ކިޔާން ތާރާގެ އަތުން އެ އަނގޮޓި އަތުލިއެވެ.

 

……………

.

.

.

.

.

.

.

.

Wait for it. 

.

.

.

.

.

.

.

.

Wait for it. 

.

.

.

.

.

 

؟؟Who else is nervous

.

.

.

.

.

.

.

What do you think is gonna happen? 

.

.

.

.

.

.

.

.

Ok. Almost there. 

.

.

.

.

Three… 

.

.

.

.

Two

.

.

.

.

One… 

…….. Tada! 

⬇.⬇.⬇.⬇.⬇.⬇

 

ކިޔާން އެއްފައިމައްޗަށް އިށީނެވެ. “އައި ލަވް ޔޫ، ތާރާ. އައި އޯލްވޭސް ހޭވް. އައި ކާންޓް އީވެން އިމޭޖިން މައިސެލްފް ސްޓޭންޑިން ނެކްސްޓް ޓު ސަމްވަން އެލްސް ދެޓް އިޒްންޓް ޔޫ. އައި ކާންޓް. ޔޫ އާ އެވްރީތިން އައި ވޯންޓް. ޔޫ އާ އެމޭޒިން، ކެއަރިން، ބިއުޓިފުލް… އެންންން އޯލްސޯ އެނޯއިން އެން އިރިޓޭޓިން. ނޯ ލައި ދެޔާ. ބަޓް އައި ވޯންޓް ހޭވް އިޓް އެނީ އަދާ ވޭ. ބިކޯޒް ދޯޒް ކުއަލިޓީސް މޭކްސް ޔޫ ހޫ ޔޫ އާ. ދެޓް އިރިޓޭޓިން އެން އޮނޯއިން ސްއިޑް އޮފް ޔުއާސް އިޒް ވަޓް ގޮޓް އަސް ޓުގެދާ. ސޯ… ތާރާ. ވިލް ޔޫ މެރީ މީ؟” ކިޔާން އަހާލީ ތާރާގެ އަތުގައި އޮތް ގަނޑުކޮޅުގައިވާ ސުވާލެވެ.

 

ތާރާ އޭނާގެ ލޮލަށް ޖަމާވި ކަރުނަތައް ފުހެލިއެވެ. އަދި އަވަސްއަވަހަށް ބޯ ޖަހާލިއެވެ. “ޔެސް. ޔެސް. އޯ މައި ގޯޑް ޔެސްސްސް! އައި ވިލް މެރީ ޔޫ!” ތާރާ ޖަވާބު ދިނެވެ. އޭރު މީހާ ހުރީ އުފަލުން ގޮސް ފޮޅިފައެވެ. ބިންމަތީގައި ދެފައި ކިރިޔާ ޖެހޭކަމެވެ. ކިޔާން ތާރާގެ އަތުގައި އަނގޮޓި އަޅުވައި ދިނެވެ. އަދި ތެދުވެފައި ތާރާގެ ނިތްކުރީގައި ބޮސް ދިނެވެ.

އެއާއެކު މުޅި ތަނުގައި ގުގުމަލީ އަތްތިލަ ބަޑީގެ އަޑެވެ. ތާރާއަށް ހޭވެރިކަން ވީ ދެނެވެ. ވަށައިގެން އެއްވެފައިވަ މީހުނަށް ބަލައިލިއެވެ. “ޝިޓް. އޯހް މައި ގޯޑް.” އޭނާގެ މޫނުމަތީ އެއްކޮށް ރަތްވިއެވެ. ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލަމުން އިސްޖަހާލިއެވެ. “ޑޯންޓް ޑޫ ދެޓް.” ކިޔާން މަޑުމަޑުން ތާރާ އެކަންޏަށް އިވޭ ވަރަށް ބުނެލިއެވެ.

“ޑޯންޓް ޑޫ ވަޓް؟” ތާރާ އަހާލިއެވެ. “ދެޓް.” ކިޔާން ހިތްދިރުވާލަމުން ތާރާގެ ތުންފަތަށް ބަލައިލިއެވެ. “އޮހް.” ވާނުވާ އެނގުމުން ތާރާ ތުންފަތުގައި ދަތް އެޅުން ހުއްޓާލިއެވެ. އޭރު އޭނާގެ މޫނުމަތިން ކުރިއަށްވުރެ ރަތެވެ. “ސޯ ކިއުޓް.” ކިޔާން ބުނެލިއެވެ.

