އަރައިގެން އައި އިރާއެކު އޭގެ ރިހި ދޯދި ތަކުން މުޅި ޖައްވު ޖަރީކޮށްފިއެވެ. ހާމައަށް އުޑު އެކީ އެއިރުގެ އަލިކަމުން ހުޅުދާންކޮށްލީ ބަލާމީހަކު އަޖަބުވާ މިންވަރަށެވެ. ހެނދުނުގެ މި ހިތްގައިމު ވަގުތުގައި ޖެހެމުންދާ ފިނި ވައިރޯޅިތަކުން ހިތްތަކަށް ލިބެމުންދާ ހަމަ ޖެހުން ބުނެދޭންވެސް ދައްޗެވެ. ފިނި މޫސުމުގެ ދުވަސްތައް ނިމި ރަބީޢު މޫސުމަށް މަރުޙަބާ ކިޔަމުން އެކިވައްތަރުގެ ދޫނިތައް ލައްވަމުން ދިޔަ މިޔުޒިކީ ރާގުން މުޅި އެ ހިސާބުގަނޑަށް ދިރުުމެއް ގެނެސްދެއެވެ. ރޭގައި ވެހުނު ގަނޑުފެނުގެ ވާރޭގެ ސަބަބުން މުޅި މަގުހެން އޮތީ ގަނޑުފެނުން ފުރި ހުދު ދޫލައެއްހެން ފެތުރިފައެވެ.މަގުގެ ދެފަރާތުގައި ތަރުތީބުން ހައްދާފައި ހުރިގަސްތަކުގައި ހުރި ފަތްތަކާއި އަޅާއިފައި ހުރި އެކި ކަހަލަ މާމެލާމެލިން އެމަންޒަރު ބަލާ މީހަކަށް ޤުދުރަތްތެރިކަމުގެ ފުރިހަމަކަން އިހުސާސްވާނެކަން ގައިމެވެ. ޔޫރަޕުގެ މިހިތްގައިމު މަންޒިލަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސް ދެމުން އެ ދަނީ ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ބޮޑު ގަނޑުވަރެވެ. ރިވެތި ފަރުމާތަކުން ޒީނަތްތެރިކޮށް ހަދައިފައި އެ ބޮޑު ގަނޑުވަރުގެ ވަށައިގެން ހެދިފައިވާ ޗެރީ ބްލޮސޮމް ގަސްތަކުން ބިންމައްޗަށް ވެރިފައި ހުރި މާތައް ހުދު ގަނޑު ފެނު ތެރޭ ފެންނައިރު ހީވަނީ ކުރެހުންތެރިޔަކު ކުރަހައިލާފައިވާ ތަސްވީރެއް ހެންނެވެ. ޚާއްސަކޮށް ގަނޑުވަރުގެ ވަށާފާރު ތެރޭ ހެދިފައި އޮތް ބަގީޗާގައި ހެދިފައި ހުރި ތަފަތު ވައްތަރު ވައްތަރުގެ މާމެލާމެލާމެލި ފެނިއްޖެ މީހަކަށް އެއީ ދުނިޔެމަތީ ސުވަރުގެ ހެން ހީވެދާނެއެވެ. ކުލަކުލައިގެ ކޮކާތަކާއި ކުޅަނދުރުތައް އެ ބަގީޗާއިން ފެންނަމުން ދިޔައިރު އެ ގަނޑުވަރުގެ ކުރިމަތިން ހުރަސްކުރާ ކޮންމެ މީހަކު އެތަނަށް ބަލަނީ އަޖައިބުން ފުރިގެންވާ ޙާލުގައެވެ. ހަމަގައިމުވެސް އެ ގަނޑުވަރުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ނަސީބު ލިިބޭނީ ވަރަށްވެސް ނަސީބުގަދަ މީހަކަށްކަން ގައިމެވެ. ޔޫރަޕުގެ ރަސްކަމުގެ ކޮއިލުކަމުގައި ބެލެވޭ މި ބޮޑު ގަނޑުވަރުގެ ރަސްގެފާނަކީ ޗާރލްސްއޭ ކިޔުނު ނުހަނު ނުފޫޒުގަދަ ރަސްކަލެކެވެ. އެ ރަސްގެ ފާނާއެކު އެ ގަނޑުވަރުގައި ދެން އުޅެމުން ގެންދަނީ ޗާރލްސްގެ އަނބިކަނބަލުން ރާނީ ކްރިސްޓީއާނާގެ އިތުރުން އެދެމަފިރިންގެ ދަރިކަނބަލުން އަމީރާ ، އެމީލިއާއި އެ ގަނޑުވަރުގައި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ޚާދިމުންނެވެ.

42

1 Comment

  1. Nayaanee

    October 30, 2020 at 11:48 am

    Masha Allah vrhh reethi. Curiously waiting for the next episode. 😍❤

Comments are closed.