ހުދާއްކޮ 14

- by - 47- August 2, 2020

ސާމިހު ފާހަނަޔަށް ވަދެ މޫނު ދޮވެގެން ނުކުމެ އެތާ އޮތް ތުވާއްޔަކުން ފެން ފުހެލިއެވެ.އަދި ޓީޝާޓް ގަޔަށް މަހާލުމަށްފަހު މޫނުބަލާ ލޯގަނޑު ކުރި މައްޗަށް އަރައި އަތުން ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ރަނގަޅުކޮއްލިއެވެ.ކޮންމެފަދަ  ވަގުތެއްގައިވެސް ސާމިހުއަށް އަބަދުވެސް އިސްކަން ދެވެނީ އޭނަގެ އިސްތަށިގަނޑަށެވެ.ހިންހަމަޖެހެ ވަރަށް އިސްތަށިގަނޑު ރީތި ކުރެވުމުން ސާމިހު ބޭރަށް ނުކުންނަން ހިގައިގަތެވެ.

އާހް.އަޅޭ.އައިމްސޯޓަޔަޑް ދެން ނިމުނީ…ޔައިޝް ހުދާ ވަރަށް ބަލިވެއްޖެ…އާހް އާ………… ފުން ނޭވާތަކެއްލަމުން ހުދާ ޔައިޝްއަށް ބުނެލިއެވެ.އޭރު ހުދާ ހުރީ ދަލުންގޮސް ފެންވެރިފައެވެ.ނޫމުގައި ހުރި ލިޕްސްޓިކްވެސް ހުރީ ރޮގުތަކަކަށްފޭދިފައެވެ.ޔައިޝްގެ މޫނުވެސް ހުރި ހަމަ އެހެންނެވެ.ޔައިޝްވެސް ހުރީ ބަލިވެގެންގޮސް ހާންތިވެފައެވެ.

ހޫން.އަދިވެސް މީހުން މޫނުގައި ލިޕްސްޓިކާއި ޗިސްޓިކާއި ހާކަމުން ދުވާތި…..އަދި ދޭންމޭ މިއަށްވުރެން  ބޮޑުލަޑެއް މިހެން އުޅޭލާފަ…ބަލައިން ހުނާތި…. ޔައިޝް ހުދާ އާދިމާލަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލަމުން ބުންޏެވެ.

ކޮބާ؟އަދިވެސް އަހަންނެއްނު މިގޯސްވީ.ފޮނިވެގެން އައިސް އަހަރެންގެ ބޮލަށް ފެން ނޭޅިނަމަ މިހެން ނުވީހެއްނު..ހުދާވެސް ޔައިޝްއަކަށް ދުލެއް ނުކުރިއެވެ.

އަހަރެން ހުދާ ބޮލަށް ފެން އެޅިޔޭ ކިޔާފަ އައިސް އަހަރެން މިސް ޔުނިވާސްއަށް ހަދަން ޖެހޭތަ.ޔައިޝް ހުދާއަށް ރައްދު ދިނެވެ.

އައްދޭ ދެން އަހަރެން މިވީދެން ޔައިޝް އަހަރެން ބޮލަށް ފެން އެޅީމަވެސް އަޅާނުލާ ހުންނަންތަ.ނޯ.އައިއޭމް އަ ރިވެންޖް ޓޭކާރ.އެހެންވީމަ… ދެން ވެސް ވިސްނައިގެން އުޅޭތި.ހުދާ އަނެއްކާވެސް ޔައިޝްއާ ދިމާލަށް ބުނެލިއެވެ.

ހޫން ދެން އޯކޭ އޭ.ހަމަ އައިސް އަހަރެންގެ ކޮޓާރިއަށް ވަދެ ބަހައްޓާފަ.ސާފުކުރަންޝޭ ކިޔާފަ އަހަރެން އަމިއްލައަށް ސާފުވާވަރު ކޮއްފަ ވިއްޔާ ތި ހުރީ… ޔައިޝް މަޖާވެލާފައި ބުންޏެވެ.

