މާހިލްއާއި ޝާލިނީގެ ކައިވެނި ކުރެވުނީ ޖެހިގެން އައި ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭގައެވެ. ކައިވެނި ކޮށްދިނުމަށްފަހު ގާޒީން ގެއިން ނުކުމެގެން ދިއުމާއެކު މާހިލް ޝާލިނީ އަތުގައި މަޑުމަޑުން ހިފާލިއެވެ.

“އަހަރެން މި ދުވަހަށް ހާދަ އިންތިޒާރެއް ކުރީމޭ!!” މާހިލް އިޝްޤީ އަޑަކުން ބުނެލިއެވެ. ޝާލިނީގެ މޫނު ރަތްވެގެން ދިޔައީ ލަދު ގަތްލެއް ބޮޑު ކަމުންނެވެ. “ހިނގާ ރޫމް އަށް!!”

“އެހަށް މަޑުކޮށްބަލަ!” ޝާލިނީ ތުންފަތަށް ވިހަ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކުރުވަމުން ބުންޏެވެ. “އަހަރެން އެބޮތް ވަރަށް ބޮޑު ސަޕްރައިޒެއް ދޭން ވެފަ!!”

“އެހެންތަ؟” މާހިލް އަހާލިއެވެ. “އަވަސްކުރޭ އެހެންވީއުރު!!”

ޝާލިނީ އޭނާ ލައިގެން ހުރި ސްކިނީ ޖީންސް ގެ ޖީބުން ނެގީ ކަޅު ކުލައިގެ ރުމާލެކެވެ.

“ތީތަ ސަޕްރައިޒް؟”

“ސާބަސް! ގެނޭ މި ލޯ މަތީ އައްސަން!! ވަރަށް ބޮޑު ސަޕްރައިޒެކޭ!” ޝާލިނީ މާހިލްގެ ފުރަގަހަށް އައިސް އޭނާގެ ލޯމަތީ ބާރަށް ރުމާ އައްސާލިއެވެ.

“މީ ކިތައް އިނގިލި؟؟” މާހިލްގެ ކުރިމައްޗަށް އައިސް ޝާލިނީ އަހާލިއެވެ.

“މަށަށް ކިހިނެއްތަ އިނގޭނީ؟” މާހިލް ބުންޏެވެ.

“އާނ ރަނގަޅު!” ޝާލިނީގެ ތުންފަތަށް ވެރިވެފައިވާ ޝައިޠާނީ ހިނިތުންވުން މާހިލްއަށް ފެނުނު ނަމަ ޝާލިނީގެ ނިޔަތް ނުހަނު ރަނގަޅަށް އޭނާއަށް އެނގުނީހެވެ. ނަމަވެސް އެކަން އެނގޭވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޝާލިނީ ވަނީ މާހިލް މަގުފުރައްދާލާފައެވެ. އޭނާގެ ރީތި ކަމުގެ ދަލުގައި ޖައްސާ، “ކަނުބަނދެލާފަ” އެވެ.

“ހިނގާ މަށާއެކު!” މާހިލްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހުރެ ޝާލިނީ ހިނގައިގަތީ ގެއިން ބޭރަށެވެ. ބޭރަށް ނުކުމެވުނުކަމުގެ އިހުސާސް މާހިލް އަށް ކުރެވުމާއެކު އޭނާގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދުނެވެ.

“ޝާލީ ކީއްވެ މަ ބޭރަށް ތި ނެރުނީ؟ އަހަރެން ހީކުރީ ސަޕްރައިޒް އޮތީ ގޭތެރޭ ކަމަށް!!” މާހިލް އަހާލިއެވެ.

“ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުރޭ! އެއީ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި އޮތް ސަޕްރައިޒެކޭ!” މާހިލްގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ވައިއަޑުން ޝާލިނީ ބުނެލިއެވެ. “އެ ސަޕްރައިޒްގެ ސަބަބުން މާހިލް މަރު ނުވެއްޖެއްޔާ ރަނގަޅު!!”

15 ވަރަކަށް މިނެޓް ހިނގުމަށްފަހު ޝާލިނީ އައިސް ހުއްޓިލީ އޭނާގެ ގޭގެ ކުރިމައްޗަށެވެ. މާހިލްގެ މޫނަށް ބަލާލުމަށްފަހު ހިނިތުންވެލަމުން ޝާލިނީ ގޭތެރެއަށް ވަނެވެ.

ސިޓިން ރޫމުގައި ވިސްނުމަކަށް ގެއްލިފައި އިން ޒުލްފާއަށް ސިހިފައި ބަލާލެވުނީ ގޭތެރެއަށް ވަން ޝާލިނީގެ އަޑަށެވެ. އެއުރު ޝާލިނީ ހުރީ މާހިލްގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ.

“………” ޒުލްފާ ވާހަކަދެއްކުމަށްޓަކައި އަނގަ ހުޅުވާލުމާއެކު ޝާލިނީ އަވަސް އަވަހަށް ތުންފަތުގައި ޝަހާދަތް އިނގިލި ހުރަސް ކޮށްލަމުން ހަމަހިމޭން ވުމަށް އެންގިއެވެ. އެއާއެކު ޒުލްފާގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމުގެ ބާއްޏެއް ދުވެލީ، ކޮންމެވެސް ބޮޑު ކަމެއް ވާން އުޅޭކަން ޔަގީން ކުރެވުމުންނެވެ. ސުވާލުން ފުރިފައިވާ ނަޒަރަކުން، ކަނު ބަނދެފައި ހުރި މާހިލްއަށް އޭނާ ބަލާލިއެވެ.

