އޮހޮރެމުން  ދިޔަ ލޭތަކުން ހުދު ދޮންވެލިގަނޑު ރަތް ކޮށްލަން ނެގީ ފަޅި ސިކުންތެކެވެ.. ދެލޯ ހުރީ ތަންމިނަށް ހުޅުވިފައެވެ.. ބޮލުގެ އެއްފަޅި ނެތޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.. އެހާ ވަރަށް އަނިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.. ދިރުމެއް ގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް ހަށިގަނޑު ދަމަމުން މަގުމައްޗަށް ނެރުނީ އަހަރެންނެވެ.. ވެލިގަނޑު މަތީގައި ދަމައިފައި ގެނައިކަމުގެ ނިޝާން ފެންނަން ހުއްޓެވެ… އެއީ ރަތް ދޫލައެއްހެން އޮތް ކޯރެއް ފަދަ ލެޔެވެ.. ލޮލުން ފައިބަމުން ދިޔަ ކަރުނަ ހީވަނީ ލޭހެންނެވެ… ވާނީވެސް އެހެންނޫން ހެއްޔެވެ!.. މުޅި މީހާ މޫނުވެސް ލެއިން ތަތްތެޅިފައެވެ…. އޭރު މަގުމަތީގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭންވެސް ފެންނަނީ ހާސްކަމެވެ.. ވެގެން އުޅޭގޮތެއް އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުން ވެފައި ތިބި މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ… ނަމަވެސް އަހަންނާ ކައިރިވެލަން ނުކެރިފަ ހުރި ތާގަ ތިބީ އެވެ… އެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭނީވެސް ކޮންކަމެއް ހޭ؟

 

*****

 

ބެލް ޖެހި އަޑަށް އަހަރެން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ.. އެ ގަޑީ އަހަރެން އަތުން ކަތުރު ވެއްޓުނު ކަންވެސް އެނގުނީ ފައިލަމް ބުނުމުން ނެވެ.. އަހަރެންނާ ވާހަކަ ދައްކައި ހަދަނީވެސް ފައިލަމް އެކަންޏެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން އިސްވެ ފައިލަމް އާ ވާހަކައެއް ނުދައްކަމެވެ.. ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އަހަރެންނަށް އިސްކުރެވެނީ މަޑުމައިތިރި ކަމެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އަހަރެން ސްކޫލަށް އަންނަނީ ގަޑިޖެހިގެނެވެ. ގަޑި ނުޖެހި އަންނަ ދުވަސްތައް އަތުން ގުނާވެސް ލެވޭނެއެވެ.. އެހައިވެސް އަހަރެން ކިޔެވުމަށް ފަރުވާ ކުޑައެވެ… އެންމެންނަށް ވެސް މިކަން އިގޭނެއެވެ.. ނަމަވެސް އަހަރެން ފަރުވާ ކުޑަވި ސަބަބަކީ ކޮބާ ބާއޭ؟ ފައިލަމް ނޫން އެއްވެސް މީހަކު ކުޑަ މިނުން މިހެން ވެސް އަހާ ނުލައެވެ… ފައިލަމް އަށް ވެސް ފަހަކަށް އައިސް އަހަރެން އުޅޭ ގޮތާއި، ގައިން ފެންނަ ނިޝާންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެތަކެއް ސުވާލު ކުރެއެވެ.. ނަމަވެސް ނެތީ އެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭނެ އަނގަ އެކެވެ .. އަހަރެން ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ޙަޤީޤަތް ކިޔާދޭން ޖެހިލުންވެ އެވެ..

 

