*އަވަހަށް ބޮލުގައި ފުނާ އަޅައިގެން ދިޔައީ ހެނދުނު ގެ ނާސްތާ ކުރަން ށެވެ. ތިރީ ފްލޯރ އަށް ދިޔައިރު ހަނާ އާއި ޒައިން ހުރީ އައިކާ އާއި އެކީ ކޮފީ ބޯން ށެވެ. “އައިކާ ކޮން އިރަކު ތަ އެލީޝާ އަންނަނީ އައި ކާންޓް ވެއިޓް ޓު މީޓް ހާ” ހަނާ އައިކާ ކައިރީގައި އަހައިލިއެވެ. “އައިމް ރައިޓް ބަހައިންޑް ޔޫ ހަނާ އެންޑް ލެޓް މީ ގެސް ޒައިން” އެލީޝާ ހަނާ އާއި ޒައިން ގެ ފަހަތުގައި ހުރެ ބުނެލި އެވެ. *

 

ހަނާ އާއި ޒައިން ފަހަތަށް ބަލާލިއެވެ. “އެ.. އެ… އެލީޝާ!!” ހަނާ ހައިރާން ވި އެވެ. “އެލީޝާ!!” ޒައިން އޭނާގެ ފަހަތަށް އެނބުރެމުން ބުނެލި އެވެ. “މަރިޔަމް ހަނާ އެންޑް މުހައްމަދް ޒައިން ސްޓިލް ޑޭޓްއިންގް ސްޓިލް އިން ލަވް އެންޑް އައިމް ސްޓިލް ސިންގަލް” އެލީޝާ ފިލްމް އަކުން ކިޔާ ޑައިލޮގު ކޮޅެއް ޒައިން އާއި ހަނާ އާ ދިމާ ކުރަން ބުނެލި އެވެ. “ސިންގަލް؟ އެލީޝާ!! އެލީޝާ ޒިޔާން ޑޭޓް ކުރަމެއްނު…… ސޯޔުއާރ ނޮޓް ސިންގަލް…. ސޯ.. ” “ހަނާ އެނަން އެލީ ކުރިމަތީގައި ނުކިޔާ އެލީ ވަރަށް ރުޅި އަންނާނެ ޒިޔާން ދެކެ” އައިކާ ހަނާ އޭނާގެ ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ނުވަނީސް މެދު ކަނޑާލިއެވެ. “ވައި…. އޯކޭ ނައު އައިމް ޖަސްޓް ލޮސްޓް” ހަނާ ވާ ނުވާ ނޭންގިގެން ބުނެލި އެވެ. “އެލީޝާ ލުކް އައިމް ސޮރީ ތިންގްސް ޑިޑިންޓް ވޯކް އައުޓް ވިތް ޔޫ އެންޑް މައި ބްރަދަރ” ޒައިން އެލީޝާ އަށް ހިތްވަރު ދިނެވެ. ” ޑިޑިންޓް ވޯކް އައުޓް؟ ކީކޭ އެލީޝާ ޑޯންޓް ޓެލް މީ ޔޫ އެންޑް ޒިޔާން ބްރޯކް އަޕް” ހަނާ ހައިރާން ވުމާއެކު ބުނެލި އެވެ. “ޔާ ވީ ޑިޑް އިޓް ސީމްސް ވީ އާރ ނޮޓް މެންޓް ޓުބީ…. އޯ އެންޑް ޒައިން ވިޗް ކޮންޕެނީ ޑަޒް ޒިޔާން ވޯކް” އެލީޝާ އާއެކޭ ބުނުމަށް ފަހު ޒައިން ގާތުގައި ސުވާލެއް އެހިއެވެ. “ހީ ވޯކްސް އިން އަ ކޮންޕެނީ ނޭމްޑް ދަ ޖޭ ކޮންޕެނީ ވިޗް މައި ފާދާ އޯންސް އެންޑް މައި ބްރަދަރ އިސް ދަ ސީ. އީ. އޯ އޮފް ދަ ކޮންޕެނީ އެން…. ” “ޑޯންޓް ވަނަ ހިޔާ އެނީ މޯ ގަޑަ ރަން….. އައި ހޯޕް އާލިޝް މިހާރު ހޭލަ ދާނެ “ޒައިން ގެ ބަސް ފުރިހަމަ ނުވަނީސް އެލީޝާ ބުނެލި އެވެ. ބުނުމަށް ފަހު އޭނާ ދިޔައީ ބޭރަށެވެ. ބޭރަށް ގޮސް އާލިޝް އަށް ގުޅަން ފޯނު ނެގި އެވެ. އޭރު އާލިޝް އޮތީ އެނދުގަ ނިދާން ށެވެ. މާ ގިނަ އިރެއް ނުވޭ އޭނާގެ ފޯނު ރިންގު ވާން ފެށި އެވެ. 

