ފަނާ 7

- by - 0- April 27, 2015

ދެން ކުރިމަތިން ސިފަވި ސޫރައިން އަނބުރާނުގަތީ ކިރިޔާއެވެ. އަފްޒަލް ހުރީ އަހަރެންގައިގަ ޖެހަެ ނުޖެހޭ ހިސާބުގައެވެ. އޭނަގެ އަތް އަހަރެންނާ ދިމާލަށް އުފުލާލިއެވެ. އަހަރެނަށް ހަޅޭލަވައިގަނެވުމުގެ ކުރިން އަފްޒަލް އޭނަގެ އަތުން އަހަރެންގެ އަގަމަތީ އަތްއަޅާ ލުމަށް ފަހު އަނެއް އަތުން އިސާރާތް ކުރީ ތަޅުން މައްޗާއި ދިމާލަށެވެ. އެދިމާއަށް އަހަރެން ބަލާލިއިރު އަޒާލްބެ ވެއްޓިފައި އޮތެވެ. ކައިރީގައި ކުޑަކޮށް ލޭގެ އަސަރުވެސް ފެންނަށް ހުއްޓެވެ. އަހަރެން ހައިރާންވެ ހުރެ އަފްޒަލްއާ ދިމާއަށް އެނބުރެމުން ކިހިނެތްވީހޭ އަހާލަމުން ބަލާލިއިރު ކައިރީ ހުރި ސޯފާ މަތީ އޮތްބިއްލޫރި ވާސްފެނި ވެގެން އުޅޭގޮތް ސާފްވާން އުދަގޫވިއެވެ. އަފްޒަލް އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ބޭރަށް ނުކުނަށް ހިގައިގަތެވެ. އަހަރެން މަޑުމަޑުން ހުރީ ވާނުވާ ނޭގިފައެވެ. “މާހީ ސޮރީ އަސްލުމަށައް އޮޅުނީ މަށައް މިއަދު މާހީ މަންމަމެން ދަތުރު ދާންގޮސްހުއްޓަ ދިމާވި އަޒާލް ސާރވެސް ހުރި އަހަރެންހީކުރީ ސާރވެސް ދަތުރުދިއަކަމަށް، ދެންމެ މިމަގުން ދަނިކޮށް މާހީ އެކަނި އުޅޭނޭ ހިތާ ވަދެލީ ގޭ ނުދިލާ ހުރީމަ ނެތްކަމަށް ހީކޮށް ދާން އުޅެނިކޮށް ފެނުނުމަންޒަރުން މަށައް ނޭގުންވީނުވީއެއް މަށައްފެނުނީ މާހީ ސޯފާގަ އޮތްވަ ފިރިހެނަކު މާހީ ކައިރީ ގުދުވެ އޮތްވަ ކުރިކަމެއް ނޭގުނަސް އެމީހެއްގެ ބޭނުން ހިތަށް އެރުމުން ބަލަން ނުހުރެ އައިސް ޓީވިމަތީއިން ވަސް ނަގާ ބޮލުގަ ޖެހީ، މަ މިތަން ދިއްލާފަ ބަލާލިއިރު އަޒާލްސާރ އަސްލު މަހީކުރީ މާހީއާބެހެން މީހަކު ވަދެ އުޅުނީކމަަން އަޒާލްސާރ ކަން އެގުނީމަ ވަރަށް ގިލްޓީވި، އޯ ގޯޑް،،، މާހީ ހިނގާހަވަހަށް އަޒާލް ސާރ ނަގަން” އަފްޒަލުގެ ޖުމްލަތަކުން އަހަރެންގެ ކަރުނަތައް ބަނޑުވަމުން ދިއައިރު އަފްޒަލާއި މެދު ކުރެވުނު ކުށްހީއަށް އަމިއްލަ ނަފްސް ކުށްވެރި ކުރެވުނެވެ. ނޭގުނަސް އަފްޒަލް މިއަދު އަހަރެން ސަލާމަތް ކޮށްދީފިއެވެ. އަހަނަށް ލިބިގެންދާނެ އަނިޔާތަކަކުން ރައްކާތެރި ކޮށްދީފިއެވެ. ސުކުރުވެރި ނަޒަރަކުން އަފްޒަލްއާއި ދިމާލަށް ބަލާލަމުން ހިނިތުންވެލާ ކަރުނަ ފޮހެލީމެވެ. އެޭރު އަފްޒަލު އެތެރަށް ވަންނަނީއެވެ. ފަހަތުން އަހަރެންވެސް ހިގައިގަތީމެވެ. ސިޓިންރޫމްގަ ވެއްޓިފަ އޮތް އަޒާލްބެ އުދަނގުލުން ތެދުވަނިކޮށް ފެނުނެވެ. ނިއްކުރިމަތީ ފުދޭވަރަކަށް ފަޅައިގެން ގޮސްހުރިތަނުން ލޭތަށް