ނޯޓް: މި ވާހަކައިގެ މައިގަނޑު އެއް ޝަޙްސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޝަރޫފްގެ ރަށުގެ ނަން ވާނީ ލ. ފޮނަދޫ އިން ލ. ދަނބިދޫ އަށް ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ.

************

ސައިކަލު އައިސް ސްކޫލް ދޮރުމައްޗަށް މަޑުކޮށްލުމާއެކު ރާނިޔާ އެތެރެއަށް ވަނީ ގެންގުޅުނު ލޮގު ފޮތް މޫނުމައްޗަށް ހުރަސްކޮށްލައިގެން ހުރެ ކުޑަކޮށް ދުވެލާފައެވެ. ކޮލާސް އިންނަ ފަޅިއަށް ރާނިޔާ އެޅީ ކުރިމަތި ނުބަލާކަމުން ކުރިމަތިން ހިނގާފައި ދިޔަ ބިޔަ ފިރިހެންކުއްޖާގެ ބުރަކަށީގައި ޖެހި މަތަވަމުން ރާނިޔާ އަރި އަޅާލީ ކައިރި އޮތް ފެންގަނޑަކަށް އެރުމުންނެވެ. އެހެންކަމުން ވެއްޓުމުން ވާނޭ ގޮތް ވިސްނި ރާނިޔާ އޭނާގެ ދެލޯ ދިގު އެސްފިޔަ ތަކުގެ ނިވަލުގައި ފޮރުވާލިއިރު އަނގައިން ތޫލި ހަޅޭކެއްގެ އަޑު ވެސް ބޭރު ވެއްޖެއެވެ.

 

********************

ފަހަތުން އިވުނު ތޫލި ހަޅޭކުގެ އަޑުން ނިންޖައިގެން ދެލޯ މެރިމެރި ހުރި މާއިން އަށް ލިބިގެން ދިޔައީ ކުއްލި ސިހުމެކެވެ. ނިދި ބަރުވެފައިވާ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލަމުން ފަހަތަށް އެނބުރި މާއިން ބަލައިލީ އެ ތޫލި އަޑުގެ ވެރިއަކީ ކާކުތޯ ބަލާލުމުގެ ޝައުޤު އެ ހިތުގައި އޮތްލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ. ދެންމެ އަކާ ޖެހެންދެން ގަޑި ޖެހިދާނެތީ ބިރުން އުޅުނު މާއިންގެ ސިކުނޑީގައި އެ ޙިޔާލު މިހާރު ނުވެސް ނެތް ފަދައެވެ. އެ ކުއްޖާ އަށް ކަމެއް ވެއްޖެ ނަމަ ހޭން ހިތުލައިގެން ހުރެ އަރައިގެން ހުރި ސްކޫލް އޮފިޝަލް ބޫޓްގެ ފުންނާބުކޮޅު ބިމުގައި ޖައްސާ އަނެއްބައި ހިއްލާލަމުން ކުއްލިއަކަށް މާއިން ފަހަތަށް އެނބުރިލިއިރު ލައިގެން ހުރި ކަޅުކުލައިގެ ސްކޫލް ފަޓުލޫނުގެ ދެ ޖީބަށް އަތް ޖަހައިލައިގެން ހުރި ގޮތުން ހިތްގައިމު ކަމަށް ދައްކައެވެ.އާދައިގެ ވަރަކަށް ދިގު އިސްތަށިގަނޑު ޖެލް ލައި ތަތް ކޮށްލާފައި އޮތް ގޮތުން މޫނު މަތީގެ ފިރިހެންވަންތަ ކަން އިތުރު ކުރުވާފައި ވެއެވެ.

ފަސްއެނބުރި ބަލައިލި މާއިންގެ ލޮލުގައި އެންމެ ފުރުތަމަ ވެސް އަޅައިގަތީ ގޮށް ޖެހިފައިވި ދެބުމަ އާއި ރުޅި އައސްގެން ރަތްވެފައި ހުރި ތޫނު ކަޅިރަވައެކެވެ. އޭނާގެ ދިގު އިސްކޮޅުގެ ސަބަބުން އުނދަގު ކަމެއް އިހްސާސްވެގެން މާއިން ފަހަތަށް އެއްފިޔަވަޅު އަޅާލީ އެ އަނަހެން ކުއްޖާގެ މޫނަށް ފުންކޮށް ބަލައިލަން ހެން ހީވިއެވެ. އެއާއެކު އޭނާގެ ކުރިމަތީ ރުޅި އައިސް ރަތް ވެފައި ހުރި ރާނިޔާ ފެނި މާއިންގެ މޫނުމަށްޗަށް ވެރިވީ ލާނެތް ހިނިތުންވުމެކެވެ. އެ އަންހެން ކުއްޖާ އޭނާ ދެކެ އަންނަ ރުޅި މާއިން އަށް އޮޅިފައެއް ނެތެވެ. ރުޅި އައުމުން ރާނިޔާ އަށް ވެފައި ހުންނަ ގޮތް ފެނި އެ ރުޅި ގަނޑު އިތުރަށް ހިލުވާލުމަކީ ވެސް މާއިން ގެ ‘ ހޮބީ ‘ އެއް ފަދައެވެ.

” ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ހިނގަންވީނު ދޯ.. އެހެން ކުދިން ވެސް ސްކޫލް އަށް އަންނަ ކަން ހަނދާންކޮށްބަލަ..” ރުޅިވެރި އަޑަކުން މާއިން އާ ދިމާލަށް ބުނެލުމަށްފަހު ރާނިޔާ ކްލާހަށް ދިއުމަށް މިސްރާބު ޖެހީ ވެއްޓެން ދަނިކޮށް އޭނާގެ ގައިގާ އެއްފަރާތުން ހިފެހެއްޓި އޭނާގެ ކޮއްކޮ ރަނާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހުރެއެވެ. އެއިރުވެސް އެރީތި ލޮލުގައި ރަސްކަން ކުރަމުން ދިޔައީ ރުޅިވެރިކަމެވެ. އިތުރަށް މާއިން އާއި ދިމާލަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނީ ސްކޫލްތެރެ ކަމުން އަމިއްލަ އިއްޒަތާ ޤަދަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

މާއިން ވެސް ދެކޮނޑު އަރުވާލަމުން އަނގައަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލާފައި ތުމުން ފުމެމުން ކްލާހަށް ދިއުމަށް މިސްރާބު ޖެހީ ކަންނެތް ހިނގުމެއްގައެވެ. މިއީ ސްކޫލް ތެރެ ކަން ވެސް އެ ސޮރުގެ ހަނދާނުގައި ނެތް ފަދަ އެވެ.

***********

” ދިވެހި ރުކަށް އަރާފަ ދޯ ރާނި ތިއައީ.. ހައްހައްހައްހާ..” ކްލާހަށް ވަދެވުމާއެކު ފުރަތަމަ ވެސް ރާނިޔާގެ ކަންފަތުގެ ހިނދުރީގެ ތެރެއަށް ވިރުވާ އަޅާލެވުނީ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ޒިވާ ގެ ލާނެތް ހުނުމުގެ އަޑެވެ. ” ހުހް އަދި މި ޒިވް ގަނޑު ވެސް އެބަ ހެޔެއްނު… އެހެންނޭ ވާނީ އެ ސައިކޯ އަކަށް ނޭނގޭ ވިއްޔަ ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ހިނގާކަށް..” އައިސް ހުރި ރުޅި އަދިވެސް ފިނި ނުވާ ހާލު ރާނިޔާ ބުނެލީ ދަތްކުނޑި ވިކާލައިގެން ހުރެއެވެ. ” ހޮއްހޮއް ހަމަ އެ ސޮރު ގައިގަ ޖެހޭ ހިތުން ނުބަލާ އައީ..” އަދިވެސް ހެމުން ޖެއްސުމުގެ ރާގަކަށް ޒިވާ ބުނެލިއެވެ. ” ޒިވާ…” ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ޒީވާ އަށް ގޮވާލަމުން ރާނިޔާ ޒިވާގެ ބުރަކަށީގައި  ބޮނޑިއެއްއަޅާލުމަށް އަތް މަޅާލި ނަމަވެސް ހަމަ އެހާ އަވަހަށް އެ އަތް ތިރި ކޮށްލަން ޖެހުނީ ކްލާހަށް ޓީޗަރު ވަނުމުންނެވެ. އެއާއެކު ކަމެއް ނުވާ ކަމަށް ހަދަމުން ދެކުދިން ވެސް ބަސް އަހައިގެން ގޮސް ގޮނޑިގައި އިށީންއިރު ހީވަނީ މިއަދު އަދި ސަކާރާތް ނުޖަހާ ހެންނެވެ. އެ ކުދިންނަށް ވީވަރު ފެނި ދުރުގައި މަންޒަރު ބަލަން އިން ރަނާއަށް ހިނިގަނޑު އޮށްބާލަން މަޖުބޫރު ވިއެވެ. ގޮނޑީގައި އިށީނުމަށްފަހު ވެސް ރާނިޔާ ޒިވާ އަށް ލޯ އަޅާލިއެވެ. އެތަން ފެނުނު ޒިވާ އޭނާގެ އަނގަ މަތީ އަތް އަޅާލީ މީހަކަށް ޝައްކު ނުވާނެ ފަދައިންނެވެ. އެހެން އިނދެގެން ވެސް އޭނާ ހެމުން ދާކަން ޒިވާގެ ކުޑަވެފައިވާ ދެލޮލުން ދޭހަވެއެވެ. އެއާއެކު ރާނިޔާ އަށް ވެސް ލުއި ހިނިތުންވުމެއް މޫނުމައްޗަށް ވެރިކޮށްލެވުނީ އެކުވެރިޔާގެ ލާނެތްކަމުންނެވެ.

