ފެހި ކުލަޔޯ ރަތް ކުލަޔޯ

ދެން އެހުރީ ހުދު ކުލަޔޯ

ވަށާ ހުރީ ރަތް ކުލަޔޯ

މެދު ބައިގައި ފެހި ކުލަޔޯ

އެންމެ މެދުގައި ހުދުން އެވަނީ ރީތި ރީތި ހަނދު ފަޅިޔޯ

ރަތް ކުލައިން ޤައުމީ ލޭ

ފެހި ކުލައިން މިނިވަންކަން

ހުދުކުލައިން އިސްލާމީ ޤައުމެއްކަން އަނގައިދެޔޯ

_ނިމުނީ_

ލިޔުންތެރިޔާގެ ބަސް: މައި އަޅުގަނޑު މި ސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރާ ފުރަތަމަ ބަންޖެވެ. މި ބަނދި ކިޔުންތެރިންނަށް ކަމުދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. އަޅުގަނޑު ގެ ވާހަކައިގެ އަނެއް ބައި ވަރަށް އަވަހަށް ގެނެސްދެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ. މި ދުވަސްކޮޅު ތަންކޮޅެއް ބިޒީ ކަމުން އަޅުގަނޑަށް ވާހަކަ ލިޔުމަށް ވަގުތު ނުވެއެވެ. އެކަމަށް ޓަކާ ކިޔުންތެރިންގެ ގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެން.

14

1 Comment

  1. zahuu

    April 4, 2021 at 6:48 pm

    Wow reethi banjeh🥰😍 when is the stry

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!