯ އަހަރެން އަހަރެންގެ ގާތް އެކުވެރި އަކަށް ފޯނު ކުރިޔަސް މިހާރު އޭނާއާ ވާހަކަ ނުދައްކާ ތާ 2 ހަފްތާ ވެއްޖެއް” އެލީޝާ ވަރަށް ރީއްޗަށް ހީނލާފައި ބުނެލި އެވެ. ތަންކޮޅެއް ދުރު ހިސާބަކަށް ގޮސް އާލިޝް އަށް ފޯނު ކުރަން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް އެލީޝާ ކުރާ ކޮންމެ ކޯލް އެއް އާލިޝް ބިޒީ ކުރި އެވެ. އެންމެ ފަހުން އެލީޝާ ނިންމީ އޮފީސް ގަޑި ނިންމާފައި އެ ގެއަށް ދާން ށެވެ. 

 

އެދުވަހު ހަވީރު 5:00 ޖެހީ އިރަށް އެލީޝާ އެ ކޮންޕެނީ ކައިރިން ކާރެއް ހޯ ދިއެވެ. އެ ކާރަށް އެރުމަށް ފަހު އެ ކާރު ގެ ޑުރައިވަރު ކައިރީގައި މިޔުޒިކް ކޮންޕެނީ ކައިރިއަށް ދިޔުމަށް ބުންޏެވެ. ޑުރައިވަރު ގޮސް ހުއްޓުނީ މިޔުޒިކް ކޮންޕެނީ ގެ ދޮރު މައްޗަށް ށެވެ. އެލީޝާ ޑުރައިވަރަށް ރުފިޔާ ދައްކާ ފައި ކޮންޕެނީ ގެ އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އެ ވަތް ގޮތަށް ދިޔައީ ޗެއަރ މެން ގެ އޮފީހަށް ށެވެ. “އާޝް… ޒާން މިތާނގައި ކީއްތަ ތި ކުރަނީ؟…. ކޮބާ އާޝް ؟” އެލީޝާ ވަތް ގޮތަށް ސުވާލު ފަތި ޒާން ގެ ބޮލަށް ޖެހެއެވެ. “އާލިޝް މިއަދު އޮފީހަކަށް ނާދޭ މިހާރު 2 ހަފްތާ ވެއްޖެއް ނާންނަ ތަން… އެންޑް ޕްލީސް އަހަރެން އެހެން މީގެ ފަހުން ސިއްސުވާލައިގެން ނުވާނެ. ދެންމެ ވެސް އަހަންނަށް ހީކުރީ ދެންމެ ދެންމެ ހާޓް އަޓޭކް އެއް އައިހެން” ޒާން އޭނާގެ މޭމަތީގައި އަތް އަޅައިގެން ހުރެ ބުނެލި އެވެ. “ސޮރީ މައި ބޭޑް” އެލީޝާ މަޑުމަޑުން ބީލަމަށް ފަހު ބުނެލި އެވެ. އެހެން ބުނުމަށް ފަހު އެ އޮފީހުން ނިކުތެވެ. 

 

