“ޑޯންޓް ވޮރީ.. އަޅުގަނޑު ދުވަހަކުވެސް ރައިއަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނަން.. ޔޫ ގައިޒް ކޭން ޓްރަސްޓް މީ.. އަޅުގަނޑު ގޯސްކޮށް ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ، ޔޫ ކޭން ގިވް މީ އެނީ ޕަނިޝްމެންޓް ޔޫ ވޯންޓް..” މާއިޝް ޔަޤީންކަން ދިނެވެ. މާއިޝްގެ ސާދާ ޖަވާބުން އެކަނިވެސް ރިއާޝް އަށާއި، ޔާޝްއަށް މިއީ ރައިޝާއާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކުއްޖާކަން ޔަޤީން ވިއެވެ. “ޔާހ.. އެންޑް ޕްލީޒް.. ޑޯންޓް ބީ ސޯ ފޯރމަލް ވިތް އަސް.. ޔޫ ކޭން ޓޯކް ޓު އަސް ނޯރމަލީ.. ދޮންބެ އެންޑް ކުޑަބެ ކިޔަސް އޯކޭ.. ނައު ވީ އާރ ފެމިލީ..” ޔާޝް ގޮސް މާއިޝްގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. މާއިޝްވެސް އުފަލާއި އެކު ޔާޝްގެ ގައިގައި ބައްދާލީ ރައިޝާގެ ޢާއިލާ އާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރެވުމުން ﷲ އަށް ޝުކުރު ކުރަމުންނެވެ. “ޔެސް.. ނައު އިޓްސް ދޮންބެ ފޯރ ޔޫ.. ބައި ދަ ވޭ، ހިނގާ ސައިކް ބުރެއް އަޅާލަން ދާން.. ވީ ކޭން އީވެސް ޑިސްކަސް ދި ޕްރޮޕޯޒަލް..” ރިއާޝްވެސް ވަރަށް ގަޔާވެލާފައި މާއިޝްއާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. “ޝުއަރ ބްރޯ..” ލުއި ހުނުމަކާއި އެކު މާއިޝް އެހެން ބުނުމުން ހަތަރު މީހުން އެކީ އެތަނުން ނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މާއިޝްއާއި، ރިއާޝް އަދި ޔާޝްގެ ގުޅުން ވަނީ ބާރު ގޮށަކުން ގޮށް ޖަހާލެވިފައެވެ.

***********************

އާރޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ހުރި ބެންޗެއްގައި ހަތަރު މީހުން އިށީނދެ ތިބެ، ހުރިހާ ކަމެއް ރާވާ ނިންމާލިއެވެ. އެ މީހުންގެ ރޭވުމާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަ ޖެހިފައިވާކަން ހަމައެކަނި އެ މޫނުތަކަށް އެކަނި ބަލާލުމުންވެސް ދޭހަވެއެވެ “ޔެސް! ދި ޕްލޭން އިޒް ގްރޭޓް!” ޔާޝްއާއި އަތާއަތް ޖަހާލަމުން ރިއާޝް ބުނެލީ ނުހަނު އުފާވެފައެވެ. މާއިޝްއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ރިއާޝްއަށް ހީވަނީ ފޯރި އަރައިގެން އުޅޭހެންނެވެ. “އަސްލުވެސް! ޕްލޭންގެ މާސްޓަރމައިންޑް ހަމަ މޮޅީއޭ ދޯ..” ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން ޔާޝް ބަލައިލީ ނައިރާއާ ދިމާއަށެވެ. “އައި ނޯވ އައިމް ގްރޭޓް…” ފޮނިވެލާފައި ނައިރާ ބުމަ އަރުވާލިއެވެ. “ހެހެ.. ޔެސް.. އަސްލުވެސް.. އެންޑް ތެންކިޔު އޯލް.. މިކަމުގަ ހެލްޕް ވެދިނީމަ.. އެންޑް އޯލްސޯ ތެންކިޔު ސޯ މަޗް ފޯރ އެކްސެޕްޓިންގ މީ.. އައިމް ރިއަލީ ތޭންކްފުލް ފޯރ ޔުއަރ ގްރޭޓްފުލްނެސް، އެންޑް އައިލް އޯލްވޭޒް ބީ..” މާއިޝް އެމީހުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމުން ޔާޝްމެން ހިނިތުންވެލާފައި އެއީ އެވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ބުނެލިއެވެ. އަދި ބަދަލުގައި އެމީހުން ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި މާއިޝްއަށާއި ރައިޝާއަށް އުފާވެރި މުސްތަޤުބަލެއް ކަމުގައިވެސް ބުންޏެވެ.

އެތައް އިރަކު ވާހަކަ ދައްކަން ތިބި މީހުންގެ ވާހަކަ ހުއްޓުމަކަށް އައީ މާއިޝްގެ ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުންނެވެ. ގުޅަނީ އަމާން ކަން އެނގުމުން މާއިޝްގެ އުޖާލާ މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރު މުޅީންހެން ބަދަލުވާން ނެގީ މަދު ސިކުންތުކޮޅެކެވެ. މި މަންޒަރު ބަލަން ތިބި ރިއާޝް، ނައިރާ، އަދި ޔާޝްގެ މޫނުމަތީގައިވެސް ވީ ބުނަން ނޭނގޭ ފަދަ ކުލަވަރުތަކެވެ. ރިންގު ކެނޑެން ފެށުމުން ނަގަން ނުނަގަން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުރެފައި މާއިޝް ފޯނު ނަގާ ކަންފަތުގައި ޖަހާލިއެވެ.

“މާއިޝް.. ގަޑިން ކިހާވަރެއް ވެއްޖެ..؟” އާދައިގެ މަތިން އަމާން އޭނާގެ ހަރުކަށި އަޑުން އަހާލިއެވެ. “ދިހަގަޑި ފަނަރަ..” އަތުކުރީ ގަޑިއަށް ބަލައިލުމަށްފަހު މާއިޝް މަޑުމަޑުން ބުންޏެވެ. “މާއިޝް ކައިރި ގެއަށް އަންނަން ބުނެވުނީ ކިހާއިރަކު..؟” އަނެއްކާވެސް އަމާން އަހާލިއެވެ. މިފަހަރު އެ އަޑު ތަންކޮޅެއް ބާރުވެފައި ހަރުކަށި ވިއެވެ. “ދިހައެއް ޖަހާއިރު..” ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މާއިޝް ޖަވާބު ދިނެވެ. “ހަނދާން އެބަހުރި ދޯ.. ބައްޕައަށް ހީވަނީ މިހާރު މާއިޝްއަށް ގަޑި ކިޔަންވެސް ނޭނގެނީހެން… ހަމަ މިހާރު ގެއަށް އާދޭ.. ބައްޕަ ވެއްޖެ ކުޑަ ކަމަކު ދިހަގަޑި ބައިގަ އޮފީހަށް ދާން.. ބައްޕަ ގެއިން ނުކުންނަން ވާއިރަށް މާއިޝް ހުންނަން ޖެހޭނީ ގޭގަ.. އަޑު އިވިއްޖެތަ..؟” އަމާންގެ އަޑު ކުރިޔަށްވުރެ ބާރިވި ނަމަވެސް، އެކަމުން މާއިޝްއަށް ކުދަވެސް އަސަރެއް ކުރިހެނެއް ހިޔެއް ނުވެއެވެ. ނޫނީ އަބަދު އެކަމަށް އާދަވެފައި ހުރީ ކަންނޭނގެއެވެ. “މި ދަނީ..” ހަމައެކަނި އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު މާއިޝް އަމާންއަށް އިތުރު އެއްޗެއް ބުނާނެ ފުރުސަތެއް ނުދީ ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. އަދި ޔާޝްމެންނާ ދިމާއަށް ބަލައިލިއެވެ.

