‘މަންމާ އަހަރެން ދިޔައީ އިނގޭ ގަޑިޖެހެނީ އެއޮށް..’ ދުވަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކޮޓަރިން ނިކުމެ ޒައިކް ބޫޓަށް އަރައިގެން ހިގައިގަތެވެ. މިއަދަކީ އޭނާ ވަޒީފާ އަށް ނިކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. ރޭވެސް ކިބިހި އަޅާތީ ބޭސްކެއުމުން އަށެއް ޖަހަންދެން ނިދުނީއެވެ.

‘ދަރިފުޅާ.. ސައިބޮއެގެން ދޭބަ..’ ސަނާގެ ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ވިއިރު ޒައިކް ހުރީ ގެއިން ބޭރުގައެވެ. ‘މަންމާ. ލަންޗް ބްރޭކަށް އަހަރެން އަންނާނަން.. ޕްރޮމިސްއޭ…’ ޒައިކް ސަނާއަށް އަޑުއިވޭނެ ވަރަށް ގޮވައިލަމުން ސައިކަލަށް އަރާ ސްޓާޓް ކޮށްލިއެވެ.

‘މިހާރުގެ ކުދިން އުޅޭ ގޮތް..’ ކުދިކިޔާލަމުން ސަނާ ހިނިތުންވެލީ ޒައިކްގެ އުޅުން މައިޝާއާ ވައްތަރުވީމައެވެ. އޭނާވެސް އަވަސްއަރުވާލާފަ އުޅޭއިރު ކަންތައް ކުރާނީ އެފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ‘މައިޝާއްތަ ހުރިނަމަ އިގޭނީ އަހަރެން ކިޔަނީ ތެދެއްކަން..’ ފާރުގައި ހުރި މައިޝާގެ ފޮޓޯއަށް ބަލާލަމުން ސަނާ ބޯހޫރާލިއެވެ.

******

އަވަސްއަރުވާލާފަ ތައްޔާރު ވެގެން މަލްކާ ކޮޓަރިން ނިކުމެ ކޮރެއް ޖަހަމުން ގެއިން ނިކުމެ ކޮލެޖަށް ދާން އަވަސްވެގަތެވެ. ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ އަށްފަހު ލިބުނު ބްރޭކް ނިމި މިއަދަކީ ކޮލެޖްއަށް ދާން ޖެހޭ ދުވަހެވެ. ބާރުބާރަށް ހިނގާފައި ނިކުތް މަލްކާއަށް އެރުނީ އެމަގުން ބާރަކަށް ދުއްވާފައިދިޔަ ސައިކަލެއްގެ ކުރިމައްޗަށެވެ.

ޒައިކް އަށް ކުރިމަތިން ދުވެފައި ނުކުތް މަލްކާ ފެނި ބުރަކި ޖައްސާލެވުނީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. ‘މަލް.؟ ޔޫ އޯކޭ.؟ ތަނެއް ނުޖެހޭތަ..’ މަލްކާ ފެނުމުން ގަޑިޔަކާ ގަޑިޔެއް އޭނާގެ ހަނދާނުން ފިލައިގެން ދިޔައެވެ. ސައިކަލު ޕާކް ކޮށްލާފައި އައިސް މަލްކާގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ.

‘އައިމްފައިން.. ޒައިކް ނޫންނަމަ ގޮތެއް ވީސް.. ތޭންކްސް އެން ސޮރީ ގަޑި ޖެހެންވެފަ ހުރީމަ ނުބަލާ ނުކުނެވުނީ..’ މަލްކާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. ‘ޝޫޓް މަވެސް ގަޑި ޖެހެނީ… ޑްރޮޕް އެއް ދެންތަ.؟’ ކުއްލިއަކަށް އެއްޗެއް ހަދާންވެގެން އުޅޭ މީހަކު ހެން ސައިކަލާ ދިމާއަށް ޒައިކް ހިނގައިގަތެވެ.

