އަޅުގަނޑުގެ އައު ވާހަކައެއް މިހާރު ދަނީ ވާހަކަ.ކޮމްގައި ޝާއިއު ކުރެވެމުން.. އަޅުގަނޑުގެ ތިޔަ ލޮބުވެތި ކިޔެތުންތެރިންނާއި ތިޔަ ކިޔުންތެރިން ދެއްވި ލޯތްބާއި ހިތްވަރު އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައިވޭ. އަދި އެކަމަަށް ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރުވެރިވަން.. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުގެ އައު ވާހަކައެއްގެ އިންތިޒާރުގައިތިބި ތިޔަ ލޮބިވެތި ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަަށްޓަކައި މި ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްލަން.. ވާހަކަ.ކޮމްގައި “ތިޔަ ލޯބީގައި” މިނަމުގައި އަޅުގަނޑު ލިޔަންފެށި ވާހަކައިގެ 9 ބައި މިހާރުވަނީ އެސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި.. އަޅުގަނޑުގެ އެހެން ވާހަކަތަކަށް ދެއްވި ސަޕޯޓު މިވާހަކައަށްވެސް ދެއްވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން.. އަދި ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން އަޅުގަނޑަށް ލިޔެވޭ ކުށްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެހީވާނެކަމަށް ހީކުރަން.. އަދިވެސް އެއްފަހަރު ތިޔަ ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިންނަށް ހިތުގެއަޑިން ޝުކުރުވެރިވަން..

މިސްޔޫ އޯލް.. ހޮޕް ޓް ސީ ޔޫ ގާއިސް.. ލަވް ޔޫ އޯލް ސޯ މަޗް.. ޓޭކް ކެއަރ މައި ޑިއަރސް.. 🥰❤😘

14

2 Comments

 1. NERF

  October 30, 2020 at 10:40 pm

  whaat, I was torally suprized, is that you naufa, omg, ey varah reethi ingey adhi hurihaa episodeh, kiyamun dhiyairu notice ves nuvey, alhe dhen hurihaa part akah comment kollaanan ingey dearrrr, take care, stay safe, and nuhaik aa shayam aa ulhey goeh varah majaa, lamyais so cute, and jiyaa is feeling jealousy, lol varah reethi ingey now, keep going missed you

  • Nau

   October 30, 2020 at 11:27 pm

   Awwwwnnnn.. so happy to see this.. hehe yeah its okay dear.. and thanks alot.. take very good care and stay safe.. missed yah too.. 🥰❤

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!