“ޝާލީ! ކީއްވެ ހުއްޓިފައި މި ތިބީ؟” މާހިލް އަހާލިއެވެ. “މީ ކޮން ގެއެއް އަނެއްކާ؟”

“ޝްޝްޝް!!” ޝާލިނީ ބުނެލިއެވެ. “ވާހަކަ ނުދައްކާ އާދޭ!!” ޝާލިނީ އަނެއްކާވެސް މާހިލްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހިނގައިގަތެވެ. މި ފަހަރު އޭނާގެ މިސްރާބު ހުރީ ބަލްޝަމްގެ ކޮޓަރިއާ ދިމާއަށެވެ.

***

ޝާލިނީ މާހިލް ގެނެސް ބޭނދީ ކޮޓަރީގެ މެދުގައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައެވެ. ވާނުވާ ނޭނގިގެން އެއިރު މާހިލް ސުވާލުކުރަމުންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް މާހިލްގެ އެއްވެސް ސުވާލަކަށް ޝާލިނީ ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ. އޭނާ މަޑުމަޑުން ހިނގާލާފައި އައިސް ހުއްޓިލީ ކޮޓަރީގެ ކަނެއްގައި ހުރި އަލަމާރި ކައިރިއަށެވެ. އަލަމަރީގެ ދޮރުފަތް ހުޅުވާލުމަށްފަހު ޝާލިނީ ނެގީ ކުޑަ އިންޖެކްޝަނަކާއި 10 އިންޗީގެ ބޮޑު ވަޅިއެކެވެ. ވަޅީގެ ތޫނު މިޔައަށް ބަލާލުމަށްފަހު ހިނިތުންވެލަމުން ޝާލިނީ އަނެއްކަވެސް އައިސް މާހިލްގެ ކުރިމަތީ ހުއްޓިލިއެވެ.

“ޝާލީ! އަދިވެސް ތި ސަޕްރައިޒް ދޭކަށް ނުވޭތަ؟” މާހިލް އަހާލިއެވެ. “އަހަރެން މީނަ ފޫހި ވެގެން މަރުވަނީ!!”

ޝާލިނީ މާހިލްގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ. އަދި އަތުގައި އޮތް އިންޖެކްޝަން މާހިލްގެ އަތުގެ މުލައްދަނޑިއަށް ހަރާލުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރޭހުރި އެއްޗެހި މާހިލްގެ ހަށިގަނޑަށް ފޮނުވާލިއެވެ.

އަތުގެ މުލައްދަނޑިއަށް ކޮންމެވެސް ތޫނު އެއްޗެއް ހެރުނުކަމުގެ އިހުސާސް މާހިލްއަށް ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރަން އަނގަހުޅުވާލުމާއެކު މާހިލްގެ ގައިން ވަރުދޫވެގެން ގޮސް ޚަބަރު ހުސްވިއެެވެ.

***

އޭގެ ފަސްވަރަކަށް މިނެޓް ފަހެވެ. މާހިލްއަށް މަޑުމަޑުން ލޯ ހުޅުވާލެވުނެވެ. ނަމަވެސް ފެންނަމުންދިޔަ މަންޒަރު ވަނީ ފުސްވެފައެވެ. ބޮލުގައި ގަދައަށް ރިއްސަމުންދިޔައެވެ. ދިއްލާފައި ހުރި ހުދުކުލައިގެ ބޮކީގެ އަލިން އޭނާގެ ލޮލަށް އުނދަގޫވަމުންދިޔައެވެ.

ދެތިން ފަހަރަކު އެސްފަޔަ ޖާހާލުމާއެކު މަންޒަަރު ސާފުވެގެން ދިޔައެވެ. ބޮލުގައި ގަދައަށް ރިއްސަމުންދިއުމުގެ ސަބަބުން ބޮލުގައި ފިރުމާލުމަށްޓަކައި މާހިލް އަތް ހިއްލާލަންއުޅުނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އަތެއް ހަރަކާތެއް ނުކުރެވެއެވެ. ރަނގަޅަށް ބަލާލިއިރު އޭނާގެ އަތް ވަނީ ގޮނޑީގެ ފަހަތަށް ވާގޮތަށް ބަނދެލާފައެވެ. އެއާއެކު އޭނާ މަސައްކަތް ކުރީ ކޮޅަށް ތެދުވާށެވެ. ފައެއް ހަރަކާތެއް ނުކުރިއެވެ. ފައިވެސް ވަނީ ގޮނޑިއާއެކު ބަނދެލާފައެވެ.

“ޝާލީ!!” ކޮޓަރީގެ އެކި ދިމަދިމާއަށް ނަޒަރު ހިންގާލަމުން ހާސް ކަމާއެކު މާހިލް ގޮވާލިއެވެ. ފާރުގައި ލެނގިލައިގެން ހުރި ޝާލިނީ އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އެވަގުތެވެ. އަތުގައި އޮތް ވަޅީގެ މިޔައަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރިއިރު އޭނާގެ ތުންފަތަށް ވެރިވެފައި ވަނީ ނުލަފާ ހިނިތުން ވުމެކެވެ. މާހިލްގެ ލޯ މަތީ އެއްސި ކަޅުކުލައިގެ ރުމާ އެއިރު އޮތީ ޝާލިނީގެ އަތުގައެވެ.

“ޝާލީ ކިހިނެއްތަ މި ވަނީ؟” މާހިލް އަވަސް އަވަހަށް އަހާލިއެވެ. އެއާއެކު ފާރު ކައިރީ ހުރި ޝަލިނީގެ ނަޒަރު އޭނާއާ ދިމާއަށް ހުއްޓިގެން ދިޔައެވެ.

