ލޯފުހެލަމުން އެ ގަނޑުތައް އަހަރެން އޮތް އެނދުގެ ގޮދަޑި ދަށަށް ކޮއްޕާލެވުމާއި އެކު ހިތް ދެމިލި ތަނާ ދޮރު ހުޅުވިގެން ދިއަތަން ފެނި، ބަލާލިއިރު،އަޒާލްބެގެ ރަތްވެފަވާ ދެލޮލާއި، ހާވާލެވިފައިވާ ބޯފެނި ބިރުން ހިތްތެޅިގަތެވެ، އެ މޫނުން ރުޅިވެރިކަމުގެ އަލިފާން އިންތިހާ އަށް ފެންނަހުރިއިރު ވެސް ފަސްޖެހެން ނެތި އަހަރެން އެނދުން ތެދުވަށް މަސައްކަތް ކުރަންފެށީމެވެ. ފަހަތުން އައިސް އަހަންނާ އަރާހަމަކުރި އަޒާލްބެ ފުރަތަމަވެސް އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފާ އެނދުގެ މަގަތަށް ކޮށްޕާލިއެވެ. ސިންގާ އޭގެ ސިކާެރައަށް ޖެހިގަންނަ ފަދައިން އެ ނުލަފާ އިންސާނާ އަހަރެންގެ ގައިމައްޗަށް ޖެހިގަތެވެ. އެތެރެހަށީން އަޅަމުންދިއަ ވޭން އިތުރުވެގެން ދިއައިރު ތުރުތުރު ލަމުން ދިއަ އަހަރެންގެ އަތު އެ ނުލަފާ އަޒާލްގެ ކަރުގައިހިފައިގަނެވުނެވެ. އެހެނަސް އާރެއް ބާރެއް ގައިގާނެތި ލެވުނު ހިތަވަރާއެކުވެސް އެ ވަހުށީ އިންސާނާއަށް ގެއްލުމެއް ނުވިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަތްނަގާ އަޒާލްބެ ގެ މޫނާއިި އަމާޒުކޮށްލެވުނުެވެ.މޫނުމަތީ ވަކިދަމައިގަތް ލެވުނުލެއް ބާރުކަމުން އަހަރެން ގައިމަތީ އޮތް ވަހުށީ އިންސާނާ އަށް ދެފަރާތަށް ތެޅެލުމާއިއެކު ވެއްޓި ޖެހިގެންދިއައީ ތަޅޫމައްޗަށެވެ. އަހަރެން ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ކޮން ދުވެފައި އެނދުން ފުއްމާލަމުން ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮސް ދޮރުގައި ހިފީމެވެ. ހުޅުވާލެވުން ދޮރު ކުރިމަތީ ހުރި މަންމަ އަތް އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖެހުމުން ހުއްޓެން މަޖުބޫރުވެ ބަލާލިއިރު، މަންމަގެ ވިހަ ހިނިތުންވުމުން ދޭހަވީ އަހަރެންގެ ހާލަށް މަލާމަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމެވެ. އަހަރެންނަށް ހަށިފުރާ ފުންނޭވާއެއް ލެވުނީ އަޒާލުބެގެ ވަކިން ސަލާމަތް ވުމާއި މަންމަ އެ ހީކުރި ކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވުމާއި ގުޅިގެން ލެވުނު ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވައަކުންނެވެ.އެ ހިނިތުންވުމުގެ ޖަވާބުގައި އަހަރެންވެސް ހިތުގެ އަޑިން ހިނިރުންވީމެވެ. އެކެހިވެރި އަންހެނާގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވުމަށް ފެށި އަޒުމުއް ހިތުގައި އާވެގަތުމުންނެވެ. އަހަރެންގެ މަގުސަދު ހާސިލް ވުމާއި ހަމައަށް ް އެ ނުލަފާ އަންހެނާއަކީ އަހަރެންގެ މަންމަ ކަމުގައި ހަދައިގެން ހުނަނަ ޖެހެއެވެ. ނޫނީ އަހަރެން ބޭޒާރު ވެދާނެއެވެ. ” ކަލޭ ހާދަ ހިތްވަރެއް ހުރޭ ދޯ، ތިހިތްވަރެއް މަށައް ދައްކަބަލަދެނ،ް އެގޭތަ ކަލޭ ވިއްކާލާފަ މިހާރު ތިހުރީ އެތަށް ގުނަ ބޮޑު ފައިސާ ގަނޑަކަށް ކަލޭދެން ގަނަތެޅެން ޖެހޭނީ، ހުރިހާ ފައިދާއެއް މަށައް މަގޭ ހިތަފުރިއިތުރުވެއްޖެ، ދެން އަޒާލްއަކަށް ކަލޭ ބޭނުމެއް ނުވާނެ، ގެން ކަލޭގެ އިންތިޒާރުގައި ވާނީ އެހެންމީހެއް، ކަލޭގެ ތި ޅަކަމުގެ ފައިދާ ފުރިހަމަ އަށް މަށައް ލިބިއްޖެ، އަދި އެ ކަމުގެ އުފަލުގައި މާދަމާ މަގޭ ހުރިހާ އެކުވެރިންތަކަށް ޕާޓީއެއް ދޭން ދައުވަތުވެސް ދީފިން ކަލޭ، ކަލޭ އެކަމުގެ ތައްޔާރީ ފަށާ އަދި ބުނަން އެއްވެސް ކަމެއްގަ ފަރުވާ ކުޑަ ނުކުރާތީ، މާދަންރޭ އަށެއްގެ ފަހު ކަލޭވެސް ތައްޔާރުވެގެން އަހަރެމެންނާއި ބައިވެރި ވާންޖެހޭނެ ބުނާގޮތް ނަހަދާ ފިއަޔާ މިފޯނުގަ މިހުރި އެއްޗެހި އެންމެން ކުރިމަތީ ދައްކާނަން، ” މަންމަ އެހެން ބުނަމުން ދައްކަން ފެށި ވީޑިއޯ އަކުން ހީވީ މޫނުމަތީ ތަރި ބުރައިގެން ދިއަހެންނެވެ. މޫނު ނުފެންނަ ހެން ހުރި ތިން ފިރިހެނުންގެ ތެރޭގައި އަހަރެން ހެން ސިފަވާ އަންހެނަކު ހުރި އިރު އެމީޙާ އުޅެމުން ދިއަ ގޮތުން އަހަރެން ގެ މޭނުބައި ކޮށްލިއެވެ. އެހެނަސް ހައިރާން ކަން އުފެދި ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް ބެލިބެލުމުން ހަމަ ސިފަވަނީ އަހަންނެވެ. އަހަރެންގެ މޫނެވެ. ލޮލެވެ. އިސްތަށިގަނޑެވެ. އެހެނަސް އެއީ އަހަރެން ހުވަފެނުގައި ވެސް ދެކުން ކަންތައް ގަނޑެއް ނޫނެވެ. ވަމުންދާ ކަންތަކާއި ހާސްވަމުން އަހަރެން ދިއައިރު ކުރިމަތީ ހުރި މަންމަ އާއި އަޒާލްބެ ހެވިފައި އަތް މަހާލިތަންފެނި ހިތްދިރުވާލެވުނެވެ. މަންމަމެން އަހަރެންގެ ބަލިފައިގާހިފާ އަނިޔާތަށް ދީ ހަފުސް ކުރަމުން ދާއިރު އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނުވިސްނި ލޯކަރުނުން ފުރެން ފެށިއެވެ. އަޒާލްބެ ގައިގާ ހިފާދަމައިގަތުމައި އެކު ހޭވެރިކަން ވިއިރު މަންމަ ލޯމަތިން ގެއްލެމުން ހިގައްޖެއެވެ. އަހަރެންގެ ގައިން ބާރު ދޫވެ ދިއައިރު އަޒާލްބެ އާއި ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ބާރެެއް ނެތި ގޮތްހުސްވިއެވެ. ދޮރު ކައިރިން އަހަރެން ކޮޓަރިތެރެއަށް ގަޅުވާ ލުމުން ނުވެއްޓީ މަތަވީ ފާރާއި ލައްވުމުންނެވެ. ހަމަ އެހިނދު ޔޫނުސް އަޒާލްބެ އަށް ގޮވާލި އަޑުއިވި ފަހަތުގައި ތިބި ދެމީހުންނަށް ބަލާލެވުނެވެ. ، ޔޫނުސް އައިސް އަހަރެންގެ ކޮޓަރިއާއި އަރާހަމަވުމުން ކހިނެއް ވީހޭ އަހާލުމާއި އެކު އަޒާލްބެ ހިނިތުންވެފައި މާދަމާ ރޭގެ ތައްޔާރީ އޭ ބުނުމުން ޔޫނުސް ހައިރާން ކަމާއެކު އަހަންނާ ދިމާއަށް ބަލާލިއިރު މޫނުމަތިން ނުތަނަވަސް ކަން ފާޅުވަމުން ދިއައެވެ.،އެހެނަސް ހަމަ އެސިކުންތުގައި ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން އަޒާލްބެއާއި އެއްބައި ވެލަމުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ހިގައިގަތީ އަޒާލްބެ ގެ ކޮނޑަށް އަތްވައްޓާލަމުން ނެވެ. ދެމީހުން ފަސްދީ ހިގައި ގަތުމުން އަހަރެން ކޮޓަރިއަށް ވަންނަ ނެގި ފިޔަވަޅު ހުއްޓުނީ ފައިގާ އައިސް ޖެހުނުި ކަރުދާސް ގަނޑު ފެނިއެވެ. އެނަގަމުން ފަހަތަށް ބަލާލިއިރު ހުރީ އުއްމީދު ކުރެވުނު ސޫރައެވެ. ޒައިދުކަން އެގުމުން ހިނިތުންވެލެވުނީ މިއަދު ލިބުނު ކާމިޔާބަށް އުފާކުރަމުންނެވެ. ޒައިދު އަހަންނާއި ދިމާލަށް އިސާރާތުން ހުރިހާކަމެއް ރަގަޅުހޭ އެހުމުން ބޯޖަހާލަމުން ކޮޓަރިއަށް ވަދުނީ އެވަގުތު ދެން އިތުރަށް ޒައިދު އާއި ވާހަކަ ދައްކަންވެއްޖެނަމަ މަންމަ މެންނަށް ސައޮކުވެދާނެތީއެވެ.

