ވައި ބާރު އަވިގަދަ  ދުވަހެކެވެ. ކުޑަ ދެކުދިން  ކުޑަ ދަޑެއްގައި ކުޅެމުން ދިޔައެވެ. އަންހެން ކުއްޖާ ރަށުން ދާން އުޅޭތީ ދެކުދިން ދެ ކަރުގަ އަޅައި ފަތް ބަދަލު ކުރަމުން ދެކުދިން ވައުދުވީ ބޮޑުވީމަ ދިމާވަންދެން  އެކަކު އަނެކަކަށް މަޑުކުރުމަށެވެ.

އެލާމުގެ އަޑަށް ހޭއެރި އަރީން އަވަހަށް ތެދުވެ ސްކޫލަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން ގޭގަ އުޅޭ އެންމެނަށް ހެދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރު ކުރި އެވެ. ކާއެއްޗެސް ގޮސް މޭޒުމަތީ ބަހައްޓަމުން އެންމެންނަށް ގޮވާލާ މީން ސްކޫލަށް ދާން ހިނގާގަތެވެ. އަރީން ގެ އާއިލާގައި އަރީން ފިޔަވާ ކައްކަން އެނގޭ އެކަކު ވެސް ނުހުރެއެވެ. އުމުރުން އެންމެ 13 އަހަރުގައި އަރީގެ މަންމަ ދުނިޔެ ނިޔާވިއެވެ. އަރީން ކުޑައިރުއްސުރެ ބޭނުން ވަނީ ބޮނޑު ރެސްރޯރެންޓެއް ހުޅުވާށެވެ. އެހިޔާލު އާ އެކު އޭނާ ކުޑައިރު ވައުދުވީ ކުއްޖާ ވެސް ދެކެން ބޭނުމެވެ. މިހާރު މިވަނީ 14 އަހަރެވެ. އަރީން އެކުއްޖާގެ ނަމެއް ހަދާނެއް ނުވެއެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު ހުވަފެނުން  ފެނުނުކަމުގައިވިއަސް މޫނު އެހާސާފެއް ނޫނެވެ. ކުޑައިރު ގެ ހިޔާލު ތަކުގައީ ހުރެ އަރީން ކަރުގައި އަޅާފައި ވާ ފަތް ނަގާގެން ފަތް އިގިނލީގެ ކޮޅުގައި އަބުރަމުން ދިޔައެވެ. ކުޑައިރު ގެ ފުން ހިޔާލުގައި ހުރެ ސްކޫލުގެ ގޭޓުން ވަދެގެން ދަނިކޮށް ފަހަތުން ދުވެ އާއި އަންހެން ކުއްޖާ އަރީން ގެ ގައިގައި ޖެހި އަރީން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓި އަތުގައި އޮތް ފަތް އަރައިގެން ދިޔައެވެ. “އޭ! ސޮރީ އިނގޭ ލަސްވެގެން މި އުޅެނީ” އަންހން ކުކުއްޖާ އެހެން ބުނަމުން ދުވެ ހިގައްޖެއެވެ. އަރީން ވެސް ގަޑިޖެހުމުގެ ކުރިން ކްލާހައް ދާން ވެގެން ދުއްވާގަތެވެ. ކްލާހައް ވަތް ގަޑީގައި އެކުވެރިޔާ ޝުޖާއު އަރީން ގެ އަތަށް ވީގޮތް އެހިއެވެ. “އަރީން ކިހިނެއްތަވީ އަތަށް ؟ އަތުން ލޭ އެއް ނޫން ތި އަންނަނީ؟ އާދެބާ މަލަން ކޮޅެއް އަޅާލަން..” ސާރާ އަރީން ފެނުމާއެކު އަހާލިއެވެ. ” މާބޮޑު ކަމެއް ނުވޭ.. އެހެން ދިޔަކުޖަކުއައިސް ގާގަ ޖެހިފަ ދިޔައީ..” އަރީން ހެވިލާފަ ބުނެލި އެވެ. “އެކަމް- އާން މިހާރު ވާހަކަ ދައްކާ ނިމުނީ ހުރިހާ ކުދިން އެކުއްޖެގެ ގޮނޑީގައި އިށީންދޭ.. އާކުއްޖެއް މިއަދު އެބަ ހުރި.. “ސާރާގެ ވާހަކަ މެދުކެޑުނީ ކްލާސް ޓީޗަރު އައިސް ވާހަކަ ދެއްކީމައެވެ.” އަވަހަށް އައިސް ހުރިހާ ކުދިން ގާތު ތިއީކޮން ކުއްޖެކަން ބުނެދީ” ޓީޗަރުބުނެވިއެވެ. ކްލާސް ތެރެއަށް ވަދެގެން އައި އަންހެންކުއްޖާ ފެނިފައި ހުރިހާ ކުދިން އޭނާގެ ރީތި ވާހަކަ ދައިކަން ފެށިއެވެ. ދިގު އިސްކޮޅަކާ، ކަޅުކުލައިގެ ފަން ދިގު އިސްތަށިގަނޑު މައްޗަށް ނަގާ އައްސާފަ، ބޮނޑު ދެ ކަޅުކުލައިގެ ދެލޮލާ ދިގު ކަޅު ކަން ގަދަ އެސްފިޔަ އަކާއި ރީތި ހަށިގަޑެކެވެ. “ހައި.. އަހަރެން އަކީ މާހީ އަހްމެދް… އަހަރެން ލޮންޑޮން އަށް ބަދަލުވީ ކުޑައިރު މަންމަ އަށް އެރަށުން ވަޒީފާއެއް ލިބިގެން.. އެކަމަކު އަހަރެން ގޭގަ ވާހަކަ ދައްކަނީ މި ބަހުން ސޯ ޑޯން ހެޒިޓޭޓް ރު ޓާލްކް ރު މީ..” މާހީ އަމިއްލަ ނަފްސު ތައާރަފު ކޮއްލިއެވެ. ހަމަ އެހިނދު މާހީ އާއި އަރީން ހަތަރުކަޅި ބައްދަލު ވިއެވެ. “އާ.. އާ.. އާ.. އާ.. އާ..” ދެކުދިން އެއް ފަހަރާ މަރުގެ ބުޑުން ހަޅޭ ލަވާގަތެވެ. “އޭ އެއްކަލަ ކުއްޖާ މީ! މިއަދު ގޭޓުން ދިޔައީ މާގާގަ ބެހި މާ އަނގަ ގާތަށް ވައްޓާލާފަ.. “އަރީ ކްލާސް ކުރިމައްޗަށް ގޮސް ބުނެލި އެވެ.” ސޮރީ އޭ ބުނީމެއް ނޫން! ކޮން ހާ ވައްތަރެއް ތިޖައްސަނީ.. މާހީ ކަޅި އަޅާލަމުން ބުނެލި އެވެ.” އޭ ރަމާމަކުނެއް ހެން އުޅޭ އަންހެނާ!! ސޮރީ އޭ- އޭ ކީކޭ” އަރީ ކިއެއްޗަކުން މާހީ ރުޅި އައި ވަރުން އަރީން ގެ ބަނޑުގައި ކޮޅުފައިން ޖަހާ އަރުވާލިއެވެ.” ހަމަ މިހާރު ދެކުދިން ވެސް ހުއްޓާލާ! އަރީން މާހީ އަށް ސްކޫލް ތެރޭ ދައްކާ ހަދާތީ.. އަދި ކްލާސް ސާފް ކުރުން ވެސް ތި ދެ ކުދިންނަށް އޮންނާނީ.. “ޓީޗަރު ކްލާސް ފަށަމުން ބުނެލި އެވެ. ކްލާސް މެދު ތެރެއިން އަރީންނަށް  އަރީން ގެ ފަތް ނެއްކަން އެގނުނެވެ. “އޭ އަހަރެން ގެ ފަތް ކޮބާ؟”