“ވެގެން އުޅޭ ގޮތް އަދިވެސް ނޭނގެނީތަ؟” ޝާލިނީގެ ރާގުގައި ވަނީ ރުޅިވެރިކަމެވެ. އޭނާ މަޑުމަޑުން ހިނގާލަފައި އައިސް މާހިލްގެ ކުރިމަތީ ހުއްޓިލިއެވެ. ސުވާލުން ފުރިގެން ވީ ނަޒަރަކުން ޝާލިނީގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން މާހިލް އިންއިރު އޭނާގެ ހިތް ބާރުބާރަށް ތެޅެމުންދިޔައީ ވެގެން މިއުޅީ ކިހިނެތްކަމެއް ނޭނގޭތީއެވެ.

“ބަލާބަލަ!!! ބަލާބަލަ އެހެރަ ފާރެއް!!” މާހިލްގެ އަނގައަށް އޮބައި ގަންނަމުން ޝާލިނީ ބުންޏެވެ. ފާރަށް ބަލާލުމާއެކު މާހިލްގެ ދެލޯ ދިޔައީ ތަންމިނަށް ހުޅުވިގެންނެވެ. މުޅި ފާރުގައި ވަނީ ހުސް އޭނާގެ ނަމެވެ.

” ލޯބި ލިބޭނެކަމަށް، ބޭވަފާތެރިއެއްގެ ފަހަތުންދުވި އަންހެން ކުއްޖަކު، ލޯބިވެރިޔާގެ އިންތިޒާރުގައި އިނދެ މިއޮއް ހުރިހާ އަހަރު ކުރި ކަންތައް!!” ރުޅިވެރިކަމުން ފުރިފައިވާ ޝާލިނީގެ މޫނުމަތިން ހިތާމައިގެ އަސަރު ފާޅުވާން ފެށިއެވެ. “ކަލޭ ހީކުރީ މަމީ ކާކު ކަމައްތަ؟ އޭނ؟ މަމީ ކަލޭ އެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ހިތް ހަލާކުކޮށް އެކުއްޖަކަށް ބޭވަފާތެރިވި ބަލްޝަމްގެ ދައްތަ!! އެނގިއްޖެ؟؟؟”

ލިބުނު ބޮޑު ޝޮކުގެ ސަބަބުން މާހިލްއަށް އިނީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ. ކުރިމަތީ ހުރި ފާރުން ފެންނަމުންދިޔަ ނަން ތަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އިންއިރު، ކަރުނަ ތިއްކަކަށް ފަހު ކަރުނަ ތިއްކެއް އެ ދެލޯ ދޫކޮށް ފައިބަމުންދިޔައެވެ. މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ބަލްޝަމް އާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ދުވަސްތަކު ހަނދާންތައް އޭނާގެ ސިކުނޑި ވަށާލިއެވެ. އޭނާ ބަލްޝަމް އާ ރައްޓެހިވީ ފޫހި ފިލުވާލުމަށެވެ. އެއްއިރެއްގައިވެސް އޭނާ އެ ގުޅުމާމެދު ސީރިއަސްކޮށެއް ނުވިސްނައެވެ. ބަލްޝަމް އޭނާ ދެކެ އެހާ ލޯބި ވެދާނެކަމަކަށް ދުވަހަކުވެސް މާހިލް ހިއެއް ނުކުރެއެވެ. ލޯބީގެ ވާހަކަތަކާއި ވައުދުތައް ވަމުންދިޔައިރު ބަލްޝަމްގެ ހިތުގައި މާހިލްގެ މައްޗަށް އުފެދިފައި އޮތް ލޯބި ދިޔައީ ވަރުގަދަވަމުންނެވެ. އެންމެ ފަހުން  ކައިވެނިކުރަން ބޭނުން ވާހަކަ ބުނުމުން މާހިލް ވަނީ އެކަމަށްވެސް އެއްބަސް ވެފައެވެ. ނަމަވެސް އީދު ބަންދެއްގައި ރަށަކަށް ދިޔަ ދަތުރެއްގައި ޝިއާނާ ފެނުމާއެކު ބަލްޝަމް މަތިން އޭނާ ހަނދާން ނެތުނީއެވެ. އޭގެ ފަހުން ބަލްޝަމް އުޅެނީ ކޮންތާކުތޯވެސް އޭނާ ބަލާނުލައެވެ. ބަލްޝަމް އާ ރައްޓެހިވެގެން 1 އަހަރު ދުވަސް އޭނާ ހޭދަ ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ޝިއާނާ އާ ކައިވެނި ކުރުމާއެކު އެ ހުރިހާ ދުވަސްތައް މަތިން އޭނާ ހަނދާން ނެތުނީއެވެ.

“އަހަރެން މާލެ ދިޔައިރު ބަލްޝަމް އެއްވެސް މީހަކާ ރައްޓެއްސެއް ނުވޭ! އޭނާ ކަލޭއާ ގުޅުނީ އަހަރެން ދިޔަ ފަހުން!! އަހަރެން މީ ބަލްޝަމްގެ ދައްތަކަން ކަލޭއަށް ނޭނގުނީ އެ ސަބަބާހުރެ!! މާލޭގައި ކިޔަވަން އުޅުމަށްފަހު 4 އަހަރު ފަހުން އަހަރެން މިރަށަށް އައިރު އެ ފަކީރު އިނީ ދުނިޔެއިން މޮޔަ ވެފަ!!” މާހިލްއަށް ފުރަގަސް ދެމުން ޝާލިނީ ބުންޏެވެ. “އެއީ ކަލޭކަހަލަ ނުބައި ނުލަފާ ފިރިހެނުންގެ ސަބަބުން! ބަލްޝަމް މި ދުނިޔެއިން ވަކިވެގެން އެ ދިޔައީ ކަލޭގެ އިންތިޒާރުގައި 3 އަހަރު ހޭދަ ކޮށްފައި! ކަލޭއަކަށްވެސް މި ދުނިޔޭގައި އުޅޭކަށް ލާހިކެއް ނޫން!!”