 

“ދައްތީ ދައްތީ ދައްތީ!” ކުއްލިއަކަށް ނާނީ އައިސް ތާރާގެ ކުރިމަތީ ހުއްޓެލިއެވެ. “ހާއި ނާނީ.” ތާރާ ނާނީ އާއި އެއްވަރަށް ތިރިވެލިއެވެ. “މަންމި ބުނީ ދައްތި ގާއު ބުނާސޯ ކޮންގްވެތުލާސަންސް އޭ. ސޯ ކޮންގްވޭތުލާސަންސްސްސް!” ނާނީ ލޯބިކޮށް ހީލިއެވެ.

ތާރާ ދުރު ބަލާލިއިރު އެތާނގައި ނާނީގެ މަންމަ ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރިތަން ފެނުނެވެ. “ތެންކިޔޫ ނާނީ. ނާނީގެ މަންމި ގާތު ވެސް ބުނޭ ދައްތި ބުންޏޭ ތެންކިޔޫ އޭ އިނގޭ؟” ތާރާ ނާނީގެ ކޮލަސް ދޮނެއް ދިނެވެ.

“އޯވްކޭ! މަންމީ! މަންމީ! ދައްތި ބުނީ ތެންކޫއޯ!” ނާނީ އޭނާގެ މަންމަ ގާތަށް ދުއްވައިގަތެވެ. އަދި ތާރާއަށް ހަނާ އަޅާލިއެވެ. ތާރާ ވެސް އެ ކުޑަކުޑަ ކުއްޖާއަށް ހަނާ އަޅާލިއެވެ.

 

“އަހަރެމެން އެންމެ ބޭނުންވި ކަންތައް ވެސް ވީ.” ސަމާ އައިސް ތާރާގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. “ޔާ! މަމް އަށް ނުޖެހުނު އެއްކަލަ ޕްލޭން ހަދާކަށް ވެސް.” ޒީނާ ހީލިއެވެ. “ކޮން ޕްލޭނެއް؟” ތާރާ ފިޔަވައި އެންމެން އެއްފަހަރާ އަހާލިއެވެ. ކިޔާން ވެސް މެއެވެ. “ވެލްލްލް… ނައު އިޓްސް އެ ސީކްރެޓް ބިޓްވީން މަމް، މީ އެން މައި ވާން އުޅޭ ފަހަރި. ދޯ؟” ޒީނާ ތާރާ އާއި ދިމަކޮށްލިއެވެ.

“އެނީވޭސް… އައިމް ސޯ ޕްރައުޑް އޮފް ޔޫ ޔާން.” ޒީނާ ކިޔާންގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. “ތެންކިޔޫ ތާ ކަހަލަ ރަނގަޅު ކުއްޖަކު ހިޔާރު ކުރީތީ. އެން އިފް ޔޫ ބްރޭކް ހާ ހާޓް، އައި ވިލް ހަންޓް ޔޫ ޑައުން. ބްރަދާ އޮރ ނޮޓް.”

އެންމެން ހޭން ފެށިއެވެ. “އައި ވިލް ބާން ޔޫ އިން ދި ޑީޕެސްޓް ޕިޓް އޮފް ހެލް އިފް ޔޫ ބްރޭކް މައި ބޭބީ ބިޗް!” ސަނަމް ވެސް ލޯ އަޅާލިއެވެ. ނަމަވެސް ކިޔާންގއ ދެލޯ ބޮޑުވުމުން ހީލިއެވެ. “ބަޓް އިފް ޔޫ ޑޯންޓް… ދެން ޔޫ އާ ވަން އޮފް މައި ބެސްޓީސް.”

 

“ޝިޓް. އެއޮސް އަންނަނީ މައި ލޯންޗް.” ފަޅުތެރެއަށް ވަދެގެން އައި ލޯންޗް ތާރާއަށް ފެނުނެވެ. ކިޔާންމެނާއި އެއްކޮށް ތާރާ އެދިމާއަށް ދިޔައެވެ. އަދި ލޯންޗް ޖެއްސުމުން އެންމެންގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ.