***********

ލ.ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ މައި ގޭޓުން ވަދެގެން އައި ޝަރޫފް އަށް އެ ވަގުތު ސްކޫލް ތެރޭ ތިބި މަދު އަންހެން ކުދިންކޮޅުގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނެވެ. ހުދުކުލައިގެ އަތްކުރު ޔުނީފޯރމް ކަޅުކުލައިގެ ހިމަ ސްކޫލް ފަޓުލޫނުގެ ދަށަށް ޖަހާލާފައި ހުރުމުން ޝަރޫފްގެ ފިރިހެންވަންތަ ކަން އިތުރުކުރުވާފައިވާ ފަދައެވެ. ކަޅުކުލައިގެ ސްކޫލް ދަބަސް ވައަތު ކޮނޑުގައި އަޅުވާލާފައި ވާއިރު ވައަތުން ދަބަހު އަތްގަނޑުގެ ތިރީ ކައިރީގައި ހިފަހައްޓާލައިގެން ހުރި އިރު ކަޅުކުލައިގެ ގަޑިއެއް ވައަތުގައި އޮތެވެ. އަނެއް އަތް ލައިގެން ހުރި ފަޓުލޫނުގެ ޖީބަށް ޖަހާލާފައި ވާއިރު ފިރިހެންވަންތަ ކަމުން މިލްކު ނުކުރާނެ ހިތެއް ނުވާނެ ކަން ގައިމެވެ. ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި ކްލާހާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއިރު އަމާޒުވަމުން ދިޔަ އަންހެން ކުދިންގެ ބެލުންތަކަށް މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭ ހެނެއް ހިޔެއް ނުވެއެވެ. އޭނާ ފެނިގެންް އަންހެން ކުދިންް ތުއި ދެއްކި ނަމަވެސް އަކަމަށް ވެސް ޝަރޫފްގެ މާ ބޮޑު ޝައުގެއް ނެތެވެ.

*********

” މިއަދު ނޭނގިގެން ކުއްޖަކަށް މަ ގައިގަ ޖެހިގަނެވުނޭ ” މަލާމާތުގެ ރާގަކަށް މާއިން އެހެން ބުނެލީ ކްލާސްތަށް ނިންމާފައި ސްޓާފްރޫމް ދޮރުމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބި ރާނިޔާ އަދި ޒިވާ އަށެވެ. އެއާއެކު ކައިރީ ތިބި މާއިން ގެ އެކުވެރިން ހިނގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ. އެބަސް އަމާޒުވީ ރާނިޔާއަށް ކަން އެނގި ޒިވާ އަށް ދަތްކުނޑި ވިކާލެވުނެވެ. ސްޓާފްރޫމް އެއްފަރާތުގައި ހުރި ބޮޑުގަހެއްގެ ދަށުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ބެންޗް ގައި އިން މާއިން އާއި އޭނާގެ އެކުވެރިންނާ ދިމާލަށް ޒިވާ ބަލައިލީ އަލިފާނުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ.

” މިސް މީގަ އިންނާނެ އެސައިމެންޓް ” ސްޓާފްރޫމުން ނުކުން ދިވެހި ޓީޗަރަށް ޕެން އެއް ހަވާލުކުރަމުން ރާނިޔާ ބުނެލިއެވެ. ޒިވާ ވެސް ކަންތައްކުރީ ހަމަ އެ ބީދައިންނެވެ. ދިވެހި ޓީޗަރު ވެސް ދެ ކުދިންނަށް ހިނިތުުންވުމެއް ރައްދު ކުރުމަށްފަހު ސްޓާފްރޫމް ތެރެއަށް އަނބުރާ ވަނުމުމުން ރާނިޔާ މެން ވެސް ގެއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ސްކޫލްގެ މައި ގޭޓާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ.

” ހޭ ހަމަ އޮޅިގެންތަ؟ ނޫނީ ގަސްތުގަ ތަ؟ ” ލާނެތް ރާގަކަށް މާއިން އެހެން އަހާލީ އެމީހުން ކުރިމަތިން ހުރަސްކުރި ރާނިޔާ އަށެވެ. ” ބުނަން ރަނގަޅު ވާހަކަ އެއް މާއިން ތާކުން ދާ ކޮންމެ އަންހެން ކުއްޖަކާ ނުބެހި ފުރަތަމަ ތިމާގެ އުޅުން އިސްލާހު ކުރަން އުޅެބަލަ.. ޖޭވީތަ ރާނި މާއިން ގައިގަ ޖެހިގެން އެހެން ކުދިންނަށް ވާވަރު އޭނަ އަށް ނުވީމަ؟ ހަޖަމް ނުވީ ދޯ އޭނަގެ ހިތް އެވީކަމަކުން ކަލެއަށް ނުލެބުނނީމަ.. ހެހެ ކީއްދޯ ކުރާނީ.. ދެން ވެސް ތިމާ އަމިއްލަ އަށް އިސްލާހުވެފަ އިނގޭ އެހެން މީހުނާ ބެހެން އުޅޭނީ..” އަރައިގަތް ރުޅިން އެކުވެރިޔާގެ ދިފާއުގައި ޒިވާ އަށް ނުނިކުމެ ނުހުރެވުނެވެ.