“އަހަރެން ދާން ވެއްޖެ.. ނެކްސްޓް ވީކްއަށް އެންމެން ރެޑީ ވައްޗެ.. އަހަރެންވެސް ރެޑީ ވާނަން.. ބާއި.. ގުޑް ނައިޓް..” ގަދަ ކަމުން ހިނިތުންވެލާފައި މާއިޝް ގޮސް ސައިކަލަށް އަރާ ދުއްވާލީ މިވަގުތު އެހެން މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކާ ހިތް ނެތުމުންނެވެ. މާއިޝް ދިޔުމުން ރިއާޝްއާއި، ނައިރާ އަދި ޔާޝް އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާއަށް ބަލައިލިއެވެ. “ކާކުބާ އެ ގުޅީ..؟ ހީ ސީމްޑް ރިއަލީ އިރިޓޭޓެޑް ވައިލް ޓޯކިންގ ޓު ދެޓް ޕަރސަން ހޫއެވަރ ކޯލްޑް ހިމް..” ނައިރާއަށް ބުނެވުނީ ހިތުގައި އޮތް ގޮތަށެވެ. “އައި ހޭވް ނޯ އައިޑިއާ.. ބަޓް އިފް ޔޫ ލުކްޑް ކެއަރފުލީ ސްޓްރެއިޓް އެޓް ހިޒް ފޭސް، ދެން ޔޫ ޝުޑް ހޭވް ނޯޓިސްޑް ސަމްތިންގ..” ޔާޝް އެހެން ބުނެމުން ރިއާޝްއަށާއި ނައިރާއަށް ސުވާލުން ފުރިގެންވީ ނަޒަރަކުން ޔާޝްއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލެވުނެވެ. “ވަޓް ޑޫ ޔޫ މީން..؟” ރިއާޝްއަށް އަހާލެވުނެވެ.

“ފަރސްޓް އޮފް އޯލް، އައި ނޯޓިންސްޑް ދެޓް ހީ ސްމައިލްޑް ފޯރސްފުލީ.. އެންޑް ނައި ބުނީމެއްނު އޭނާ ވަރަށް ކޯލްޑްއޭ.. ކުއްޖަކާ ވާހަކަވެސް ނުދައްކައޭ.. އެންޑް ދަ ވޭ ހީ ރިއެކްޓެޑް ޓު ދެޓް ފޯންކޯލް.. އިޓް ސީމްޑް ދެޓް ހީ އިޒް ހޭވިންގ އަ ސައިކޮލޮޖިކަލް ޕްރޮބްލެމް.. މޭބީ ޑިޕްރެޝަން އޯރ އެންޒައިޓީ އޯރ ސަމްތިންގ.. ވެދާނެ ގޭގަވެސް މައްސަލަތަކެއް އުޅެނީ ކަމަށް.. އޯރ މޭބީ އައިމް އޯވަރ ތިންކިންގ.. އެކަމް ވަރަށް ހީވޭ އޭނަ ކޮންމެސް ކަމެއް ސަފަރ ކުރާހެން..” ޔާޝްއަށް ހީވި ގޮތަށް ބުންޏެވެ. އެ އިވުނު ވާހަކައިން ނައިރާއަށާއި ރިއާޝްއަށް ވަނީ ސިހުމެއް ލިބިފައެވެ. “ދެން ވީ ޝުޑް ޓޯކް ޓު ހިމް.. ވީ ޝުޑް ހެލްޕް ހިމް ޓު އޯވަރ ކަމް ދޯޒް..” ނައިރާ ހުރީ ހިސާބަކަށް ހާސް ވެފައެވެ.

“ނޯ.. ވީ ޝުޑް ވެއިޓް ޓިލް ހީ ބިކަމްސް ކޮންފޮރޓެބްލް އިނަފް ޓު ޝެއަރ އޯލް ހިޒް ފީލިންގްސް ވިތް އަސް.. ފޯރސިންގް ހިމް މޭ ކޯޒް ފަރދަރ ޑެމޭޖަސް.. އެންޑް، ވީ ޑޯންޓް އީވެން ނޯވ އިފް ދެޓް އިޒް ޓްރޫ.. މަށަށް ހީވާ އެއްޗެއް މި ބުނީ.. އަދި ޖެހޭނު ތެދެއްތޯ ނޫނީ ދޮގެއްތޯ ބަލަންވެސް..” ޔާޝް ކިޔައިދިނެވެ. “ޔާހް ދެޓްސް އޯކޭ ބަޓް، ހައު ޑޫ ޔޫ ނޯވ ސޯ މަޗް އެބައުޓް ސައިކޮލޮޖީ..؟” ރިއާޝްގެ ހިތުގައި އޮތް ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. “ބަޑީ.. ޑޯންޓް ފޮރގެޓް ދެޓް އައި ޕާރޓިސިޕޭޓެޑް އިން އަ ސައިކޮލޮޖީ ކޯރސް ފޯރ ތްރީ މަންތްސް.. އެންޑް މޯރ އޯވަރ.. ރީޝް އަކީ ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް.. އައި ލަރން އަ ލޮޓް ފްރޮމް ހަރ.. ޑިޑް ޔޫ ފޮރގެޓް ދެޓް..؟” ޔާޝް ރިއާޝްގެ ބޮލުގެ ފުއްކިބައިގައި ޖަހާލިއެވެ. “އައުޗް! ދެން ހަނދާން ނެތުނީއޭ ބްރޯ.. އެހެންވެސް ވެދާނު..” ތަދުވާ ކަމަށް ހެދިފައި ރިއާޝް ބޮލުގެ ފުއްކިބައިގައި އަތް ހިންގާލި ގޮތުން ނައިރާއަށް ހެވުނެވެ. “ރައި ބުނަނީ ހަމަ ތެދެކޭ ދޯ.. މި ބޮލުގަ އިންނަނީ ފެން ހުސްކުރި އުނބެއް.. ސިކުނޑިއެއް ނޫން..” ނައިރާ އެހެން ބުނެފައި ދުއްވައިގަތެވެ. “ޔޫ.. ފާތިމަތް ނައިރާ! ޔޫ އާރ ސޯ ޑެޑް!” ރިއާޝްވެސް އެހެން ބުނެފައި ނައިރާ ފަހަތުން ދުއްވައިގަތެވެ. ދެމީހުން ދުވަމުން ދުވަމުން ގޮސް ރާޅުޖަހާ ފަށާ ހަމައަށް ދެވުނެވެ. ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރިއާޝްގެ އަތުގައި ނައިރާ ޖެހުނެވެ. ރިއާޝް ފަހަތުން ނައިރާގެ އުނަގަނޑުގައި ހިފާފައި އުފުއްލައިލިއެވެ. މުޅި ފަޒާގެ ތެރޭގައި ގުގުމަމުން ދިޔައީ މި ދެލޯބިވެރިންގެ އުފާވެރި ހުނުމުގެ އަޑެވެ. މަޑުމަޑުން ދޮންވެލިގަނޑަށް ބީއްސަމުންދާ ކުދިކުދި ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ދެލޯބިވެރިން އެތައް އުފާވެރި ވަގުތެއް ހޭދަކުރިއެވެ. ދުރުގައި މި މަންޒަރު ބަލަން ހުރި ޔާޝް ހިނިތުންވެލާފައި އެތަނުން ދިޔައީ ރިއާޝްއަށާއި ނައިރާއަށް ފުރުސަތު ދެމުންނެވެ.