 

“ޑޯންޓް މިސް މީ ޓޫ މަޗް ވައިލް އައިމް ގޯން.” ކިޔާނަށް ތާރާ ބުނެލިއެވެ. “އައި ވިލް މިސް ޔޫ އެ ލޮޓް. ބަޓް އައި ވިލް ބީ ވެއިޓިން ފޯ ޔޫ.” ކިޔާން ހީލިއެވެ. “ވަރަށް ލޯބިވޭ.” ތާރާ އިސްވެ ބުނެލިއެވެ. “ވަރަށް ލޯބިވޭ.” ކިޔާން ތާރާގެ ނިތްކުރިއަށް ބޮސް ދިނެވެ.

“ހުމްމް ހުމްމްމްމް! މިހިރަ އުޅޭ ބައެއް ދޯ! ތި ވަރަށް މާ ގޮޅުވާކަށް ނުވާނެ. ބޮދު ބަގީޗާއެއް ތަ ހައްދަން ތިއުޅެނީ؟” ޔުކްތާ ގޮވާލިއެވެ. “ޔަގީންތާ!” ވީރާ ވެސް އެއްބަސްވެލިއެވެ. “އެދެމީހުން މެރީ ކުރީމަ ނުވެސް ފެންނާނެ އޭނައެއް.” ސަނަމް ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ.

“އައްޗީޑި ޔޫ ބޭޑް މައިންޑެޑް ފާޓް ފޭސް!” ތާރާ ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. “ހޭ! ދެޓްސް މައި ސިސްޓާ ޔޫ އާ ޓޯކިން އެބައުޓް!” ކައިލާން ތުންކޮޅު އޫކޮށްލިއެވެ. “އާހް! ދިސް އިޒް ސޯ އެމްބެރޭސިން! އައި ކާންޓް ސްޓޭ ހިޔާ! ބާއި ބާއި.” ގަތް ލަދުން ތާރާ އަވަސްވެގަތީ ލޯންޗަށް އަރާށެވެ. އޭނާގެ ފަހަތުން އެތަނަށް އައިސް ހުރި އިތުރު ޑޮކްޓަރުން ވެސް އެރިއެވެ.

 

“ސޯ ޔޫ އާ ގެޓިން މެރިޑް؟ ކޮންގްރެޓްސް ގާލް!” އެތަނުން ކުއްޖަކު ބުންޏެވެ. “ތެންކްސް.” ތާރާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. ލޯންޗު ދުއްވަލުމުން ކިޔާންމެން ހަނާ އަޅާލިއެވެ. ތާރާ ވެސް ހަނާ އަޅާލިއެވެ. ކިޔާންގެ އޭނާގ މޭގެ ވާތު ފަރާތުގައި ޖަހާލާފައި ތާރާ އާއި ދިމާއަށް އިނގިލި ދިއްކޮށްލިއެވެ. ތާރާ ވެސް އެ އަމަލު ތަކުރާރުކޮށްލިއެވެ.

ލޯންޗް ލޮލުކޮޅަށް އޮބަލުމުންވެސް ކިޔާނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީއެވެ. އޭނާއަށް ހޭވެރިކަންވީ އީކަން އޭނާގެ ބުރަކަށީގައި ޖަހާލުމުންނެވެ. “ހީ އިޒް ވިޕްޑް މޭން.” އީމާން ދިމާކޮށްލިއެވެ. އެއާއެކު އެންމެން ކިޔާނާއި ދިމާ ކުރަން ފެށިއެވެ. އެހެންކަމުން ކިޔާން ލަދުގަތެވެ. “ސާބަސް ކަލޭމެނަށް. މަ މިދިޔައީ. ދެން ލަލަލާ!” ކިޔާން ގޮސް އޭނާގެ ސައިކަލަށް އަރައި ދުއްވާލިއެވެ.

“ހެހެ. ލަދު ގަންނަން ވެސް އެނގޭ ދޯ އޭނާއަށް.” ސަނަމް އެހެން ބުނުމުން އަނެއްކާވެސް އެންމެން ހޭން ފެށިއެވެ.