‘ޒައިކް ގަޑި ޖެހިދާނޭނުން.. ތިދަނީ ކޮންތާކަށް.؟’ މަލްކާ އަހާލިއެވެ. ‘މިރަށު ކޮލެޖް އަށް.. އެތާ އޮފީހުން ވަޒީފާ އެއް ހަމަޖެހުނީމަ މިއަދުން ފެށިގެން ނުކުންނަން..’ ޒައިކް ސައިކަލަށް އަރާ ސްޓާރޓް ކޮށްލިއެވެ. ‘އެހެންވިއްޔަ ޑްރޮޕް ކޮށްދީ.. އަހަރެންވެސް ކޮލެޖަށް ވިއްޔަ..’ ޒައިކް އިޝާރާތް ކުރުމުން މަލްކާ އައިސް އޭނާގެ ފަހަތަށް އަރާ ހަމަޖެހެން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ސައިކަލަށް އެރުމާއެކު އޭނާގެ ހިތުގެ ތެޅުން ބާރުވެގެން ދިޔަ ގޮތުން މޭމަތީގައި އަތް އަޅާލެވުނެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ޒައިކް ސައިކަލު ދުއްވާލިއެވެ. އެކަމަށް ނުވިސްނާ އިން މަލްކާ ގޮސް ޒައިކްގެ ބުރަކަށީގައި ތައްލީއެވެ. ‘މި ސައިކަލުގަ އުދުހެންތަ ތި ވިސްނަނީ..’ ޒައިކްގެ ބުރަކަށްޓާ ދުރުވަމުން މަލްކާ ކުދި ކިޔާލިއެވެ.

‘އާނ.. އަހަރެން ވަރަށް އުދުހޭ ހިތްވޭ.. މަށާއެކު ފްލައި އަކަށް ދާނަން ދޯ..’ ރައްދުގައި ހިނިގަޑެއް ޖަހާލަމުން ޒައިކް ބުނެލިއެވެ. ‘އައްޗީ.. ހައުސް ފްލައި ތަ ؟؟’ މަލްކާ ވެސް މަޖަލުގައި ބައިވެރި ވެލިއެވެ.

ދެމީހުނަށް ކޮލެޖަށް ދެވުނީ ހަމަ ގަޑިޔަށެވެ. ސައިކަލު ޕާކް ނުކުރެވެނީސް ގުގުމާލީ ބެލްގެ އަޑެވެ. ދެމީހުން އެކީގައި ސައިކަލުން ފައިބައިގެން ކޮލެޖަށް ވަދެލިއެވެ. އެހިސާބުން މަލްކާ ދިޔައީ ކްލާސްތަކާ ދިމާލަށެވެ. ޖީބަށް އަތް ޖަހާލައިގެން މަލްކާ ގޮސް ލޮލުކޮޅަށް ގެއްލެންދެން ބަލަން ހުރެފައި ޒައިކްވެސް އޮފީހަށް ވަދެލިއެވެ.

******

‘ހޭ  މެލޯ.. އެއީ ކާކު؟؟ ބީއެފް ތަ އޭނ އޭނ..’ ކްލާހާ ހަމައަށް ދެވުމުން އާލާ އައިސް މަލްކާގެ ކޮޑަށް އަތް ވައްޓާލިއެވެ. ‘މިބުނީ އާލް އާ މަލާ އަކީ އެކައްޗެއް ކިޔައިގެން އުޅޭ ދެމީހުން.. އޭނަވެސް އިއްޔެ ކިޔާފި ތިމަންނަ އަށް ޅިއަނެއް ހޯދާށޯ! މަދެން ބުނާނީ ފަހެ ކީކޭ.. މަނޫޅެން އަދި މީހަކާ ނީދެވިގެން..’ ނިތްކުރީގައި އަތް ޖައްސައިލަމުން މަލްކާ ބުނެލިއެވެ.

‘ތެދެެއް އޭނަ އެ ބުނީ.. މަގެންގުޅޭ ކަލޭގެފާނު ވެސް އަހާފި މެލޯ މާ ސިންގަލް ވެގަނެގެން އުޅެނީ ކީއްވެހޯ.؟’ އާލާ ބޯހޫރާލިއެވެ. ‘އޯ ސޯ ކެއަރިން.. އަރްކާން ކައިރީ ބުނޭ އެދުވަސްވެސް އަންނާނޭ ޕޭޝިއަންސީ އިސް އިންޕޯރޓެންޓޭ..’ ސީޓުގައި އިށީނދެ ހަމަޖެހިލަމުން މަލްކާ ބުނެލިއެވެ.