 

ކޮޓަރި ދޮރުން އެތެރެވުމާއި އެކު ދޮރުގައި ލައްވެ އަތުގައި ބޮޑިކޮވާފައި އޮތް ކަރުދާސް ގަނޑުނަގާ ރުޅާ ލީމެވެ.” މާހީ މަންމަ އެދޭ އެއްވެސް ކަމަކަށް ދެކޮޅު ނުހަދާ ބުނާ ގޮތަށް ހަދާތި އިނގޭ، މާދަމާ ރޭ އެއީ އެމީހުންނަށް ބޮޑުރެއެއް އެކަމަކު މާހީ އަކަށް ނޫން، މާހީ އަށް ޔަގީންކަން ދެން އަހަރެންގެ ބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަންތައް ދާނީ ރަގަޅަށް އަހަރެމެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަން، އަޒާލްއާއި މާހީ މޮމްގެ ވިސްނުން ތޫނު މަކަރުވެރި ސިކުނޑީއަށް ވެސް މިފަހަރު އަހަރެމެންގެ ކެހިވެރިދަލުންް ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ، ހިތްވަރު ކުރާތި، އަހަރެން އަބަދުވެސް މާޙީއަށް ފާރަވެރިވާނަށް އެކަމަކު އެއީ މާހީއަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދާދިނުމަށް އޯލް ދި ބެސްޓް” ޒައިދުގެ ބަސްތަކުން ފޮނި އިހްސާސްތަކެއް ކުރުވިއިރު، އެ ގަނޑުމެއާ ލާ ބޮޑިކޮށްލެވުނެވެ. ހިތުގައި ފޮނި ރިހުމެއް އުފެދުނު އިރު، ލޮލުން އުފާވެރިކަމުގެ ބޮޑު ކަރުނަތިކިތަކެއް އޮހިގަތެވެ.