*******

އެނދުމަތީގައި ކަންފަތަށް ހެޑްސެޓް ޖަހައިގެން އޮތް ރައިޝާ ދިޔައީ ފޯނުން ކޭ-ޑްރާމާއެއް ބަލަމުންނެވެ. “ޓްރޫ ބިއުޓީ” ބަލަމުން ދިޔަ އިރު ގާތުގައި ހުރި ޕޮޕްކޯރން ތަށިން އިރުއިރުކޮޅާ މުށެއްހާ ޕޮޕްކޯރން ނަގާ އަނގަޔަށް އަޅާލައެވެ. މިއަދު ގޭގައި ނުހާ ފިޔަވައި އެކަކުވެސް ނޫޅެއެވެ. މިދުވަސްކޮޅު ނައިރާ ފިހާރައަކުން ޕާރޓް-ޓައިމް ޖޮބެއް ނަގައިގެން އުޅޭތީ ވާހަކަ ދައްކާލާނެ ކުއްޖަކުވެސް ނުހުރެއެވެ. ރިއާޝްވެސް އޭނާގެ ކޮލެޖްގެ ޗުއްޓީ ދުވަސްކޮޅު ވުމުން ގިނަ ވަގުތު ފުޓްބޯލް ޕްރެކްޓިސްގައި ހޭދަކުރާތީ އިތުރަށް ފޫއްސެވެ. ޔާޝްވެސް ކޮމްޕެނީއަށް ނުކުމެފައ،ި ރީޝާވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ނުކުންނަން ފެށުމުން ގޭތެރެ ވަރަށް ފަޅެވެ. މިދުވަސްކޮޅު ކޮމްޕެނިީ މާ ބުރަކޮށް އުޅެތީ ރިޔާޒްވެސް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަނީ ޔާޝްއާއި އެކު ކޮމްޕެނީގައެވެ. ނުހާވެސް ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގައި ބުރަކޮށް އުޅެތީ ރައިޝާ ވީވަރަކުން އެހީވެވޭތޯ ބަލައެވެ. ގޭތެރޭގައިވެސް ކަމެއް ނެތް ވަގުތުތަކުގައި އޭނާ ހުންނަނީ ފޫހިވެގެން ގޮސް ހަލާކުވާވަރު ވެފައެވެ.ބައެއް ފަހަރު ނައިރާއާ އެއްކޮށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ފިހާރައަކަށް ނަމަވެސް ނުކުމެލަންވީއޭވެސް ހިތަށް އަރައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އޭ-ލެވެލްގެ ނަތީޖާ ލިބެން ދެން މާ ގިނަ ދުވަސް ނެތުމުން ރައިޝާ މަޑުކުރީ ނުހާގެ އެދުމަށެވެ.

މި ފާއިތުވީ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްތެރޭގައި އެންމެންވެސް މާ ބުރަކޮށްލައިގެން އުޅޭކަން ރައިޝާއަށް ވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ. ނައިރާގެ އޮފް ދުވަސްތަކުގައި ގުޅިޔަސްވެސް ބުނަނީ ބިޒީ ކަމަށެވެ. ރިއާޝްވެސް ޕްރެކްޓިސްއިން އަންނަ ގޮތަށް ވަރުބަލި ވަނީއޭ ކިޔައިގެން ކޮޓަރިން ނުނުކުންނާނެއެވެ. މިއީ އެމީހުން ދުވަހަކުވެސް އުޅުނު ގޮތެއް ނޫނެވެ. ކިތަންމެ ބުރަކޮށް އުޅުނަސް އެންމެންވެސް އޭނާއަށް ވަގުތު ދޭނެއެވެ. މި މީހުން މާ ބުރަކޮށްލައިގެން މި އުޅެނީ ކޮން ކަމެއްގައި ބާވައޭވެސް ރައިޝާގެ ހިތަށް އަރައެވެ. ޚިޔާލުތަކުން ރައިޝާއަށް އެއްފަރާތް ވެވުނީ ފޯނު ރިންގުވާ އަޑަށެވެ. ގުޅަނީ ނައިރާކަން އެނގުމުން ބަލަމުން ދިޔަ ޑްރާމާ ހުއްޓާލުމަށްފަހު އަވަހަށް ފޯނު ނެގިއެވެ. ކަންފަތުގައި ފޯނު ޖަހާލަމުން ރައިޝާ ހަލޯއޭ ބުނެލީ ނިކަން އަވަހަށެވެ.

“ހެލޯ ރައީ.. ހިނގާބަ ހިނގާލަން ދާން.. އިޓް ހޭޒް ބީން ސޯ ލޯންގ ސިންސް ވީ ލާސްޓް ވެންޓް ފޯރ އަ ވޯކް ޓުގެދަރ.. އައި-” ނައިރާގެ ޖުމުލަ ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނީސް ރައިޝާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. “އޯކޭ.. ފޯރގަ މަ ދާނަން ރެޑީ ވެގެން ތި ގެއަށް.. މި ދަނީ ފެންވަރަން.. ބާއި.. ސީ ޔޫ-” މިފަހަރު ރައިޝާ ވާހަކަ ދައްކަ ދައްކަ ހުއްޓާ ނައިރާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. “ނޯ.. މަ މިދަނީ ރައި ރެޑީ ކުރަން.. އިޓްސް އަ ވެރީ ސްޕެޝަލް ޑޭ.. ޑޯންޓް އާސްކް އެނީތިންގ ޕްލީޒް! އައިމް ކަމިންގ ރައިޓް ނައު.. ރައި ވަދޭ ފެންވަރަން.. ދެން ބާއި.. ސީ ޔޫ ސޫން މައި ސްވީޓީ ޕައި.. ދެން ބަސްއަހައިގެން އަވަހަށް ވަދޭ ފެންވަރަން..” އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު ނައިރާ ފޯނު ކަނޑާލީ ރައިޝާއަށް އިތުރު އެއްޗެކޭ ބުނާނެ ފުރުސަތެއް ނުދީއެވެ. ނައިރާ ފޯނު ބޭއްވުމުން ރައިޝާ ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ. ވާން މިއުޅެނީ ކީއްބާވައޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަވަހަށް ފާޚާނާއަށް ވަނީ ނައިރާއާ އެއްކޮށް ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަން ބޭނުންވެފައި ހުރި ވަރުންނެވެ.