…..

ގެއަށް ދިޔަ ގޮތަށް ކިޔާން ވަނީ ކޮޓަރިއަށެވެ. އެނދުގައި އޮށޯވެލައިގެން އޮތް އިރު އޭނާގެ ތުންފަތްމަތީގައި ނުފިލާ ހިނިތުންވުމެއް ވިއެވެ.

 

“އަންނަންދެން ހުންނާނަން ލޯބިން

ތިޔަ އިންތިޒާރުގައި

 

ހުރެލަން ބޭނުމޭ އަރިހުގައި

ދުރުކޮށްލަން އުދާސް ހިތުގަ ވާ

ނިމިދާނީ އެކީ އުޅެ މިތާ

ލެވިދާ ފަހު މި ނޭވާ މިތާ

 

ހިއްސާ ކޮށްލަމޭ ލޯބިވާވަރު

ނުމެދާނަން އެކަނިކޮށް ތިމާ އަދު

ހުވައޭ މީ ހިތަށް މިއަދު ވާވަރު

ދޫކޮށް ދެން ނުދާނަން ހިތާ އަދު… ތާރާ އަންނަންދެން އަހަރެން ހުންނާނަން. ތާރާގެ އިންތިޒާރުގައި އަހަރެން ހުންނާނަން. މިފަހަރު ތާރާ ދުރެއް ނުކުރާނަން. އާނ ނުކުރާނަން. ދެން ތާރާ ވާނީ މަށާ އެކު. ވަރަށް ލޯބިވޭ.”

 

…….

ދުވަސްތަކެއް ފަސް

__________

 

ކުޅުދުއްފުށްޓަށް އާދެވުމުން ތާރާއަށް ކުރެވެމުން ދިޔައީ ވަރަށް ތަފާތު އިހުސާސެކެވެ. މުޅިން ބީރައްޓެހި މާޙައުލަކަސް އެރަށް ވަރަށް ރީއްޗެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަން ޖެހެނީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. އޭނާއަށް ލިބޭ ހުސް ވަގުތު ކޮޅުގައި އާއިލާ އާއި، އެކުވެރިންގެ އިތުރުން ކިޔާނަށް ގުޅާނެއެވެ. ދެން ބައެއްފަހަރު އެކުވެރި ޑޮކްޓަރުންނާއި އެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްލާނެއެވެ. ދެން ވަގުތު ލިވޭނީ ކެއުމަށާއި ނަމާދު ކުރުމަށާއި ނިދުމަށެވެ.

“ޔާ. މާދަން ދޯ ދާނީ މިރަށް ބަލައިލަން.” ލާރާ ތާރާގަތު އަހާލިއެވެ. ލާރާ އަކީ ތާރާ އާއި އެއްކޮށް އޯ.ބީ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކުއްޖެކެވެ. “ޔަ އޯކޭ. މާދަން ތާ އޮފް ޑިއުޓީ.” ތާރާ ކޮފީ ތަށިން ކޯވަރެއް ބޯލިއެވެ. “ރަނގަޅެއްނު. ސޯ އެކަން ފައިނަލް.” ލިޝާން ބުންޏެވެ. “ހަވީރު ދާން ވާނީ. އަހަރެން އިނީ މޯނިން ޑިއުޓީ.” ފިއުނާ އެދުނެވެ. ފިއުނާ އާއި ލިޝާނަކީ ކުޅުދުއްފުށި ދެ ޑޮކްޓަރުންނެވެ. “އޯކޭ.”

…………………

 

ޑިއުޓީ ނިންމާފައި ތާރާ، ލާރާ އަދި ޒިޔާދާއި ޖައިޝް އާއި އެކު އެމީހުން ކުއްޔަށް ތިބޭ ގެއަށް ދިޔައެވެ. ގެއަށް ވަދެ ވުމާއިއެކު އެހެން ދުވަސްތަކެކޭ އެއްފަދައިން އެންމެންނަށް ވެސް ބައްދަލުވީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަހަލަ ހަމަޖެހުމެއް ނޫނެވެ.

