އާދައިގެ މަތިން  މާޝާ އިނީ ކޮލެޖުގައެވމެ. ނަ މަވެސް ކްލާސްތެރެ އަށްވަނީ ހަ މަ ހި މޭންކަން ވެރިވެފައެވެ. ކްލާސް ލެކްޗަރަރ ކްލާސްއަށް ވަނު މަށް ފަހު އަޑުއަހަނީ އެދުނެވެ. ލެކްޗަރަރ ގެ އިމާރާތަކުން ކްލާސް ތެރެއަށް ވަދެގެން އަންނަ މޫނަ ކަޅިޖަހާ ނުލާ ބަލަންތިބި ކުދިން މަދެއް ނޫނެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާ އެވެ. ދޮން މޫނަކާއި  މަޑު މުށި ކުލައިގެ ކަޅު ފެނި އާޝޯހުނުވާ އަންހެން ކުއްޖަކު ނުހުންނާނެ ކަން ޔަގީންނެވެ. ނޫކުލައިގެ  ގަ މީސް ކަޅު ފަޓުލޫނާއެކު ބެގީ ކޮށްލާފަ ހުރުމުން ވަރަށް ވެސް ފިރިހެންވަންތަވެފަ ސްމާޓެވެ.

އެ ފިރިހެން ކުއްޖާ ކުދިންނާއި ކުރި ކަތިލައި އަމިއްލަ އަށް ތަޢާރަފް ވެލިއެވެ. “އަޅުގަނޑަށް ކިޔަނި އަޒާން އަލީ.” އެހެން ބުނުމަށްފަހު ހުސް ޑެސްކެއް ކައިރީ ގޮސް އިށީނެވެ. ފައިހާ މާޝާއަށް ވައި އަޑުން ގޮވާލުއެވެ. މާޝާ އެނބުރި ބަލާލިއެވެ. އަދި އަޒާން ގެ ފިރިހެންވަންތަކަމުގެ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ފައިހާގެ ހުރިހާ ވާހަކައެއް އަޑު އަހަން  މާޝާ އިނީ ވަރަށް ފޫހިކޮށެވެ. އަޒާން ދެކެ  މާޝާ ފޫހި ވާންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ޚުދު  މާޝާ އަށްވެސް ނޭނގެއެވެ.

 

ކޮލެޖް ގަޑި ނި މު މުން  މާޝާ  މިސްރާބުޖެހި ގެއާދި މާއަށެވެ. ފަހަތުން ފައިހާ ވެސް ނިކުތެވެ. ފައިހާއާއި  މާޝާ އަކީ ކުޑައިރުއްސުރެ އެކީ އުޅެމުން އައި ދެ އެކުވެރިންނެވެ. ގެ އަށް ދިޔަ މަގު މަތީގައި އެކަކުވެސް ވާހަކަ އެއް ނުދައްކައެވެ. ފަނަރަ މިނެޓު ހިނގުމަށް ފަހު ގެއަށް ދެވިއްޖެ އެވެ. ހަސިނާއައް  މާޝާ ގެއަށް އައިއްސިކަން އެނގުމުން ކަން އައު މަށް ބުންޔެވެ. “ދަރިފުޅާ  މާޝާ! ކައިގެން  ގޮސް  މަންމައަށް ގެސްޓުރޫމް ފޮޅާލަ ދީބަލަ. އިރުކޮޅަކުން ކުއްޖަކު އަންނާނެއެވެ.” މާޝާ ޖަވާބުގައި “ހޫ މް” ބުނެލިއެވެ. ކައިގެން މާޝާ ދިޔައީ ގެސްޓް ރޫމް ފޮޅާ ގޮނދަޑި މަތި ސާފު ކޮއްލާށެވެ. “ދަރިފުޅާ  މިހުރީ އެކުއްޖާ އައިސް އަވަސް ކޮއްލަބަލަ.” ހަސީނާ  މާޝާ އައް ބުނެލިއެވެ. ” މަން މާ ނިމިއްޖެއޭ  މިދަނީއޭ” މާޝާ އަވަސް ކޮއްލައިފައި ނިކުންނަ މުން ބުންޔެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާ ފެނުމުން ހުރިތަނަށް ގަނޑުވިއެވެ.

 

(ނުނިމޭ)

42

3 Comments

 1. maasha hinnavaru

  April 8, 2021 at 7:05 pm

  umm who.r u my name is maasha

 2. maasha hinnavaru

  April 8, 2021 at 7:06 pm

  who.r u my name is maasha too

 3. maasha hinnavaru

  April 8, 2021 at 7:07 pm

  where are you from

Comments are closed.