***

ދޮރުފަތުގައި ކަންފަތް ޖަހައިގެން ހުރުމަށްފަހު ޒުލްފާ މަޑުމަޑުން ދުރަށްޖެހިލިއެެވެ. އެއިރު އެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔައީ ކަންބޮޑު ވުމުގެ އަސަރުތަކެެވެ. ޝާލިނީ ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް އޭނާ އަޑު އަހައިފިއެވެ. އެ ކޮޓަރިތެރޭ ކޮންމެވެސް ކަންތައްގަނޑެއް ހިނގަން އުޅޭކަން ކަށަވަރު ވުމާއެކު، އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް އަތުގައި އޮތް ފޯނުގެ ފިއްތަކަށް ފިތާލުމަށްފަހު ކަންފަތުގައި ފޯނު ޖަހާލިއެވެ.

***

ޝާލިނީ އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ވަޅީގެ ކޮޅު މާހިލްގެ ދަތްދޮޅީގައި ޖައްސާލަމުން އޭނާގެ މޫނާ ކައިރިވެލިއެވެ.

“ކަލެއަށް އެނގޭތަ ކަލޭގެ ހިތުގައި އަހަރެންގެ މައްޗަށް އުފެދިފައި ތިވާ ލޯބީގެ ސިއްރު؟ އެއީ އަހަރެން ދޮން އަހުމަދު ލައްވާ ހެދުވި ސިހުރު ގެ ބާރު!!” ޝާލިނީ ވާހަކަ ދެއްކީ ވައިއަޑުންނެވެ. “ޝިއާނާގެ މައްޗަށް ކަލޭގެ ހިތް ނުބައި ކުރުވީވެސް އަހަރެން!”

“ޝާލިނީ އަހަރެން ދޫކޮށްލާ!!” މާހިލްއަށް ބުނެވުނެވެ.

“ހާދަ ފިނޑިއޭ ދޯ؟ ލަދެއް ނުގަނޭތަ އަންހެނެއް ކައިރީ އާދޭސް ކުރާކަށް؟” ޝާލިނީ މާހިލްގެ ގަމީހުގައި ހިފައި ދަމައިގަތެވެ. އެއާއެކު ގަމީހުގެ ގޮށްތައް ނެއްޓިގެން އައިސް އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފާޅުވެގެން ދިޔައެވެ.

“ކަލޭ ކީއްވެ ބަލްޝަމްއަށް އެހާލު ޖެއްސީ؟!!” ޝާލިނީ މަޑުމަޑުން ވަޅީގެ ކޮޅު މާހިލްގެ މޭމަތީ ޖައްސާލިއެވެ. “އެފަކީރު އުޅުނު ހާލު ކަލޭއަށް ނޭނގެނީތަ؟”

“ޝާލި……”

“ޝްޝްޝްޝް!!” ޝާލިނީ އޭނާގެ ޝަހާދަތް އިނގިލު ތުންފަތުގައި ހުރަސްކޮށްލަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ. އަދި މާހިލްގެ މޭމަތީ ޖެއްސި ވަޅި، މަޑުމަޑުން ތިރިއަށް ގެންނަން ފެށުމާއެކު އެތަނުން ރޮނގަކަށް ލޭހިލެން ފެށިއެވެ. މާހިލްއަށް ދެލޯ މަރާ ފިއްތާލެވުނީ ކުރެވޭނެ އިތުރު އެހެން ކަމެއް ނެތުމުންނެވެ.

ޝާލިނީ ވަޅިގެނެސް ހުއްޓާލީ ފޫޅާ ހަމައިންނެވެ. އެއިރު ވަޅި ކޭއްތިތަނުން ރޮނގަކަށްވާގޮތަށް ލޭ އައިސްފައި ހުއްޓެވެ.

“ޝާލިނީ ޕްލީޒް!!” މާހިލްގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުތުރި އަރަން ފެށިއެވެ. އޭނާގެ އަޖަލު މި ޖެހުނީބާއެވެ؟ ދިރިއުޅުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކޮށްލި ކަމެއްގެ ސަބަބުން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ތޫނު ވަކި ތަކުގައި ހައްޔަރު ވީއެވެ. އޭނާގެ ކުށް މިއަދު އޭނާއަށް ގަބޫލު ކުރެވިއްޖެއެވެ.

ކޮންމެ އަންހެން ކުއްޖެގެވެސް ހިތެއް ވެއެވެ. އެ ހިތުގައި ލޯތްބޭ މި ކިޔާ ޖަޒްބާތު އުފެދިފައި ވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަމެއް ބަލާ މީހަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ. އޭނައަށް ބަލްޝަމްގެ އިހުސާސްތަކާއި ނުކުޅެވުނުނަމައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މާ ލަސްވެއްޖެއެވެ. މައުސޫމް އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކު ވެގެން އެ ދިޔައީ އޭނާއަށް ކުރެވުނު ސަމާސާއެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

“ޝާލިނީ އަހަންނަށް މާފްކުރޭ!” މާހިލްއަށް ރޮވެން ފެށުނެވެ.

“ހަޅޭ ނުލަވަ މަޑުން އިނދޭ!” އަމުރުވެރި ރާގަކަށް ޝާލިނީ ބުނެލިއެވެ. އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ ނަޒަރު ހުއްޓިގެން ދިޔައީ މާހިލްގެ ބަނޑުގައި ޖައްސަފައި ހުރި ވަޅިއާ ދިމާއަށެވެ. އެއިރު އޭނާގެ ދެ ބުމަ ހުރީ ގޮށްޖެހިފައެވެ. ދަތްތައް ބިންދައިގެން ދާވަރަށް ދަތްކުނޑި ވިކައިގެން ހުރިއިރު ހީވަނީ ދެންމެ ދެންމެ ވެސް ވަޅި ބަނޑަށް އަމުނާލަ ފާނެ ހެންނެވެ.