 

” ކަމް އޮން ކަމް އޮން ޓާރން ދަ ރޭޑިއޯ އޮން 

 

އިޓްސް ފްރައިޑޭ ނައިޓް އެންޑް އިޓް ވޯންޓް ބީ ލޯންގް 

 

ގަޑަ ޑޫ މައި ހެއަރ ، ޕުޓް މައި މޭކް އަޕް އޮން 

 

އިޓްސް ފްރައިޑޭ ނައިޓް އެންޑް އިޓް ވޯންޓް ބީ ލޯން… “

 

” ހަލޯ “އާލިޝް ނިދި މޫޑް ގައި ހުރެ ބުނެލި އެވެ.” ޕިސް ޕިސް ޕިސް .. އާޝް އަދިވެސް ތަންމަތިން ނުތެދުވަނީ ؟”ފުރަތަމަ ވެސް އެލީޝާ ކުރީ ސުވާލެކެވެ. “މިއޮށް ހެނދުނާ ގެން ކީކުރަން ތި ގުޅީ؟” އާލިޝް ބުނެލިއެވެ. “ހެނދުނާ ގެންނޭ ؟ ބަލަ މިހާރު އެ 9:30 ވީ އަދިވެސް ނިދާފައި ތި އޮތީ” އެލީޝާ ރުޅި އައެވެ. “9:30 އޭ… ކީކޭ އައި އޯވާ ސްލެޕްޓް” އާލިޝް ގަޑި ބަލާލުމަށް ފަހު އެނދު މައްޗަށް ތެދުވި އެވެ. “ގޫޑް މޯނިންގް ސްލީޕީ ހެޑް ޑިޑް ޔަ ސްލީޕް ވެލް އައި ހޯޕް” އެލީޝާ ބުނެލި އެވެ. “ޔާ އައި ޑިޑް ބިފޯ ޔޫ ކޯލްޑް” އާލިޝް ބުނެލިއެވެ. “ޝަޓް އިޓް އެންޑް މީޓް މީ އެޓް ވައިފިނި ކެފޭ އޯކޭ އައިލް ބީ ދެއަރ އިން އަ އަވަރ” އެލީޝާ އެހެން ބުނުމަށް ފަހު ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. “1 އަވަރ ހަހް ގަޑަ ރަން” އާލިޝް އެހެން ބުނުމާއެކު ވަނީ ފާހަނާއަށް ވަދެ ދަތް އުނގުޅާ ފެންވަރައިގެން ނިކުމެ އެއްޗިސް ލައިގެން އޭނާގެ ހުދު އިސްތަށިގަނޑު ހިއްކާފައި ބޮލުގައި ރީއްޗަށް ފުނާއެޅުމަށް ފަހު ނުކުމެ ކާރަށް އެރި އެވެ. ދެން އޭނަ މިސްރާބު ޖެހީ ވައިފިނި ކެފޭ އަށް ށެވެ. ގޮސް ހުއްޓުނީ އެލީޝާ ކައިރީ ގައެވެ. “އެލީ ވަނަ ރައިޑް” އާލިޝް ކޫލް ވެލައި ފައި ބުނެލި އެވެ. “ކެފޭ މި ހުރީ ކުރިމަތީގައި މާ ގިނަ ވާހަކަ ނުދައްކާ ހިނގާ ކޮފީ އެއް ބޯލަން ” އެލީޝާ އޭނާގެ އުނަގަނޑުގައި އެއްއަތް އަޅާފައި ބުނެލި އެވެ. 