“އާ.އެހެން ބުނީމައޭ މިހަދާންވީ.”ހުދާ ބުނެލިއެވެ.”ކޯއްޗެއް ހަދާންވީ”ޔައިޝް ހުދާ ކައިރިން އެހިއެވެ.

“އެއީ.އަނެއް.މީ””ސާބަސް ދަރިޔާ މީހަކު މަރާލާފަ އައިސް އެވާހަކަ ނުބުނެވިގެން އުޅޭހެން ހިވަނީ.އާ.އީ،އޫ.އޭ. ކިޔާފަ”ޔައިޝް ހުދާ އާއި ދިމާކޮއްލިއެވެ.

“ހޫން. އެއްކަލަ މިހާ ދޯ””ތި އެއްކަލަ މީހާ އެއީ ނެޗުރަލް އެއްޗެއްތަ. އަބަދު އެއްކަލަމީހާ ދޯ ކިޔާނެ.” “ހޫން. އެއްކަލަ. އާހް. އޯކޭ. އަސްލު ސުވާލެއް ކޮއްލަންވެގެން އެގަޑީގައި އެހާރުޅިއައިސްގެން ކޮޓަރިއަށް އައީ ކީއްވެގެންތަ؟އެންޑް ކީއްވެ އެހަރުޅިއައިސް ހުރީ؟އެންމެ ފަހުން ހުދާގެ ހިތުގައިވާ ސުވާލުތައް ޔައިޝްއާ ކޮއްލިއެވެ.އެވަގުތު ޔައިޝްގެ މޫނުގެ ކުލަވަރު ބަދަލުވެގެން ދިޔަތަން ހުދާއަށް ވަރަށް ރީތިކޮށްވެސް ފެނުނުނެވެ.

“އެއީ…… ހުދާ.ހުދާ ދުވަހަކުވެސް ޔައިޝް ދެކެ ރުޅިވާނަންތަ؟ދުވަހަކުވެސް ޔައިޝް ދޫކޮއް ދާނަންތަ؟”ޔައިޝް ހުދާ ގާތު އެހިއެވެ.

“އެ..އޭން.ކީކޭ؟ކީއްވެ ތިހެން ތިއެހީ ؟” ހުދާވެސް ޔައިޝް އާއި ކޮއްލީ ސުވާލެކެވެ.

“ޕްލީސް ދެން ބުނެބަ.ދުވަހަކުވެސް ޔައިޝް އާއި ޜުޅި ނުވާނަމޭ. އަބަދުވެސް ޔައިޝް އާއި އެކު ހުންނާނަމޭ. ޔައިޝް ދޫކޮއްފަ އެހެން މީހަކު ގާތައް ނުދާނަމޭ. “. ޔައިޝް އާދޭހުން ފުރިގެންވާ އަޑާކުން ހުދާއަށް ބުނެލިއެވެ.ހުދާ ހުރީ ހަދާނެ ނުހަދާނެ ގޮތެއް ނޭގިފައެވެ.ބުނާނީ ކީކޭކަންވެސް ނޭގިފައެވެ.ޔައިޝްއަށް ކޮންމެވެސް ގޮތެއްވާކަން ހުދާއަށް އެބަ ފާހަގަވެއެވެ.އެކަމަކުވެސް ނޭގިގެން އުޅޭ ކަމަކީ ޔައިޝް އެވިސްނަނީ ކޮންކަމަކާއި ކަމެވެ.