ޒިވާ ދެއްކި ވާހަކައިން ހިނދުކޮޅަކަށް މާއިންގެ ބަސްހުއްޓުނު ނަމަ ވެސް ދެން އެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވެގެން ދިޔައީ ބޮޑާކަމުގެ އަސަރެވެ. ” ހެހް.. ސްމާޓް..” ގިރުވާނުގައި ހިފާ އުފުލާލަމުން މާއިން ބުނެލީ ބޮޑާ ރާގަކަށެވެ. އޭނާ ހިތުން ކުރެވުނީ ވަރަށް މޮޅުކަމެކެވެ. އެކަން ވިސްނި ޒިވާ ރާނިޔާ އަތުގައި ހިފައިގެން ސްކޫލުން ނުކުންނަން ހިނގައިގަތީ މާއިން އަނގައިން ނާރާނެ ކަން އެނގޭތީއެވެ. ކިތަންމެ ނަސޭހަތެއް ދިނަސް އެއްކަނފަތުން އަޑު އެހުމަށްފަހު އަނެއް ކަންފަތުން އެއްޗެހި ބޭރުކުރާނެކަން މީ ދުވާލުކަން އެނގޭ ފަދައިން ޒިވާ އަށް އެނގެއެވެ. ރާނިޔާ ވެސް އިތުރަށް އެއްޗެއް ބުނުމެއްނެތި ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީ ތިބެވުނީ ސްކޫލްގައި ކަމުން އިތުރު މައްސަލަ އެއް ފެންމަތި ނުކުރަން ވެގެންނެވެ. ރާނިޔާގެ ހިތުގެ ތެރެއަށް ބިންދާލުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ބިޔަ ރާޅުގެ ހިލަމެއް ނުވާ ހާލު ދެކުދިންވެސް ނުކުންނަން ދިޔައީ މާއިން އާއި ދިމާލަށް ކުދިކިޔަމުންނެވެ.

**************

” ޝަރޫފް ” ” ލައްބަ ސާރ ” ކްލާސް ތައް ނިންމުމަށްފަހު ދަބަސް އަޅުވަމުން ކްލާހުން ނުކުންނަން ދިޔަ ޝަރޫފް އަށް އޭނާގެ ކްލާސް ޓީޗަރު ގޮވާލުމާއެކު އަދަބުވެރި ޖަވާބެއް ދިނެވެ. ” ސާރ މިގަޑީ ކްލާހަކަށް ދާން ޖެހިގެން.. މި ފައިލް ސާރގެ މޭޒުގައި ބާއްވާލަ ދީބަލަ..” ހިނިތުންވެލަމުން އަޝްރަފް ޝަރޫފް އަށް ބުނެލިއެވެ. ޝަރޫފް ވެސް ހިނިތުންވެލަމުން މުދައްރިސް ބުނި ކަންތައް ކޮށްލަދިނުމަށްޓަކައި އެ ފައިލް ހިފައިގެން ސްޓާފް ރޫމް އަށް ދިއުމަށް މިސްރާބުޖެހީ އެއްއަތް ފަޓުލޫނުގެ ޖީބަށް ޖަހާލައިގެން ހުރެ އަނެއް އަތުން ފައިލް ހިފައިގެން ހުރެ އިސްދަށަށް ޖަހާލައިގެން ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައެވެ.

ސިޑިން މައްޗަށް އެރުމަށްޓަކައި ސިޑީގެ ފުރަތަމަ ހަރުފަތް ގިރާކުރި ޝަރޫފް އަށް ހުއްޓެން މަޖުބޫރުވީ މީހަކު ކުރި ބެއްދުމުންނެވެ. ކާކުގެ ޢަމަލެއްތޯ ބެލުމަށްޓަަކައި އިސްއުފުލާ ބަލައިލި ޝަރޫފް ހަމަ އެ ބާރުމިނުގައި އަނެއް ފަރާތަށް އޭނާގެ މޫނު އަނބުރާލިއިރު އެ ސޫރައަށް ނުބަލަން ހުވާއެއްކޮށްގެން ހުރި ފަދަ އެވެ. ” ހާއި ޝަރޫފް ” ދެން އިވިގެން ދިޔަ ތުއި އެހެނަސް އަންހެންވަންތަ އަޑުން ޝަރޫފްގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެން ދިޔައީ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ފޫހިކަމެވެ.

( ނުނިމޭ )

102

86 Comments

 1. euphoria

  August 31, 2020 at 3:01 am

  Salaam all.. here is the 2nd part of my second story.. I’m so sorry fr the delay.. nd just feel free to cmmnt…
  Stay home
  Stay safe my beloved readers 💝💝💝

  • Rani

   August 31, 2020 at 8:03 am

   Its okiii a….. Swry nubunaane…

 2. Rani

  August 31, 2020 at 7:27 am

  What….. Eii konme golaeh….. Sharu nubalahchey eynayah….. Heheheh… Stry is awesome ❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍Luv u…… Neynge zivaa eii bisburi thr?

 3. Rani

  August 31, 2020 at 7:31 am

  Neynge jehuny olhigen…. Ethankolhu nulaa kiyaa ingy….. GWS❤️Luv u……..

 4. 🌺Flower 🌺

  August 31, 2020 at 8:31 am

  Wow mi part ves vvvvvvrah reethi
  waiting for the next
  Lysm ❤️❤️❤️

 5. 🌹Ril🌹

  August 31, 2020 at 8:46 am

  Wow sis Mi part ves vrh sali💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯
  Masha Allah 💝💝💝💝💝😍😍😍😍
  Keep it up.💕💕💕💕💕💕💕
  Heheheh raaniaa aa maain haadha majaley dhw hehehheheheh😂😂😂😂😂😂😂
  And Zivaa vs😃😂😂😂 hehhehe Hama heeeeeeheee bidihje Ril heh😂😂😂😂😂😂😂💕
  And vrh lwbi Mi stry In gey sis😍😍😍
  And Kaaaku baa ey sharooof gaagaa jehuny
  Hehehe😂😂🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
  Waiting for the next part ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  Luv uuuu so oooo muchhhhhh sis❤️❤️❤️❤️
  Stay safe😷😷❤️❤️❤️❤️