އެކަމާއި މެދު އަޅާ ނުލާ އެމީހުން އެތެރެއަށް ވަނެވެ. ޒިޔާދާއި ޖައިޝް ފިރިހެނުންގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނުމުން ތާރާ އާއި ލާރާ އެމީހުންގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. “ތާ؟” ލާރަ އެނދުމަތީގައި އިށީނެވެ. “ހުމްމް؟ ކީކޭ؟” ތާރާ އަހާލިއެވެ. “މިގޭ މިއޮންނަ ގޮތުން އުނދަގުލެއް ނުވޭތަ؟ ކިތަންމެ ރީއްޗަކަސް. ކިތަންމެ ތަނަވަހަކަސް، ތަފާތު އިހުސާސް ނުކުރެވޭތަ؟” ލާރާ ކޮށްލީ ސުވާލެކެވެ.

“ނޫނޭ. ތާ އަށް ވެސް ވަރަށް އުނދަގޫ ވޭ. ސަމްތިން އެބައުޓް ދިސް ހައުސް ސީމްސް އަންސެޓަލިން. ލައިކް އޭޒް އިފް ސަމްތިން އިޒް ރޯންގް. އަނެއްކާ މާބޮޑަށް ހިމޭންކޮށް އޮންނަނީ. އެކަމަކު ބައެއްފަހަރު ހީވޭ މީހަކު ރޯ އަޑު އިވޭހެން.” ތާރާ ވެސް ހިޔާލު ފާޅުކުރިއެވެ.

“ޔާ. މަށަށް ވެސް އިވުނު ތިކަހަލަ އަޑެއް. އަންހެން ކުއްޖަކު ތިހެން ނުހަދާށޭ ވަރަށް ތަދުވެޔޭ ކިޔާ އަޑު އިވުނު އެންމެ އެތެރޭގައި އެހެރަ ކޮޓަރިން. އެއީ މިގޭ ބޮޑުމީހާ އުޅޭ ކޮޓަރިއޯ.” ލާރާ ބުނެލިއެވެ.

 

އެމީހުންގެ ކޮޓަރި ދޮރުގައި ޓަކި ދިން އަޑު އިވުނެވެ. ދެމީހުން ސިއްސައިގެން ގޮސް ހަޅޭއްލަވައި ގަނެވުނެވެ. ތާރާ މަޑުމަޑުން ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. ދޮރު ކުރިމަތީ ހުރި ޒިޔާދާއި ޖައިޝް ފެނުމުން ހަމަ ޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލެވުނެވެ.

“ކޭން ޔޫ ގާއިސް ހިޔާ ދެޓް؟” ޖައިޝް ވަރަށް މަޑުމަޑުން އެއްސެވެ. ތާރާ އެކިޔާ އެއްޗެއް އަޑު އިވޭތޯ ޗެކު ކޮށްލިއެވެ.

 

“ތިހެން ނުހަދަބަ… ހެޔޮ ނުވާނެ… ޕްލީ… އާހްހްހް! ތަދުވެޔޭ. ޕްލީޒް.” ވަރަށް ފަނޑުކޮށް އަންހެން ކުއްޖެއްގެ އާދޭހުގެ އަޑެއް އިވުނެވެ. އެ އަޑުގައި އެތަކެއް ވޭނަކާއި، އުދާސްތަކެއް ވިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ތާރާގއ ބޮލުގައި ރިއްސާލިއެވެ. އެ އަޑު އޭނާ ދަންނަ އަޑަކާއި ވައްތަރެވެ.

 

“އައި ޑޯންޓް ތިންކް ރަނގަޅު ކަމެއް އެ ކޮޓަރީގަ ހިނގާ ހެނެއް. އެކަހަލަ ހާލަތެއްގައި އިންސާނަކު ދޫކޮށްލަކަށް ނުވާނެ.”ޒިޔާދު އެހެން ބުނުމުން އެންމެން އެއްބަސްވިއެވެ. އެހެންކަމުން ވަރަށް މަޑުމަޑުން ހިނގާފައި އެންމެން އެކޮޓަރި ދޮށަށް ގޮސް މަޑުކޮށްލިއެވެ.

