އޯތާރ ނޯޓު:-

އަޅުގަނޑު މިހާރު އެއްޕާޓު ސަބްމިޓް ކޮށްފައިވާ ވާހަކަ “ފެންނަ ހިނދު” ވަޤުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލަމެވެ.އެއީ މިވާހަކަ އަކީ އަޅުގަނޑު މާކުރިން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައަކަށް ވާތީއެވެ.ދެން “ފެންނަ ހިނދު” މިވާހަކަ ކުރިޔައް ގެންދަން ކަނޑައަޅަނީ އަޅުގަނޑުގެ ރީޑާރްސްގެ ފީޑްބެކް އަންނަ ގޮތަކުންނެވެ.ރީޑާރސް ބޭނުންނަމަ “ފެންނަ ހިނދު” ވާހަކައިގެ ބަދަލުގައި މިވާހަކައިގެ ސީސަން2 ވެސް ގެނެސް ދެވިދާނެއެވެ.ތިކުދިން ވިދާޅުވި ގޮތެކެވެ.

******************************************************************

އައިރީއާއި ހައިޝަން އަކީ ގްރޭޑް އެކަކުން ފެށިގެން އެކުގައި ކިޔަވަމުން އައި ދެކުދިންނެވެ.އެހާ އެކުވެރި ނޫން ކަމުގައި ވިޔަސް މިދެކުދިންނަކީ އެކުވެރީނެވެ.ގްރޫޕު މަސައްކަތާއި،އެސައިމަންޓުތައް އެކުގައި ހަދަން ފެށުމާއި އެކު ދެކުދިންގެ އެކުވެރިކަން އިތުރަށް ބަދަހިވާން ފެށިއެވެ.ހައިޝަންގެ މަޖާ މިޒާޖުން އައިރީ އަބަދުވެސް ހުންނަނީ ހެވިހެވި އެވެ.އެކަނި ހުންނައިރުވެސް ހައިޝަން ކުރާ ކަންތައް ހަނދާން ވުމާއިއެކު އައިރީ ގާތަށް ހިނި އާދެއެވެ.ނަމަވެސް ގްރޭޑް އަށަކާއި ހަމައައް އައިރު ހައިޝަން އާއި އައިރީގެ ގުޅުން ހީނަރު ވާން ފެށިއެވެ.އައިރީ މިކަމާ ވިސްނާ ވިސްނާ ވެސް ސަބަބެއް ނޭންގުނެވެ.ސަބަބު އެގެން ބޭނުން ވިޔަސް އައިރީ ހުންނަނީ ފާޑެއްގެ ލަދެއްގަނެފައެވެ.މިކަމުގެ ސަބަބުން ހައިޝަން ގާތު އަހާލާކަށް ވެސް ނުކުރެއެވެ.

މިކަން އެންމެފުރަތަމަ ފާހަގަވާން ފެށީ އައިރީގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިންކަމުގައިވާ ކަމުގައިވާ މާނީ އަށާއި ހައިނާ އަށެވެ.އައިރީ ގާތުގައި އަހެއެއްކަމަކު އައިރީގެ ޖަވާބަކީ ދެކޮނޑު އަރުވާލުމެވެ.މިހެން ވުމުން މިދެކުދިން ވެސް އެހާ އަޅައެއް ނުލައެވެ.އައިރީ އެކޭ އެއްގޮތަށް ހައިޝަންގެ ހާލަކީ ވެސް މިއެވެ.

ހައިޝަން އަކަށް މިވަނީ ކީއްކަމެއް ނޭންގުނެވެ.އިގޭހާ ވެސް ކަމަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތްގޮތް ވާން ފެށި ކަމެވެ. އައިރީ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގޭ ކަމެވެ. އައިރީ އާއި ވާހަކަ ދައްކަން ފަސްޖެހޭ ކަމެވެ.ފިލްމު ތަކުން ފެންނަ ރޮމޭންޓިކު މަންޒަރު ތަކުގައި އޭނާ އާއި އައިރީ ފެންނަންވެސް ފަށައިފިއެވެ. ދުވަސްތަށް ފާއިތުވަމުންގޮސް ރޯދަމަސް އައުމާއިއެކު އައިރީ އޭނަގެ ބައްޕަ އަދި ދައްތަތަކާއި އެކު އެހެން ރަށަކަށް ފުރައިފިއެވެ.ހައިޝަންގެ ކަމަކީ،ފޫހިވާ ކަމުގެ ބަހަނާ ދައްކާފައި އެގޭ ދޮށުން ބުރު ޖެހުމެވެ.