*******

ފެންވަރައިގެން ރައިޝާ ގައިގައި ލޯޝަން ލާން ހުއްޓާ ނައިރާ ފާޚާނާ ދޮރުގައި ޓަކިޖަހާ އަޑު އިވުނެވެ. “ކޮބާ.. ނިމިއްޖެތަ..؟” ނައިރާ އަހާލިއެވެ. “ހޫމް.. ކޯޗެއް ލާންވީ..؟ ލާންވީ ހެދުން އަވަހަށް ގެނޭ..” ރައިޝާ އެހެން ބުނުމުން ނައިރާ އަވަހަށް އޭނާ ގެނައި ކޮތަޅުގައި އޮތް ހެދުން ނަގާ، އިސްތިރި ކޮށްލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ފާޚާނާ ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާލިއެވެ. ރައިޝާ ދޮރު ހުޅުވުމުން ހެދުން ދިއްކޮށްލާފައި ނައިރާ ރައިޝާގެ މޭކަޕް-ކިޓްތައް ނަގާފައި ތައްޔާރު ވެލިއެވެ. ފާޚާނާ ދޮރު ހުޅުވުނު އަޑަށް ނައިރާ އެދިމާއަށް ބަލައިލިއެވެ. އަވަސްއަވަހަށް ރައިޝާގެ އަތުގައި ހިފާ ގެނެސް ޑްރެސިންގ ޓޭބަލްގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި ކުޑަ ގޮނޑީގައި ބައިންދާލިއެވެ. ރައިޝާއަށް އެއްޗެއް ބުނާނެ ފުރުސަތެއް ނުދީ ރައިޝާގެ މޭކަޕް ކުރަން ފެށިއެވެ. ރައިޝާގެ އިސްތަށިގަނޑު ހިއްކާ، ފުނާއަޅުވާ، މޭކަޕް ކޮށްދީ، ނުވިތާކަށް ޝޯލް އެޅުވީވެސް ނައިރާއެވެ. ނައިރާގެ ޙަރަކާތްތައް ހަރުކަށިވެފައި އަވަސްކަމުން ރައިޝާއަށް އެއްޗެއް ބުނާކަށް ނުކެރުނެވެ. ނައިރާ ހެދިހާ ގޮތެއް ހަދަންދެން މަޑުން އިނީއެވެ.

“ފައިނަލީ! އިޓްސް ޑަން! ލުކް އެޓް ޔުއަރސެލްފް އިން ދި މިރޯރ ރައީ.. ޓެލް މީ ވަޓް ޔޫ ތިންކް..” ބައިގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތާ ދޭތެރޭގައި ހިތްހަމަޖެހި ހުރެ، ނައިރާ އުނަގަނޑުގައި އަތް އަޅުވާލިއެވެ. ރައިޝާ ގޮނޑިން ތެދުވެ، ކޮޓަރީގައި ހުރި “ފުލް ބޮޑީ ސައިޒް މިރޯރ”ގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓި ހުރެ، އޭނާގެ ބޮލުން ފެށިގެން ފަޔާ ހަމައަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. ލައިގެން ހުރި ކަޅުކުލައިގެ ހެދުމުން ފައިތިލަ ފޮރުވެއެވެ، އެ ހެދުމުގެ އަތުކުރި ފުޅާކޮށްފައި، މޭމަތީގައި މެރޫން ކުލައިގެ އެސް ޖަހާފައި ހުރުމުން ނުހަނު ރީއްޗެވެ. އުނަގަނޑުގައި ކަޅުކުލައިގެ ދާފަށެއް އައްސާލާފައި، ހެދުމުގެ ފަސްބަޔަށް ރޫ ޖައްސާފައި ހުރުމުން ރައިޝާގެ ހަށިގަނޑާ ނުހަނު ގުޅެއެވެ. އެ ދިގު، އިސްތަށިގަނޑު ނިވާ ކޮށްލާފައިވާ މެރޫން ކުލައިގެ ޝޯލް ވަނީ އެންމެ ޒަމާނީ ސްޓައިލަކަށް އޮޅާލެވިފައެވެ. މޫނުގައި ކޮށްފައި ހުރި ލުއި މޭކަޕުން ރައިޝާގެ ރީތިކަން އިތުރުވެފައިވާހެން ހީވެއެވެ.

“ވާއު! ސޯ ބިއުޓިފުލް! މީ ނައި ކޮންތާކުން ގެނައި ހެދުމެއްތަ..؟ އިޓްސް ސޯ ގޯރޖަސް..” ރައިޝާއަށް ބުނެވުނެވެ. “ތީ މަ ގަތް ހެދުމެއް ނޫން.. އެހެން މީހަކު ގަތީ.. ދެން އެމީހަކުވެސް އިނގޭނެ މިއަދު.. ކެތް ކޮށްލާ..” ނައިރާ ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަ ރައިޝާއަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ފަހުމްވާ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ހީވަނީ އަރަތެއް ހެނެވެ. “އަން.. މި ހީލް އަށް އަރާ..” ރައިޝާގެ ފައިވާން ހަރުގަނޑުން މެރޫން ކުލައިގެ އުސް ފައިވާނެއް ހިފައިގެން އައިސް ނައިރާ ރައިޝާ ގާތު ހުއްޓިލިއެވެ. ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުން ނައިރާއާ ދިމާއަށް ބަލައިލުމަށްފަހު ރައިޝާ އެ ފައިވާނަށް އެރިއެވެ. އެންމެ ފަހު ކަމަކަށް ގަޔަށް ސެންޓުކޮޅެއް ބުރުވާލާފައި، ކަޅުކުލައިގެ ސައިޑްބޭގް ކޮނޑުގައި އަޅުވާލައިގެން ގޮސް ކޮޓަރިން ނުކުތެވެ. ރައިޝާގެ ފަހަތުން ނުކުންނަމުން ނައިރާ ފޯނުން ކޮންމެވެސް މީހަކަށް މެސެޖެއް ކޮށްލިއެވެ.

*******

“ނައީ… މިތަނަށްތަ ތި އައީ..؟” ޓެކްސީއިން ފައިބަމުން ރައިޝާ އަހާލިއެވެ. “ހޫމް.. މިތަން ކީއްވީ..؟ ކަމުނުދަނީތަ..؟” ނައިރާވެސް ކޮށްލީ ސުވާލެކެވެ. “ނޫނޭ.. އަބަދުވެސް ފުރަތަމަ ނައި އަންނާނީ ޖޫގޯ ނޫނީ އައިސް ކްރީމް ހިފައިގެން މިކަހަލަ ތަނަކަށް.. އެހެންވެ.. މަ ހީކުރީ ފުރަތަމަ ކެފޭއަކަށް ވަދެފަ ކަމަށް އަންނާނީ.. އަނެއްކާ އަހަރުމެން އަބަދުވެސް ދަނީ ހިނގާފަ.. ދެން މިއަދު ޓެކްސީގަ އައީް ވަރަށް އޮޑް..” ރައިޝާ ޝައްކުގެ ނަޒަރަކުން ނައިރާއަށް ބަލައިލުމުން ނައިރާ ހިންދިރުވާލިއެވެ. “އާނ… އެއީ… އަނޭ.. މީ.. މަ ޑައިޓްގަ.. ޔެސް! މަ ޑައިޓްގަ އުޅޭތީ..” އަޅައަޅައިގަންނަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނައިރާއަށް ބުނެވުނެވެ. “ވަޓް..؟ ނައި..؟ ޑައިޓްގަ..؟ ފާތިމަތް ނައިރާ އެންޑް ޑައިޓް..؟ ވޯހ! ޓޯޓަލީ އަންބިލީވަބްލް! ހަހަހަހަ..” ރައިޝާ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ. “ދެން މަ ވިއްޔާ ޑައިޓް ކުރުމުގެ ހައްޤެއްވެސް ނެތީތަ..؟” ނައިރާ ލޯއަޅާލިއެވެ. “ހަހަ.. އޯކޭ އޯކޭ މެޑަމް.. ސޮރީ.. އޭ ބައިދަވޭ، ކޮން ސަޕްރައިޒް އެއްތަ..؟ ދެން މީ ކާކު ދިން ހެދުމެއް..؟” ރައިޝާ އަނެއްކާވެސް އަހާލިއެވެ. “އޯހ.. އޭނަ އަންނާނެ ވަރަށް އަވަހަށް ޖަސްޓް ވެއިޓް ފޯރ ފައިވް މިނިޓްސް އެންޑް-” ނައިރާ ބުނަން އުޅުނު ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނީ ނައިރާގެ ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުންނެވެ. ގުޅަނީ ރިއާޝްކަން އެނގުމުން ނައިރާ ފޯނު ނެގިއެވެ.