އެލީޝާ ދެން މިސްރާބު ޖެހީ އާލިޝް ގެ ގެއަށް ދާން ށެވެ. މާގިނަ އިރެއް ނުވަނީސް އެގެއާ ހިސާބަށް ފޯރި އެވެ. އެގޭ އެތެރެއަށް ވަތް އިރު އޭގެ އެއް ގޮތީ ފަޅު ގެއަކާ އެވެ. ނަމަވެސް އެލީޝާ ބިރެއް ފިކުރެއް ނެތި އެގޭގެ ތެރެއަށް ވަދެ އާލިޝް އުޅޭ ފްލޯ އަށް ދިޔަ އެވެ. އެފްލޯ ގައި އިން ކޮޓަރީގައި ދެ ތިން ފަހަރަކަށް ޓަކި ޖެހުމުން އާލިޝް ދޮރު ހުޅުވާލި އެވެ. އާލިޝް ހުރި ގޮތް ފެނިފައި އެލީޝާ ގެ ދެ ލޯ ބޮޑުވި އެވެ. “އާޝް! ކީއްތަ ތި…” “މައިންޑް ޔުއަރ އޯން ބިސްނަސް. ވަކި މަ އުޅޭ ގޮތެއް ބަލާކަށް ކަމެއް ނެތް “އެލީޝާ ބުނަން އުޅޭ އެތި ނުބުނެވެނީސް އާލިޝް އޭނާގެ ވާހަކަ މެދު ކަނޑާލިއެވެ. އާލިޝް ގޭގެ ދޮރު ލައްޕަން މަސައްކަތް ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް އެލީޝާ އޭނާގެ ގޭ ވަދެ ވަށާ ބަލައިލި އެވެ.” ޕިސް ޕިސް އާޝް މީ ކޮން ކަމެއް “އެލީޝާ ހައިރާން ވެފައި ހުރެ ބުނެލި އެވެ.” އެލީޝާ އަކާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން ހަމް މީހާރު ނިކުމޭ….””ނޫން ބަލަ އާޝް އަތުގައި ތި އޮތީ ސިނގިރޭޓެކޭ ދެން މި ކޮފީ ޓޭބަލް ގައި މިހުރީ ރާ ފުޅި ތަކާ ސިނގިރޭޓު ފޮށި ތަކޭ އައިމް ވޮރީޑް”އާލިޝް ގެ ވާހަކަ ނުނިމެނީސް އެލީޝާ ބުންޏެވެ. “އިންގޭތަ ކީއްވެ ކަން އަހަރެން ސިންގިރޭޓާ މަސްތުވާތަކެތި މިބޭނުން ކުރަނީ އެ އެއީ ކަލޭ އާ ހެދި މީހުން އެލީޝާ ގެ ކަމެއް އަހަރެން އެލީޝާ ގާތުގައި އަހަރެން ގެ ފީލިންގްސް އެކްސްޕްރެސް ކުރީމަ އަހަރެން ރިޖެކެޓް ކުރީމަ. އަހަރެން ވެއްޖިއްޔާ އަހަރެންގެ ފީލިންގްސް ހާޓް ކުރޭ އެކަމު ޒިންމާ ވެއްޖިއްޔާ އޭނަ އަށް ކެލާ ކޮށްފަ. އަހަރެން ބުނަން މިއުޅެނީ އައިމް މޭޑްލީ އިން ލަވް ވިތް ޔޫ”އާލިޝް އެލީޝާ ގެ އަތުގެ ކުޑަ ކަޅުވަ މަހުގައި ހިފާ ބާރު ކުރި އެވެ. “އައްދޯއި އާލިޝް ތަދުވެޔޭ ދޫކޮށް ލަބަލަ” އެލީޝާ އާލިޝް ދުރަށް ކޮއްޕާލި އެވެ. “ހަހް ހަމަ މަ ވީމަތަ ދުރަށް ތި ކޮއްޕާލީ؟ އެލީޝާ އަހަންނާ ދެމެދު ވިސްނަންތަ އަހަރެންގެ ވެސް ފީލިންގްސް ހުންނާނެ ދޯ އަހަރެން މީ އަޅެއް ނޫން. ނިކުމޭ ނުނިކުންނަންޏާމު ގަދަކަމުން ވެސް ނެރޭނަން” އާލިޝް ރުޅި އައެވެ. 

 

އެވަގުތު އެލީޝާ ގެ ލޯ ހުރީ ފެން ކަޅި ވެފަ އެވެ. އޭނަ ނިކުމެގެން ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔަ ތަނާ ވާރޭ ވެހެން ފެށި އެވެ. އެލީޝާ އަވަހަށް އޭނަ އުޅެމުން ދާ ހޮޓެލް އަށް ދިޔުމަށް ހިނގައި ގައެވެ. އެވަގުތު އެލީޝާ ކުރިމަތީގައި ޒިޔާން ގެ ކާރު ގޮސް މަޑު ކޮށްލި އެވެ. “ޒާރާ މިޔޮއް ވިއްސާރަ ރެއެއް ގައިގާ މި ހިސާބު ގަނޑު ގައި ކީއް ތި ކުރަނީ. ކީއްވެ ތި ރޮނީ. އަވަހަށް އަރާ ތިޔޮށް ތެމެނީ” ކާރުގެ ކުޑަ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ބުނެލި އެވެ. 

 

❤️–ނުނިމޭ –❤️

0

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!