ކުރާތީއޭ އެއާދޭސްދެން ނުހުރެވޭނޭ ހަމަބުނެނުލާ
ކުރާޝަކުވާ އަކާހުރެވެސް ހުރެލެވޭހޭ ފިކުރުކޮށްލާ

މަޑުންހަމަ ހުރެ ލެވޭހޭދެން އެޖެއްސުންވެސް ކޮށެއްނުމެލާ
މަޑުންހުރެލަން މެއުނދަގޫވޭ މަ ރުޅިއަރުވައި ހަދައިއެނުލާ

އުފާކަމުގައި ވެފާވީތީ މިކަންކަންހަމަ ވިޔަސްވެސް ދެން
އުފާ ނޫނީ މަ ނުވެޔޭއަދު ދިޔަޔަކަސް އަދި މަ ރޮއްވައިލާ

މިހެންކަންހުރި ކަމަކުވެސްތީ ޖަވާހިރެކޭ މެ ލިބިފައިވާ
މިހެންމަނުދާ ނެކުރިއަށްދެން ސޮރީއޭހަމަ ކިޔައިއެނުލާ

ވަނީ ލޯތްބޭ ނިކަންނޫންކޮށް މަށައްވެސްހަމަ މިހާރް’ގެޓު’ވޭ
‘މަނީ’އެއްނުދި ނަކަސްވެސްހަމަ ހިމާޔަތްދެން ހަމައެކޮށްލާ

ނުކުރެވުނަކަސް މަށަށްއެންމެފު ރަތަމައަށް’ކޯ ލު’ނޫނި’މެސެޖުު’
ނުކުރެޔޭހަމަ ޝަކުވައެއްވެސް ގޮވާހާލުއެ އަހައިވެސްލާ

ނުލިޔެވުނުކަމު ގައިވިޔަސްއަބަ ދުހުރިހާވަގު ތަކު މަ ‘ލަވް’ވޭ
ނުލިޔެވޭނޭ މަރޮއްވާލިވަ ރުގެއަދަދުވެސް ހަމަގުނާލާ

ނުލެވުނަސްދެން މިވާގޮތްތައް މިއަންގާލަން ގުޅައިވެސްލާ

ނުލެވުނަސްހަމަ ހަޅޭކެއް’މިސް’ މިވާވަރުހަމަ ގޮވާވެސްލާ

އުފާ ވިހެދެން މިހާރުއަޅެމި ނިމުނުކުރުޅެން ހަމަ ކިޔާފާ
އުފާ ނުވިޔަސް މިއަށްދެން’ލަވް ރިއެކްޓެއް’ނަމަ ތިވެސްކޮށްލާ

11

4 Comments

 1. 💯💯💯

  August 16, 2020 at 3:17 pm

  Wow wow… Amazing.. Masha Allah💯💯😍😍❤️❤️😊😊😜😁😘

  • Ibna

   August 30, 2020 at 11:53 pm

   Thanks 😊❤️😍😘

 2. Story lover

  September 7, 2020 at 3:51 pm

  All the best for your lhen. 😙😙😙😊😊😊😊❤❤❤❤.

  • Ibna

   September 16, 2020 at 10:14 pm

   Thanks 🥰❤️❤️❤️

Comments are closed.