  • 🌺Flower 🌺

   September 1, 2020 at 9:16 am

   Hi ril do you know me

  • 🌹Ril🌹

   September 1, 2020 at 9:49 am

   Yh Ril ah ingey thee Kaaaku kan flower miadu dhimaavaan vaane dhw

 6. 🌺MALSAA 🌺

  August 31, 2020 at 9:53 am

  Masha Allah varah reethi 😘

 7. Noo_ra

  August 31, 2020 at 10:14 am

  Varah reethi mi part ves….❤️❤️🙂
  Waiting for the next part.. 🤗🤗
  Stay safe 🏠🏠……

 8. Nuhyy

  August 31, 2020 at 10:23 am

  Vrh reethi mi bai vx😍😍😍 sharoof and raaniyaa mi ulheny dhe rashehga dho….kaaku baa e sharoof ge kuri behdhee
  Maain ulhey goii vrh majaa! Nuhy ge frnd akah vx vee gotheh ingeytha mee…schl ge ehme bad boy and she used to hate him but fahun hate koh koh edhemeehun fight koh koh she fell in love with him…they used to fight kuda kuda kankamaa…dhuwahaku ehgalah naaraane…but sadly he was him…he didn’t love her i think…but he always gave her such attention that she was confused whether he loves her or not…i rlly dont like him ehnve cuz he made my frnd suffer so much…
  Anyways love this story
  Ly tc sis❤️

 9. R¥N

  August 31, 2020 at 10:27 am

  Wow varah salhi 💯💯💯
  Maasha Allah 💜💜💜
  Waiting waiting waiting 💚💚💚

 10. Rani

  August 31, 2020 at 12:16 pm

  When next???

 11. Anonymous

  August 31, 2020 at 12:41 pm

  V v reethi mi part ves Maasha allah..keep it up lovely sisoo..❤️❤️❤️
  Kaaku tha sharoof ge kuri behdhee e..🤔🤔🤔
  Waiting for the nxt part..
  Stay safe dear lyysssssssm sisoo❤️❤️❤️❤️❤️

  • Lam 💜

   August 31, 2020 at 12:42 pm

   Ey Lam ingey.. I am forget to write the name..

 12. A*|'..§^#

  August 31, 2020 at 1:43 pm

  އަޅޭ… ހާދަ ރީއްޗޭ… ހާދަ ފުރިހަމަ އޭ….. ހާދަ ހިތްގައިމޭ😍😍😍😍😍😍😊😊😊😘😘😘😘
  މި މާއިން މީ ހާދަ ހައިބަތު ވެސް ވަރުގަދަ ބޭފުޅެކޭދޯ😒😒😒😒😒ކާކު ތަ އެއީ
  ޒިވާ އެއީ؟؟؟؟؟😕😕😕ބަޓް މެޑަމް އޯކޭ ނުބުންޏަސް
  އޯހޯ 😂😂😂ރާނިޔާ ސާބަހޭ😂😂😂👏👏👏👏
  ތިވަރެއްނެއް👍👍👍👍👍
  ވަރަށް ބަރާބަރު 👌👌👌👌
  އަޅެ ކީއްވެތަ ކޮންމެ ވާހަކަ އެއްގަ ލާމު އަތޮޅު މީހުން އުޅެނީ😕😕😕😕😕
  😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv miss vi adhi miss vey
  ❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv lwbi vi adhi vey kuriah oiy thaa vx vannan
  🏡or🏥

  • A*|'..§^#

   August 31, 2020 at 2:12 pm

   Sorry sis Kuda comment eh kohllevuniima ingey😭😭😭😭😭😭😭😭Aslu comment koh koh varubali v ma Dhivehin kurukoh kohlli….. Ok thr

  • A*|'..§^#

   September 2, 2020 at 8:45 pm

   Medammmmm🗣️🗣️🗣️🗣️📢📢📢📣📣📯📯📯📯📯🗣️🗣️🗣️🗣️📢📢📢📢📢

 13. 🌺🌺Xaa Xaa 🌺🌺

  August 31, 2020 at 1:49 pm

  Wow nice hama mi part ves… 🌺🌺🌺gws Euphoria sis 🌺🌺🌺Lysssm and stay home sissy 🌺🌺🌺

 14. Afu

  August 31, 2020 at 2:05 pm

  Masha Allah mi prt varah salhi ♥️♥️ siss alhe mi stry ga miulhenee alhuga ge frnds n family meehun ginai Koh 😊😊😊 alhe Maain Mee haadha mathee soreke dhww 😂😊 raaniya ah Hama ahsaribahaa saabas dhn 😂👏👏 aslu Hama Raaniya ey kiyaifihyyaa vaagoiyy thwche eii 😂😂😂 kaaku baa haadha thui adun mi tlk kohlanee ???😂😂 Waiting for nxt 🙂 🙂
  Stay safe
  TC
  Lysssssmmmmmm ❤️❤️❤️❤️❤️