ކްލާހަށް ވަން ލެކްޗަރަރ ފެނުމުން ތައްޔާރުކުރި ރައްދު އޭނާގެ ކަރުތެރެއަށް ހިންދާލަމުން އާލާވެސް ގޮޑީގައި ހަމަޖެހިލިއެވެ. މުޅި ތަނަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމަށްފަހު ލެކްޗަރަރ އޭނާގެ ކްލާސް ފައްޓާލިއެވެ.

******

ލަންޗް ބްރޭކަށް ނިކުމެ ކެންޓީނާ ދިމާއަށް މަލްކާ އާއި އާލާ ހިގައިގަތެވެ. ‘މަށަށް ތިން ޑޯނަޓް އާ ޗޮކްލެޓް މިލްކް ޝޭކެއް.. ދެން އާލާ ބޭނުން އެއްޗެއްވެސް ހިފައިގެން އާދޭ.. އަހަރެން މިތާ އިންނާނަން..’ މަލްކާ ދަބަހުން ފޯނު ނަގައި އިށީނދެލިއެވެ.

‘އޭ އެދަނީ މެލޯ ޑްރޮޕް ކޮށްދިން ހޭންޑްސަމް ދޯ.!’ އޮފީހުން ނުކުމެގެން ގޭޓާ ދިމާއަށް ދިޔަ ޒައިކް އަށް އިޝާރާތް ކޮށްލަމުން އާލާ ބުނެލިއެވެ. ‘ހޫން.. ހޭންޑްސަމް އޭ ބުނިއިރު ހީނުވޭ އަރްކާން މަތިން ހަނދާން ހުރި ހެނެއް.. މަށާ ޒައިކްއޭ ގޮވާއިރު އަމިއްލަ އަށްވެސް ހީވަނީ މޮޔަވެފަ ހުރިހެން..’ އާލާގެ އަތުގައި ހިފާފައި ގޮޑިއަށް ވައްޓާލަމުން މަލްކާ ބުނެލިއެވެ.

‘އޮހޯ.. ޒައިކް ދޯ ކިޔަނީ.. މެލޯ އާ ޒައިކް ވަރަށް ގުޅޭނެ އިނގޭ.. ގުޑް ލަކް ވިތް ހިމް..’ މަލްކާގެ ކޮޑުގައި ޖަހާލަމުން އާލާ ކެޕެޓީރިއާ އަށްދާން ހިނގައިގަތެވެ.

މަލްކާ ޒައިކް އާ ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ. ކަޑު ނޫ ކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހަކާއި ކަޅު އޮފީސް ފަޓްލޫނުގައި އޭނާ ފެންނަނީ އަންހެން ކުދިންގެ ހިތްތައް ފަތަހަ ކޮށްލާނެހާ ރީތިކޮށެވެ. ގަމީސް ބެގީކޮށްފައި ވުމުންނާއި އަތް އޮޅަނބޮއްޓާއި ހަމައަށް އޮޅާފައި ވުމުން ސްމާޓް ވައްތަރެއް ޖަހައެވެ. ފަން އިސްތަށިގަނޑަށް ގަނާ ކުރަމުން ދިޔަ ވައިރޯޅިތަކާހެދި އޭނާ ވައްތަރީ ބޮލީވުޑްގެ ހީރޯ އަކާ އެވެ.

މަލްކާއަށް އެސްފިޔަ ޖަހަންވެސް އެގުނީ ޒައިކް ސައިކަލަށް އަރާ ނައްޓާލުމުންނެވެ.
‘ހިތްވެސް ހިފައިގެން ތަ އެ ދިޔައީ..’ ދުރުގައި މަންޒަރު ބަލަން ހުރެފައި އައިސް އާލާ ޖެއްސުން ކޮށްލިއެވެ. ‘އޭ ދެން ހެވޭ އިނގޭ.. ގެނޭ މަގެ އޯޑަރު..’ ތުން ދަމާލަމުން މަލްކާ ޑޯނަޓެއް ނަގައިލިއެވެ.