މާހިލް ދެލޯ މަރާ ފިއްތާލިއެވެ. ޝާލިނީ އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ވަޅި، މާހިލްގެ ބަނޑުތެރެއަށް އަމުނާލީވެސް ހަމަ އެވަގުތެވެ. އެއާއެކު މުޅި ކޮޓަރިތެރޭ ގުގުމައިގެން ދިޔައީ މާހިލްގެ ހަޅޭކުގެ އަޑެވެ. އޭނާގެ ބަނޑުން ދުނިޖަހާފައި ނުކުތް ލޭތަކުން ޝާލިނީގެ ހެދުންވެސް ކަޅިވަމުންދިޔައެވެ.

 މާހިލް މަރަށް ތެޅޭތަން ބަލަން ޝާލިނީ އިނީ ހިނިއައިސްފައެވެ. އެ މަންޒަރު ބަލާލަން އެތަށް ދުވަހަކަށް އޭނާ އިންތިޒާރު ކޮށްފިއެވެ. އެންމެ ފަހުން މިއަދު އެކަންވެސް ހާސިލް ވީއެވެ. ބަލްޝަމް ކޮއްކޮ އަށްޓަކައި ބަދަލު ހިފާ ލެވުނީތީ އޭނާގެ ހިތަށް ވަރަށް ބޮޑު ހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

މަރުވެފައިވާ މާހިލްގެ މަސްގަނޑު ކައިރީ އިށީނދެލައިގެން އިން ޝާލިނީއަށް ސިހިފައި ބަލާލެވުނީ، ކުއްލިއަކަށް ކޮޓަރީގެ ދޮރު ފަޅާލުމަށްފަހު އެތެރެއަށް ވަން ޕޮލިހުންތައް ފެނިފައެވެ. ލިބުނު ސިހުމުގެ ސަބަބުން ޝާލިނީއަށް ކޮޅަށް ތެދުވެވުނު އިރު، މާހިލްގެ ބަނޑަށް ހަރާލި ވަޅި އޮތީ އޭނާގެ އަތުގައެވެ.

***

ނުނިމޭ

24

112 Comments

 1. Hoody

  July 5, 2015 at 10:06 pm

  Mi bai vex kamudhaane kamah ummeedhu kuran!! 😉

 2. Sheryn

  July 5, 2015 at 10:10 pm

  V reethi hoody… thankxx…n im the 1st…yay 😛

 3. sif

  July 5, 2015 at 10:11 pm

  thank yu inthizaaru koh koh varubali vy fahun thi up kury.

 4. iraa

  July 5, 2015 at 10:12 pm

  vvvvvv nice. keep it up hooodyy

 5. Hoody

  July 5, 2015 at 10:14 pm

  Thnkx all!!

 6. ammuty

  July 5, 2015 at 10:17 pm

  Yey!me first. V salhi

 7. Shau

  July 5, 2015 at 10:18 pm

  v v reethi mi part ves…

 8. aish

  July 5, 2015 at 10:19 pm

  Alhey hoody haadha kurey bt vvvvvv reethi dhen shaliny ah gotheh hadhaa

 9. Sany

  July 5, 2015 at 10:20 pm

  Too short…ha.. but it is just awsm.. keep the gud work..hoody…

 10. sif

  July 5, 2015 at 10:21 pm

  vvvv salhi. bt maaa kuryyyy.

 11. lai

  July 5, 2015 at 10:22 pm

  Haadha kurey mi part

 12. demon

  July 5, 2015 at 10:25 pm

  vvv reethi ekam thankolheh kuru dhw

 13. Mixna

  July 5, 2015 at 10:25 pm

  Wow…

 14. Nabhaan

  July 5, 2015 at 10:26 pm

  Wow mi part vx vrh sahi…..nxt part avas up kohdhy..n gud luck buddy

 15. Hoody

  July 5, 2015 at 10:29 pm

  Sorry guys kuru kog genes dhevuneema… In Sha Allah! next episode dhigukohdheynan!!! 🙂 Comment thakah Shukuriyyaa!!!!

 16. lovely

  July 5, 2015 at 10:32 pm

  dhen baeh meehun ulhey vahthareh… hoody ehaa varun miadhu baeh upload kohfa indhaa vex kiyuntherinnahtakaa mirey vex baeh upload kohdhi neema mi meehunnakah neyge shukuru adhaa kuraakah… dhw hoody!

 17. demon

  July 5, 2015 at 10:37 pm

  maahil maruvee, shaalinee cops ge belumuge dhashah, dhn abraas ah vaanee kihinehbaa? can’t wait 4 the nxt part

 18. demon

  July 5, 2015 at 10:39 pm

  lovely wt u mean by “hoody ehaa varun miadhu baeh upload kohfa indhaa vex”, miadhu baeh up kurikan nudhene hurin

 19. shiaa

  July 5, 2015 at 10:40 pm

  varah rythi . touching , story eh mee , hithah ves eriyey mihenney vaany , , dhen thnkx 11 ge kurin genes dhinyma , , but than kolheh kuru , vaguthu nuvy dw ? its OK , dhen inna part dhigu koh levay tho balachey , maadhamaa rey dhw next part

 20. Saana

  July 5, 2015 at 10:41 pm

  Mi part hadha kury but v salhi vahakah

 21. flower

  July 5, 2015 at 10:41 pm

  Story reethi but mi part kuruveema kamaku nudhey

 22. Hoody

  July 5, 2015 at 10:43 pm

  Thnkx all!!! Yeah Shiaa! vaguthu nuveema and 11 ge kurin up kohdheyn vegen kuru koh genes dhevunee!!!

