އަރާމު ނިދީގައި އޮތް ޒިޝާއަށް ހޭލެވުނީ ފޯން އެލާމްވި އަޑަށެވެ. ލޯއުނގުޅާލުމަށްފަހު، އެލާމް ނިއްވާލިއެވެ. އެވަގުތު ކޮޓަރިއަށް އައިސްވަނީ ޒީޝާގެ މަންމަ ނާހިދާއެވެ. “ދަރިފުޅާ ޒީޝާ ދެން ދޭބަލަ އަވަހަށް ފާހަނައަށް. ކޮލެޖްއަށްދާ ގަޑި ޖެހެނީނުން” ކުޑަދޮރު ފޮތިގަނޑު ކާހަލަމުންނާހިދާ ބުންޏެވެ. ޒީޝާ އަވަހަށް ތުވާލި ހިފައިގެން ފާހަނައަށް ވަނެވެ. މިއީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައިވެސް ޒީޝާގެ އާދައެވެ. ނާހިދާ އައިސް ގޮވުމުން ނޫނީ ފާހަނައަށް ވަންނާކަށް ޒީޝާއަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ. ޒީޝާ ގޮސް ފާހަނައަށް ވަނުމުން ނާހިދާ ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ

ޒީޝާ ތައްޔާރުވެލައިގެން ސައިބޯން އައިރު ބައްޕައާއި ކޮއްކޮ  ސައިބޯން ތިއްބެވެ. “މިއަދު ކުރި ލިބުނީ ކޮއްކޮއަށޯ. ދޮންތި މާފަހުން ތިއައީ” ޒީޝާ އައުމުން ޒާރާ ފޮނިވެލާފައި ބުންޏެވެ.”ހެހެއް ކޮއްކޮއަށް ކުރިދޭންވެގެންނޭ ދޮންތަ ލަހުން މިއައީ” ޒާރާގެ ނޭފަތުގައި ހިފާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ދަރިފުޅާ ޒާރާ ލަސްނުކޮށް އަވަހަށް ސައިތަށި ބޯލަބަލަ. ސުކޫލު ގަޑި ޖެހިދާނެ” ޒާރާ އަނގަ ގަދަ ކުރަން ފެށުމުން ސައީދު ބުންޏެވެ. ޒާރާ އަކީ ޒީޝާގެ ހަމައެކަނި ހުރި ކޮއްކޮއެވެ. އެހެންކަމުން ޒާރާދެކެ ޒީޝާ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. ޒާރާ ކިޔަވަމުން އަންނަނީ ގުރޭޑް ތިނެއްގައެވެ

ކޮލެޖް ގޭޓް ކައިރީ ޒީޝާ މަޑުކޮށްލައިގެން ހުއްޓެވެ. “ޒީ” ފަހަތުން މީހަކު ޒީޝާއަށް ގޮވާލިއެވެ. “ސަމާ ހާދަ ލަހުން ތިއާދެވުނީ މިއަދު. ވަޓް ހެޕެންޑް؟” ޒާޔާ ވާހަކަ ދެއްކީ އޭނަގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ސަމާއާއެވެ. “ޝޯލް ނޭޅިގެން ލަސްވީ. ވަރަށް ހަޑިކޮށް މިހުރީ އެޅިފަވެސް” ޝޯލް ރީތިކުރަމުން ސަމާ ބުންޏެވެ. “އެއްކަލަ ސަމާ. ވަރަށް ރީއްޗޭ މިއަދުވެސް. ދެން ވަރަށް ފަތިހާ ހޭލަބަލަ ޝޯލް އަޅަން” ޒީޝާ ދިމާކޮށްލިއެވެ. “ހޫމް ދެން ހެވޭ ތިވަރު ނުކުރިޔަސް. ހިނގާބަލަ އަވަހަށް ކުލާހަށް ދެންވެސް ދާން”” ޒީޝާ އަތުގައި ހިފައިގެން ސަމާ ހިނގައިގަތުނެވެ.

ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. އަރާމު ނިންޖަކުން ނިދާލަފައި އޮތް ޒީޝާ އަށް ހޭލެވުނީ ގުގުރީގެ އަޑަށެވެ. އޭރު ވަރަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެއެވެ. ކޮޓަރިތެރޭގައި ވަނީ ފިނި ހިފާލާފައެވެ. އެވަގުތު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިދާލިއެވެ. ޒީޝާއަށް ބިރުން މޫނުމަތީގައި ބާލީސް އެޅިއެވެ. ޖެހި ގުގުރިއާއެކު މުޅި ގެއިން ކަރަންޓު ދިޔައެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ފޯނުން އަލި ކޮށްލިއެވެ. އަދި މަންމެން ކޮޓަރިއާ ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. އޭރު ނާހިދާ އުޅެނީ އުއްބަތި ނުދިއްލިގެންނެވެ. “ތި ދީބަލަ އަހަރެން އަތަށް” ސަައީދު ނާހިދާ އަތުން އުއްބަތި އަތުލިއެވެ. “ޒީޝާ މިކޮޅަށް ތިފޯނުން އަލިކޮށްލަބަލަ” ސައީދު ޒީޝާއަށް ބުނެލިއެވެ. “މަންމާ … މަންމާ” އެވަގުތު ޒާރާގެ އަޑު އިވުނެވެ. “ދަރިފުޅު ދޭބަލަ ކޮއްކޮ ގާތަށް. ފިނިވެގެން ހޭލެވުނީ ކަންނޭގެ” ނާހިދާ މިހެން ބުނުމުން ޒީޝާ ޒާރާ ގާތަށް ދިޔައެވެ. އެރޭ ކަރަންޓު އައީ ފަތިސްވާން ގާތް ވަނިކޮށެވެ.