 

“ވަޓް… ދަ ޖޭ ކޮންޕެނީ ؟ވަޓް ޑަޒް ދޭ ޑޫ “އާލިޝް ގެ ބޮލުގައި އުފެދުނީ ސުވާލެކެވެ. “ޕްރޮޑިޔުސްއިންގް ކޮންޕިއުޓަރ އިކުއިޕް މެންޓް…. ތިންކް އަ ލިޓުލް” އެލީޝާ ބުނެލި އެވެ. “ލޮކޭޝަން” އާލިޝް އަހައިލިއެވެ. “ރަސްފަންނު ބީޗް ކައިރީ…. ޓުމޯރޯ އައި ވިލް ސްޓާޓް މައި ރިވެންޖް…. ހައް ހައް ހާ ” އެލީޝާ ހެމުން ހެމުން ބުނެލި އެވެ. “އެނީވޭ ވައި ؟ ރިވެންޖް ؟ ހޯލްޑް އޯން ރިވެންޖް މީންސް ޒިޔާން އިސް އަ އިމްޕްލޮއީ އޮފް ދަ ޖޭ ކޮންޕެނީ” އާލިޝް ސީރިއަސް ވިއެވެ. “ނޯ ހީ އިޒް ދަ ސީ. އީ. އޯ އޮފް ދަ ކޮންޕެނީ. އެހެންވެ އަހަރެން މި އުޅެނީ އެ ތާނގެ އިމްޕްލޮއީ އަކަށް. ސޯ ވިލް ޔޫ ހެލްޕް މީ އާޝް ޕްލީސް ޕްރިޓީ ޕްލީސް” އެލީޝާ ވަރަށް ލޯބިން ބުނެލި އެވެ. “ވަޓް އެބައުޓް…… އާ…. އަމް….. ވެލް އައި ގޮޓް ނަތިން” އާލިޝް އޭނަގެ ދެ ކޮނޑު އަރުވައިލި އެވެ. “ސޯ އާޝް އަހަންނަށް އެހީ ވާނަން ދޯ” އެލީޝާ ވިހަ ހިނިތުން ވުމަކާއެކު ބުނެލި އެވެ. “ޝުއާ ވައި ނޮޓް” އާލިޝް ވާނުވާ ނޭނގޭ އިރު ވެސް ބުނެލި އެވެ. 

 

ކޮފީ ތަށި ބޯ ނިމުމުން އާލިޝް ވޭޓަރު ކައިރީގައި ޗެކް ގެނެސްދޭށޭ ބުނެލި އެވެ. “އައިލް ޕޭ ގޯއައުޓް ސައިޑް” އާލިޝް އަށް ޒިޔާން އެތަނުން ފެނުމުން ބުނެލި އެވެ. އެލީޝާ ކުޑަ ކުއްޖެއް ގޮތަށް ބައޫކިޔަމުން ގޮސް ބޭރަށް ނިކުތެވެ. އަވަހަށް ގޮސް އާލިޝް ގެ ކާރަށް އެރި އެވެ. “ތެންކްސް” އާލިޝް އައުމުން އެލީޝާ ޝުކުއަދާކުރި އެވެ. “އެނީ ޓައިމް…. ދެން ހިނގާ އަވަހަށް މިތަނުން ދާން އޭނަ ބޭރަށް ނުނިކުންނަނީސް” އެހެން ބުނުމަށް ފަހު އާލިޝް އޭނާގެ ކާރު ސްޓާޓް ކުރި އެވެ. އާލިޝް ދުއްވަމުންގޮސް ހުއްޓުނީ އައިކާ މެން ގޭ ދޮރުމަތީގަ އެވެ. “ހެއި… އަން މީތި އަޅައިގެން މާދަމާ ކޮންޕެނީ އަށް ދާ ނީ އޯކޭ” އާލިޝް އެލީޝާ އަށް މާސްކެއް ދެމުން ބުނެލި އެވެ. “ތެންކްސް އައިލް ގޯ ގެޓް ރެޑީ… އިހަށް މިތާ ޕާކިންގް ލޮޓެއްގައި މަޑު ކޮށްލައިގެން ހުރޭ އައިލް ބީ ރައިޓް ބެކް” އެލީޝާ އެތެރެއަށް ވަންނަމުން ބުނެލި އެވެ. 