“އާޝް ކޮބާ-” ނައިރާއަށް އެހާ ހިސާބަށް ބުނެވުނު ގޮތަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނެވުނީ ރިއާޝް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުންނެވެ. އެއާއެކު، ނައިރާގެ ދެލޯ ބޮޑުވި އިރު އެ ލޮލަށް ކަރުނަތަށް ގިނަވެގަތް މަންޒަރު ރައިޝާއަށް ވަރަށް ރީތިކޮށް ފެނުނެވެ. އެވަގުތު ރައިޝާގެ ހިތުގެ ކަނަކުން ކޮންމެވެސް ކަމެއް ގޯސްވެއްޖެ ކަމުގެ ރަތް ސިގްނަލް އަޅަން ފެށިއެވެ. ވެގެން މިއުޅެނީ ކީއްކަން ނޭނގި ހުއްޓުން އަރާފަ ހުއްޓާ، ނައިރާގެ އަތުން ފޯނު ދޫވެގެން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. ހަމަ އެވަގުތު ނައިރާގެ ދެފައިން ވާގި ދޫވެގެން ނައިރާއަށްވެސް ބިންމައްޗަށް ތިރިވެވުނެވެ. ރައިޝާއަށް ރޭކާލީ މިހިސާބުންނެވެ. ކޮންމެވެސް ކަމެއް ވެއްޖެއެވެ. ނައިރާގެ މަޑު ގިސްލުމުގެ އަޑު އިވުމުން ރައިޝާއަށް ނައިރާ ކައިރިއަށް ދެވުނީ ކިހިނެއްކަމެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. ގޮސް، ނައިރާގެ ކުރިމަތީގައި ކަކޫޖަހައި އިށީނދެ، ނައިރާގެ ދެކޮނޑުގައި ހިފާ، ތަޅުވައިގަނެވުނެވެ.

“ނައީ.. ނައީ.. އޭއި.. ކިހިނެއްވީ..؟ ކާކު ގުޅީ..؟ ނައީ..؟ އާންސަރ މީ.. ނައީ..” ހާސްވެފައިވާ ވަރުން ރައިޝާއަށް އެހުނީ ތަންކޮޅެއް ބާރަށެވެ. ނައިރާ އިސްއުފުލާލާ، ރައިޝާއާ ދިމާއަށް ބަލައިލީ ކަރުނަވީ ދެލޮލުންނެވެ. މި ޚަބަރު ރައިޝާއަށް ދޭންވީ ކިހިނެއް ކަން ނޭނގިފައި ނައިރާއަށް އިނދެވުނީއެވެ. އަނެއްކާވެސް ނައިރާއަށް ހޭވެރިކަން ވީ ރައިޝާ އޭނާގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ ތަޅުވައިގަތުމުންނެވެ. “ރައީ…” ހިންދިރުވާލުމަށްފަހު ވަރަށް އުނދަގުލުން ނައިރާއަށް ބުނެވުނެވެ. “ރައީ.. ބީ ސްޓްރޯންގް.. މާއިޝް…” އެހިސާބަށް ބުނެލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ނައިރާއަށް ގިސްލެވެން ފެށުނެވެ. މާއިޝްއޭ ބުނުމާއިއެކު ރައިޝާގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލިއެވެ. އަވަސްއަވަހަށް އަނެއްކާވެސް ނައިރާ ކައިރި އަހަން ފެށިއެވެ.

“މާއިޝްއޭ..؟ މާއިޝް ކޮބާ..؟ އޭނަ އަށް ކިހިނެއްވީ..؟” ރައިޝާއަށްވެސް ގިސްލެވެން ފެށުނެވެ. “މާއިޝް… މާއިޝް އެކްސިޑެންޓް ވެގެން ދެންމެގަ… އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލްގަ.. އޭނަ..” ހުއްޓަހުއްޓައިގެންވެސް ނައިރާއަށް ބުނެވުނީ އެހިސާބަށެވެ. އެއާއެކު ރައިޝާގެ މުޅި ދުނިޔެ އެނބުރިގަތް ކަހަލައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތްވަރު ކޮށްލާފައި ނައިރާގެ މޫނުގައި ދެއަތުން ިހިފެހެއްޓިއެވެ. “ނައިއަށް ކިހނެއް އިނގެނީ އެކަން..؟ ނައި މާއިޝްއާ ފްރެންޑްއީތަ..؟” ރައިޝާގެ ހިތުގައި އޮތް ސުވާލު ނައިރާއާ ކޮށްލިއެވެ. އެއާއެކު ނައިރާގެ ގިސްލުން ވީ އިތުރެވެ. “ރައީ.. އައިމް ސޯ ސޮރީ.. އަސްލު.. އަސްލު މިއަދު… މިއަދު މާއިޝް އުޅުނީ ރައިއަށް ޕްރޮޕޯޒް ކުރަން.. ކުރިން.. ކުރިން ރޭ މަށާ އާޝްއާ، ޔާޝްބެއާ ތިން މީހުން ވެގެން ޕްލޭންވެސް ކުރިން.. ރައީ.. ރައީ.. މާއިޝް ލަވްސް ޔޫ.. ހީ ލަވްސް ޔޫ ޓޫ.. އެކަމް.. އެކަމް.. ދެންމެގަ އާޝް ގުޅާފަ އެ ބުނީ މިތަނަށް އަންނަން ވެގެން އުޅެނިކޮށް މާއިޝް… މާއިޝް.. މާއިޝް ކާރެއްގަ ޖެހިގެން.. ކާރެއްގަ ޖެހިގެން.. އެކްސިޑެންޓް ވީއޭ..” ގިސްލަމުން ނައިރާއަށް އެހެން ބުނެ ނިންމާލެވުނު އިރު ރައިޝާ އިނީ ހުއްޓުން އަރާފައެވެ. އެ ބޮޑު ދެލޮލަށް ބޮނޑިވެގަތް ކަރުނަތައް ކޯތާފަތް މަތީގައި ރަސްކަން ކުރަން ފެށީ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް މީހަކު ދެކެ ލޯބިވެވުމުން އެކަމަށް ފޮނި އުންމީދުތަކެއް ކުރާނެއެވެ. އެ ލޯބި ޙާސިލް ކުރަން ކޮންމެ ފަދަ ޤުރުބާނީއެއްވެސް ވެދާނެއެވެ. ހިތް ދެވިފައިވާ މީހާގެ ހިތް މިލްކު ކުރެވެއްޖެކަން އެނގުމުން ކޮންމެ މީހެއްގެ ޙަޔާތަށްވެސް އަންނާނީ ބަހާރު މޫސުންކަން ޔަޤީނެވެ. އެ ހިތް އުފަލުން ފުމެ، ނަށަން ފަށާނެކަން ޔަޤީނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ރައިޝާގެ ޙާލަތު މުޅީން ތަފާތެވެ. އެ ޒުވާން ހިތުގައި ރަސްކަން ކުރަމުން ގެންދާ ރާޖާގެ ލޯބި ޙާސިލްވެފައިވާކަން އޭނާއަށް އެނގުމުން ލިބުނު އުފަލަށްވުރެ ލިބުނު ހިތާމަ މާ ބޮޑެވެ. ހީވީ ވިއްސާރަ ވިލާތަކެއް ސާދަވިލޭރޭގެ ހަނދުގެ އަލިކަމަށް ހުރަސް އަޅާ، ބައްދާލީހެންނެވެ. ލިބުނު ޚަބަރުން އެ ހިތް ހިތާމައިގެ ކޯރެއްގައި ގެނބެން ފެށީއެވެ. ދަތުރު ކުރަމުންދާ އޮޑި ވިއްސާރައިގައި ޖެހި، އޮޔާ ބެހުނީއެވެ. ގިސްލަގިސްލާފައި ރައިޝާ ރޮމުން ދިޔަ އިރު، އެތާނގައި ތިބި މީހުންގެ ލޯތައް އޭނާއަށް ހުއްޓިފައިވީ ނަމަވެސް، އޭނާގެ ފަރުވާލެއް ނެތެވެ. އެއަށްވުރެ އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ހިތާމަ މާ ބޮޑެވެ. އޭނާއާއި މާއިޝްގެ ވާހަކަ ލިޔަން ފެށުމުގެ ކުރިން ނިމުނީބާވައެވެ؟