 

“ޕްލީޒް… އާހްހްހް.. އާހްހްހް. ތަދުވޭ. ޕްލީޒް. އެހެން ނުހަދާ… ހެޔޮ ނުވާނެ… އާދޭސްކޮށްފަ މި ބުނަނީ. އަހަރެންގެ ކޮން ކުށެއްތަ އޮތީ؟… އޭނ؟”

“ކަލޭގެ ކުށަކީ މަގޭގެ އަންބަށް ވުން!” ފިރިހެނެއްގެ ހަރުކަށި އަޑު އިވުނެވެ. އެއާއެކު އެކުއްޖާގެ ވޭނީ ހަޅޭއް އަނެއްކާވެސް އިވުނެވެ.

“ކަލޭގެ ކުށަކީ އަހަރެން މާޝާ ދެކެ ލޯބިވާއިރު އަހަރެމެންގެ ދެމެދަށް ވަނުން!”

“އަހަރެން ވެސް މި ކައިވެނި ކުރީ ބޭނުންވެގެނެއް ނޫނޭ… އަހަ.. އަހަރެންނަށް މަޖުބޫރު ވެގެންނޭ…”

“ހަބަރުދާރު މަގޭ ކުރިމަތީގައި ވާހަކަ ނުދައްކާ!”

“އަހްހްހްހްހް!” ދެން އިވުނީ އެކުއްޖާ ރޮއެގަތް އަޑެވެ.

 

ތާރާގެ ބޮލަށް ބޮޑު ތަދެއް އެރިއެވެ. މީހާ އަރި އަޅާލައިގެން ވެއްޓެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ޖައިޝް އޭނާ ހިފެހެއްޓިއެވެ.

ކުއްލިއަކަށް އިވުނީ ދޮރާއި ދިމާއަށް އަންނަ ފިޔަވަޅު ތަކެއްގެ އަޑެވެ. އެމީހުން އަވަހަށް އެތަ ހުރި އަނދިރި ކޮޓަރިއަކަށް ވަދެ ފިއްޔެވެ. ފިރިހެނަކު ދޮރު ހުޅުވާފައި ބޯ ދިއްކޮށްލިއެވެ. އަދި ދެފަރާތް ބަލާލާފައި އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އެމީހާ ދޮރު ލެއްޕުމުގެ ކުރިން ކޮޓަރީގެ އެނދު ކައިރިއަށް ވެއްޓިފައި އޮތް އަންހެން ކުއްޖާގެ މުށިކުލައިގެ އިސްތަށިގަނޑު ފެނުނެވެ.

އެމީހާ ދޮރު ލެއްޕުމުން ތާރާ އަތުލަފިކޮށްގެން ކޮޓަރިއަށް ވައްދައި އެނދުގައި ބޭންދިއެވެ. “އާ ޔޫ އޯކޭ؟ ޑޫ ޔޫ ވޯންޓް ސަމް ވޯޓާ؟” ލާރާ އަހާލިއެވެ. “ޔާ.”

ލާރާ ތާރާއަށް ފެން ފުޅިއެއް ދިނެވެ. ނަމަވެސް ފެންފުޅިން ފެން ބޮވުމުގެ ކުރިން މުޅި ގޭތެރޭގައި ގުގުމާލީ އެއްކަލަ ކުއްޖާގެ ވޭނީ ހަޅޭކުގެ އަޑާއި އެކު ބަން ލާފައި އެއްޗެއް ވެއްޓުނު އަޑެވެ. އެއާއެކު ތާރާ ވެސް އެނބުރުން އަރައިގެން ވެއްޓުނެވެ.

 

…………..

 

“ދޮންތީ.” ތާރާ ވައްތަރު ޖަހާ ކުޑަކުއްޖަކު ކުޑަކުޑަ ތާރާގެ ގާތަށް އައެވެ. “ބަލާ.މީ ދެދީ ގަނެދިން ބާބީ ދޯލްއެއް.” އެކުއްޖާ ހީލިއެވެ. އެއާއިއެކު އެކުއްޖާގެ ވެއްޓިފައި އިން ދެ ދަތް ފެނުނެވެ. “ވިއަލީ؟! ކޮބާ މައި ދޯލް! އައި ވޯންތަ ޕާޕަލް ޑޯލްލްލް!” ތާރާ ހުރިތަނުން ފުންމަންފެށިއެވެ.