‘މިއަދު ހަވީރު މަށާއެކީ ދާނެ މަތިން މަ މިވާހަކަ ހުއްޓާލަފާނަން..’ އާލާ ހެމުން އިންޒާރެއް ދިނެވެ. ‘ހޫނ ދާނަން..’ މަލްކާ ވެސް ހިނިތުންވެލިއެވެ.

******

ގަޑީގެ ސިކުންތު ކަށި އޭގެ އެންމެ ބާރުމިނުގައި ދަތުރުކުރަމުންގޮސް ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހަން ކައިރި ވެއްޖެއެވެ. ނަމާދުން ފައިބައިގެން ބޭރަށް ދާން މަލްކާ ތައްޔާރު ވެލިއެވެ.

ކަޅުކުލައިގެ ހައިވެއިސްޓް އަކާއި ޑަސްޓް ޕިންކް ކުލައިގެ ސްޓްރައިޕް ދަމާފައިވާ ކްރީމް ކުލައިގެ ކްރޮޕް ޓޮޕް ގައި އޭނާ ހީވަނީ ފަތްމިންޏެއް ހެންނެވެ. ފަންއިސްތަށިގަނޑުގެ މަތިން ތަންކޮޅަކުން ‘ފްރެންޗް ބްރެއިޑް’ އެއް ހަދާފައި ބާކިބައި މިނިވަން ކޮށްލާފައި ވުމުން ފެންނަލެއް ވަރަށް ރީއްޗެވެ. ތުންފަތުގައި ލާފައިވާ ލިޕްގްލޮސް ފިޔަވާ މޭކަޕެއް ކޮށްފައި ނެތަސް އެމޫނު ނުލާހިކު ފުރިހަމަ އެވެ.

‘އޯ ގޯޑް.. މެލޯ ޔޫ ލުކް ގޯރޖިއަސް.. އަހަރެމެން މެލޯގެ އުފަންދުވަހު ދިން ހެދުންދޯ.!’ އާލާ އައިސް މަލްކާގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. ‘ޔެސް އެން ޔޫ ޓޫ..’ އާލާވެސް ނުލާހިކު ރީއްޗެވެ. ގަދަ ރީނދުލާއި ހުދުން ސްޓްރައިޕް ދަމާފައިވާ ޖަމްޕްސޫޓެއް ލައިގެން ‘ޕޯނީ ޓެއިލް’ އެއް ޖަހާފައިވާއިރު ވައްތަރީ މޮޑަލަކާއެވެ.
ދެއެކުވެރިން އެކުގައި ރަށުގެ ގޮޑުދޮށަށް މިސްރާބު ޖެހީ އެތަނުގައި މިވަގުތު ފޮޓޯ ރީތިވާނެތީ އެވެ.

******

‘އަދިވެސް ނާދެވޭ.. ކަލޭގެ ކަންތައް އަންހެނަކަށްވުރެ ނުބައެއްނު..’ ފޯނުން ޒައިމަންއަށް ހުއްޓާނުލާ އެއްޗެހި ކިޔަމުން ޒައިކް ޖޯއްޔަށް ވެއްޓިގަތެވެ. ‘ޑޯންޓް ވޮރީ.. އީޓް ކަރީ.. އަހަރެން އައިސްދާނަމޭ އިރުކޮޅަކުން.. ޗިލް ކިޑޯ..’ ޒައިމަން ފޯނު ބޭއްވުމުން ޒައިކް އެތާތިބި މީހުންނަށް ތާޒާ ހަބަރު ދިނެވެ.

‘ޒައިކް ގޮސް އެހެރަ ފިހާރައިން ދަޅެއް އެއްޗެއް ގެނެބަލަ.. މަވަރަށް ކަރުހިއްކާފި..’ ޒައިކް އަތަށް ވޮލެޓް ދިއްކޮއްލަމުން ރާކިން ބުނެލިއެވެ.
‘އަހަރެންގެ ވެސް ވޮލެޓެއް އެބައޮތޭ.. އަންނާނަން ގޮސްފަ..’ ޒައިކް އިންތަނުން ތެދުވެގެން ހިނގައިގަތެވެ.