ރޭގަނޑުގެ ދަންވަރުވަގުތެވެ. ހަމަހީމޭން ކަމުން ފުރިފައިވި ކޮޓަރީގެ ތެޜޭ ހީކަރުވައިގެންފައި އަހަރެން އޮތީ ވެހެމުންދިއަ ބޯވާރޭގެ ސަބަބުން ބިރުން ތުރުތުރު އަޅާ ހާލުގައެވެ. ބޯ ވާރޭއަކީ އަބަދުވެސް އަހަރެންގެ ބިރުވެރިކަމާއި ގުޅިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.އެނދުގައި ހިރިލަން ނޭގި އޮތްވާ އިވުނީ ފާހާނާ ތެރޭން އެއްޗެއް ތެޅުނުއަޑެވެ. ބިރުން ހުއަޓައި ލިބުނު ސިހުމުން ހިތަށް ވެރިވެފާވާ ބިރުވެރިކަން ބޮޑުވެގެން ދިއައިރު ހިތަވަރުކޮށްފައި އެދިމާއަށް ދާން ތެދުވީ ފިނޑި ނުވާން ހިތް ބާރު އެޅިވަރުންނެވެ. ފަހާނާ އާއި ހަމަކޮށްފައި ބޮކި ދިއަލާލަމުން ދޮރު ހުޅުވާލިއިރު މަރު ފަދަ އަދިރިކަމުން ފާހާނާގެ އެތެރެ ވަކި ކުރަން ނޭގެއެވެ. އެހެނަސް ވީކީއްތޯ ބަލާލުމަން މަޑުމަޑުން އެތެރެއަށް ވަދެލިތަނުން އިވުނީ ފަހަތުން ދޮރު ލެއްޕި އަޑެވެ. ހަޅޭލަވައިގަންނަމުން ކުރިމައްޗަށް ބަލާލެވުނު އިރު އަދިރި ކަމުން ތަނެއް ދޮރެއް ނޭގުނަސް ކުރިމަތީ ހުރި ފރިހެނާގެ ސޫރަފެނުނެވެ. އަފްޒަލްފެނި އަތާފައި ގަނޑުވިއިރު ބޮލަށް އަހައިގެން ދިއަ ތޫނުތަދާއި އެކު އަހަރެންނަށް ވީ ނުވީ ނޭގި ތަޅުން މައްޗަށް ތިރިވެވުނެވެ. މަންޒަރު ފުސްވަމުން ދިއައިރު އެތެރޭގަ އަފްޒަލް ފިޔަވައި އިތުރުބަޔަކު ވާކަން ޔަގީން ވިއެވެ. ދެން ވީ ގޮތް ނޭގި ހެޔަށްގޮތްވެ ލޯމެރުނީ ބޮލުގައި ޖެހި އެތިފަހަރުގެ ބާރު ކަމުންނެވެ.

    ވަގުތުތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް އެަހަރެންނަށް ހޭވެރިކަން ވީއިރު ކައިރީގަ ހުސްގަޔާ ހަމައެކަނި ސޯޓުކޮޅެއްގައި އިން އަޒާލްބެ ފެނި ރޭގެމަންޒަރުތައް ހިތަށް ސިފަވެގަތެވެ. ލިބުނު އަނިޔާއެއް ނޭގުނަސް އަހަރެން ނޮޅާ ކައިފަިއވާނޭ ހިތްބުނެލިއެވެ.ތެދުވެވުނު އިރު ގަިއިގާ މަޑު ރިހުމެއް ހުރި އިރު، ފޭރާމެއް ނެތް ހަށިގަނޑުފެނި ދެލޯތެމުނީ ބޭއިހްތިޔާރުގައެވެ. މަޑުމަޑުން ތެދުވަން މަސައްކަތް ކުރިއިރު، އެދުގައި އޮތް ފޮތުގަނޑު ނަގާ ހަށިގަނޑުވަށާ ލަމުން ހެދުމެއް ގަޔަށްލާން ދާންވެގެން ނެގި ފިޔަވަޅާއި އެކު ފައިގާ މަޅިއަޅުވާލަމުން އަޒާލްބެ ގަޔާ ދިމާޢަށް އަހަރެން ދަމައިގަމެވެ. އެއްއަތުން އަހަރެންގެ އަގައިގައި ހިފާލިއިރު އަނެއް އަތުގެ ގައިދުގައި ހަށިގަނޑުވިއެވެ. ” އޫމް ހާދަ ލޯތްބޭ މަށައް އެންމެ ރީތި މަލަާކީ ތީ މިދުނިޔޭން، އަޅެ ތިލޯބި އަތުން އަހަރެންނަށް ވެސް ހަމަޖެހުމެއް ދީބަލަށް ، އަހަރެން އެންމެ ބޭނުންވާ އަންހެނަ ކުއްޖާ އަކީ ތީ ދުނިޔޭން،،،، މަގޭހައްގަކަށް ވޭ އޭރުން ހުރިހާ ކަމަކުން ދުރުވެވޭނ..މާހީ ޕްރިންސަސް ެ.” އަޒާލްބެ ގެ ހޫނު ނޭވާ އެޅެމުން ދިއައިރު ވީފޫހިން މޮޔަވާވަރުވިއެވެ. އައި ރުޅީގާ އަޒާލްބެ ގައިގާ ހިފާ ކޮއްޕާލަމުން ތެދުވެ ދުއްވައިގަން ނެވުނުއިރު އޮޅާފައިވާ ރަޖާގެ ކަނެއްގައި އަޒާލްބެގެ އަތްޖެހި އެގައި ހިފާ ދަމައިގަތުނީ ދާދި އަވަހަށޭވެ.ކަސްފުވެފައިވާ ހަށިގަނޑު ދެއަތުން ފޮރުވާލަމުން ފާހާނާއަށްް ވަދެ ތަޅުލެވުނީ ކިރިޔާއެވެ. ބޭރުން ހިފި އަޒާލްބެއަށް ކާމިޔާބު ނުލިބުމުން ހިޔާލު ބަދަލުވެ އަނެއްކާވެސް ދޮރުގަނޑަަށް ރޯޅިއެއް ބޭލިއެވެ. އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް ވެރިވެފަވާ ލޮޑުކަން ފިލުވުމަށް ޓަކައި ބޮލާއެކު ފެންއަޅާތެތް ކޮށްލަމުން މާގަނޑު ދޫކޮށްލީމެވެ. ވީފިނިން ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއްލިބުނެވެ.