“ރައީ.. ލެޓްސް ގޯ.. ހިނގާ ހޮސްޕިޓަލަށް ދާން..” އިރުކޮޅަކަށްފަހު، މޫނު ފުހެލުމަށްފަހު ނައިރާ ގޮސް ރައިޝާގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ ނެގިއެވެ. އޭރުވެސް ރައިޝާއަށް ދިޔައީ ރޮވެމުންނެވެ. ކޮޅަށް ހުންނާނެހާ ވަރުވެސް އެ ނިކަމެތި ހަށިގަނޑުގައި ނެތް ފަދައެވެ. “ރައީ.. މާއިޝް ދެކެލާކަށް ބޭނުމެއްނޫންތަ..؟” ނައިރާގެ އެ ސުވާލުން ރައިޝާއަށް ނައިރާއާ ދިމާއަށް ބަލައިލެވުނެވެ. “ލެޓްސް ގޯ.. ހީ މަސްޓް ބީ ވެއިޓިންގ ފޯރ ޔޫ..” ނައިރާއަށް އެހެން ބުނެވުނު ތަނާހެން ރައިޝާ ނައިރާގެ އަތް ފޮޅުވާލުމަށްފަހު، ދުއްވައިގަތެވެ. ނައިރާއަށް ލިބުނު ކުއްލި ސިހުމާއެކު އޭނަވެސް ރައިޝާގެ ފަހަތުން ދުއްވައިގަތީއެވެ. ހަދާނެ އިތުރު ގޮތެއް ސިކުނޑިއަށް ނައުމުންނެވެ.

*******

ދުވަމުން ދުވަމުން ގޮސް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެވުނު އިރު ރައިޝާއަށް ދިޔައީ މާނޭވާ ލެވެމުންނެވެ. އެ ރީތި މޫނުގެ ތާޒާކަން ވަނީ މުޅީން މިލާފައެވެ. ދުވެދުވެ، އެ ފައިގައި އިތުރުު ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ ބާރެއްވެސް ނެތްކަހަލައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދެފައި ދަމަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ރައިޝާ އެމެޖެންސީ ރޫމާ ދިމާއަށް ދިޔައެވެ. އޭނާގެ ލޯބިވާ މާއިޝްގެ ޙައްޤުގައެވެ. އެވަގުތު ވީ ނައިރާއަށްވެސް ހޮސްޕިޓަލާ ހަމައަށް އާދެވުނު ވަގުތަށެވެ. ރައިޝާއަށް ގޮވަމުން ނައިރާވެސް ގޮސް ހޮސްޕިޓަލް ތެރެއަށް ވަނެވެ.

އެމެޖެންސީ ރޫމާ ހަމައަށް ދެވުމުން ރައިޝާއަށް ވަށައިގެން ނަޒަރު ހިންގާލެވުނެވެ. އެތަނުގައި ހުރި ރިއާޝްއާއި ޔާޝްގެ އިތުރުން ރީޝާ އޭނާއަށް ފެނުނީ އެވަގުތުއެވެ. އެމީހުން ފެނުމާއި އެކު ރައިޝާއަށް އިތުރަށް ގިސްލެވެން ފެށުނެވެ. ނަމަވެސް، ހިތްވަރުކޮށްލާފައި ބަރު ފިޔަވަޅުތަކެއް ނަގަމުން ގޮސް ރައިޝާ އެމީހުންގެ ކައިރީގައި ހުއްޓުނީ މާއިޝްގެ ހާލަތު އެނގެން ބޭނުންވެފައި ހުރި ވަރުންނެވެ. އެ ހިތަށް ކުޑަވެސް ހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނީ އޭރުން ކަމަށް ވާތީއެވެ. ރައިޝާގެ ހާލަތު ފެނި ރިއާޝް އާއި ޔާޝްގެ ހިތުގައިވެސް ރިއްސާލިއެވެ. އެ ކޮއްކޮ ކުރަމުން ގެންދާ ހިތާމަ އެމީހުންނަށްވެސް އިޙްސާސްވާ ފަދައެވެ. “ދޮންބޭ… މާއިޝް.. މާއިޝް ކިހިނެއްތަ…؟” އައިގޮތަށް އައިސް ރިއާޝްގެ ދެއަތުގައި ހިފާ ތަޅުވައިގަންނަމުން ރައިޝާއަށް އެހުނެވެ. އެއާއެކު ދޭނެ ޖަވާބެއް ނޭނގި ރިއާޝްއަށް އިސްޖަހާލެވުނީއެވެ. ޖަވާބު ދޭނެހާ ހިތްވަރެއް އޭނާގެ ގައިގައި ނެތުމުންނެވެ.

ރިއާޝްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން ރައިޝާ ގޮސް ޔާޝްގެ ކައިރީގައި ހުއްޓިލިއެވެ. އަދި ހަމަ އެ ސުވާލު ތަކުރާރު ކޮށްލިއެވެ. ރައިޝާގެ ހާލަތު ފެނުމުން ރީޝާއާއި، ދުރުގައި އެ މަންޒަރު ބަލަން ހުރި ނައިރާގެ ހިތުގައިވެސް ރިއްސާލިއެވެ. “ރައީ……” ޔާޝްއަށް ބުނެވުނީ އެހިސާބަށެވެ. “ކިހިނެއްވީ..؟ ކިހިނެއްހޭވީ..؟!” މިފަހަރު ރައިޝާއަށް ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނީއެވެ. މާއިޝް ހެޔޮހާލުގައި ލެއްވުމަށް އެދި އޭނާ ދިޔައީ ހިތާހިތުން ކޮންމެ ސިކުންތަކުވެސް ދުޢާ ކުރަމުންނެވެ. އެކަމުންވެސް މަންފާއެއް ލިބޭނެކަމުގެ ފޮނި އުންމީދުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދެން ޔާޝްގެ ފަރާތުން ލިބުނީ އޭނާ ދުވަހަކުވެސް އަޑުއަހަން ބޭނުންވި ޖަވާބެއް ޖަވާބެއް ނޫނެވެ. “އައިމް ސޮރީ ރައި… ބަޓް މާއިޝް އިޒް ނޯ މޯރ…” އެހެން ބުނެވުނު ތަނާހެން ޔާޝްގެ ލޮލުންވެސް ކަރުނަ ފައިބަން ފެށިއެވެ. އެއާއެކު ރައިޝާއަށް ހީވީ މުޅި ދުނިޔެ އެނބުރިގަތްހެނެވެ. އެ ކުޑަކުޑަ ހިތުގެ މައްޗަށް މީހަކު ފައިން އަރާ ޗިސްކޮށްލާ ކަހަލަ އިޙުސާސެއް ކުރެވުނެވެ. ދެފައިން ވަރު ދޫވެގެން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނު އިރު އެ ދެލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަތައް އާދެއެވެ.