އެހާ ހިސާބުން މިވަނީ ކީއްކަން ހައިޝަންގެ ރަހުމަތްތެރިނަށް ރެޔަކާ ލިއެވެ.މީގެ ކުރިން ހައިޝަން އަކީ އޭނާގެ ރައްޓެހިން ކުދިންނާ ރައްޓެހިވާތީ ދިމާ ކުރާ ކުއްޖެކެވެ.އެހެން ކަމުން އޭނާގެ އެކުވެރިން ތިބީ ހައިޝަން އާއި ދިމާކޮށް ލެވޭނެ ފުރުސަތަކަށް ބަލަބަލައެވެ.ނަމަވެސް އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ހައިތަމް އޭނާ އަށް ނަސޭހަތް ދިނެވެ.އައިރީއާއި މެދުގައި އިހުސާސް ތަކެއް އޭނާގެ ހިތުގައި ވާނަމަ އައިރީ ގާތުގައި ބުނުމަށެވެ.ނަމަވެސް ހައިޝަން އަކަށްވެސް އައިރީ އާއި މެދު އިހުސާސް ތަކެއްވާ ކަމެއް ޔަޤީނެއްނޫނެވެ.

ދެން ވާނީ ކިހިނެތް ބާއެވެ؟ހައިޝަންގެ ހިތުގައި އައިރީ އާއި މެދުގައި އިހުސާސް ތަކެއްވޭ ބާއެވެ؟ނޫނީ އެއީ އެކުވެރިކަން ހެއްޔެވެ؟އައިރީގެ ހިތުގައި ހައިޝަން އާއި މެދުގައި އިހުސާސް ތަކެއްވޭ ބާއެވެ؟ހައިޝަން އައިރީ އަށް ޕްރޮޕޯސް ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ހައިޝަން އައިރީ އަށް ޕްރޮޕޯސް ކުރުމުގެ ކުރިން އެހެން ކުއްޖެއް އައިރީއަށް ޕްރޮޕޯސް ކޮށްފާނެ ހެއްޔެވެ؟އައިރީ އާއި ހައިޝަން ގުޅޫމަށް ތަޤުދީރުގައި ލިޔެވިފައިވޭ ހެއްޔެވެ؟މިދެމީހުންގެ ގުޅުމަށް މައިންބަފައިންގެ ރުހުން ލިބިދާނެ ހެއްޔެވެ؟މިހުރިހާ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު ހޯދައިލުމަށް ޓަކައި މިވާކައަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާށެވެ.

ނުނިމޭ..

 

 

50

14 Comments

 1. R¥N

  September 5, 2020 at 7:38 pm

  Maasha allah. Keep it up 💞💞💞

  • sunflower girl

   September 6, 2020 at 2:22 pm

   thanks ryn…

 2. Noo_ra

  September 5, 2020 at 9:14 pm

  Masha allah… Varah reethi ❣️❣️
  Waiting for the 1 St part.. 🙂🙂

  • sunflower girl

   September 6, 2020 at 2:24 pm

   thanks noo_ra…keep waiting

 3. Noo_ra

  September 5, 2020 at 9:15 pm

  Masha allah… Varah reethi ❣️❣️
  Waiting for the 1 St part.. 🙂

 4. AIA

  September 6, 2020 at 7:58 am

  Vvv reethi…. waiting for the 1st part

  • sunflower girl

   September 6, 2020 at 2:28 pm

   thanks..IAI..keep waiting girl

 5. sunflower girl

  September 6, 2020 at 8:22 am

  Hi darlings👋..hw r you..here is the trailer of my new story😊…i apologize for all who was looking forward to the fenna hindhu story😞😞…plxx comment your veiws about my story☺☺..
  Stay safe peeps😘😘
  Much loves❤❤❤

 6. ❤️shyn❤️

  September 6, 2020 at 8:24 am

  Nice.. Waiting for the next part 💖💖

  • sunflower girl

   September 6, 2020 at 2:30 pm

   thnks shyn..keep waiting darla

 7. Kylie

  September 6, 2020 at 9:45 am

  V reethi trailer eh maasha allah…mi love story vrh reethi vaane hn heevey….Waiting fr the first part… Stay safe dear💖

  • sunflower girl

   September 6, 2020 at 2:33 pm

   thnks kylie…i will not dissapoint you dear..keep waiting while staying safe love

 8. Eekko_11

  September 6, 2020 at 10:58 am

  Vrh reethi trailor ❤️❤️😘😘😀😀☺️🙂🙂😍😍😁😉😁😊😊😉😁😁😁❤️😀😁😁🙂☺️😁😁😘😘 waiting curiously lwbiiiiiii🙂😘😀😘❤️😘😉😘😊😘😍😍😘😉😘❤️😁😀😁😀😁🙂😁☺️☺️🙂😁😀😁❤️😉😁😊😘😍😍 avahah up koh dhechey lwbiiiiiiiiiiii 😁😍❤️❤️😍❤️❤️😍 lysm and tc❤️❤️😍😍😉😉☺️😉☺️😁☺️😘☺️☺️😊😀☺️☺️🙂😍🙂😀 stay safe dear 😀😍😀😍☺️🙂🙂😘😘🙂😉🙂❤️🙂😉😏😁🙂😘😍😊🙂

  • sunflower girl

   September 6, 2020 at 2:34 pm

   thnks eekko_11….i will try…keep waiting..lyt stay safe

Comments are closed.