މެންދުރުން އެނބުރިތަނާ މަންމަ އެދުނު ތައްޔާރީތަށް ވަމުން ދިއައިރު، ގޭގެ ވާދަވެރިކަމުގެ މާހައުލުން މޮޅޫލިބޭނެ ބައެއް ނޭގުނަސް މިފަހަރުގެ ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތަށް އެދި ދުއާ ކުރެވުނު އިރު، ޔޫނުސްބެ ގެ އަޑުން އަހަނަށް ހިތަވަރު ދިން އަޑުއިވި ވީ އުފާ ބުނެދޭން ދައްޗެވެ. މާހައުލަށް ވެރިވެފައިވާ ނޭގޭ ހަމަހިިމޭން ކަމެއް ފޫއަޅޫވާލީ ޖަހަމުން ދިއަ ލޯބީގެ ލަވައަކުންނެވެ. އެހެނަސް އެއަޑުން އަހަރެންގެ ސިކުނޑި ހާސް ކުރުވަމުން ދިއައިރު، އަހަންނަށް ވާއުދަގޫ އެއްވެސް މީހަކަށް އިހްސާސް ވެސް ނުވާނެއެވެ. ރޭގަޑު ހަގަޑި ބައިވިތަނާ މަސައްކަތް ނިމިގެން އަލުން ތަން ބަލާޅާ ޗެކްކޮށްްލެވުނު އިރު އަހަރެންގެ މަސައްކަތާއިޒައިދުގެ އެހީގަ ވެފައި ހުރި ފުރިހަމަ ކަމުން މުޅީތަން ވަނީ ލޯ ތަރަތަރަޖަހާހާ ވަރަށް ޒީނަތް ތެރި ވެފައެވެ. ޒައިދު ތައްޔާރުވެގެން ނިކުމެއް އަހަންނަ އިސާރާތުން ގަޑި ދައްކާލިއިރު ހަތެެއް ޖަހާބޮޑުވެފައި ހުއްޓެވެ. އަށެއް ޖަހަންވާއިރަށް ތައްޔާރުވާން މަންމަ ދިން އިންޒާރު ހަދާވެ އަވަސްއަވަހަސް މުށިގަނޑުމަތި ފޮޅާލަމުން ތައްޔާރުވާން ކޮޓަރިއަށް ދާން އެބުރުނު އިރު ކުރިމަތީ ރަތް މެކްސީއެއްގައި މޭކަޕުން ފޯވެފާއި ހުރި މަންމަ ފެނި އާސޯހުވިއިރު، މަންމަގެ ެރީތިކަން ފަޑުވާޙާ ވަރަށް ކޮށްފައި ހުރި ގަދަމޭކަޕުން އުނިކަމެއް ފެންނަ ހުއްޓެވެ.،”މާޙީ އަކަށް ބުނިކަމެއް ނުވި ދޯ، ދެން އާދޭ މިހާރު މަށާއި އެކު ދާން،” އެހެން ބުނަމުން މަންމަ އަހަރެން އަތުގައި ހިފާ ދަމައިގަންނަމުން ކޮޓަރިއަށް ވެއްދީ ގަދަކަމުންނެވެ. އަހަރެން ފެންވަރާ ނިމުމުން މަންމަ ބޭނުންވާ ގޮތްގޮތަށް އަހަރެން ތައްޔާރު ކުރަމުން ދިއައިރު، ގަތްފައިވާ ލަނދުން ރޮވެމުންދިއައީ ޒައިދުއާއި ކުރިމަތިލާނޭ ހިތްވަރު އެލއމުން ދާން ފެށުމުންނެވެ. ގަދީ ބަރާބަރު އަށެއް ޖެހިތަނާ މަންމަ ދއަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފާ ބޭރަށް ނެރުނެވެ. ޑިސްކޯއެއްފދައިން އެކި ކުލައިގެ އަލިތަކުން މުޅީތަން ދިއްލިފައިވީއިރު، ތަނުގެހަލަބޮލި ކަމަށް ހަމަހިމޭންކަން ވެރިވީ އަޒާލްބެގެ އަޑަށެވެ. ތަނުގެ ވަށައިގެން ވާ ހުރިހަ އެއްޗަކަށް ހުއްޓުން އައި އިހްސާސް ކުރެވުނު އިރު، އެތާތިބި އެންމެންގެ ލޯތަށް އަމާޒުވިތަން ފުނުމުން އެކަމަށް ރެކެމުން ޒައިދާއި ދިމާއަށް ބަލާލެވުމާއި އެކުި ގިސްލެވެން ފެށުނީ ޒައިދުގެ މުއްކަވާލެވިފައިވީ އަތާއި މަންމަ އަށް ބަލާލި ރުޅިވެރި ބަލާލުން ފެނިއެވެ……………….ނުނިމޭ

3

24 Comments

 1. I-RaM

  May 25, 2015 at 4:55 pm

  sorry for late update, balive ulheythee breakeh negee 1 wk ge.
  thankyou to all readers.hope u all will like it.. 🙂

 2. none

  May 25, 2015 at 5:07 pm

  V REETHIII

 3. fan

  May 25, 2015 at 5:11 pm

  I ram avahah upp kohdheebala vv ves furihama hama no.1 deny but dhen upp kohdheyne dhuvaheh bunedhy

 4. sam

  May 25, 2015 at 5:26 pm

  Konme dhuvahaku balaalevey new part eh intho… ehaa vx reethi….. kyp it up

 5. flower

  May 25, 2015 at 5:32 pm

  V reethi mi part …. but den in part avahah up kohdheythi heyonuvaane ketheh nuvaane…mihaarun feshigen inthixaaru kuran mi feshy