އަންނަތަން ފެނި ހަމަގައިމުވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގަ ހަމަޖެހުމުގެ އޮއިވަރެއް ހިގާލިއެވެ. އަފްޒަލް ގޮސް އަޒާލްބެ ކައިރީ ކަންވީގޮތް ކިޔާ މާފަށް އެދެމުން މަރުކަޒަށް ބޭސް އަޅަން ދާން ބުނެލިއެވެ. އަޒާލްވެސް މަކަރުވެރިކަމާއުކު ދެރަވެފަހުރި ކަމަށް ހަދާ އަފްޒަލަށް މާފްކޮށްފީމޭ ބުނެ ބޭސް އަޅަންދާން އެއްބަސްވެ ހިގައިގަތެވެ. އަޒާލްބެ ވިހަގަދަ ނަޒަރަކުން އަހަންނާދިމައަށް ބަލާލާ އަންނަ ވާއިރަށް ކާންހަދާދޭށޭ ބުނެލިއެވެ. އަފްޒަލޮކައިރީ މަޑުކުރަން ބުނެ ކޮޓަރި ދިމާލަށް ދިއުމުން އަހަރެން އަފްޒަލްއަށް ގޮވާލާފައި ސުކުރުއާދާކުރުމުން އަފްޒަލް ހައިރާންވެެ ކޮންކަމާކާހޭ ބުނުމުން ތެޅިގަނެވުނެވެ. މިގޭތެރޭން އަހަންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާތަކެއް އަފްޒަލައަކަށް ނަެގެއިރު ސަލާމަތް ކޮށްދިނީތީއޭ ބުނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ. ބަދަލުގައި އަހަރެން ބުނެލީ އަހަރެން ހީކުރިފަދަ ނުބާމީހަކަށް އަފްޒަލުން ނުވުމުންކަމަށެވެ. އަހަރެން އެހެން ބުނުމުން އަފްޒަލް ހީލާފައި އަހަރެންގެ ނޭފަތުގައި ހިފާލަމުން ބުނީ ކުރީ ދުވަހުން އަތިރިމަތީ ދިމާކުރުމުންދޯއެވެ.އެކަމާ ސޮރީއޭ ބުނެލަމުން މާހީ ތި ވަރަށް ބަސްއަހަ ކުއްޖެއްނޫންހޭ އެކަކުވެސް މަހީއާއި ދިމާ ނުކުރާނެ ބުނެ އަހަރެން ހިތްހަމަޖައްސާލަދިނެވެ. އޭރު ކޮޓަރި ދޮރު މަތީ ހުރި އަޒާލްބެއަށް އަހަރެމެންގެ ވާހަކަތައް އިވުނުކަން އެގިއަހަރެން އިތުރަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ބަދިގެއާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހީމެވެ. އަފްޒަލް އަޒާލްބެ ގޮވައިގެން ނިކުމެދިއުމުން އަހަރެން ވިސްނާލީމެވެ. އަޒާލްބެ އަށް އެތަށް މީހުންނެ ގަދަރު ކުރާކަމާއި އަޒާލްބެ އަކީ ރަގަޅު ޓީޗަރެއް ގޮތުގަ ރަށުގެ މީހުން ބަލައިގެންފާވިއިރު އަހަރެން ފަދަ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ހަޔަތާ ކުޅެލާ އަހަރެންގެ ހަޔަތް ބަރުބާދުކޮށް ފަނާކުރަމުން އެދަނީ ކޮންކަހަލަ ނުބައި މީހެއްގޮތުގަ ހެއްޔެވެ… އަޒާލްބެގެ އަސްލު ސޫރަ ފެންނަ ދުވަހަކުން އަޒާލްބެ އަށް ވާނެގޮތަކާމެދު ވެސް އެއްޗެއް ހިތަށް ނާރަނީބައެވެ. ކުރާނެކަމެއް ނެތެވެ. އެކަކަށް ވެސް ދެވަނަ މީހެއްގެ ހަގީގަތެއް ނޭގެނެއެވެ. މައުސޫމް މޫނުތަކެއްގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވަނީ ކެހިވެރި މަކަރުވެރި ހިތްތަކެކެވެ.

