ހުދާއްކޮ

- by - 58- September 13, 2020

އައްސަލާމް އަލައިކުމް ހުރިހައި ކިޔުން ތެރިން.އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިހައި ދުވަސް ވަންދެން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ އަޕްކޮއްނުދެވުނީތީ ހުރީހާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިންވެސް ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ.އަޅުގަނޑުގެ ކުރީގެ އެސްފިޔަ އެކައުންޓްގައި މައްސަލައެއް ދިމާ ވުމުގެ ސަބަބުން މިފަހަރު އަޅުގަނޑު “ހުދާއްކޮ” މިވާހަކަ މިގެނެސް ދެނީ އާ އެކައުންޓެއް ބޭނުން ކޮއްގެންނެވެ.މިއެކައުންޓަކި އާ އެކައުންޓާކަށް ވެފައި ވާހަކައިގެ  އާ ކިޔުން ތެރިންނަށްވެސް ފަސޭހަ ވާނެހެން އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ ގެނެސް ދޭނީ އަލުން ފަށައި ގެންނެވެ.ވީމާ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކިރިން ކިޔާފައި ތިބި ކިޔުންތެރިންގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ.

އަޅުގަނޑު މިސައިޓްގައި ގެނެސް ދީފައި ވާނީ “ހުދާއްކޮ” މިވާހަކައިގެ 14 ވަނަ ބަޔާ ހަމަޔަށެވެ.ކުރިން މިވާހަކަ ކިޔާފައި ތިބި ކިޔުންތެރިން މި ވާހަކައިގެ 15 ވަނަބަޔަށް އިނަތިޒާރު ކުރާކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ.އެހެން ކަމުން ކުރިން ގެނެސް ދީފައިވާ ބައިތައް ކޮންމެ 2 ދެދުވަހަކުން އެއްދުވަހު ގެނެސް ވީހާވެސް އަވަހަށް 15 ވަނަ ބައި ކިޔުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސް ދެވޭތޯ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރާނަމެވެ.މިވާހަކައިގެ ކުރީގެ ބައިތައް އަލުން އަޅުގަނޑު މިގެންނަ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބެއް ކަމުގައި ކިޔުން ތެރިންނަށް މިވާހަކައިގައި ކަން ހިގައި ދިޔަގޮތް އަލުން އަބުރާ ހަދާނަށް ގެނައުންވެސް ހިމެނެއެވެ.އެހެނީ  ވާހަކައިގެ ކުރީބައިގައި ވެފައި ހުރި ކަންކަން ހާދާން ނެތިވެ ހުރެ ކިޔުމަކީ ކިޔުން ތެރިންނަށްވެސް އޮޅުން ބުޅުންގަނޑެއްގެ ތެރެޔަށް ދެވޭނެ ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލު ކުރެވެއެވެ.

ހަމަ އެޔާ އެކު މިވީ ދުވަސް ރަކުގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި ސަބަބު ތަކާއި ހުރެ ވާހަކަ ކިޔުން ތެރިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސް ނުދެވުނީތީ އަދިވެސް އެއްފަހަރު ކިޔުން ތެރިންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެމެވެ.އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި މިވާހަކަ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކިޔުން ތެރިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސް ދެވޭތޯ އަޅުގަނޑު ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާނަމެވެ.އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކުރިޔަށް އޮތް ތާގައި ސަބަބު ނުބުނެ ވާހަކަ ގެނެސް ދިނުން މެދު ކަޑައި ނުލާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގިންކަން ހުރީހާ ކިޔުން ތެރިންނަށް ވެސް އަރުވަމެވެ. އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގައި ދިމާވާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި ވަކިވެލަމެވެ.

އިންޝާﷲ 18 ސެޕްޓޭންބަރ އިން ފެށިގެން ކިޔުން ތެރިންނާއި ހަމަޔަށް މިވާހަކަ ގެނެސްދެވޭނެއެވެ.

58

Cutie AAI

Hi guys.i am AMINATH AAYA IQBAL.I am 14 year old.share almost all experience with all my loving readers.writter of "hudhaahkko".will accept all ur ideas and comments no matter gud or bad.will always luv u all.I.A. will always be in touch with u all. Hangouts:[email protected]

You may also like...