 15. Xeen

  August 31, 2020 at 3:56 pm

  💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖Masha Allah V reethi mi part vx
  Mirasha ga vx varah nigain ulheyne maain & Raaniya ulhey gothan ulhey kudhin
  Raaniya rangalhu zuvaabu kohlan vx vaane
  Zivaa vx haada majaley dhw..hehe..xeen ge bestie Ril vx 😇ulheynee E gothan majaa kuran
  Maain thee haada varugadha beyfulhekey dhw
  ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️Love u sis
  💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖Stay Safe & TC

 16. ❤️Scarlet❤️

  August 31, 2020 at 6:16 pm

  Hama speechless vejje.. 😲 Rani sis life story dhw, Rani sis and euphoria sis asluvs like this tha. I mean raniya and zivaa is so funny…😊 😊 😊 So cute.. Especially the way zivaa defend raniya..
  Maain like raniya tha? 😦
  Overall story hama Vvvvvvvv salhi.. Love it!
  Love yuh to the infinity!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 17. 🥀Kukkyyy🥀

  August 31, 2020 at 7:48 pm

  Masha Allah vrh reethi mi part vx ❤️ Alheyy you are so so so talented my sissy ❤️Maain rocks dhw 😂Raaniya kurin vx vrh rulhi anna kujjeh dhw maain aky?? By the way love starts with anger ennu hehe 😂❤️sharoof aa hedhi ulhey girl eh kanneyge eyna kuri mahchah E ery… But Kaaku baa anikkaa?? Anyways, mi part vx Hama Fantabulous ❤️ Curiously waiting for the next part ❤️Loads of love❤️Stay healthy n take care ❤️😘

 18. ✨Anaa naako✨

  September 1, 2020 at 1:48 pm

  Masha Allah vrh reethi mi part ves❤️ waiting for the next part🙂🙂❤️

 19. 🌸shif🌸

  September 2, 2020 at 8:52 pm

  Alhey Euphoria haadha faruvaa kudaey dhw mihen mibunee vaahaka up nuve hure dhaane hafthaa eh viyas……ginain adhi comment kuriyas varah fonivefa hunnanee ves

  • Lam 💜

   September 2, 2020 at 10:15 pm

   😡😡😡😡😡😡😡Shif vx Mihaaru anonymous brand ah dhanee Dhw..

  • Lam 💜

   September 2, 2020 at 10:18 pm

   Thihen ulhenyaa mi Meehun shahku kohfaane Shif akee anonymous kamah vx 😡

  • Aish

   September 3, 2020 at 12:44 am

   ހެހެ…ދޯ ލަމްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް..އަސްލުވެސް ޝައްކު ވެއްޖޭ

  • Lam 💜

   September 3, 2020 at 9:07 am

   😂😂😂😂😂Asluves Dhw Aish Mihaaru Shif aa dheytherey shahku

  • Rani

   September 4, 2020 at 2:12 pm

   Nooney…… She is the best……. Lap halaakuvegen Ulhney….euphoriage…….

 20. Rani

  September 4, 2020 at 5:59 pm

  Aaa story eh feshiyas jeheyne dhi faruvaa bahahtan hithah araa Iraqi Vahaaka up kuree haada hadiey …….dhen kaly men buney mee anonymous ey….huh

  • Aish

   September 5, 2020 at 1:24 pm

   Rani dhahtha thii Anonymous thr😱😱😱😱😱

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 5:01 pm

   😀Hahaha spelling mistake V gina ingey thw..

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 5:49 pm

   😕😕😕thibunii

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 7:07 pm

   Ma mi buny V gina Ey spelling mistakes

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 7:34 pm

   😡😡Kihineh 😕😕😕😕Ohh Anonymous dhw🤣🤣🤣liyaamu maa mahchah dhanii thi

 21. 🌸shif🌸

  September 5, 2020 at 3:28 pm

  Ebunee meehaku ehchekey bunaairah anonymous ey…….mind your language

  • Aish

   September 6, 2020 at 12:26 pm

   No sorry shif…. Rani dhahtha Name ga iniima I thought 😧never mind. I know its not her

  • Lam 💜

   September 6, 2020 at 4:29 pm

   Ma mi bunany thee Shif eh noon.. Mashah Mihaaru ingihje Thee anonymous kan

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 5:04 pm

   😡Enmen Ey Shif eh Nooney.. Ey faadeh ge anonymous eh

 22. Rani

  September 5, 2020 at 7:37 pm

  No Aisha….. 4 sep2020 ge 2.12 ga einy rani….. Dhen ein cmmnt Eii kaaku ranige namuga kohffa in cmmnt kmh neynge…… 😞Hama allah gandhee huvaa Eii me ennoon….

 23. Rani

  September 5, 2020 at 7:41 pm

  Euphoria ah ingyne ma ekahala cmmnt nukuraane kan… E cmmnt kuri meehaku eulhney magey agu vahttalan thoahche…… I don’t care… Allah knows the best..