“ޔައިޝް..އަޅެ ބުނެލަބަ އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ވެގެން އުޅޭ ގޮތެއެއް؟ހޭވް ޔޫ އެވާ ގޯންތޫރޫ އެނީ ތިންގް.ޕޮލީސް ބުނެބަ ދެން… ޓްރަސްޓްމި.އައިވޯންޓް ސޭޓު އެނީ ވަން . އެންޑް އައި ޕްރޮމިސް އައިވިލް ލެޓް ޔޫ ގެޓް އައުޓް އޮފް ދިސް.ޕްލީސް ޝެއާރ ވިތްމީ.އޭރުން ހިތަތްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހިންހަމަޖެހުމެއް ލިބިދާނެ.ދެން ބުނެބަ.” ހުދާ  ޔައިޝް ކައިރިޔަށް ޖެހިލަމުން، ޔައިޝްގެ އަތުގައި ހިފާ ލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ހު..ހު…ހުދާ….. ފަހުން ހުދާ އަށް އެވާހަކަ ކިޔައި ދިނަސް އޯކޭތަ؟މިގަންޑީ… އެހާ ކޮންފޮޓޭބަލް އެއްނޫން.ތަންކޮޅެއް ހިއްފަސޭހަ ތަނެއްގައި މައިންޑް ފޮރެށް ކޮއްގެން ބޭނުނުން ވަނީ އެވާހަކަ ދައްކަން.ސޯ.އޭސްޔޫ ވިޝް.ހުދާ ބޭޏުން ވަންޔާ މިގަނޑީގައިވެސް ކިޔައި ދެވިދާން.”ޔައިޝް ހުދާއާ ކުރިޔަށް ވުރެންވެސް ކައިރިވެލލާފައި ބުނެލިއެވެ.އަދި މަޑުމަޑުން ހުދާގެ އަތަށް ފިތާލިއެވެ.

“އިޓްސް އޯކޭ.ޔައިޝްއަށް ކޮމްފޮޓޭބަލް ވަގުތެއްގައި ކިޔައި ދިނިމަ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށް.އައި ޑޯންޓް ވޯންޓް ޓު ސްޓްރެސް ޔޫ.ހަމަ ޔައިޝްއަށް ކޮންފޯޓޭބަލް ކޮންމެ ގަނޑީޔަކު ބުނީމަ ހުންނާނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް.އެންޑް ރިމެމްބާރ އައި ވިލް އޮލްވޭސް ބީދެޔާފޯ ޔޫ.ހުދާ ކަމެއްގައި ބިޒީކޮށް އުޅުނަސް ހެޔޮ ޖަސްޓް ޔައިޝް ބޭނުން އިރަކު ހަމަ ކިޔައި ދޭންވީ.އޯކޭ.ހުދާ ޔައިޝް އާއި ހަތަރު ކަޅި ހަމަ ކޮއްލައި ގެން ހުރެ ބުނެލިއެވެ.

“އޯކޭ.ތޭންކޮސް ބައިދަވޭ ފޯ އެވެރިތިންގް.ހިޔެއްވެސް ނުކުރަން ދުވަހަކުވެސް ހުދާ އަހަންނާއި ތިހާ ރިތިކޮއް ބަހެއްވެސް ކިޔާނެއެކޭ. ހަމަ އެހެންމެ ދެމީހުން މިހާ ގަތް ވާނެ އެކޭ ވެސް ދުވަހަކުވެސް ހިތަކަށް ނާރުވަން. ބަޓް ސީ ތިސް މެރިކަލް މިހާރު އަހަރެން މި އުޅެނި އަހަރެންގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ވާހަކަ ހުދާ އާއި ހިއްސާ ކުރަން…… “ޔައިޝް ހިނިތުން ވެލާފައި ބުނެލިއެވެ.” އަދި ބުނަން މި ވޭތުވެދިޔަ 3 ގަޑި އިރަކީ އަހަރެންގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ އުފާވެރި 3 ގަޑި އިރު މިހާތަނަށް އައި.ދުވަހަކުވެސް މި 3 ގަޑި އިރުމަތިން އަހަރެން ހަދާނެއް ނުނެތޭނެ.” ޔައިޝް ކުރިން ދެއްކި ވާހަކަ އަށް އިތިރު ކޮއްލިއެވެ. ހުދާ ވެސް އެވާހަކަޔަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ގޮތުން ދެލޯމަރާ ލުމަށްފަހު   ބޯ ޖަހާލިއެވެ. ޔައިޝްވެސް ހިނިތުން ވެލީ ހުދާއަށް އިތުބާރު ކުރަމޭ ބުނާ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.