 23. Ibthi

  July 5, 2015 at 10:45 pm

  Vara salhi …ekam abadhu meehun kolhu maru vaathi dhera

 24. Fary

  July 5, 2015 at 10:52 pm

  Nice

 25. Crazi

  July 5, 2015 at 10:55 pm

  Shalhi but…maa ahvaha maahil maraalee..eyna kuh dho…dhen kihine baa vaanee anehkaa mi cahaka nimuneetha

 26. Aisha

  July 5, 2015 at 10:59 pm

  Haadha korukoh

 27. arsy

  July 5, 2015 at 11:00 pm

  v nice… keep it up…. 🙂

 28. Meekaail

  July 5, 2015 at 11:06 pm

  Kiyuntherinnaha hama saabas… Hoody ehaavarun komme reaku episode eh up koh dheyiru vex noolhe shukuru kuraakah. vaahaka liyumakee thi heekuraahaa faseyha kameh nooney dhw hoody. mulhi dhuvahu jeheyne ekamaa visnan. ehaa varun up kohdhey iruves kurey kiyaigen shakuvaa kuranyaa Hoody ves foohi vaane vaahaka liyan. kuraa masakkathuge agu vazan kuran neyngenyaa foohi vaaane dho kmme meehaku ves.
  Dhn vaahakaiga kuriah vaan oi goi nukiyabala. Hoody akaha nu ingeynee vaahaka liyan vee gothaa ehchehi. vaahakaige meehun thah maruvanee yoa vex eba kiyaa ebbai meehun.
  Komme reaku up kohdheythee thankyou hoody.

 29. smile

  July 5, 2015 at 11:17 pm

  Varah hadi mi part

 30. mixu

  July 5, 2015 at 11:18 pm

  Wow nice. Ok launch viyas. Bt mi ahvure dhigu koh plx

 31. ikaan

  July 5, 2015 at 11:22 pm

  v reethi…ekam haadha kurey…

 32. Avikko

  July 5, 2015 at 11:24 pm

  Reethi.. Next episode when update kurany..? Dhigu kh khllahche hoody..

 33. Juma

  July 5, 2015 at 11:26 pm

  wow… vvvvvvvv reeethi mi part ves.. gud luck next part ah. 😉 🙂

 34. naaz

  July 5, 2015 at 11:30 pm

  Mibai ehaa reechehnun bt next part varah reethi kurahchehey

  • nuzoo

   July 5, 2015 at 11:51 pm

   Varah reethi.. waiting for next part…

 35. Fayaz

  July 5, 2015 at 11:40 pm

  Vrh reethi maaavahthihmaalee ekamves vrh salhi

 36. shiaa

  July 5, 2015 at 11:42 pm

  hmm maahil ves maruvy , so shiaa n yaish ge dhemedhah hurahakah mihaaru hury abraas dhw , hmm varah foohi way abraas , shiaana aa avalevyma , shiaana hama ehaa rythi tha jinnin ves avalavaahaa , hehehe shiaa varah j way varah eba , hehe , bt shiaa ah ves happy life akah edhen , yaish ah ves , hmm mihaaru hoody gengulhey invisible knife seedhaa kohfa hury , shaaliny ah tha , abraas ahtha ? ., haadha dhuvaheh vejjey e abraas nufennathaa , dhen hoody ves eyna hurithaakun nerebala ,, bodah heevany dhen e thuunu valhi haraalaany shaaliny ge bandanhen , lets see , dhw hoody gandaa

 37. Juma

  July 5, 2015 at 11:42 pm

  n thnkx 11 ge kurin up kohdhineema bt 11 ge fahun kiyunee mi 😉 🙂

 38. shiaa

  July 5, 2015 at 11:47 pm

  BTW kon irakun 14th episode , cant wait to read next episode , dhen heyo 11 ge kurin noonas , dhigukoh genes dhehchey , plzzzzz

 39. shiaa

  July 6, 2015 at 12:14 am

  🙂 😉

 40. Ihoo

  July 6, 2015 at 12:19 am

  Keevve tha maahil ehaa avahah thi maraalee. Maahil adhi jeheyney nun shiaana kairin maafah edhi aadheys kuran vx. Maahil akah neygey eynage dhari fulhu maru vikameh vx.. dhn ekm reethi..

 41. shaan

  July 6, 2015 at 12:39 am

  V reethi. Dhen Shaaliny ah vaany kihinehbaa? Waiting for the next part.

 42. fary

  July 6, 2015 at 1:29 am

  miadhu up kolladhee plx

 43. naxhaa

  July 6, 2015 at 4:26 am

  Vara reethi.vara ufaavey kome dhuvahaku vaahaka up kohdheythee.thanks hoody ur best

 44. maahil

  July 6, 2015 at 6:06 am

  mi part ehaa reecheh noon.. maa kuree genes dheylehves.. thivarun vaahaka liyeveytha

  • Meekaail

   July 6, 2015 at 8:07 am

   Maahil akah neyngeyne vaahaka liyan vee varakaa, liyan vee gotheh vex. komme dhuvahaku up kohdhey iruves shukuru kuraakah neynge viyya. thivarun vaahaka nukiya bala.

 45. yash

  July 6, 2015 at 7:35 am

  Varah habes mibaives ♥♥♥

 46. hana

  July 6, 2015 at 9:58 am

  emmen maruva story eh dhw mee.. but it’s nice.. maahil maru v ma kamaku nudhey aslu.. e ah vure reethi vees maahil regret vaan dhuniyeyga hurinama. nice twist eh gennah chey.. expected gothakah genaima touching eh nuvaane..