މުޅި އެދުވަސް ފާއިތުވެގެން ދިއައީ އަމާން ކަމާއެކުއެވެ. ރަގަޅަށް ނިދާލަ ތެދުވިއިރު އަށެއް ޖަހަނީއެވެ. އަޒާލްބެގެ ފަރާތުން ގޯނާއެއް ނުލިބި ދިއުމުން ހިތްހަމަޖެހުނެވެ. ބޭރަށް ނުކުމިއިރު ކޮޓަރީގަ އަޒާލްބެ އުޅޭކަން އެނގި ހައިރާންވިއެވެ. ސުކޫލަށް ވެސް ނުގޮސްގޭގަ ހުރުމުން އަހަރެން ނުތަނަވަސްވިއެވެ. މަޑުމަޑުން ގޮސް ފަރުދާ ކަހާލެވިފައިވާ ކުޑަދޮރުން އެތެރެ ބަލާލީއިރުން ނިދާފައި އޮތްއަޒަލްބެ ފެނުނެވެ. އެންމެ ވަގުތެއްވެސް ބޭކާރުނުކޮށް އަވަހަށް ސައިހާދާލައިގެން ސައިބޯން ނިއްމާލައިގެން އަހަރެން ބޭރަށް ނުކުމެލީ މެވެ. އޭރު ގެ ކައިރީ ހުރި ޖޯއްޔެއްގައި އޮތް ހާނިމްބެގެ އަންހެނުން ފެނުމުން އަވަހަށް ގެއަށް ވަންނަށް ދިމާކުރީ މަންމަގެ ކަންފަތާހަމައަށް އަހަރެން ބޭރަށް ނުކުމެއުޅުނު ހަބަރު ފޯރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންއޮތުމުނެވެ. އެހެނަސް ޖީލާތައަށް އަހަރެން ފެނުމުން ގޮވާލުމުން ހުއްޓެން މަޖުބޫރު ވިއެވެ. ޖީލާއްތަ ސުވާލުކުރި އަޒާލްބެ ދަތުރުނުދޭހޭ ކިޔާފައެވެ. އަހަރެން ބޯޖަހަލުމުން ޖީލައްތަ ބުނިއެއްޗަކުން ސިހުނެވެ. މަންމަގެ ހަށިގަނޑުގެ އެއްބައި ފަދަ އަޒާލްބެ ނުލާ ދަތުރު ދާން އެ ނިންމީ ކިހިނެއްވެގެންބާއޭ ޖީލައްތަ ސުވާލު އުފައްދައި އަހަނާއި ދިމާލަށް ބަލާލި ގޮތުން އަހަންނަށް ހީވި ވައްކަމެއް އަހަރެން ކުރަނިކޮށް މީހަކަށް ފެނިގެން ބަލާލީ ފަދައަކުންނެވެ.އެހެނަސް ޖީލައްތަ އެވާހަކަ ނުދައްކަ އަހަރެން ގަތު ސައިބޯފިންހޭ އަހަލުމުން ހިނިތުންވެލަމުން އާއެކޭބުނެ އެތެރެއަށް ވަދެ ދޮރު ޖަހަލީމެވެ.