*******

ލަވައެއް ކިޔަމުން ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން އައި ސާމިހުއަށް ފެނުނީ ދުވަހަކުވެސް އޭނަ ފެންނަން އުންމީދު ކޮއްގެން ހުރި މަންޒަރެއް ނޫނެވެ.ސާމިހުގެ ދެ ލޯ ވެސް ދެންމެ ދެންމެ ފުންމައުގެން ނުކުމެދާނެޔޭ ހިވާކަހަލަ އެވެ. ފެނުނު މަންޒަރުން ހުއްޓުން އަރާފައި ސާމިހު ހުރި އިރު އެ ދެލޮލުން އަލިފާން ކަނި ބުރަކަހަލަ އެވެ.

( ނުނިމޭ)

47

❤️baby shark❤️

Hi......😊 I am AMINATH AAYA IGBAL. (aayoo) ❤️WHO HIDES MILLION INSIDE AND THOUSANDS OUTSIDE. ❤️. GOING FORWARD TO SHARE ALMOST ALL EXPERIENCE OF MY LIFE❤️AS MUCH AS I CAN❤️ALWAYS LUV MY READERS❤️WILL ACCEPT EACH AND EVERY COMMENT OF U GUYS❤️BAD OR GOOD EITHER❤️LUV U ALL❤️ ❤️TC❤️STAY SAFE❤️ENJOY❤️

You may also like...

12 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Aayathuuu..story vv salhi..maasha allah.😍😍🤗🤗..lookin forward to the next part🤗😘..lyssm sis-il😜❤❤❤

 2. alhey… my cutie pie… ❤️❤️❤️❤️
  mi prt nikumeythw inthixaaruga hunnathaa dhuvaskolheh vehje…
  varah happy kiyaalan libuneema…
  ntw mi prt ves varah reethi dhooni gandoo…😘😘😘
  hama habeys 🥰🥰🥰🥰
  varah beautiful..💕💕
  nxt prt ge inthixaaruga..🥰🥰🥰
  stay home💕💕
  stay safe and sound 💕💕
  take care gey aayoo darlingggg..💕💕
  luv u big big koh darla..❤️❤️❤️
  saranghae cutie pie..❤️❤️💖💕💖😘😘

 3. Hiii ayooo👋👋👋👋👋👋
  Mi part ves vrh Sali just wow💯💯💯💯💯
  Hama amazing …. 💯💯👏👏👏👏👏👍👍
  Hudaa aa yaish aa vrh cute dhw tholeyiru😍😍😍😍😍 an I kinda guess what yaish is gona say😃😃😃😃😃😃
  Hehheh😅😅😅😅😅
  Aley saamih ah efenuny konmanzareh baa Hama ehaa ruli ana thanehtha 😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟
  Plxxx vrh avah aneh part up kohladheychey aayooo ….😥😥😥😥🥰🥰🥰🥰🥰
  Luv uuuu❤️❤️❤️
  Stay safe darl❤️❤️❤️😉😉

  1. thankx ril.
   yeah e dhemyhun varah cute dho.
   saamihu ah fenu manzareh ingeyny next part in .inthizaarukohlahvaa.
   lu2
   u 2 stay safe

 4. wow,it’s awsome.and maasha allah u have telent u can have a bright future in story writting if u continue like this.
  tc
  stay safe
  ly
  be happy

 5. nice mi part ves.
  proud of u sisty
  adhi brw akah neygey kaneyge aayoo ge story up vikan i will just tell him ok.
  luv u
  tc
  stay safe

 6. hei.pkg nethyma lasvy.wonder girl bunyey brw kairy but i forgot swry.
  but varah varah reethi mibaives.
  kokko hama molhy ey

Leave a Reply

Your email address will not be published.