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 5:50 pm

   I also know it was not you

 24. 🌸shif🌸

  September 5, 2020 at 10:40 pm

  Adhey

  • Anonymous

   September 6, 2020 at 12:16 pm

   Eyh ship nufuhpahchey…

  • 🌸Shif🌸

   September 6, 2020 at 4:43 pm

   މަ ތަ އަދިވެސް ފުއްޕަނީ.. އެނޮނީމަސް ކަލޭ ކޮންމެހެން އެހެން މީހުންގެ ނަމުގައި ކޮމެންޓު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް.. މަށެއް ނޫން ޝިފް ގެ ނަމުގައި ކޮމެންޓު ކޮށްފަ އެހެރީކީ.. އެނޮނީމަސް އަމިއްލަ ނަމުގައި ކޮމެންޓު ނުކުރަންޏާ އެހެންމީހުންގެ ނަމުގައި ކޮމެންޓު ނުކޮށް ހުންނާނީ ކޮންމެހެން އެހެން މީހުންގެ ބޮލުގަ އަޅުވަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް

  • Lam 💜

   September 6, 2020 at 4:45 pm

   😡Dhw Shif, Aish.. Konmehen Ehn Meehun ge name ga comment kuraane kameh neiy Anonymous

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 4:57 pm

   😾Ey anphonymous maa nufuhphahchey

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 5:28 pm

   Magey athun bodieh boan beynun noonihyaa madun hurey

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 5:48 pm

   Thi koyah ma dheynii hama seedhaa rihaakuru bondi eh… 😡😡😡😡Liyam Hinga dhaan bondi alhan dhaan miithi ah dheyn 😡😡😡😡😡

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 5:54 pm

   konmmehen mees meehun ge namuga comment nukoh reehchah amihlla namuga comment kohbala… Ehaa rude nuveveytho Mi balanii sis bunefa othyma…. Anonymous noonakas hevey… Amihlla namuga comment nukurangnaa at least comment nukohbba… Noony vaahaka nukiyabala

  • A*|'..§^#

   September 6, 2020 at 6:00 pm

   N guys balaaba mi vaahakaiga ekangneh nooney😡😡😡😡sis ge first story ga vx

  • CR7 FJR

   September 6, 2020 at 6:28 pm

   އައްދޭ!!!! ކިހާ ރީތި…. ސާބަހޭ ލަމް ލިޔަމް އައިސާ 👍👍👍👌👌👏👏👏👏މިވާހަކައަށް ކޮމެންޓު ނުކުރިއަސް ކިޔަމޭ…. ކޮމެންޓު ނުކޮށް ކިޔާ ވާހަކަ ހުންނާނެ ބައިވަރު…. މިކަހަލަ މީހެއް ފެނިއްޖެއްޔާ ކޮމެންޓު ނުކޮށް ދުލެއް ނުކުރާނެ ދޯ ސީ އާރް ސެވެން އެފް ޖޭ އާރް އެއް 😏ހުހް އޭ ބައްލަވާ ތިބޭފުޅާ ކީއްކުރަން ޝިފް ގެ ނަމުގައި ކޮމެންޓު ކޮށްފަ އައިޝް ނަމުގަ ކޮމެންޓު ކޮށްފަ ރާނި ގެ ނަމުގައި ކޮމެންޓު ކުރަނީ… މަށަށް ވަރިހަމަ ތީ ކުކުޅަކަސް…. ފިޔަ ފަތް ގަނޑަށް ދަމައިނުގަންނަނީސް މިތަނުން ދޭ😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡😠😡

  • Liyam⚽

   September 6, 2020 at 8:17 pm

   ޔޭ އާޝް ބްރޯ މަ އަތުގަ މި އެނޮނީމަސް ޖެހޭދުވަހު ހަމަ ނޮޅާލާނީ

 25. 🖤shyny🖤

  September 6, 2020 at 8:10 pm

  O my god anonymous haada mahchakah araifi eyy dhw mihaaru 😱

 26. Rani

  September 6, 2020 at 9:29 pm

  Kudhinney kithahme ehcheh kiyass…. Rihaakuru bondi keehkuran gabulhi bondi dhinass anonymous vaanee hama anonymous ah……

  • Lam 💜

   September 7, 2020 at 9:22 am

   Anehkaa Rani sis thee anonymous tha.. Hama ahaalee ingey.. Don’t mind

 27. Rani

  September 7, 2020 at 11:01 am

  Heheheheheehhe…… Nooney lam….. Anonymous aky Rani ennoon ey……. Ahaalumakun nethey dhw prob eh…….hw old are u? Just ahaaly….. Beynumihya jahaafa dheyny ingy

  • Lam 💜

   September 7, 2020 at 1:11 pm

   I am 13.. Aslu Lam ehy Ehn neh noon ingey.. Enme fahun Rani sis kohfa in comment Ey 🙂anonymous hey ehee..

 28. Rani

  September 7, 2020 at 11:03 am

  ***javaabu….
  Hama ekani Esfiya site ga ehnooney lam…….. Hurihaa vaahaka site ga vx anonymous ge dhefai….

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 12:37 pm

   Dhefai kiihkuran… Dhe aiy vx🤣🤣🤣🤣Asluves enmen balaaba black hoodi eh tho kiyaa kuhjjeh ge vaahaka…. Ethaa mimiihun amihlla vaahaka dhahkkaafa…. Ekam mithaa alhugamen vaahaka dhehkkiima gaanoonii mahssalaeh… Kiikey dhen bunaanii

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 12:39 pm

   Rani dhahthaa euphoria sis baliithr😕😕lap halaaku v oa dhw

  • Lam 💜

   September 7, 2020 at 1:13 pm

   Yahh Lam Vaahaka. Com ga anonymous kohfa hunna comment thakah dheny vx sad face eh..