އަރީން ވައި އަޑުން މާހީ ގާތު ބުނެލި އެވެ.” މަށަށް ތަ އޭގެނީ؟”މާހީ މޫނު އަބުރަމުން ބަލާލި އެވެ. ކްލާސް ނިމުނު ތަނާ އަރީން ޝުޖާއު ގާތު އެ ފަތް ހުވަން އެހީވުމަށް ބުނެލި އެވެ. “ޝޫ އޭ ގެއަށް ތި ދާއިރު މަގޭ އެއްކަލަ ފަށު ފެނޭތޯ ބަލާ ދީބާ! ” އަރީން ކަންބޮޑު ވެފައި ހުރެ އަހާލިއެވެ. “އާން އޯކޭ ބުރޯ.. އަދިވެސް އެ ފަތް ދިން ކުއްޖާގެ އިން ތި ޒާތުގައި ތަ؟ ބުރޯ ދެން އެ ކުއްޖަކު ދޫކޮއްލަން ވީއެއް ނޫން؟” ޝުޖާއުއަރީން ގާތު ބުންޏެވެ. ” ކިހިނެތަށް އެނގޭނީ އޭނާ މަ ނުފެނިގެން އުޅޭނެ ކަމެއް؟ އެހެން ނޫނަސް އަހަރެން އޭނާއާކުރި ވައުދެއް އެއީ..” އަރީން ހެވިފާ ހުރެ ބުނެލި އެވެ.” އޭ އަނގަ ނުތަޅާ އާދޭ އަވަހަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމަން “މާހީ އާރީން އަށް ކަލޯ އަޅާލަމުން ބުނެލި އެވެ. ސްކޫލް ތެރޭ އެއްކޮ ދަކަމުން ދަނިކޮށް ސްކޫލް ގޭޓު ކާރީގައި ހުރި ގަހެއްގައި އޮތް ފަތް ފެނުނެވެ. އޭތި ނާގާބަލަން އިންދާ އަރީން މާހީ އަށް ބަލާލީ ހަމަ އެވަގުތު ގައެވެ.” ތީ މާ ގެއްލިގެން އުޅޭ ފަތް.. ކޮންތަނަކުން މީތި ފެނުނީ؟” އަރީން ހެވިލާފަ އަހާލިއެވެ. “އެހެރަ ގަހުން..” ފަށަތް ބަލަން ހުރި މާހީ ބުންޏެވެ. ” ތި ފަތް އެހާ ވެސް މުހިންމު ވީތަ؟” މާހީ ހިނިގަޑެއް ޖަހާލަމުން އަހާލިއެވެ. “އާން މީ އަހަރެން ކުޑައިރު ކުއްޖަކާ ކުރި ވައުދެއް… މިހާރު އެވަނީ 14 އަހަރު ދިމާވަންދެން މި ހުންނަނީ..” އަރީން ފަށުގައި ފިރުމާލަމުން ބުންޏެވެ.” އެއްޗީ ދެން ތީ ބޮނޑު ވަރެއް ނޫން ކުޑައިރު ލޯބި ވީ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ހުންނަން” މާހީ ހޭން ފެށިއެވެ.” އޭ ތީނަޔާބެހޭނެ ކަމެއް ނޫނެއްނޫން އެއީ.. “އަރީން ގާތަށް އައީ ރުޅި އެވެ.” އެކަމަކުވެސް އޭނާ ތިމާ މަތިން ހަދާނެއްވެސް ނުހުނާނެކަން ޔަގީން” މާހީ އަނެއްކާވެސް ހީގަތެވެ.” ހަދާން ނެތަސް އަހަރެން އެކުއްޖަކާ ދިމާވާންދެން މަޑުކުރާނަން” އަރީން ގެ އަޑުގާއި ވީ ސީރިއަސް ކަމުން މާހީ ހަރައިން ވިއެވެ. އަރީން އިސްތަށިގަނޑު މައްޗަށް ހިއްލާލި ގަޑީގައި މާހީ ދެލޯ ބޮނޑު ކޮއްގެން ބަލާލި އެވެ…