ނުނިމޭ…

 

Oh no! What do you think is going to happen next??? Are you curious??? Did their love story end even before it got started

33

20 Comments

 1. Nayaa

  August 1, 2021 at 4:36 pm

  Salaam dear readers… How are you all?? Here is the 20th part… Mi part vx kiyuntherinnah kamudhaane kamah alhugandu unmeedhu kuran… Next part liyumuge masakkaiy alhugandu mihaaru mi dhanee kuramun… Insha allah mirey ninmaalaanan… 3 dhuvas varu fahun kiyaalan libeyne… Inthizaaru kohlavvaa…
  Love you all!
  Stay safe and take care!

 2. 🌹YEOJA🌹

  August 1, 2021 at 4:55 pm

  What !!!what !!!!what !!!🤯😲😲😲😲😱😱😱😨
  Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo🥺🥺😟😟😟😟🥺🥺🥺🥺😫😣😣😣😣 how can he naayuu dhoonee Ril ah belive nukerevey 😩😩😩😩😩
  Serously died can’t belive aslu vxx😭😭😭😭😭😭😭😭😭
  Aleyyyy vrh vrh curious their love stry can’t 🥺🥺🥺🥺🥺❤️❤️end aleyyy so cute couple eh eyy ❤️❤️❤️❤️❤️
  Maaish died aleyyyyy🥺🥺😫😫😣😣❤️❤️❤️
  Anyways vrh nice mi part it have make my curiosity more❤️❤️❤️❤️
  Next part kiyaa hievany Hama❤️❤️❤️
  Waiting for that ❤️❤️❤️
  Stay safe and tvgc❤️❤️❤️
  Ril ge id in login vaan maseikatha ingeyy mi id in msg kuree mi ❤️❤️😁😁

 3. Nayaa

  August 1, 2021 at 5:45 pm

  alheyyyyyyyy my ril sisoooooo…
  even i can’t beleive that maaish is dead 🙁
  their love story ended thw noonee noon thw balaalan hingaa dhw nxt prt ah wait kohlamaa… eyrun ingeyne… lets wait!
  thankiu ingey sisyyy for ur cmnt…
  nxt prt mihaaru vrh bodubai ninmaifin.. mirey nimeyne kanneynge..
  keep waiting!
  u 2 ss nd tvgc sisyy
  ohh ok… ok ey konme id akun cmnt kuriyas ingey…

 4. Ryyn

  August 2, 2021 at 12:16 am

  So amaxinnn 😘 Masha allah.. awlheii maaish is dead.. but how?!? Anekka naira raisha prank kuranythr? :(( So curious 😄
  Tc
  Stay safe

 5. Nayaa

  August 2, 2021 at 10:19 am

  Thankiu so much Ryyn… Means a lot!
  Hehe prank eh thw noonee noon thw balaalan alhe hingaaba nxt prt ah ait kohlamaa dhw… ingey curious vaane kan.. hehe… nxt prt mihaaru liye nimifa inee… vrh avahah submit kohlaanan..
  u 2 ss nd tc darl…

 6. luvza

  August 2, 2021 at 11:27 am

  nayoooooooo
  how!!!!!!!!!!!!!!!!………………………
  alhey keeh ve gen ha thihen thi hedhy??????????? nayooooooooooo alhey keehvvegentha maaish maraalee😥😥😅😅
  rai ah vaane goiii negey tha ??????????😅😥😅😥😅😥
  maaaish come back 😭😭😂😂😭😭 ehen nooneee aroon ais maaish ge rai gengos dhaane 🤔😥
  ehen kanne vaanee 😁
  wait nayoo do you know true beauty eiy my fav klove drama “han seo jun❤lim ju kyung❤lee soo ho”
  dhw eyga vaahen kanne mivanee but seo jun ehvves soo ho ehvves mareh nuvey
  btw mibai kiyaifa hama varah dheravi rai ahtakai mi hithuga hamdharudhee ufedhijje
  nayoo why
  😂😂😂
  ey love this part sissoo wait kithah aharu tha nayoo sis ah i think we are about the same age
  noontha
  keep up ingey
  love u 😥😥 bye

  • luvza

   August 2, 2021 at 11:32 am

   “miah mi reply kuranee mi cmnt ge bayakah add kohhlan vegen”
   nai are you joking as in ryyn bunihen are they pranking her now im getting more curiouse thanku vasalam

 7. Nayaa

  August 2, 2021 at 1:10 pm

  Alheyyyy my dear luvzeeeeeeee…
  Nayoo eh nooney maaish maraaleekee… dhn alhe nayaa kihinehtha hadhaanee?? Rai dhera vaane varu nayaa ah vxingey.. feel vey.. ekm sometimes i have to spice up things a little bit don’t u think 😉
  Yesss maaish plzz come back aroon ais gengosfiyyaa reehchehn nuvaane luva bunaahen..
  hehe kuda hint eh dhentha?? true beauty ga vaa gothakah noon vaaneekee… seedhaa ehenneh nuvaane… ekm gaaiy kohfaane…
  wowwww true beauty akee nayaa ge vx fav k-drama… dhn sweet revenge season 1 and 2 vx.. and also hwarang.. bcz tae ulheytheeve.. heheh.. ekm mihaaru bdah belenee chines dramas.. hehe… names thah kiyaidhentha??
  *****
  put your head on my shoulder
  skate into love
  proud of love
  love is sweet
  my amazing boyfriend
  perfect couple
  my pig lady
  my little princess
  the brightest star in the sky
  ******
  adhivx hunnaane baivaru.. heheh… check them out!
  alheyyy dhn thihaa dhera nuveba dhooneeeee… nayaa vx beynumeh nuvaanu readers ehaa dhera kuruvaakah.. aslu ulhunee 3 ays varu faun nxt prt submit kuran.. ekm readers maa bodah curious vaathee eba visnan thankolheh avahah submit kuran vx..
  dhn alhe nai jke kuraneethw balaalan hingaa dhw nxt prt ah wait kohlamaa.. vrh avahah submit kohlaanan insha allah..
  i turned 14 this year.. in june… wby? luvza ah kithah aharu?
  yhh vrh heevey same age hen..
  yess will keep up..
  tysssssssmmm darl…
  lyt <333
  u 2 ss nd tc dhooni <333

  • Nayaa

   August 2, 2021 at 1:12 pm

   subboo nayaa ah mioh dhevifa oiy dhigu rpl eh dhw.. hahahaha lol… don’t mind..

