ކަބަޑުތެރެ އޮތީ ހުހަށެވެ. ލާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތެވެ. ހެދުމެއް ހަރުވާޅެއް އެކައަޗެއްވެސް ނެތެވެ. ބަދަލުގައި ފެންނަން އޮތީ ސަރާސަރު ހުސް ކަބަޑެކެވެ. ހިތުގައި އެތަކެއް ސުވާލު އުފެދުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މައިޝާ ނުކުތީ އެކޮޓަރިން ބޭރަށެވެ. ނިހާލް ނުކުންނަންވާ އިރަށް ސައިބޯން އެއްޗެއް ތައްޔާރު ކޮއްލުމަށެވެ. މައިޝާ މަސްހުނި މޮޑެ ރޮށި ފިހަން ހުއްޓާ ކޮޓަރި ދޮރުހުޅުވާފަ ނުކުތް ނިހާލް އާ ދިމާލަށް ބަލާލީ ސުވާލުވެރި ނަޒަރަކުންނެވެ.

“ހިހި… ކިހިނެއްވީ.. ހާދަފާޑަކަށް ތިބަލަނީ؟!…”ނިހާލް މައިޝާގެ ކައިރީ ހުއްޓިލަމުން އަހާލިއެވެ.

“ފާޑަކަށްތަ މި ބަލަނީ؟؟..” މައިޝާ ނިހާލްއާ ދިމާލަށް އެނބުރިލަމުން އަހާލީ ލޯބިވެތި ނަޒަރަކުނެވެ.

“ނޭނގެ.. ދެންމެ ބަލަހައްޓައިގެން ހުރިގޮތުން ހީވީ ދެންމެ ދެންމެ ކާލަ ފާނެހެން…”ނިހާލް މައިޝާގެ އުނަގަނޑުގައި އަޓްއަޅުވާލުމަށްފަހު ގަޔާ ކައިރިއަށް މައިޝާ ގެނައެވެ. މޫނު މަތީ ހުރި އިސްތަށިކޮޅުތައް އެއްފަރާތު ކަންފަތަށް ޖަހާ ހަރުކޮށްލަމުން އެ ރީތި ދޮން މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރީ ބަލާ ފޫހި ނުވާނެ ގޮތަކަށެވެ.

“ހްފްފްފް.. ހްފްފްފް..! ކޮން ވަހެއް އެ ދުވަނީ…!” ނިހާލް މައިޝާގެ މޫނުން ނަޒަރު ބަދަލު

ކޮށްލަމުން ބުނި ޖުމުލައިން މައިޝާ އަށް ހަމަބިމަށް އާދެވުނު ކަހަލައެވެ.

“އަޅޭ މަގޭ ރޮށި…. ”

ސޮރި ގައިސް މިބައި ލަސްވީމަ

ލައިފް ގަ ކުޑަ އެރޯރ އެއް އިނީމަ…

0

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!