 

އެލީޝާ ގޭގެ ތެރެއަށް ވަތް އިރު ފެނުނީ ފެންނަން ބޭނުން ވި މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. “އައިކާ!!” އައިކާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އެލީޝާ އޭނާ އަށް ގޮވައި ލުމުންނެވެ. “އެލީ! ދިސް އިޒް މައި ބީއެފް ކައިލް” އައިކާ ބުނެލި އެވެ. “ހެއި… ޑޯންޓް ޔޫ ޑެއަރ ހާރޓް އައިކާ އިފް ޔޫ ޑިޑް ޔުއާރ ޑެޑް” އެލީޝާ ކައިލް އާ ދިމާލަށް ބުނެލި އެވެ. “ޔެސް މޭމް” ކައިލް ބިރުގަތެވެ. “އައިކާ މަ ގެއެއް ކުއްޔަށް ނަގައިގެން މަމިދަނީ ދާން އޯކޭ…. ބައި ހޯޕް ޔޫ ވުޑް ކޯލް މީ” އެހެން ބުނުމަށް ފަހު އެލީޝާ އޭނާގެ ކޮޓަރި އަށް ވަދެ އޭނާގެ ސޫޓްކޭސް ހިފައިގެން ބޭރަށް ނުކުމެ އާލިޝް ގެ ކާރަށް އެރި އެވެ. އެއާ ގޮސް ހުއްޓުނީ ޖޭ ކޮންޕެނީ ކައިރީގައި ހުރި ހޮޓެލް އެއް ކައިރީގަ އެވެ. އެތާ އެތެރެއަށް ވަދެ އެލީޝާ އަށް ހަމަ ޖެހި ފައި ވާ ކޮޓަރި އަށް ދިޔައެވެ. އެ ދިޔަ ގޮތަށް ގޮސް އަވަހަށް ރީތި ހެދުމެއް ލައިގެން މޫނު ގައި އާލިޝް އޭނަ އަށް ދިން މާސްކް އަޅައިގެން ބޭރަށް ނިކުތެވެ. ނިކުމެގެން އެލީޝާ ދެން ހިނގާ ގަތީ ކޮންޕެނީ އަށް ދިއުމަށް ށެވެ. 

 