ޒީޝާ އިނީ ކުޑަދޮރު ކައިރީ އަތް ވިއްދާލައިގެން ބޭރު ބަލާށެވެ. ރޭވުނުހުނު ވާރޭގެ އަސަރު އަދިވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ބޭރު ބަލަން އިން ޒީޝާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ މައުސޫމްކަމެވެ. ކޮނޑާ ހަމައަށް ކޮށާލެވިފައިވާ ފަންފަން އިސްތަށިކޮޅު ވަނީ ދޫކޮށްލެވިފައެވެ. އިރުކޮޅަކާ މަޑު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ތުންފަތް މައްޗަށް ހިނުތުންވުން ގެންނައިރު އެދޮންދޮން މޫނާ ނުލާހިކު ގުޅެއެވެ. “ދަރިފުޅާ ޒީޝާ ދޭބަލަ ފިހާހަރައަށް ގޮސް ހަވާދު ޕެކެޓެއް ގަނެގެން އަންނަން” ޒީޝާ ސިހުނީ ނާހިދާ ވާހަކަ ދެއްކުމުންނެވެ. (ނުނިމޭ(

2

22 Comments

 1. Me

  July 19, 2015 at 8:12 pm

  Alarm v ma heyly…ekam mamma govyma noony nuheyleve…

 2. sham

  July 19, 2015 at 8:18 pm

  Alarm v ma heylee.. Mamma govyma faahaanaa ah wannan nny….

 3. Hannah

  July 19, 2015 at 8:26 pm

  Thank you for your comments. 🙂
  Its my first story. hope you guys will like it

 4. nee

  July 19, 2015 at 8:31 pm

  keep it up hannah. nice story:)

 5. swyty girl..

  July 19, 2015 at 8:37 pm

  Vvvvvvvv nice…… Whn is next part upload… Hope u will upload soon as u can… Once again vvvvv habeyx….. Hannah a u grl?????

 6. swyty girl..

  July 19, 2015 at 8:40 pm

  🙂 ✌:-* ☺✌✋✋✊❤❤⭐❇♥♥♥=-O 😛 😉 😉 🙁 🙂 :-! :-$ B-) :-[ O:-) :-\ :'( 😀 :-* :O :O :-* 😀 :'( :-\ O:-) B-) ♥=-O ♥♥♥♥♥♥♥♥♥⭐❇:-$

 7. Luv luvy

  July 19, 2015 at 8:42 pm

  Wow… Vvvvvvvv nice.. Alhey dhn knirakn nxt part… Avas khba can’t wait any more…. Plxxxxxxxxxxxxxxx…. Once again luv this story n vvvv habeyx…♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐:-* :-* :-* :-* :-*

 8. ♥♥♥♥Cutish♥♥♥♥...

  July 19, 2015 at 8:45 pm

  Oh yes!!!! Vvvv nice.. Awesome amazing…… Vvvv nice….. Keep it up……..♥♥♥♥♥♥♥⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

 9. ♥♥♥ swyty girl ♥♥♥...

  July 19, 2015 at 8:46 pm

  ❇♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 10. Meera

  July 19, 2015 at 8:52 pm

  hope this story is gonna be nice. good work hannah 🙂 Good luck <3

 11. Shabee

  July 19, 2015 at 8:53 pm

  V reethi mivaahakaige feshun…ummeedhu kuran daily kh uo khdheyne kamah… adhi mibai maa kuru…dhen anna baithah dhigu kh dheynekamah vex ummeedhukuran….dhen inge ehnun ehchakah miothee ummeedhu kurun dhw.. readers ummeedhu kuraanee…writers masahkah kuraanee… mivaahakaiga kusheh ebain…eyee first 2 comments liyefa in 2 kudhin ebain bunefa… e kahala kuhthakah balaigen improve kureema hama fakkaa vaane… 😉

 12. sumone

  July 19, 2015 at 9:15 pm

  varah reethi story akah vaane kamah ummeedhu kuran……. 😀 🙂 <3
  ……. btw hanna thee girl ehtha????????????

 13. naaax

  July 19, 2015 at 9:17 pm

  eher interesting eh nooon… bt you can do better.. good luck…

 14. nash

  July 19, 2015 at 9:20 pm

  saabaheyy kudhinney… eyna ebunee mamma ais govumun nooneee faahaanaa ah nuvadheveyy vaahaka.. nuheyyleveyy vaahakaeh nooon…

 15. nukko

  July 19, 2015 at 9:56 pm

  Salhi feshumeh.. Gud luk and hope u will update it dailyy.. 🙂

 16. sham

  July 19, 2015 at 10:11 pm

  Nash thibuny rangalha… Aslu shamwes Buny ehen.. As 1st comment kurikujja buniecchaka.. Aslu Gina fahara heyliakas mom nugovannaa nieh thedhuvaane dhw heheheheh aslu

 17. warujyna

  July 19, 2015 at 10:18 pm

  Varah nice. Keep it up

 18. Hannah

  July 19, 2015 at 10:55 pm

  thank you for your comments guys. 🙂
  yeah. I am girl 😀

 19. shahidha

  July 19, 2015 at 10:59 pm

  Evs varakah sifakurumeh nehyi heevany evaanakah dhaahen sifakurun tha ithuru kohleema nice vaane

  • Hannah

   July 19, 2015 at 11:13 pm

   iraadhu kurehiviyya balaaanan sifa kurun rangalhu kureveytho. thanks for your comment shahidha 🙂

 20. Aishath

  July 24, 2015 at 5:35 pm

  Varah salhi 🙂 keel it up hanaa

 21. yummy

  November 27, 2015 at 10:24 pm

  gud best this story begains here lets see more <3 🙂

Comments are closed.