******

އެކި ސަކަރާތް ތަކުގައި ތިބެގެން މަލްކާ އާއި އާލާ ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު ފެންނަ މީހަކަށް ހީވާނީ ކުޑަކުދިން ހެންނެވެ. އެއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ އެދެމީހުންގެ ދުވަސްވީ އެކުވެރި ކަމެވެ.

އެދެމީހުން ނިކުތް މަގުގައި ކުޅެން ތިބި ކުޑަ ކުދިންތައް ބޮކި އަޅަމުން ދިޔައެވެ. ސައިބޯނި ބޮކި އެޅުމަކީ މަލްކާ ވަރަށް ކުރާހިތްވާ ކަމެކެވެ. އެތަނުން ކުއްޖެއްގެ އަތުން ބޮކި އަޅާއެތި އަތުލައިގެން މަލްކާ ވެސް ބޮކި އަޅަން ފެއްޓިއެވެ. އާލާ ފެއްޓީ ބޮކި ފަޅަންތިބި ކުދިންނާއެކު ދުވާށެވެ.

ފިހާރައަށް އައި ޒައިކްގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނީ ބޮކި އަޅަމުން ދިޔަ މަލްކާ އަށެވެ. އެމަންޒަރު އޭނާއަށް ފެނުނީ ފިލްމް ތަކުގައި ފެންނަހެން ‘ސްލޯ މޯޝަން’ ގައެވެ. ހަމަ އެޔާ އެއްވަރަށް އޭނާގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ހީވީ ލަވައެއް ކުޅެލިހެންނެވެ. މަލްކާގެ ހުންނަ މައުސޫމު ކަމުން ޒައިކް އަޖައިބު ވާވަރު ވެއެވެ. އެހެންނޫނީ މިޒަމާނުގައި މައުސޫމް ކުއްޖަކު ފެނުމަކީ ނާދިރުކަމެކޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ޒައިކް އޭނާގެ މޭމަތީގައި އަތް އަޅާލިއެވެ. ހީވާ ގޮތުންނަމަ މަލްކާއަށް ތައުރީފު ކުރާނެ ގޮތެއް ނޭގިގެން އެކަން ހިތާ ހަވާލު ކުރީއެވެ. ފިހާރައިން ނިކުތް މީހަކު ފެނުމުން ކުރަން އައިކަން ޒައިކް ހަނދާންވީ ކިރިޔާއެވެ. އަދިވެސް އެއްފަހަރު މަލްކާއަށް ބަލައިލުމަށްފަހު ފިހާރަތެރެއަށް ވަންއިރު އޭނާގެ މޫނުގައިވީ އެންމެ ރީތި ހިނިތުންވުމެކެވެ.

******

އައިސްކްރީމް ބޮމުން މަލްކާ އާއި އާލާ ގެއަށް އައި އިރު ހައެއް ޖަހަން ހުރީ ދެތިން މިނިޓަށް ވެފައެވެ. ‘ސީ ޔޫ..’ އާލާ ވެސް އޭނާގެ ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.

‘ދޮނާ މި ފޮތް ބަލާދީބަ.. މަލާ އަށް ނޭގުނު މި ތަނުން ސުވާލު އަންނާނޭ ގޮތެއް.. މާދަން މި އޮތީ..’ މިއީ މަލާކްގެ ސްކޫލު އެންމެ ފަހު ދުވަސްވަރުކަމުން އަބަދުހެން ފޮތެއް ނަގައިގެން އިނދެއެވެ. ‘ގެނެބަ.. އިނގޭތޯ ބަލަން..’ މަލްކާވެސް އައިސް އެހީވެވޭތޯ އުޅުނެވެ.

3

1 Comment

  1. Rooya Xek

    August 9, 2021 at 7:43 pm

    Hi guys😍😍 as u guys know academic year is started.. so i’ll change the schedule again this time it will be parmenent 😁😁 emme fahun i told that tuesday and Saturday, so how about 2 parts on each weekend ❤️❤️ i think its better cause studies also need time , hope u guys understand me 💖💖

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!