59 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Wc Dearlss.. Hehe.. Yeah I kairi nixx bunyey varah close vaane yey.. Ram aa nixx eyy my fav coxes.. Hehe

  2. ehen tha..nixx men ge friend eh vihyaa aayoo aa ves freind vaanetha dho dhuvas kolhakun.hehe just kidding .
   well how is ur studies.stay safe ingey

  3. Yhh I want to be a friend of you.. Umm mines are Gud how about u dear.. Love ya.. Stay safe… Xaa men ge strry reethi tha..

 1. E massala eh nooney aayoo 😄 Anyway this is my first comment on this story. Sorry for not commenting on other parts but I loved reading all the parts. 15 vana episode ah kim varah bod ah inthizaaru kurann 😍 Take care dear lots of love and good wishes from kim. Saranghae ❤️✨

  1. its ok comment nukuriyas aayoo ge vaahaka kiyaathy varah ufaavey… inshaa allah varah avahah 15 vana bai genes dheveytho balaanan.
   lots of gud wishes for u too dear.
   nado saranghae

 2. Aayathooo..anguvey as nulayyey..haggah lakka wait keringeyy..finally😌😌😌😌..best of luckkk bestyy😘😘😘❤❤❤❤..maasha allah you are doing great🤗🤗😍😘..keep going like this..lysssssm❤❤❤❤

  1. hehe.suprise eh kamah hykohla…. best of luck to u too bestoooo……. and mashaa allah ur also doing great without u i would not have been in this place… luv u bodekoh.more than u.. and thanks for everything sil

 3. Heiii Aayoo. okay dho ehen kias. Naa miulheny vaahaka eh liyan fashan . ekam coverphoto laakah neygunu. alhe sis please mi commment fennu irakun cover photo laan kiyaadheeba.Anyway story badhalukohgen tha genes dheny. Mi story ge varah bodu fan eh meek. waiting curiously for the story andthe answer………..tc

  1. ok hama naa beynun nameh kiyaanvy hama. aayoo ah ok.
   ehentha.bunahchey vaahaka up kuramun storyge name. eyrunehnu kiyaalan ingeyny.
   cover pic laane goih dho…. first of all could u tell me that r u writing from laptop or mobile.
   story ah kudhi badhalu tekeh anaane eiy kurin huri mistakes thah rangalhukohgen. I.A.
   soon I.A 15 vana bayaa hamayah dhaane.
   u too tc.
   stay safe
   study well

 4. hei guys….
  aayoo bunindho 18 in feshigeney vaahka genes dheyny. but i am planing maadhamaa in feshigen vaahaka genes dheyn. hope u guys would luv it too. kudhi kudhi changes thah hunaane btw plot akah naanaane change eh… kudhi changes tha genes fa hunaany aayoo ah mistake eh hyvaa thanthanugai… faharugai ehen mistakes thahves huredhaane.
  bunelahchey ingey mistake eh indhehjiyaamun.
  luv u all.
  tc guys
  stay safe

  1. Ehn tha sissss…. Im a very big fan of u… I thought dhn mi vrhka kuriah nugendhaane kamah…mi vrhka liyun kuhjjaa ah vrh ehchihi vess govunu… Hehe.. So sorry… Neyngeyne eh nun dhww…. Love u so much siss… U knw wht??? Even im 14… But idk how to write stories… Hehe
   Stay safe sisssss😷😷😷😷…. Curiously waitin….. 😬😬😬😬