 29. Rani

  September 7, 2020 at 2:19 pm

  @Aisha… Nooney balikameh engifaeh neih…. Yh kurin ulhuny lap halaakuvegen… But nw OK vehjje…… Varah avahah up kohla and hen heevany…. And yes….. Gys today is Euphoria’s b day a🎂….. @lam….asluvx dhw👀

 30. Rani

  September 7, 2020 at 2:21 pm

  Neynge lam anonymous kameh synonymous kameh… HAhahahahah…. Engey echaky Eii Rani noonkan

 31. 🌹Ril🌹

  September 7, 2020 at 3:28 pm

  Miadu mee sis ge birth day thr
  Happy birthday sis
  🎂🎂🎂🎂🌺🌺🌷🥀🌹💐💐💐💐💐💐💐🌹🌹🥀🌷🌻🌼🌻🏵️🌸💮🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁

  • Rani

   September 7, 2020 at 3:35 pm

   Yes Miadhu mii euphoriage B day…

  • A*|'..§^#

   September 7, 2020 at 4:43 pm

   Aaannnn 😕😕😕c kohhh 😍😍😍Ril Olhigen Aish ah h B day kiyunii sis ah thrrr😱😱😱Alheyyy happy b day sisoooo😘😘😘😘🎇🎁🎀🎀🎈🎈🎁🎉🎇🎊🎂🎂🎈🎆🎊🎊🎈🎁🎉🎇🎁🎀🎂🎆🎆🎂🎊🎈🎈🎀🎁🎉🎉🎉🎉🎇🎉🎀🎈🎊🎂🎂🎂🎊lots of lots of love frome meeeeee😘😘😘❤️❤️❤️

  • Lam 💜

   September 7, 2020 at 5:13 pm

   🎂🎈🎁🎂🎈🎁🎂🎈🎁Oh euphoria sis ge vx B day Dhw
   🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉Happy b Day Euphoria sis

 32. Lam💖

  September 7, 2020 at 3:56 pm

  Mi part ves v reethi and happy B day

 33. 💙shainyy💙

  September 8, 2020 at 6:46 pm

  Alhey adhives up nuve tha

 34. Epiphany

  September 8, 2020 at 7:42 pm

  Anyone knows about any vevu or stone baths in r atoll or Haa atoll.. Plx let me know

  • Rani

   September 8, 2020 at 11:09 pm

   Svl saafeh noon…. Adhi svl bunedhevaba…

  • Epiphany.

   September 9, 2020 at 2:15 pm

   I have a project work about Vevu which is used as a bath tank in the past……

 35. euphoria

  September 9, 2020 at 11:57 am

  salaaam alll… furathama kamakah vs v bodah srry stry las vamun dhaathy.. lap halaaku vgn stry up kurun las vaniii.. bt insha allah maadhama nxt part up kohladheynan.. nd free vihaa avahakah cmmnt thakah rpl vs dheynan insha allah.. mivaguthah cmmnt kohfa thibi hurihaa readers ah bunelaanii hama thnk yuh ey… nd yes alhugandu kiyevumah gina vaguthu hus kurumuge gothun dhn stry up kuraanii knme week ehga vs 2 part… bt vaguthu vaa nama eah vure ithurah vs faharuga up kohlevidhaane insha allah… hope u all will understand….
  stay home nd stay safe my beloved readers…

  • Rani

   September 9, 2020 at 2:12 pm

   Yes….. It’s k a… No need to say swry…. Will understand….. As U wish dear

 36. Rani

  September 10, 2020 at 8:52 am

  @apiphany alhugandu Lynn cmmnt baiga link eh… About vevu in raa atoll.. Ekm hipeh Nuveyyy e cmmnt fonuvaafa heneh

 37. Anonymous

  September 10, 2020 at 9:06 pm

  Alhey Euphoria adhives up nuve mihaaru kn duvaheh

  • Anonymous

   September 11, 2020 at 7:06 pm

   Kurevey varu kan kan kohbea….

  • meeheh

   September 11, 2020 at 11:48 pm

   haadha bas vx huthurey dhww..thivaru vannaa stoy nukima veenu

  • ⚽L#[email protected]

   September 12, 2020 at 12:32 am

   Dhw meeheh😂😂😂😂moya vefa hunna anphonymous eh.. Ma hithah araa Keeve baaey japhaanu mahaa neenanee adhi vx

 38. Anonymous

  September 12, 2020 at 9:38 am

  Alhey mihaaru up kuran buni duvas ves gohssi ehnnu kn iraku tha next part…… ummeedhu kuran avahah story up kuraane kamah

  • ⚽L#[email protected]

   September 12, 2020 at 11:08 am

   Kehtherikamakee kohcheh kan dhas kohbala.. Kankamuga kehtheri vaan vx jeheyne.. Kehtheri nuvevenyaa dhey japhaanu mahaa innan

 39. 🖤

  September 13, 2020 at 10:00 pm

  W T F

 40. Nuhyy

  September 15, 2020 at 4:06 pm

  Kobaaa next part???

  • Rani

   September 20, 2020 at 5:31 pm

   2 parts up kohlaifymo….. Dhen vv avahah kiyaalan libeyne a Euphoria buny…

Comments are closed.