އަހަރެންގެ އުމުރުން މިހާރު 16 އަހަރު ފުރިއްޖެއެވެ.. އަހަންނަށް ކިޔަނީ އީވާ އެވެ. އަހަރެން ވަރަށް ތުއްތު އިރު މަންމަ އާއި ބައްޕަ ވަނީ މިދުނިޔެއަށް އަލްވަދާޢު ކިޔާފައެވެ.. އަހަރެން ގެ ބައްޕަ ނިޔާވީ ސިޙުރު ހާހޫރާގެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.. އަހަރެންގެ މަންމަ ނިޔާވީ ބައްޕަ ނިޔާވުމުން ލިބުނު ހިތާމާއިގައެވެ. އޭގެ ފަހުން އަހަރެން ދިރިއުޅެމުން ގެންދިޔައީ މާމައާއި ބޮޑުބޭބެ ގާތުއެވެ.. 13 އަހަރު ވަންދެން އަހަރެން ވަރަށް އުފަލުގައި އުޅުނީމެވެ. ނަމަވެސް 14 އަހަރު ފުރުނު ފަހުން އަހަރެން ނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ބޮޑުބޭބެ ދިޔައީ އަނިޔާ ކުރަމުންނެވެ.. އަހަރެންގެ ގައިން ނިޝާންތަކާއި އަދި އެކިކަހަލަ އަނިޔާތައް ފެނުމުން، މީހުން އަހަންނާ ދުރުވާން ފެށިއެވެ..އަހަރެންނާ ވާހަކަ ދައްކާނެ މީހަކު ނުވެއެވެ. ސަބަބެއް އޭރު އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ.. ނަމަވެސް މީހާރު އަހަރެން ނަށް އެގެއެވެ.. ރަށު މީހުންގެ ނަޒަރުގައި އަހަރެންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާ ތަކަކީ ، އަހަރެންގެ ބައްޕަ ގެންގުޅުނު ނުބައި ޖިންނި އިފުރީތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އަނިޔާއެވެ.. ނަމަވެސް އަސްލަކީ އެއް ނޫނެވެ. 14 އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމަޔަށް އަހަރެން މި  އަންނަނީ ބޮޑުބޭބެ ކުރާ އަނިޔާތައް ތަޙައްމަލް ކުރަމުންނެވެ. އަނިޔާ ނުކުރާ އެންމެ ދުވަހެއް ވެސް ނުދާނެއެވެ. ރޯއަޑު ނީވޭ އެންމެ ރެޔެއްވެސް ނޯންނާނެއެވެ.. ގައިން ދިލަ ނުނަގާ އެންމެ ތަންކޮޅެއްވެސް ނުހުންނާނެއެވެ.. އެއް ގޮތަކުން ބުނާނަމަ އަހަރެން މިހާރު މިވަނީ ، ބޮޑުބޭބެގެ ވަކިތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައެވެ.. އަހަރެން މި ވާހަކަތައް މާމަ ގާތު ވެސް ބުނީމެވެ.. ނަމަވެސް މާމަ ވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ މީސްމީހުން ދައްކާ ވާހަކައެވެ.. މިކަމުގެ ސަބަބުން މާމަ އަހަރެން ދެކެ    ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހެއެވެ..ނަމަވެސް އަހަރެން ގެއިން ބޭރުކޮށްލުމުގެ ހިޔާލެއް ދުވަހަކުވެސް މާމަގެ ހިތަކަށް ނާރައެވެ.. އެކަމާ އަހަރެން ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.. ދުވަސްތައް ވޭތަވަމުން ދިޔައިރު ، އަހަރެން ކެއުމާއި، ކުޅުމާއި ، އަދި ސުކޫލުގެ ކަންތައްތަކުން މަޑުމަޑުން ދުރަށް ޖެހެވެމުން ދިޔައެވެ.. އަހަރެން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް މާމަ އަދި ބޮޑުބޭބެ ވެސް ހޯދަދެއެވެ.. ނަމަވެސް ނެތީ ހަމައެކަނި އަހަރެންގެ ޝިކާޔަތް އަޑުއަހާލާނެ ކަންފަތެކެވެ.. އަހަރެންގެ މަޑުމައިތިރި ކަމުގެ އަސްލަކީ މިއީއެވެ.. ކުއްޖަކު އަހަރެން ގައިގައި އަތްޖައްސައިލުމުންވެސް އަހަރެން ގާތައް ރުޅި އަންނަނީ މިހެން ވެއެވެ.. އެއްދުވަހަކު އަހަރެން ސުކޫލުން ނިމިގެން ގެއަށް އަންނަނިކޮށް ފައިލަމް އަހަރެން މަޑުކުރުއްވާފައި ވެގެން އުޅޭގޮތް އޮޅުން ފިލުވުމުގެ ގޮތުން ސުވާލުކުރަން ފެށިއެވެ..