  2. Its ok. If i was in ur position i would have done the same.😊☺😅..
   Aslu vaahaka liyan neygeyny ehnun nuliyaathy aslu e telent naanany. Aayoo menves furathama liyun iru week alun kiriyaa kuru vaahak eh ninmaaleveny but I.A now i can write a story in 3 to 4 hours. Mikamah aski beynun vaany patience and courage.
   Family and friends ge support aky varah muhinmu ehcheh.
   And hama ehenme liyaa vaaka amihlayah check kurumaky libey kuri erumeh. Adhi eyah fahu vaahaka liye ulhey myhaku lahvai check kuruvunakyves muhinmu kameh.
   I would recommend u to write a story for a week and u can see the improvements. Furathama liyaairu ekahves furihama vaahka eh nuliyeveyne.Aayooge mi vaahaka akyves varah ginadhuvahu liye liey gos succeed vi ehcheh. So just try.
   My best wishes r with u. If u need any help just let me know. I will help out. Also bunymehnu 14 years ey vahaka liyan neygeye. Do u know that 10 nimaafa A’level hadhain thibe gina kudhinahves neyge vaahka liyan. But ur trying. Since u reed stories u will have beautiful ideas just try to mix them all to form a gud one. Its ok to copy someone else idea but u have to change it into ur own ways when u write it.
   Hoping to see a story of u in sooner days.
   Luv u too anonymous.
   Tc. Study well. And give a try to write stories.
   And sis kyma lil odd ingysame age vyma. But if u r comfortable calling sis dhen i dont have any objection.
   😊
   😘😘😘❤❤❤

  3. Also I.A varah avahah vaahaka kiyaalan libeyne. And dhenme kuri comment gai hama nujehey thankolheh indhehjiyaa angaalahchey long comment eh vyma dho.😅

 5. Hiii ayooo
  Long time dhw
  I missed u aayooo
  Hithah eri mihaaru Keeveebaa ey aayooo Mi stry nugenesdeny
  So I will wait for the stry and tmrow dhw inaane stry ge 1st part
  I am waiting for the stry
  Luv v v uuu ssssss oooo much
  Stay safe

  1. Hei. Missed u too ril. 😊
   Yeah maadhan next part.I.A
   Luv u too rill.😊❤
   Stay safe.
   By the way how is ur studies.

 6. For bulletproof girls pending comment.
  Yeah xaxa just saw that ehnve hama mi comment kohly fenunyma. Lap in kuryge comment thakah kuryma pending comments thah nufenuny.😊
  Luv u all bulletproof girls.😙😙😙❤❤

 7. Hei dhonoo
  Waiting for u r story.
  Varah inthizaaru kohfin ingey mi vaahakayah.
  I understand u dhonoo.❤
  ❤❤❤😙😙😙

 8. hi brw… after so long dho. missed hama.
  ik.. but what to do situation was like that i didnt had time to write also accoount ge konmesves mahsalaeh jehigen ulhuny

 9. Heii bestie… U knw meee… Ekkala kuhjjaa… Mi baiga anonymous ge namuga com kohffa… Anyways u knw wht???.. Even i do like writing stories… Mihaaru vess innaane 1 story liyefa…. ” loabbah salaam” ehn kiyaa vrhka eh…. Miss vess buni kudhi kudhi mistakes eba hutteyy…. Hehe… Ehn nun vaany story liyan neyngenyaa dhw.. Umm thankolheh faritha v ma mi visnanyy site ah vrhka laan… Ekam meehun faharehga malaamaaai kohffaane thee… Hahthahaavs nukerigen mi ulhenyyyy…. Btw we both are in same ages… Right???… Ehn v ma sisss kyma odd dhw….. Ehn v ma kiyaany bestie….. Okkk… Anehkkaa bestie kyma odd thah?????… Hehe…. Miadhu heeveyy gadi hingaaleh lasvaa hen vs….. Hehe…. Maa bodah story kiyaa hithun huryma kanneynge dhwww…. Lyssssssssssssssm darllllllll…… Stay safe bestie…. Tell my regards to ur family and frnds……. Vrh salaam
  Saranghae….. 😘😘😘😘….. Tc…. 🤗🤗🤗🤗… N one more thin… My real name is rausha…. So i will talk in tat name….. Bye….. Bestieeeeeeeeee

  1. hei. ok hama bestie kiyas. and its not odd ok. kobaa adhives liyeba stories thah eyrun improve vaane. and myhun malaamaih kurathy ey kiyaafa u dont stop doing wht u like. cox myhun kiyaa ehchehsah visnaigen ulhen yaa there will be no succes in lyf. mibuny myhaku ehcheh kiyaafaanethy ey kiyaafa kameh nukoh huna vaahaka ingey. And ingeytha ginafaahrau myhun kuraa kankamah value nukoh ehchehi kiyaany ehevs kameh kuran neygey myhunginafaharu emyhunge moyive akah vaany anekaaves dhahkohlun. so give a try. ginafaharu hama new writters ah varah support libeyen. jsust give it a try.a nd hepl eh benun vanaayaa angaalaa. i will be always there.