 47. Zaahee

  July 6, 2015 at 10:59 am

  naice.. but short… ekamaku vex v reethi

  • xee..

   July 6, 2015 at 11:58 am

   vr vr vr vr reethi avas avahah updayt koddhee.

 48. mary di fary

  July 6, 2015 at 12:20 pm

  Mee meehun marai huskuran ulhey vaahaka Eh thr?!

 49. shiaa

  July 6, 2015 at 1:18 pm

  next prt kon irakun

 50. grant gustin

  July 6, 2015 at 3:24 pm

  Not bad

 51. elyshaa

  July 6, 2015 at 4:31 pm

  abraas dhahkaa lachey next part ga . varah miss way. hehehe

 52. naaz

  July 6, 2015 at 8:55 pm

  Hoody Kihineh thihedhy? enmen maruvanee viyya.dhn yaeesh ah dheragotheh nuhadhahchey

 53. Sheryn

  July 6, 2015 at 10:02 pm

  Ey hoody kobaa 14th prt…inthizaaru kh kh moya vejjje… 😛

 54. shaina

  July 6, 2015 at 10:31 pm

  adhi mi ah vure gina iru vehjiyaa sheryyn hunnaanee rangalhah vess moa vefaa thaa dhw .. hehehehe … just kidding .. sorry .. dont take it serious ingey…sorry … … and hoody kon irakun next part ??? … curiouslyy waiting for the next part .. mirey upload koh dheh chey …

 55. Sheryn

  July 6, 2015 at 10:36 pm

  Shaina thibuny hama rangalhah…sorry nukuyabala ehaa ginain…i dnt lyk tht word… 🙂

 56. smurf

  July 6, 2015 at 10:48 pm

  moya vanee hoody avahah up kohbaaaaa…moya vejjiya hoody vaane zinmaaa nagan… hahahahahaha

 57. Sheryn

  July 6, 2015 at 10:49 pm

  Hahahah aan dhw smurf…shery smarf aa ehbai kiyaifinn…hoody plx avas khbaa

 58. smurf

  July 6, 2015 at 10:57 pm

  hoody avas kohbaa nunidhifa myndhy next part kiyanvegen……hoodyyyyyyy

 59. elyshaa

  July 6, 2015 at 11:01 pm

  hoody lysh ves , mioh hama moya vany , hedhey nuhedhey eh neynge , moya govenves govijje , avas kohba , lysh ves shery n smurf aa ehbai . avas , avas , maru vedhaa ne , oxgen ves varah avahah beynun

 60. elyshaa

  July 6, 2015 at 11:03 pm

  hoody kyvetha kudhin ge nidhi halaaku kurany , adhi amila myhaa ge nidhiolhu ves , . avas , plx ,

 61. smurf

  July 6, 2015 at 11:08 pm

  hoody alhe elyshaa ah oxygenkolheh dhybaa…… moya vumah vure maruvejjiyaa sakaraath vaane….hoody aa hedhi fayah thadhuves vejje… vaahaka upkreytho indhegen computer rec ga thalha thalhaaa…aadhey faya beys kohdheyn vaahaka upnukurevuniyya

 62. shiaa

  July 6, 2015 at 11:08 pm

  plz plz, thiulheny up kuran dhw , OK eyy 11 ge fahun viyas , up kure vijjeyaa , avas plx , dhen me magumathin black cat eh vr kairin dhiya , vr biru gah , i think it was abraas , m so scared

 63. smurf

  July 6, 2015 at 11:09 pm

  shiaa ah hoody ge sihuruge asaru kurukanneyge

 64. isha

  July 6, 2015 at 11:12 pm

  hehehehe.. enmen vaahakaige aneh part upload nukohgenn moyavanyy dhww??… guraidhoo ah dhaan vyynu .. .. hehehehe…

 65. elyshaa

  July 6, 2015 at 11:14 pm

  hoody my oxgen is , next part , varah varah imedieatly i need my oxegen , n dhey avahah smurf fai ga beys alhaa dheyn , , lysh rulhi ais gen hurihaa rulhi eh mibaalany fenfulhi ah , mihaaru fen fulhi iny mulhin ehkoh bandi vefa , avas kohba hoodhuu

 66. shiaa

  July 6, 2015 at 11:17 pm

  hoody nahadhaane black magic , e dhon ahmedh hadhaany dhw hoody , higaa emmen launcheh hifaigen guraidhoo ah dhaan .

 67. smurf

  July 6, 2015 at 11:21 pm

  hoody…avas kohbaaaa…… nidhi aisgen bolugaves eba rissa ekam next part kiyaafa nidhanvegenney myny…. madhan hedhunu 10ah school ah quran competition akakhves dhaanjeheyey hoody plz avas

 68. shiaa

  July 6, 2015 at 11:21 pm

  moya vejje , seemaa dhahthaa bunebala alifulhube kairyga , shiaa rangalhu koh dheyshey , shiaa mihiry jinni moya vefa eyy

 69. isha

  July 6, 2015 at 11:22 pm

  relax everyone .. hoody ah vess vaa varun dhw vaanyy .. keh theri vaan vaane … hoody ah upload nukurevigen kanney ge e ulheny 🙂

 70. shiaa

  July 6, 2015 at 11:25 pm

  smurf dhen faiga beys alhaigen nidhaalaa , maadhamaa kiyan , noony gellumeh libi dhaane , n hooooodyyyy , aadhey shiaa guraidhoo ah gendhan

 71. Anonymous

  July 6, 2015 at 11:25 pm

  may i ask u guyzz something ?.. kon irakun tha dhen school hulhuveyynyy??? roadha mass nin maafa tha??

