ތެލެސީމިއާ ކުއްޖެއްގެ ދުލުން

ތަކުލީފެއް ތަކުލީފެއް    މިއަކީ ބޮޑު ތަކުލީފެއް
ނަމަވެސް މިއަކީ ދެން   ކަލާންގެ ދެއްވެވި ކަމެއް

މިއަކީ އުދަނގޫ ކަމެއް   ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް
ހިމޮގްލޮބިން ދަށަށްދާ    ވަރުން ދިމާވާ ކަމެއް

މަހަކު ދެތިންހަތަރު ފަހަރު   ނުވަތަ ހަފްތާ އަކުން
ލޭއަޅަން ހޮސްޕިޓަލަށް      ޔަގީނުން ދާންޖެހޭ

ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވޭ    ވަރަށް ބޭސް ގެންގުޅުން
މިއަކީ ދިރިހުރުމަށް      ދެން ކުރާ ހަނގުރާމައެއް

މަދަރުސާއަށް ނުގޮސް    ލޭއަޅަން ދާންޖެހޭ
ކިރިޔާ ރޯގާ ޖެހުނަސް   ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވެޔޭ

މަންމަމެން ބައްޕަމެން    މަދަރުސާގެ ޓީޗަރުން
ނަރުހުންނާ ޑޮކްޓަރުން    ވަރަށްބޮޑަށް އަޅާލައޭ

ލޭއަޅާ ކުދިންނަކަސް     އަޅުގަނޑުމެންނަކީވެސް
ފުރިހަމަޔަށް ލޯބިލިބި     ގަދަރުލިބެން ޖެހޭ ބައެއް

ޝުކުރުތައް ބަރުތީލާ     ކޮށްމިދެނީ އެންމެންނަށް
ދުނިޔޭގައި ހުރުމަށް      ލޭދެއްވާ ބޭފުޅުނަށް

ޝުކުރިއްޔާ ޝުކުރިއްޔާ   އެންމެންނަށް ޝުކުރިއްޔާ
ތިޔަކޮށްދޭ މަސައްކަތަށް   ހިތުގެ އަޑިން ޝުކުރިއްޔާ

60

11 Comments

 1. Shiman

  May 21, 2018 at 6:28 pm

  Masha Allah vv reethi

 2. popcorn khaalidh

  May 21, 2018 at 6:42 pm

  reethi bandhi eh mee dho ekam mee vaahaka liya site eh kan ingeyne konme meehakah ves but its ok

  • Anonymous

   May 25, 2018 at 4:17 pm

   Alhey popcorn Khaalidh…. Mi site ga lhen ves liyeveyey.. Articles ves… Ehn v am liyaanehnu… ?☺️ Liyuntheringe kuri erumah mi site Vrh bodah ehyvedhey.. ?☺️

 3. Nakhla

  May 21, 2018 at 6:43 pm

  Masha Allah thi vareh neiyy huvaa ❤?

 4. Leo3910

  May 21, 2018 at 7:31 pm

  Vvvvvvvvv reethi…masha allah.?

 5. SHIFU

  May 21, 2018 at 8:52 pm

  V.V.V.V.V.REETHI???

 6. shaan

  May 21, 2018 at 9:27 pm

  mashaa allahu v v reethi

 7. Hay Day

  May 22, 2018 at 12:56 pm

  Obinovey Ingey

 8. noor

  May 22, 2018 at 3:13 pm

  maa sha allah.. vrh vrh vrh furihama… 🙂 i don’t know what is your ambition but all i know is you have the ability to write.. 🙂 try harder, and in sha allah, one day you could become the one who you wanted.. 🙂 good job Ilmaan.. and gud luck! 🙂

 9. Anonymous

  May 22, 2018 at 9:23 pm

  Hey magey uru haadha molhey vv reethi. Loves much??????

 10. Maya

  May 25, 2018 at 5:54 pm

  Magey lwbi. Lwbi uru vv molhu ingey.. Vv reethi hama maya bunaany king of the jungle ey hehe… ????????much loves ?????

Comments are closed.