ލޯންޗު ބާރު ސުޕީޑް ގައި ލޮނު ގަޑު ކަފަމުން ހަލުވި ދުވެލީގައި މަންޒިލް އަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ އެވެ. ޖައްވުން ތެރޭގައި ހިފައިފައިވާ ތެތް ފިނިކަން މަޑު މަޑު ހޫނަކޮށް ބަދަލުވަމުން ދިޔައީ ހީވެސް ނުކުރާހައި އަވަހަށެވެ.. އައިމަން ލޯންޗް ގައި އިނީ ލ. ގަމަށް ދިއުމަށެވެ. އެއީ އަދި މީން ދުވަހަކުވެސް ގޮސްފައި ނުވާ ރަށެއް ކަމަށް ވުމުން ޗުއްޓީ ގައި އެ ރަށަށް ދާހިށް ވީއެވެ.. ލޯންޗު ރަށަށް ލެފުމާއި އެކު އެންމެން ލޯންޗް އިން ފައިބަން އަވަސްވެ ގަތެވެ.. އައިމަން ރަށު ތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާ ލިއެވެ.. ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު ރަށެކެވެ.. އެކި އުމުރު ފުރައިގެ މީހުން އެކި އެކި ކަން ކަމުގައި ހެލިފެލި ވެ އުޅެއެވެ.. އައިމަން ގެ ލޮލުގައި އަޅައި ގަތީ މާދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި ގައި މަޑު ކޮށްލައިގެން ހުރި ޝައިރާ އެވެ.. އަވަސް އަރުވާފައި ތެދުވެގެން ދާން އުޅެނިކޮށް ކުއްޖެއް ގައި ގާ ޖެހި އައިމަން އަށް ކިރިޔާ ބެލެންސް ވީއެވެ.. އަނެއް ކުއްޖާ ނުވެއްޓި ސަލާމަތް ވީ އައިމަން އެކުއްޖާ ގެ އަތުގައި ބާރަށް ހިފެހެއްޓީމައެވެ.. އަވަހަށް އެކުއްޖާ “ސޮރީ” އޭބުނެ ލޯންޗް އިން ފައިބަން ދިޔަ އެވެ.. އައިމަން ލޯންޗް އިން ފައިބައިގެން ގޮސް ޝައިރާ ކައިރި ހުއްޓިލިއިރު ލޯންޗް އިން ފައިބަން އައި ވަގުތު ދިމާވި ކުއަޖާ ހުއްޓެވެ.. “ޝައި.. މީ ކާކު”..އައިމަން ހިތުގައި އޮތް ސުވާލު އަވަހަށް ޝައިރާ އާ ކުރެއްވި އެވެ..” މީ ޔަނާލްމެން ފެމިލީ ކުއްޖެއް “.. ކުރު ގޮތަކަށް ޝައިރާ ބުނެލި އެވެ…” އޯހް.. އޯކޭ”.. އައިމަން މިހެން ބުނުމާއި އެކު ޝައިރާ ހިނގައި ގަތީ ގެއާ ދިމާ އަށްށެވެ.. ގެއަށް ދިޔަ މަގު މަތީ އެކުއްޖާ އަށް ކިޔާނަން އައިމަން އަށް އެނގުނެވެ.. އައިމަން ގެއަށް އައި ގޮތަށް އައިސް ފެން ވަރައިގެން ޖައްސާލީ ނިދާށެވެ.. މާގިނަ އިރު ތަކެއް ނުވެ އައިމަން ފުން ނިންޖަކަށް ގެނބިގެން ދިޔައެވެ.. އައިމަން އަށް ހޭލެވުނީ ދޮރުގައި މީހަކު ތަޅާ އަޑަށްށެވެ.. “އައިމަން ތީ ހަވީރު ހިނގައި ލަން ދާން ކީ މީހާ.. އަދި ވެސް ތިއޮތީ ނިދާކަށް ނުން.. ދޭ ރީތި ވެގެން އަންނަން.. މިހާރު އެޔޮށް ތިން ގަޑި ސާޅީސް ފަހެއް ވީ”… ޝައިރާ އައިސް އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔާފައި ހިނގަށް ޖެއެވެ..

******************

ހަވީރު ހިނގާލަން ދިޔަ މީހުންނަށް ގެއަށް އައި އިރު ހުރީ އިރު އޮއްސި ހައެއް ޖަހަން ކައިރި ވެފައި އެވެ.. އައިމަން އަދި ޔަނާލް މިސްކިތަށް ދިއުމުން ޝައިރާ އަދި ލައިހާ އަށް ގެއަށް އަންނަން ޖެހުނީ އެކަނިން ނެވެ.. އެވީ ވަގުތު ކޮޅު ތެރޭ ގައި އައިމަން އާ ލައިހާ ގާތް ދެ އެކުވެރިންނަށް ވިއެވެ.. އައިމަން މެން މިސްކިތުން އައި އިރު ލައިހާ އަދި ޝައިރާ އޮލަ ވާހަކައިގައި ތިއްބެ.. އައިމަން މެން ވެސް އެތަނަށް ދިޔައީ ވާހަކައިގާ ބައިވެރި ބެލުމަށެވެ…

“ހިނގާ މިރޭ ބާބަކިއު އެއް ހަދަން “.. އެތަނަށް އަރާ ހަމަ ވުމާއި އެކު ޝައިރާ ހުއްމައިގެން ތެދުވެ ބުންޔެވެ..

ނުނިމޭ..

12

1 Comment

  1. Fathimath Eevaa

    September 21, 2021 at 1:48 pm

    Hope u like this part.. Dhn oii part miahvure dhigu kohllaanan..
    Tc☺️❤️

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!