“ދެދީ ބުނީ ދޮންތި އަންނާވޯ އޭވުން ދޭނަމޯ.” އަނެއް ކުއްޖާ ބުނެލުމުން ވަގުތުން ތާރާ ދުއްވައިގަތެވެ. އަދި ނާޒިމާމެން ކޮޓަރީގައި ޓަކި ޖެއްސެވެ. “މަމްމީ! ޑެޑީ! މަމްމީ! ޑެޑީ! ސާއު ބޭނުން ސާއުގެ ދޯލް!” އަދި އުފަލުން ހަޅޭއްލަވަން ފެށިއެވެ. ނާޒިމާ ދޮރު ހުޅުވިއެވެ. ވަގުތުން ތާރާ ކޮޓަރިތެރެއަށް ދެމި ގަތެވެ. އަދި ފުންމަމުން ފުންމަމުން ރައްޔާން ގާތަސް ދިޔައެވެ.

“ޑެޑީ! މައި ބާބީ ދޯލްލްލް!”

“ދަރިފުޅާ ސާރޫ، ނުފުންމާ! ވެއްޓިގެން އައްދޯ ވެދާނެ އަނެއްކާވެސް. އެއްޔެ ވެއްޓިގެން ބޯ ފަޅައިގެން ދިޔައީމަ ބޭސް އެޅީ.” ނާޒިމާ ތާރާއަށް ބުންޏެވެ.

“ދޮންތި ނުވެއްތޭނޭ މަމްމީ! ދޮންތި ބޮދު ކުއްތެކޭ މީ.” ތާރާ ބުނެލިއެވެ. ނާޒިމާ އާއި ރައްޔާންގެ ގާތަށް ހިނިއައެވެ.

 

“އަން ޑެޑީގެ ޕްރިންސެސް ސާރުގެ ޑޯލް. ރީތި ތަ؟”

“ޔެސްސްސް! ވަވަށް ވީތި! ތުންކިއޫ ޑެޑީ!” ތާރާ އޭނާގެ ޑޯލްގައި ބައްދާލިއެވެ. އަދި ދުވެފައި ދާން އުޅެނިކޮށް ގޮނޑިއެއްގައި އަޅައިގެންފައި ވެއްޓުނެވެ. “ސާރޫ! ދަރިފުޅާ!”

ނަމަވެސް ވެއްޓުން ކަމެއް ނޭނގޭ ތެދުވެއްޖެއެވެ. “ދޮންތި މީ ބޮދު ކުއްތެއް! ދޮންތި އަކަށް ތަދެއް ނުވެ. ދޮންތި ނުވޯނެ.” ތާރާ ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެން އައި ކައިލާން ހޭން ފެށިއެވެ.

“އެކަމަކު ސާރު އެއްޔެ ވެއްޓުނީމަ ރުއި. ވަރަށް ބައިވަރު ރުއި. ހަމަ ބޭބީއެއް ހެން ހީވީ.” ކައިލާން މަލާމާތް ކޮށްލިއެވެ. “ނޫންންންން! ދޮންތި މީ ބޮދު ކުއްތެއް.” ތާރާގެ ލޮލުން ކަރުނަ އައެވެ. އޭނާގެ ތުންކޮޅު އޫކޮލިއިރު ހުރީ ކިރިޔާ ނުރޮވިއެވެ.

“ރޯ ބިސްގަނޑު ރޮނީ! އުވޭ އުވޭ އުވޭ!” ކައިލާން މަލާމާތް ކުރިއެވެ. ތާރާގެ ބަޑި ފަޅައިގެން ދިޔައީ ދިނެވެ. “ދަރިފުޅާ. ކޮއްކޮ ނުރޮއްވާ.” ރައްޔާން ކައިލާނަށް ބުންޏެވެ.