*******************************************

އެކުވެރި ކިޔުން ތެރިންނަށް… އުއްމީދުކުރަން އަހަރެންގެ ވާހަކަ ކަމުދާނެކަމަށް… މިއީ އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ…. މައްސަލައެއް އޮވެއްޖޭޔާ ބުނުއްވުން އެ ދެން…ޝުކުރިޔާ…..

58

12 Comments

 1. Shaakko

  August 14, 2020 at 6:57 am

  Ehchis nuliyaane ehchehi liyaani…. Fashehge vaahaka tha nuni fathehge vaahaka tha ekiyani😁😊 fah viyya shaviyani skun innaani😇😇 dhen baeh thanthaa nan adhalu vefa ebahuri😊😊😊 adhi baeh basthah ves rangalhu kohlaa misaalakah hairaanah kanneynge eyni harain liyevifa dhen “bondu restaurant” nuliyaane “bodu restaurant” liyan vaani husnuuneh neennaane🙂 mikahala kanthah thah rangalhu kohleema hama varah varah reethi vaane🤗🤗🤗 mihaaru ves varah loabi♥️😍 umm mee alhugandah faahaga kurevunu kan kan😊 unmeedhukuran negative comment eh gothah nubalaane kamah😇 mifaahaga kuri kankan rangalhu kohlaafa dhen in part fonuvumuge kurin rangalhah check kohlahchey😊🤗💞❤️🥰🥰 alah liyaairu kuh hunnaane konme meeheh ge ves🙂 rangalhu kuran masaikai kohfiyya varah reethi vaahaka akah hedheyme😊😊😊♥️♥️💞💞❤️❤️

  • She Devs

   August 14, 2020 at 10:09 am

   Thank you 😊❤️

 2. Maany

  August 14, 2020 at 8:21 am

  V. baivaru sukun massala thakaa spelling mistake ves ebahuri but still the story is really nice. Waiting for the next 😘😊

 3. kokky

  August 14, 2020 at 3:27 pm

  vrh reethi story….ekam typing mistakes thah rangalhu kohllafiyya adhi maa reethi vaane…

 4. Anonymous

  August 14, 2020 at 3:39 pm

  Wow varah reethi first prt 😊😊😊😊 furathama vaahaka ah balaafa hama varah obi 😊😊😊 mistake eh ebain fah kiyaa iru ihnaanee shaviyani sukun faiyy kiyaa iru ihnaanee thanks sukun 😊😊😊 notice vma bunelee igey 😊😊 cover varah salhi ehn kiyaalaa hih v 😊😊♥️♥️ I think maahee kahneyge eii thi kuhjakee 🙂 😉 😊😊 curiously waiting for nxt !!!! Stay safe

  • 🦄 unicorn

   August 14, 2020 at 3:47 pm

   N first I thought areen is a girl eh kamah cover ga huri nanthakeh first nufeney 😂😂 faahaga vi baivaru mistakes … Dhevana mistake akah gaaga eh nukiyaane gaiga kiyaanee dhn there are many mistakes … Negetive Koh nunagahcheyyyy … Srry eii alhuga ge comment eh name nujahaa fonuvaalevunee

  • She Devs

   August 14, 2020 at 5:00 pm

   Thank you ❤️ hurihaa mistake thah ves rangalha kuraanan… And my name might be maahy😉❤️

  • She Devs

   August 14, 2020 at 5:02 pm

   Thank you ❤️ maybe my name might be maahy eh noon… 😂Neygene dhoa dhen

 5. Anonymous

  August 14, 2020 at 3:47 pm

  Vvv.reethi

  • She Devs

   August 14, 2020 at 5:01 pm

   Thank you ❤️ ❤️

 6. Shaima shaee

  August 17, 2020 at 10:02 am

  Vrrrr Reethi. Shaako bun kankanrangalhu kohleema hama habeyswaane. Lymorrrr 💕💕💕😘

  • She Devs

   August 17, 2020 at 10:06 am

   Thank you ❤️ next part in rangalhu kuraanan❤️

Comments are closed.