 10. Yeoboseyo Aayoo. Xaa fonuvaanan Varah avahah hangout in request eh except kohlaathi plxx.. Salanghae.. Anjeon yuji.. Annyeong.

 11. Cutie,… Xaa ves Miulheny Xaa Ge story Ge trailer submit kuran.. It’s loabyge biruveri vaahaka eh.. “biru hyvey gaathugaa vaathy” mee name.. Plxx read and highlight the mistakes plxx so that I can it right.. Plxx… Salanghae cutie Aayoo… Anjeon yuji..

 12. Hii xaxa!!!!… Ekaku nukiyas rau kiyaanan… Tats for sure… Is it ur first story xaxa??…. Trailer adhi upload eh nukurahnn dhww.. Ooooh.. I thought u already uploaded it.. Hehe.. Heevey vrh reethi vaane hen… Storyge name in vess… Good luck ingeyyy… 👍👍…
  Salanghae xaxa!!.. 😍😍😘😘😘….
  Anjeon yunji…..🤗🤗🤗….

  1. mee ves. dhemyhun vaane dho rangalah evaahaka kiyaalan.
   rau ves upkohba u ge vaahaka.plx.. but if ur comfortable ingey

  2. Alhey Haadha rangalhey… Hi rau cutie.. ThanQ both of you.. Umm Miadhu kujjakah poster eh hadhan help vyma time eh nulibunu.. Insha Allah Mirey submit kuraanan.. Anehhen books ga Varah liyan vaahaka dhn mi vaahaka mee Varah Gina kudhinna kamudhiya story akah veema kuda koh change kohgen mi liyany.. Umm furathama kolhu boring vedhaane but medhu therey interest anaany.. I mean 2 vana part ga boy anaany.. Hehe ThanQ rau.. Aa Ragalhah kiyaafa comment kuraathi.. Hehe.. Salanghae.. Anjeon yuji..

 13. guys. aayoo mihaaru innaane vaahaka submmit kohfa ingey.
  admin in up kurihaa avahakah kiyaalan libeyen.
  inthizaaaru kohlahvaa
  luv u all my readers
  tc all
  stay home
  stay safe

 14. Umm mi site ah login nuvevunu so vaahaka. Com in igey submit vaany.. Mirey inshaa Allah submit kuraanan.. Dangsini geuliwoyo.. Salanghae.. Anjeon yuji yeoleobun..

 15. In reply to “xaxa”
  Yes.
  Miy xaxa rusher ge comment ah reply kohfa in ethyge reply ingey.
  Admin comments thah publish nukuraathy.

 16. Yesss bestie….. Vaane dhww dhe meehun kiyan e storyy.. Hehe.. Hii too xaxa… Waitin hingeyyy story ah… Yep comment eh kuraanan hingeyy… Vrh avahah story eh up kuran kamah mi visnanyy… Hehe.. Love u so much u both…

 17. Yesh.
  Commen iny pending gaey freevy irakun e comment rau ah kiyaidhyenan k
  Its an inspiration for u like mi buny by reading that comment u will get an inspiration to write

 18. Awwwwn love you both 2 honey buns.. Hama nuvany ey busy eh ves noone.. Insha Allah mi weekend ga.. Angaalaanan kohfa.. Mihaaru mistakes check kohfin.. 1st part liyefin.. My roomies said it’s nice Ay.. So I was happy… Rau Kon name eh kiyaany stry ah.. Loabah Salaam.. Mee nice name eh igey..

 19. I have submitted my story.. I am kinda nervous about the cover pic. I have not a nice pic for the cover.. And Aayoo u group ga ebain dhw.. I innaane request fonuvaafa…

Leave a Reply

Your email address will not be published.