 6. hako

  May 25, 2015 at 5:49 pm

  Varah reethi. Aneh part ge inthizaruga…

 7. avik

  May 25, 2015 at 5:57 pm

  vrh salhi mi stwry avahah up kurah cheyy ….. luw yuh

 8. zilaa

  May 25, 2015 at 6:32 pm

  Thankolheh kurey

 9. nishy

  May 25, 2015 at 6:35 pm

  V reeethi Mi part … next part Ae maaahy ah kurilibey part dhw…. waitingggggg

 10. iba

  May 25, 2015 at 6:35 pm

  V hadi…not interested..dhen mi vaahaka eh nukiyaanan

 11. Rozaine

  May 25, 2015 at 7:39 pm

  Wow it’s amazing … N can’t wait4 the next part…. Just love it… Keep it up

 12. eyechaa

  May 25, 2015 at 8:30 pm

  dhen v foohi…abadhu gayah erun kamaki.evves part eh ga aa kameh nuvey.mi kon kahala vaahakae tha alhe fahe… dhen thankolheh reethikoh genes dheebiya alhe….thanx

 13. neen

  May 25, 2015 at 8:34 pm

  Vv reethi mi story ☆☆☆

 14. sarano

  May 25, 2015 at 8:48 pm

  Dhen zaid ge dad maahy y behuna nudheythi eyrun over vaany …mihaar vxx maa over vehjje kan neyge abadhu maahy ah dhera goh vany

 15. me

  May 25, 2015 at 8:55 pm

  not interesting….. dheralibey meehaa ah abadhuves dhera…. gaboolunukurevey kanthah vany

 16. Eakko

  May 25, 2015 at 11:20 pm

  get well soon iram and vvvv salhi vaahakaage mi part vz aneh bayah inthizaaru kuran

 17. ayli

  May 26, 2015 at 4:07 am

  habeyssss keeep it up

 18. I-RaM

  May 26, 2015 at 8:15 am

  MI STORY AKEE ALHUGANDUGE FRIENDAKAH DHIMAAVI HAGEEGEE KANTHATHEKEH EKULEVIGEN LIYEFAVAA HIYALEE STORY EH BUT EYNAGE LIFE GA DHIMAAVI KANTHATHAH MEEGA BODAH MI GENESDHENEE, ADHI MI MUJUTHAMAUGA ETHAKEH ANHEN KUDHINAH DHIMAA VAMUNDHAA GABOOLKURAN DHATHI HAGEEGAI THAKEH MEE, MI STORY MEE ANHEN KUJAKAH LIBEY ANIYAATHAKEHGE MACHAH GENESDHEY STORY EH , EHNVEEMA BODAH BASE VAANEE EKAMAH DHW, MAAHY AHVES ABADHAKU DHERAGOTHEH NUVAANE, EHNVEEMA INTHIZAARU KUREY ADHI MAAHYGE HAYAAI VES BADHALVAANE, MAYBE SOON OR IT TAKE LONG TIME. THANKYOU ALL READERS 🙂

 19. july

  May 26, 2015 at 10:53 am

  v nice…waiting 4 next part eagerly..

 20. mary

  May 26, 2015 at 11:24 am

  vvvvvvvvv reethi

 21. not interesting

  May 26, 2015 at 12:45 pm

  Nubai koh bas thah liyefa hunnaathy vrh undhagoo kiyan… Baeh. Bas thah kiyan jeheny fili nujahaa, mi kameh nuvaane.. Vaahaka liye ninmmaafa double check kohllaa nama. .ehn nooni liyan neyngenyaa nuliyaa

 22. athoo

  May 26, 2015 at 1:02 pm

  aslu interest hureema dho thi comment ves kuranee, not interethy dhivehikiyan neyge meeheh dho, kuh kureveyne dho insaanun veema dhen adhi eyee maa bodu kameh ves nuneynu dho, be cool.. vvvv salhi mi part ves ,avahah up kcdhehchey ,waiting ..i love this story

 23. sha

  May 26, 2015 at 5:19 pm

  this story is awesum.. keep it up… this story is some how related to my lie.. cox sha aky ves ekahala kanthah thakeh face koh bt nw happy life eh ulhemun dhaa kuhjeh… so mi story interest nun kuhjaku nukiyun maa rangalhu vaane hen sha ah heevanyy…. gud luck writer… u r doing well 🙂

 24. pixie

  June 19, 2015 at 4:23 am

  PERFECT ❤

Comments are closed.