 

ފައިލަމް ސުވާލުކުރުން ހުއްޓާނުލިއެވެ.. އަހަރެންނަށް ކެތްނުކުރެވިގެން ބޭޢިޙްތިޔާރުގައި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔާ ދެވުނެވެ.. މި ހުރިހާ ދުވަހަކު ހިތުގައި   ފުނި ޖެހިފައިވާ އުދާސްތައް ބަންޑުން ކޮށްލެވުނެވެ.. މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔައިދީ ނިމުނު އިރު ފައިލަމް ހުރީ ކަޅި ޖަހާނުލާ އަހަންނާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ.. ފައިލަމް ވެސް ހުރީ ހައިރާން ވެފައެވެ.. އެންމެ ބޮޑަށް ފައިލަމް ހައިރާންވީ މި 3 އަހަރު ވަންދެން ވެސް އަހަރެން މި ކަންތައްތައް ތަޙައްމަލް ކުރަމުންދާތީއެވެ. އަދި އެއްވެސް އެހެން މީހެއްގެ އެހީ ނުލިބޭތީއެވެ.. ވާނީވެސް އެހެންނޫން ހެއްޔެވެ ؟ގިނަ ބަޔަކު އަހަރެން ދެކެ ނަފުރަތު ކުރެއެވެ. އަހަރެންނަކީ މޮޔައެކޭ ބުނެއެވެ.. ފައިލަމް އަހަންނަށް އެހީވާން ބޭނުންވިއެވެ.. ނަމަވެސް ފަހެ  އޭނާ ކުރާނީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ކުޑަމިނުން ފޯނެއްވެސް އެ ފަކީރު އަތުގައި ނޯވެއެވެ.. ފައިލަމް މި ވާހަކަ ތައް ރަށު މީހެއް ގާތު ބުނެގެން ވެސް ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ އެވެ.. އެހެންކަމުން ފައިލަމް އަހަރެންނަށް ހިތްވަރު ލައިދިނެވެ.. އަދި ކެތްތެރި ވާން ބުންޏެވެ.. ފައިލަމް ދޮންބެ އައުމުން މި ކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކައި ، ބޮޑުބޭބެ ހައްޔަރު ކުރާނެ ވާހަކަ ވެސް ބުންޏެވެ.. އަހަރެންނަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ވެސް ލިބުނީ އެވަގުތުއެވެ.. އެތައް ދުވަހަކު ނިވިފައިވާ އުންމީދުގެ ހުޅުކޮޅުރޯވީ ވެސް ހަމަ އެވަގުތު އެވެ.. ގެއަށް ދިޔުމައް އަހަރެން މަގެގެ އަނެއް ގޯޅިއަށް އަޅާލީ ވަރަށް އުފާވެފައެވެ.. މިރޭ ކުރާނެ ކަންތައްތައް އަހަރެން ދިޔާއީ ހިތު ތެރެއިން ރާވަމުންނެވެ..

 

އިރުއޮއްސި މުޅި ދުނިޔެއަށް އަނދިރިކަން ވެރިވެއްޖެއެވެ.. ގަހެއްގެ ފަތެއްވެސް ހެލިލާ އަޑު ނީވެއެވެ.. އަހަރެން އަވަސްވެގަތީ އިޝާ ނަމާދު ކޮށްލައިގެން ނިދަން އެރުމަށެވެ.. މިރޭ ވެސް ބޮޑުބޭބެ އަންނާނެ ކަން އިނގޭތީއެވެ.. އަހަންނަށް ނުނިދި އޮއްވާ މީހަކު ކޮޓަރީ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ.. ނިދާ ބޮކީގެ ފާޑު އަލި ކަން ވެރިވެފައި އޮތް ނަމަވެސް ދޮރުމަތީގައި ހުރި މީހާ ސާފުކޮށް ފެންނެއެވެ.. އެއީ ބޮޑުބޭބެ އެވެ.. ކުރިން ބޮޑުބޭބެ ފެނުމުން ތެޅިގަންނަ ހިތް، މިއަދު ވަނީ ކޮންމެސް ވަރަކަށް ހަމަ ޖެހިފައެވެ… އަހަރެންގެ ތުންފަތް މަތީގައި ދުވެލީ ރުޅިވެރިކަމުގެ ހިނިތުންވެލުމެކެވެ.. ބޮޑުބޭބެ އަހަންނާ ދިމާލަށް އަންނަން ފެށުމުން ، އެންމެ ގާތުގައި އޮތް އިސްތިރި އަތަށް ހެޔޮވަރުކޮށްލީމެވެ.. ކުރިޔަށް ދެން ވާން އުޅޭ ގޮތެއް އިގޭނީ ހެއްދެވި ފަރާތަށެވެ.. .