 72. shiaa

  July 6, 2015 at 11:26 pm

  key kure way thw balaanan

 73. shiaa

  July 6, 2015 at 11:30 pm

  neynge dengue control vyma oh dhen school thah hulhu vay ny health minister vidhaalhuvy , Anonymous

 74. shiaa

  July 6, 2015 at 11:35 pm

  i ‘ll wait till u up next part , hoody

 75. heart

  July 6, 2015 at 11:36 pm

  hoody 14 part ah inthizaaru koh koh varu bali vejje. varah dsprt vefa mihiry… nw 11:30 ves vejje… still upload eh nukurey.. 🙁 :'(

 76. shiaa

  July 6, 2015 at 11:38 pm

  varah avahah 12 vaane , i ‘ll go 12 vyma

 77. shiaa

  July 6, 2015 at 11:41 pm

  keh therikan kolhu laifi , oxegen aun lasvaathy , maru vany , hoody , give me oxygen , fast

 78. shiaa

  July 6, 2015 at 11:44 pm

  inthixaaru ge vaguthuthah gunun nimman vejje hen hyvay . dhen nydhevay ne . nidhiais gen vehteny

 79. shiaa

  July 6, 2015 at 11:46 pm

  hoody nidhuny thoh che , vaahaka up kuran indhaa , so maadhan dw next prt

 80. shiaa

  July 6, 2015 at 11:48 pm

  haah , am gonna sleep , baai baai ,hoody , tmrw dw next part

 81. smile

  July 6, 2015 at 11:51 pm

  Whn is next part

 82. smile

  July 6, 2015 at 11:52 pm

  Hoody plsss

 83. smile

  July 6, 2015 at 11:54 pm

  This part is not nice.. but story seems to be nice

 84. isha

  July 6, 2015 at 11:59 pm

  🙁

 85. isha

  July 7, 2015 at 12:00 am

  maadhan dhw next part hoody… 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁

 86. Amy

  July 7, 2015 at 12:17 am

  Kober mirey haadhalasvaney indhe indhe vaavaneeeyy avasss up kurey hoody dealing

 87. Avikko

  July 7, 2015 at 12:22 am

  Hoody.. Koba mireyge part..? Waiting..

 88. Meeko

  July 7, 2015 at 12:29 am

  Kobaa vaahaka.nunidhifa mi othy kiyaa hithun

 89. naj

  July 7, 2015 at 12:30 am

  Hoods kobaa mirey part

 90. Crazi

  July 7, 2015 at 12:31 am

  So sad hoodh aneh part..anehkaa hoodh ah kameh vee tha…balaa bah konmes myhe kobaatho…

 91. flower

  July 7, 2015 at 12:31 am

  koba tha aneh part…mihaaru inthixaaru koh koh nidheny mi oh gen…avahah next part up kohdheeba plz

 92. naj

  July 7, 2015 at 12:32 am

  hoody?

 93. naj

  July 7, 2015 at 12:35 am

  Hooodyy pls mirey up kodheyba 🙁

 94. Amy

  July 7, 2015 at 12:41 am

  Plsssss plsssss plsssss

 95. aish

  July 7, 2015 at 1:00 am

  Alhey hoody please mirey up kohbbala

 96. aish

  July 7, 2015 at 1:04 am

  Adhives meeni inthizaaaru ga eyyy hoody. Kobaatha alhey maadhan dhw

 97. jiji....

  July 7, 2015 at 1:38 am

  Kobaatha hoody next episode…. So sad….. Avaskohba….. Wait kurevihje mihaaru but adhives wait mi kurany….

 98. smurf

  July 7, 2015 at 2:51 am

  hoodt anehka balivytha? nidhalafa heyli iruves up nukurany

 99. hana

  July 7, 2015 at 4:47 am

  hehe everyone here is addicted to dis story 😉

 100. shiaa

  July 7, 2015 at 7:41 am

  , alhe kudhin e thiby , 2 ,4 jehi iru ves , inthixaaru ga , shiaa ves , inthixaaru koh koh varu bali vy iru ves up nuvaathy dhen dhiya ey , nidhan ovegen ves visneny story aa dheytheraiyga , hoody balivytha ,? avas shifaa akah edhen , . rangalhu vyma up koh dheh chey , cant wait. yep hana, we r addicted to this story , hehehe

 101. shiaa

  July 7, 2015 at 7:58 am

  , kon irakun next part , 1 ge fahun dhw , school ah dhaan jehe eh nun hoody men

 102. shiaa

  July 7, 2015 at 8:01 am

  dhoru falhaa ly eyy , dhoru halaaku koh laany eh noon tha

  • ikaan

   July 7, 2015 at 8:37 am

   shaliny dhoru thalhulyma dhoru falhalafa police vanee shaliny huttuvan ekam eeru vaane echeh ve nimijje

 103. Hoody

  July 7, 2015 at 8:40 am

  Hey guys…. Im really sorry ingey….. reyga varah bodah boluga rissaathee up nukurevunee….. sorry.. miadhu in Sha Allah, up kohdheynan… dont worry… 🙂

 104. shiaa

  July 7, 2015 at 8:56 am

  hoody school ah nu dhanytha , hmm , dhen rest eh nagaalaafa up koh dhy

 105. grant gustin

  July 7, 2015 at 9:38 am

  Adhives up nukuranee dhw hoody

 106. sul

  July 7, 2015 at 9:46 am

  get well soon superboy.waiting for next.part

 107. Juma

  July 7, 2015 at 10:24 am

  GWS hoody..

 108. grant gustin

  July 7, 2015 at 10:46 am

  haadhalahey avaskohdhee

Comments are closed.