ކޮޓަރިގައި އޮށޯވެލައިގެން އޮތީ ބޭރަށް ނުނުކުންނަށް ނިންމައިގެންނެވެ. އެހެންއޮތްވައި ދޮރު ތަޅުގައި މީހަކު ހިފަލިހެން ހިވުމާއެކު ތެދުވެ ހުރެވުނީ ކޮޅަށެވެ، ކުޑަވަގުތު ކޮޅަކަށް ލިބުންހަމަޖެހުންވެސް ފިލާ ހިގައްޖެވެ. ހަދާނެ ގޮތެއް ނުވިސްނިފައި ހުއްޓާ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި އަޒާލްބެ ވަންއިރު ހުރިގޮތްފެނި އަގަމަތީ އަތްއަޅާލެވުނެވެ. ހުސްގަޔާހުރެ ގެންއައިސްް އަހަރެންގެ ގަޔާ ދިމާއަށް އެ ސިންގާ ޖެހިގަތެވެ. ބިރުންވެސް އަހަރެންނަށ ްފަހަތަ ޖެހެވޭގޮތެއް ނުވިއެވެ. އެއްެ އަތުން އަހަރެންގެ ގައިގާ ހިފައިގަނެފައި އަނެއް އަތުން އަހަރެންގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފާ ބާރުކޮށްލިއެވެ، ރުޅިއައިސް ތުރުތުރުއަޅަމުން ދިއަ އިރު ކިޔޭ ނުކިޔޭ އެއްޗެއްވެސް އޭނައަށް ނޭގުއެވެ. ވެގެން އުޅޭގޮތުގެ ސަބަބަކަށް ވީ އަފްޒަލް މިގެއަށް ވަނުމާއި އަހަރެން ގައިގަ އަތްލުމުންކަން އެގުނީ އެދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަތަކުންނެވެ. އަހަރެންނަ އިހްސާސުވަމުން ދިއަތަދާއެކު ވެސް އަހަރެން މަސައްކަތްކުރީ ސަލާމަތް ވެވޭތޯއެވެ. އެހެނަސް އެބަރުގަދަ ވަކިތަކުން އަހަރެންގެ ނިކަމެތި ހަށިގަނޑު ސަލާމަތެއް ނުވިއެވެ. އާޒާލްބެގެ ގައިދަށުގައި އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު ގައިދުވީއެވެ. އެތަށް އިރެއް ވީއިރުވެސް އެ ސިންގާގެ ހައިހޫނުކަން ނުފިލިއެވެ. އަހަރެންނަށް ވާނުވާ ނެގޭ ހިސާބަށް އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުން ބާރު ހުސްވެގެން ދިއައިރު ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވަފައި އެތެރެއަށް ވަން މަންމަ ފެންނަފެށިއެވެ. މަންމަ އަޒަލްއޭ ކިޔާ ހަޅޭލަވައިގަތް އަޑަށް ސިހިފައި އަހަރެންގެ ގައިމަތީ އޮތް ސިންގާ އެއްފަދަ އަޒާލް ތެދުވެ ބަލާލިއިރު މަންމަ ހީވަނީ އަޒާލްބެ ކާލަފާނެހެންނެވެ. އަހަރެން ފާރުކައިރިއަށް ތިރިވިގޮތަށް އިށީދެއިނީ ގަބުވެފައެވެ. އަޒާލްބެ އައި ދިމަލަށް މަންމަ ލަވަމުންދިއަ ހަޅޭކުގެ އެއްވެސް އަޑެއް އަހަރެންނަށް އިވޭވަރަށްވުރެ ހާލުބޮޑެވެ. ފެންނު މަންޒަރުތައްވެސް ދިއައީ ފުސްވަމުންނެވެ. މަންމަ އައިސް އަޒާލްބެ ހަށިގަނޑުގައި ތަޅައިގަތެވެ. އަޒާލްބެ ގަދަކަމުން މަންމަ އަތުގައި ހިފައިގެން ބޭރަށް ނުކުމެގެން ދިއައެވެ. އަހަރެން ނަށް ހިރިލާވެސް ނޭގި ބިންމަތީ އޮށޯވެވުނެވެ.

އެގޮރުގައި އެތަށް އިރެވީއިރުވެސް އަހަރެން އޮތީ ތެދުވާނެހިއްވަރެއް ނުލިބިގެންނެވެ. އެހެނަސްަު ނިދީގެ ތެރެއަށް ގެބިގެން ދާންފެށުމުން ތަޅުންމަތީ ދެމެމުން ކަހަލަގޮތަކަށް އަހަރެން ފާހަނާ ދިމަލަށް ދާންފެށީމެވެ. ގަޑިއެއްހާއިރުވަދެއް މާގަނޑު ދޫކޮށްލަގެން އޭގެ ދަށުގައި އިށީދެލީމެވެ.ވަގުތުދިއަ ގޮތްނޭގި އަހަރެން ފާހާނައިން ނުކުމިއިރު ނުވައެއްޖަހަފިއެވެ. އަހަރެން ބެލީ އަވަހަށް އޮށޯވެލާ ނިދާލެވޭތޯއެވެ. އޭރުން ވެސް ހަށިގަނޑަށް ލުއެއް ލިބިދަނެތީއެވެ.

މިގޮތުގައި ލިބެންމުން ދިއަ އަނިޔާތަކާއެކު އަހަރެންނަށް ފަނަރަ އަހަރު ފުރުނު އިރު އަޒާލްބެ އާއި މަންމަ ކައިވެނިކޮށް އަހަރެންގެ ދޮންބައްޕަގެ މަގާމަށް އަޒާލްބެ އައިސްފިއެވެ.އެހެނަސް އަޒާލުބެގެ ގޯނާތައް ހުއްޓުމަކަށް ނައިއިރު މަންމަ ރާވަމުންދިއަ ނުބައި ރޭވުން އެއްވެސް މީހަކަށް ވިސްނައެއް ނުލެވުނެވެ……………………………….ނުނިމޭ

0

I-RaM

nyyra.esfiya

You may also like...