 

ދިރުމެއް ގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް އެ ހަށިގަނޑު ދަމަމުން މަގުމައްޗަށް ނެރުނީ އަހަރެންނެވެ..

އޮހޮރެމުން  ދިޔަ ލޭތަކުން ހުދު ދޮންވެލިގަނޑު ރަތް ކޮށްލަން ނެގީ ފަޅި ސިކުންތެކެވެ.. ދެލޯ ހުރީ ތަންމިނަށް ހުޅުވިފައެވެ.. ބޮލުގެ އެއްފަޅި ނެތޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.. އެހާ ވަރަށް އަނިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.. ވެލިގަނޑު މަތީގައި ދަމައިފައި ގެނައިކަމުގެ ނިޝާން ފެންނަން ހުއްޓެވެ… އެއީ ރަތް ދޫލައެއްހެން އޮތް ކޯރެއް ފަދަ ލެޔެވެ.. ލޮލުން ފައިބަމުން ދިޔަ ކަރުނަ ހީވަނީ ލޭހެންނެވެ… ވާނީވެސް އެހެންނޫން ހެއްޔެވެ!.. މުޅި މީހާ މޫނުވެސް ލެއިން ތަތްތެޅިފައެވެ…. އޭރު މަގުމަތީގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭންވެސް ފެންނަނީ ހާސްކަމެވެ.. ވެގެން އުޅޭގޮތެއް އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުން ވެފައި ތިބި މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ… ނަމަވެސް އަހަންނާ ކައިރިވެލަން ނުކެރިފަ ހުރި ތާގަ ތިބީ އެވެ… އެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭނީވެސް ކޮންކަމެއް ހޭ؟ އަހަރެން އެންމެންނަށް އަޑު އިވޭ ވަރަށް ކުރިމަތީގައި އޮތް ފުރާނަ ނެތް ބޮޑުބޭބެގެ ޙަޤީޤަތް ކިޔާދެމުން ދިޔައީމެވެ.. އެތަނަށް އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން އައެވެ… ހަމަ އެވަގުތު އަހަރެން ވެސް ހަބަރު ހުސްވިއެވެ.. އަހަރެން ގެންދެވުނީ ޑިޕްރެޝަން ފަދަ ކަންކަން ހުންނަ މީހުން ފަރުވާކުރާ ތަނަކަށެވެ.. އަހަރެންނަށް އެތަނުގައި 18 އަހަރު ފުރެންދެން ފަރުވާ ލިބެމުންދިޔައެވެ..އެއިރު އަހަރެން ނަށް ނޭގުނު އެއްޗަކީ އެ ތަނަކީ ފައިލަމް ގެ ދޮންބެގެ ތަނެއްކަމެވެ.. އަހަރެން ރަނގަޅު ވުމުން ފައިލަމް ގާތަށް ގެންދެވުނެވެ.. ފައިލަމް އާއެކު ޙަޔާތުގެ އާ ސޮފުހާއެއް  ހުޅުވީމެވެ..

އަހަރެން ކަހަލަ ކިތައް ކުދިން މި އަނިޔާތައް ތަޙައްމަލް ކުރާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަޅާނުލައި ހުރުމާކީވެސް މި ކަހަލަ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވުމެވެ.. މިފަދަ ކުދިންގެ ޝިކާޔަތު އަޑު އަހާށެވެ.. އަޑު އުފުލާށެވެ! ހަނު ހުރުމަކީވެސް ހައްލެއް ނޫނެވެ..

 

***ނިމުނީ***

އުންމީދު ކުރަން ކިޔުންތެރިންނަން މި ވާހާކަ ރީތި ވާނެ ކަމަށް.. 😊
🤗

13

2 Comments

 1. Skyper

  June 15, 2021 at 10:10 pm

  Mee Alhugadu gey furuthama vhk vumun Kudhi Kudhi mistakes Hurun eykashey.. 🤗 so Rangalhu kuran oi kameh nama kiyun theyrin eykan comment ga Faahaga kohla dhinun eydhen😊💖 Umeed kuran mi vhk kiyun theyrin ah reethi vaaney kamah..
  Stay home💖
  Stay safe💖

 2. A341878

  June 17, 2021 at 11:56 am

  Nice👍🏻👍🏻👍🏻

Comments are closed.