  • luvza

   August 2, 2021 at 1:55 pm

   humm varah dhigu dhw
   heheh subooo
   alhey i also watch sweet revenge note balai nimijje
   dhen nayoo bunefa thihiree ehnnun chinease ehchehi thakeh eyge therein the brightest star inthe sky ves eii one of my fave😅😅
   ok hurey dhe ehenvyma same tastes ves mikahala ehchiheega
   and ingeyey thee gaathileh noon kan 😂😂😂 then nayoo blame eh nukuraane ehnun
   spice up kohliyas rangalhu vaane yey ssiss
   humm sisss ah vaanee 13 aharu luv ah mia aharu furunee dhrn enmme aharehgge thafaathu dhw 😁😁
   sahaadhe i really love true beauty and the sweet revenge note
   kim haadha cute ey varah gina meehun ahaane who my celebrity crush is kim samuel eyna kurin ulhunehnnun saventeen ga ves dhw
   fahun i reasearched anout true beauty i was shocked emeehun mihaaru eohhgen muskulhi veee hehehe 30 aharu hwan in yeop ah ves i was so so so shoked i thought ju kyung aa seo jun aa kamah gulheynee and soojin aaa soo ho aa kamah hheheh
   ekam ehenneh noon dhe vvee ahkee eh dhera dhw
   i knew e drama thah innaane youtube channel eh Klove studio kiyaa ehcheh dhen eyga hunnany ginain kdramas in clips nagaafa hindi lavaeh laafa e ehchis balanikoh dhen drama thah balan fettuny eyge kurin mr. viewer kanne kiyanee ehen inna channel akun in sweet revenge note ge pisode thah laafa i watched those dhen eygen i info nagaigen dramas thah download koh movies nagaa hurihaa skaraatheh jahaigen foohiveena onnaanee balan
   baeh faharu true beauty ge three main charecters relate kurevey CL aa 🤣🤣🤣😁😁😁😊😊
   ey maa dhigu dhw
   alhuganduge vaahaka kolhu kurukohllaanan thi enmmehaa beyfulhunnah baahjjaveri ufaaveri dhuvahakah edhen vassalaam alaium dhanee loanchah aran dhaan finally concrete jungle dhookoh rashah dhveyne loveyou bye see you mwuah

  • luvza

   August 2, 2021 at 1:56 pm

   humm varah dhigu dhw
   heheh subooo
   alhey i also watch sweet revenge note balai nimijje
   dhen nayoo bunefa thihiree ehnnun chinease ehchehi thakeh eyge therein the brightest star inthe sky ves eii one of my fave😅😅
   ok hurey dhe ehenvyma same tastes ves mikahala ehchiheega
   and ingeyey thee gaathileh noon kan 😂😂😂 then nayoo blame eh nukuraane ehnun
   spice up kohliyas rangalhu vaane yey ssiss
   humm sisss ah vaanee 13 aharu luv ah mia aharu furunee dhrn enmme aharehgge thafaathu dhw 😁😁
   sahaadhe i really love true beauty and the sweet revenge note
   kim haadha cute ey varah gina meehun ahaane who my celebrity crush is kim samuel eyna kurin ulhunehnnun saventeen ga ves dhw
   fahun i reasearched anout true beauty i was shocked emeehun mihaaru eohhgen muskulhi veee hehehe 30 aharu hwan in yeop ah ves i was so so so shoked i thought ju kyung aa seo jun aa kamah gulheynee and soojin aaa soo ho aa kamah hheheh
   ekam ehenneh noon dhe vvee ahkee eh dhera dhw
   i knew e drama thah innaane youtube channel eh Klove studio kiyaa ehcheh dhen eyga hunnany ginain kdramas in clips nagaafa hindi lavaeh laafa e ehchis balanikoh dhen drama thah balan fettuny eyge kurin mr. viewer kanne kiyanee ehen inna channel akun in sweet revenge note ge pisode thah laafa i watched those dhen eygen i info nagaigen dramas thah download koh movies nagaa hurihaa skaraatheh jahaigen foohiveena onnaanee balan
   baeh faharu true beauty ge three main charecters relate kurevey CL aa 🤣🤣🤣😁😁😁😊😊
   ey maa dhigu dhw
   alhuganduge vaahaka kolhu kurukohllaanan thi enmmehaa beyfulhunnah baahjjaveri ufaaveri dhuvahakah edhen vassalaam alaium dhanee loanchah aran dhaan finally concrete jungle dhookoh rashah dhveyne loveyou bye see you mwuah
   nayoo ge ehcha vurenves digu kanne dhw

  • Nayaa

   August 3, 2021 at 9:32 am

   ohhh my luvsaa… mioh dhigu cmnt eh dhww.. heheheheheh… nayaa akah neynge ingey reesh dhey gothah rpl dheykh… lol…
   nd migadi vvvvvv bxy.. thanakah dhaan ready vegen indhegen mi cmnt kuranee vx.. hehehe… moodhah dhaan vgn.. bye lysm

 8. Mohamed Naafiz

  August 2, 2021 at 4:22 pm

  Oh nayoo., mee vhk .com rainlover ingey.. wanna talk to you. Lemme know if you use insta.

 9. 🦋herrr_fai🦋

  August 2, 2021 at 5:44 pm

  heii nayaa
  mi part vx hama varah salhi..nd varah curious vefa mihury dhen vaaane gotheh neyngeythy..
  btw long time no talk dhw..
  missed you..lysssm..take care..

 10. 🌹Zai🌹

  August 2, 2021 at 10:10 pm

  Hii nayaa
  How r u dhoonee ❤️❤️
  Busy ksmun cmnt eh vss koh nulevenee ingey
  Hope ur doing well
  Ss❤️
  Sh❤️
  Tc❤️
  Lysssssssssssssssssssssssemmmm ❤️❤️
  Myssssssssssssssssssssssssssmm ❤️❤️❤️

 11. Princess

  August 3, 2021 at 7:21 am

  V reethi mi part vex ❤️❤️❤️❤️❤️ v avahah next part genesdhehchey miss u 😘😘😘love you ❤️❤️❤️❤️❤️

 12. Nayaa

  August 3, 2021 at 9:23 am

  in reply to princess..
  tyssssm sisyyy… nxt rt miadhu noonee maadhamaa submit kohlaanan insha allah…dude we litterally just saw eachother yesterday and u already miss me??! hahahahahaha lmaoooo… anyways, miss u more nd love u more

 13. Nayaa

  August 3, 2021 at 9:24 am

  Hey Zai…
  i’m gud hama darl kihinehtha??
  hehe e ok vaane..
  thnks..
  u 2 ss nc tvgc dear…
  lymmmmmmmmmm
  mymmmmmmmmm

 14. Nayaa

  August 3, 2021 at 9:26 am

  Faiiii…. I missed u so much girl!
  awww thankiu ingey fai… nxt prt miadhu noonee maadhamaa submit kohlaanan ingey..
  yhh long time no talk dhw.. hheheh..
  missed u too.. u 1 ssnd tvgc dear… lymmmm

 15. Nayaa

  August 3, 2021 at 9:30 am

  Oh hey rainlover.. long time no talk dhw.. heheh… u wanna talk?? abt what?? too bad i don’t use insta… socal media evvx app eh beynumeh nukuran… sorry.. umm… vhk.com in prvt koh msg kurevey noon tha? nayaa innaane mihaaru login vefa,..

Comments are closed.