24 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. V Salhi kuras ok thihaa avaha up koh dheythee. Thanks for nyc story keep it up. Waiting to nxt

  ⚠Report!
 2. Mum amillayakah nun tha Azalbe ah Maahy dhiny furathama ves beynun gotheh hadhan. Dhen mihaaru kon kamakaa rulhi annaakah. V nice story. Keep it up.

  ⚠Report!
 3. Wow… so grt… v nice… kyve thr mihaaru e ulheny mamma ehn… khme hen mihaaru nujehe dhw mamma axaalbe dhoo khlakah… bt bunan othy kh dhuwahakuh thw ey maahy ah ufaleh libeyny… heyo nuwane e fakyrah ehn hadhakah… bt plxxxxx aneh prt awahah upload kh… keep it up… adi vx v salhi mi stry….

  ⚠Report!
 4. Aslu mihaaru aniyaathah maa Gina wany dhw…Maaahy ah vx rangalhu gotheh warn wejjeynu mihaaru…

  ⚠Report!
 5. mi baives kiyan feshy change ey annaane kammah ekam nei dhw mihaaru kiyaa hiyyves kendeny alhe plzzzz thankoley reethi koh bala next part ekahla change annaane kamah ummydh kuran……………waiting 4 next part….

  ⚠Report!
 6. Mahyge mom ai azaalbe ah maahy vehjeynu ladehdhey dhooni kehkohlaa dhoonige dhuvas ves annane. V loabi sad sstory eh.i m with u maahy

  ⚠Report!
 7. Reethi. Bt maa kuree. Mihaaru vejjey nun maahy ah vx rangalhu gotheh vaan.. abadhu azaal mennah tha kanthah vanyy..

  ⚠Report!
 8. Damn it..
  I RaM dhn maahy ah nuhadhabala thihen.. maahyge hayaathah loabiveriyaku annaany kondhuvahakuntha..
  ekuhjaa salaamai kohdheyn vehjehnu mihaaru..
  Haadha dheraeyy..

  ⚠Report!
 9. THANKS ALL FOR THE COMMENTS…. MAAHY GE HAYAATHAH VES CHANGE ANNAANE EKAMU ADHI KURIAH DHANEE MAAHYGE HAYAATHUGE ADHIRI DHUVASTHAH ALIMAGEH HOADHAH MAAHY VES MASAKAI KURAANE ,ADHI KONMEVES DHUVAHAKUN KAAMIYAB LIBEYNE MAAHY AH VES 🙂

  ⚠Report!
 10. FINI BEYNUN VANY KONKAHALA CHANGE EH THA RAM AH IDEA DHYBA, MEE MI DHIVEHI MUJUTHAMAUGA HINGAMUDHAA CHILD ABUSING GE KANTHAH THAKAAI GULHEYGOTHUN LIYEFA VAA STORY EH , BODAH MI STORYGA GENESDHEVIFAI VAANEE EKIEKI GOTHUN EKAHALA KUDHINAH LIBEY ANIYAATHAH.

  ⚠Report!
 11. warah reethhi mi waahaka.. keep it up.. miadu hithah eree hama kiyaalaaniyye wow… now i am u r fan i-ram.. so nice

  ⚠Report!
 12. GRLS MENNAKY VES KEREY BAEYKAN ANGAALADHINUN N DHEENUGE BAI BODUKOHLAN AEE ALLAH GE BAARUFULUN VVV GINA KANTHAH CHANGE VAANE MAAHY GE VISNUN BADHALVE… ….FURATHAMA DHETHIN PARTUNVES ENGIFA DHW HUNNAANY KIYUN THERINNA MAHY AH ANIYAA LIBEYVARU DHEN BODAH LOVE GE BAI NETHYMA DHWWW HEEKURAN DHEN PART VVV NICE VAANE KAMAH ADHI ME GE COMMENT GABOOL KURI KAMAH…GUD LUCK..

  ⚠Report!
 13. afzal aky kaakutha? varah reethi vaahaka eh .dhen anna bayah inthizaaru mikurany ummydhu kuran thankolheh dhigu kon adhi avahah up kuraane kamah!!!!! good luck 🙂

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.