“ދޮންބީ. ދޮންތި ނުވޮއްވާ! ހޯހޯ ކަމެއް. ދޮންތި އައްދޮ ވީމަ ދެވަ ނުކުވާނެ. މިހެން ހަދާނީ.” އަނެއްކުއްޖާ ވަދެގެން އައިސް ތާރާގެ ބޮލުގައި ފިރުމައިލިއެވެ. “ނުވޮއެ ދޮންތީ. ކޮކީ ބުނީމަ ނުވޮއޭ.” އެ ކުއްޖާ ބުނެލިއެވެ. ތާރާ ހުއްޓާލީ އިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ. އަދި ތުންކޮޅު އޫކޮށްލާފައި ކައިލާންގެ ގައިގައި ތަޅައިގަނެފައި، ދުއްވައި ގަނެފައި ގޮސް ބޮޑު ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ފަހަތުން އަނެއްކުއްޖާ ވެސް އައެވެ. ދެން ދެމީހުން އެއްކޮށް ކުޅެން ފެށި އެވެ.

 

ކުއްލިއަކަށް އެ މަންޒަރު ބަދަލުވިއެވެ. އޭނާއަށް ހުރެވުނީ އަލިފާންގަނޑުގެ މެދުގައެވެ. “ދޮންންންންތީ! ސާރޫ!”

“ދަރިފުޅާ!!!” އިވެމުން ދިޔައީ އޭނަގެ ބައްޕަ އާއި އެއްމާބަނޑު ދައްތަ ގެ އަޑެވެ.

……………….

 

ތާރާއަށް ހޭލެވުނު އިރު މުޅި މީހާ އޮތީ ދާހިއްލާ ފޯވެފައެވެ. ގެއަކު އެކަކު ވެސް ނޫޅެއެވެ. ތާރާއަށް އެނދުގައި އިން ގޮތަށް އިނދެވުނީއެވެ. ފުން ވިސްނުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އޭނާއަށް އެފެނުނީ ޙަޤީޤަތްތަކެއްކަން ގަބޫލުކުރަން ދަތިވިއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ހަޤީގަތް އެއޮތީ އޭނާގެ ކުރިމަތީގައެވެ. އޭނާގެ ގެއްލުނު ހަނދާންތައް އެހެރީ އޭނާގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

“އައި ލިވްޑް އެ ލައި އޯލް ދިސް ޓައިމް…” ތާރާއަށް ބުނެވުނެވެ.

🖤❤️🖤❤️🖤❤️

54

2 Comments

 1. Rainberry

  June 4, 2021 at 8:15 am

  Hehe. Varah rythi mi baives Maashaa allah❤️❤️❤️

 2. Nayaa

  June 4, 2021 at 12:34 pm

  yayyyyyyyy… kiyaanoo sabahey saabahey thee vaa firiheneh… tharuheebu tharuheebu…

  MONKEY ey DONKEY bunee…..
  ANNANDHEN HUNNAANAN LOABIN THIYA INTHIZAARUGAA
  ANNANDHEN HUNNAANAN LOABIN THIYA INTHIZAARUGAA yoaaa…

  DONKEY ey MONKEY bunee…..
  ANNANDHEN INDHEVUNUKAN LOABIN THIYA INTHIZAARUGAA
  ANNANDHEN INDHEVUNUKAN LOABIN THIYA INTHIZAARUGAA yoaaa… hahahahaa

  sisoooooooo vvvvv habeys imgey mi prt vx… vrh lwbi.. at last thaa and kiyaan ah happy life eh libenee dhw.. they can have a happy ending insha allah.. but some people just don’t get a happy ending… but i’ll pray to god to let them a happy ending… well, tbh i don’t think that thaa and kiyaan will have a happy ending bcz their love story will never end.. instead, they will have a happy life insha allah… ekam sis haadha curious kohlaafa ey dhw kiyaan thaa ah propose kuraa kan thi engee… i was so curious and nervous ngl..
  btw sisooo i miss u sooooo muchhhh… mi liyam vx neynge mihaaru sis mathin handhaan huri kameh vx… ekam alhugandu vvvvvvvv handhaan vey sis mathin… thaa and kiyaan ge donkey monkey fight thah mathinvx vvvvvv miss vey… sis kihinehtha? bxy nooniyyaamun mi cmnt ah rpl eh dhehcheh ingey plxxx… mihaaru sis ah mee kaaku kan ingeyne kamah mi balanee.. heheh… stay safe ingey… lysssssssssssssssmmm and mysssssssssssssmmm dear sisyyyyy

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!