ނިކަން ބުނެބަލާށޭ!

އިރެއް ފަދަ އަލިކަމާއޭ ހަނދެއް ފަދަ ޗާލުކަމާއޭ ރަނެއް ފަދަ ރަނގަޅުކަމާއޭ ފިނިފެންމަލެއް ފަދަ ފޮނިކަމާއޭ ލޮޓަސްއެއް ފަދަ ސާފުކަމާއޭ ބޭބީއެއް ފަދަ ކިއުޓް ކަމާއޭ ސްނޯ ފަދަ ހުދު ކަމާއޭ ވިލާއެއް...