ކޮންޕެނީ ގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓިގެން ހުރެ އެލީޝާ ފުން ނޭވާއެއް ލުމަށްފަހު އެތެރެއަށް ވަނެވެ. “ވެލް ކަމް ޓު ދަ ޖޭ ކޮންޕެނީ މިސް އަމް….. މޭމް… މޭމް ގެ ނަމަކީ ކޮބާ” އެތާނގެ ކައުންޓަރު ގައި އިން މީހާ ބުނެލިއެވެ އެވެ. “ފާތިމަތް ޒާރާ އަހަރެން މި އައީ ކޮންޕެނީ ގައި ޖޮއިން ވާން” އެލީޝާ އޭނާގެ ފޭކް އައިޑެންޓިޓީ ދައްކާލިއެވެ. “ޖޮއިން؟ ސޯ ޔޫ ހޭވް ޓު މީޓް ދަ ސީ. އީ. އޯ އޮފް ދަ ކޮންޕެނީ. ވެއިޓް ޖަސްޓް އަ މިނެޓް” އެހެން އެތާގައި އިން މީހާ ބުނުމުން އެލީޝާ އެތާނގައި އިން ގޮނޑިއެއް ގައި އިށީނދެލި އެވެ. “މޭމް ރައިޓް ދިސް ވޭ ޕްލީސް” ކައުންޓަރު ގައި އިން މީތި ބުނެލި އެވެ. އެލީޝާ ގޮވައިގެން ގޮސް ހުއްޓުނީ ކެބިން އެއްގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ޓަކި ޖަހާ ލުމަށްފަހު އެތެރެއަށް ވަނަން ބުނެފައި ކައުންޓަރު ގައި އިންނަ މީހާ ދިޔަ އެވެ. 

 

‘ނޮކް ނޮކް ‘ޓަކި ޖަހާ ލަމުން އެލީޝާ އެތެރެއަށް ވަނެވެ. “ޔޫ މަސްޓް ބީ ފާތިމަތް ޒާރާ ހައި މައި ނޭމް އިސް ޒިޔާން ދަ ސީ. އީ. އޯ އޮފް ދަ ކޮންޕެނީ އެންޑް ޔޫ ވިލް ބީ މައި ސެކެޓަރީ އޯކޭ. ވެލް ޓެލް މީ ސަމްތިންގް އެބައުޓް ޔޫ” ޒިޔާން އެލީޝާ އޭނާގެ ކެބިން އަށް ވަނުމާ އެކު ބުނެލި އެވެ. “އަހަރެންގެ ނަމަކީ ފާތިމަތް ޒާރާ އެންޑް އަހަރެން އުފަންވީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލް ގައި އަހަރެންގެ މަންމަ އަހަރެން 5 އަހަރު ތެރޭގައި ވަނީ ނިޔާވެފައި އަހަރެންގެ ބައްޕަ އަހަރެން ކުޑައިރު އަހަރެން ގޮވައިގެން މާލެ އަށް އައިސް ގްރޭޑް 1 އިން ފެށިގެން ގްރޭޑް 10 ކާހަމައަށް ކިޔަވައިދިން ދެން އަހަރެން އެކުވެރި އަކާ އެކު މެލޭޝިޔާ އަށް ގޮސް 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ކޯހެއް ހެދުމަށްފަހު މި އައީ އަނބުރާ މާލެ އަށް… އެއީ އަހަރެންގެ ލައިފް އަކީ “އެލީޝާ ޒިޔާން ގާތުގައި ބުނެލި އެވެ.” އޯ ވެލް ކަމް ޓު ދަ ޖޭ ކޮންޕެނީ ޒާރާ “ޒިޔާން ސަލާމް ކުރުމަށް އަތް ދިއްކޮށްލި އެވެ. އެލީޝާ އޭނާއާ ސަލާމް ކުރުމަށް ފަހު ޒިޔާން ގެ ކެބިން އިން ނިކުމެ އޭނާ އަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކެބިން އަށް ދިޔަ އެވެ. 

 

ނިކުމެގެން ދިޔަ އިރު އެލީޝާ އަށް ފޯނެއް އަ އެވެ. ފޯނު ނަގާފައި އެލީޝާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށި އެވެ. “މީ އަދި ފެށުން އިހަށް މަޑުކުރޭ ކުރިއަށް އަދި އޮތީ އަހަރެންގެ ބަދަލު” 

 

❤️—ނުނިމޭ —❤️

12

1 Comment

  1. Horror queen

    October 6, 2021 at 8:57 pm

    Kuda Kuda technical problem eh jehigen’ badhal 7′ vana Bai nuneruvi madujehunee. I’m so sorry dear readers. 😔😔😔

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!