ކިހިނެތް ހަނދާން ނެތޭނީ؟

- by - 2- October 16, 2017

ލޯބިވެޔޭކިޔާ އެތައްފޮނި ވާހަކަދައްކާ ކައިވެނި ކުރީ އެވާހަކަތައް ކިހިނެތް ހަނދާންނެތޭނީ؟
ކުދިން ލިބުނީމަވެސް ތިބާޔަށް ވަފާތެރިޔެއް ނުވެވުނު އެދުވަސްތައް ކިހިނެތްހަނދާންނެތޭނީ؟
ދޮގު ހަދާކަން އިނގޭތިސުވާލު ކުރީމަ ޖަވާބު އެކިވަރުގެ އަނިޔާއިން ލިބުނީމަ ކިހިނެތް ހަނދާންނެތޭނީ؟
ތިބާގެ އުޅުމާ ބެހޭގޮތުން ކުދިން ސުވާލުކުރާއިރު ދޭނެ ޖަވާބެއް ނެތުނީމަ އެވާދެރަ ކިހިނެތް ހަނދާންނެތޭނީ؟
ތިބާގެ އަނިޔާތަކުން ކުރާހިތާމަފެނިފަ ކުދިންގެ ލޮލުންފައިބާ ކަރުނަތައް ކިހިނެތް ހަނދާންނެތޭނީ؟
ޒުވާން އުމުރު ތިބާޔަށް ޓަކާ ހޭދަކޮށް މިއަދު ބޭކާރު މީހެއް ކަމަށްބުނެ ހިތުހުރި އެއްޗެއް ބުނީމަ ކިހިނެތް ހަނދާންނެތޭނީ؟
އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތްދުވަހުވެސް ތިބާގެ ހިތްވަރެއް ގޮތުގަ ހުރީމު އެކަމު މިއަދު ތިހެން ދޫކޮށްލާފަ ދިޔައިމަ ކިހިނެއް ހަނދާން ނެތޭނީ؟
ވޭނާ ހިތާމައިގަ ރޭދުވާ ހޭދަކުރިކަން ކިހިނެއް ހަނދާން ނެތޭނީ؟
ކުރީގަ މިވަރެއް ނެތިގެން ތައުރީފުކޮށްފަ މިއަދު ބާވެގެން ތިކުރާމަލާމަތް ކިހިނެތް ހަނދާންނެތޭނީ؟
ތެދުވެރި ވަފާތެރި ލޯބި ތިބާދެކެވީކަން ކިހިނެތް ހަނދާން ނެތޭނީ؟
ވަގުތުނުވާކަމަށް ބުނެ އެކިމީހުނާއެކު އެކިރޭރޭ ތިހޭދަކޮށްލާގޮތް ކިހިނެތް ހަނދާން ނެތޭނީ؟
ކުދިންނާ އެކު ވަގުތު ހޭދަނުކޮށް ހިތްއެދޭހާ ގޮތަކަށް ވަގުތު ހޭދަކުރާ މަންޒަރު ކިހިނެތް ހަނދާން ނެތޭނީ؟
ދިންކޮންމެ ހިތާމަޔަކަށްވެސް ބަދަލުގަ ލޯބިދިނީ ހަލާކުވެފައޮތް ހިތަކާއެކުގަކަން ތިބާނުވިސްނީމަ ކިހިނެއް ހަނދާން ނެތޭނީ؟
ދޫކޮށްފަ ދަމުންވެސް ކުށަކީ ކޮބާކަން ނުބުނީމަ ކުރެވުނު އާދޭސް ކިހިނެތް ހަނދާންނެތޭނީ؟
ބުނިހުރިހާގޮތަކަށް އެއްމެނާ ގުޅުން ކަނޑާ ލައިގެންވެސް އުޅެން ކުރިހާ މަސައްކަތް ކިހިނެތް ހަނދާން ނެތޭނީ؟

2

You may also like...

12 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. kaaku bunee esfiyaige liyeveynee hama ekani vaahaka ey???
   esfiya.com ga Lhen ves liyeveyne!
   nice work thohoo 🙂

   ⚠Report!
  1. Thiloibahttakaiga e ulhey Shamiraa dho thee. Rahumaa kulunaa hamdharudhee eiy kohchehkanves neynge dho?
   Saabahey thihira GUT kamakah.

   ⚠Report!
 1. konme write akahves hiyvaru dheyn jeheyne.. faadu kiyanyaa binaa kuruvanivi faadu kiyaa..
  mi lhen hama varah kamudhey! dhen liyaa liyumeh miah vure furihama vaaanekan yageen kuran!
  dont give up and one day you shall be an amazing author 🙂

  ⚠Report!
 2. Mi lhen varah ves reethi😍👏
  Hajam nuvaa meehun kiyaane ehchihssaa alhaanulaa kuriyah dheveytho masahkaiy kurey..

  ⚠Report!
 3. Mi lhen kiyaaleema heevani aharenge life kiyaadhin hen. Aslu ves vara reethi. Lheymeh veema ey kiyaafa nukiyaa dhookohlaa varuge eh lhehmeh nun mi.

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.