Author: Ilmaan Ahmed

ބަނދި( ތެލެސީމިޔާ)
0

ބަނދި( ތެލެސީމިޔާ)

ތެލެސީމިއާ ކުއްޖެއްގެ ދުލުން ތަކުލީފެއް ތަކުލީފެއް    މިއަކީ ބޮޑު ތަކުލީފެއް ނަމަވެސް މިއަކީ ދެން   ކަލާންގެ ދެއްވެވި ކަމެއް މިއަކީ އުދަނގޫ ކަމެއް   ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ހިމޮގްލޮބިން...

11

މަކުނުދޫގެ ޒިޔާރަތް (ބަނދި)

ޒިޔާރަތޭ ޒިޔާރަތޭ               މަކުނުދޫގެ ޒިޔާރަތޭ އަޑު އިވެޔޭ ބިރުވެރިޔޭ            ދެލޯރަތޭ ކެހެރި ހުރޭ ހޯލިތަކެއް މުގުރާފާ              އަންނަ އަޑެއް  އިވޭ ބުނޭ އަންނަ ތަނެއް ވަންނަ ތަނެއް       އެކަކަށްވެސް ނުވެއްފެނޭ އަލިގުޅަތައް...