* ނަމަވެސް އެލީންގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ ކުއްލިއަކަށް މީހަކު އޭނާގެ އަނގަމަތީގައި އަތް އަޅަމުން އެމީހާގެ ހަކަތައެކުލެވިފައިވާ ބާރުގަދަ އަތް އެލީންގެ އުނަގަނޑުގައި ވަށާލުމުންނެވެ. *

ގަދަ ހަދަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، އޭނާ ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި މީހާގެ ބާރުގަދަ އަތުތެރޭގައި އެލީންއަށް ގަދައެއް ނުދެއްކުނެވެ. އެ ޒުވާނާ އޭނާގެ އުނަގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރިގޮތުން ނަގަމުންދިޔަ ދިލަ ތަދުން އެލީންގެ ދެލޯ ފެންކަޅިވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް، ހިތްވަރުކޮށްލާފައި ދެލޯ މަރާލަމުން އޭނާގެ އަންނާރުކޮޅެއްފަދަ ހުދު ދަތްތަކުން ތުރުތުރު އަޅަމުންދިޔަ ތުންފަތުގައި ދަތްއަޅާލީ އާހެއްގެ އަޑު ބޭރުވާން އުޅުމުންނެވެ. އެ މީހާގެ އަތްދަށުން ސަލާމަތް ނުވެވޭނެކަން ޔަޤީންވުމުން ކުރެވެމުންދިޔައީ ބޭކާރު މަސައްކަތެއްކަން އެނގުމުން އެލީން މައިތިރިވިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ބުރަކަށި ފާރުގައި ޖެހިފައި މަތަވިއިރު ފާރާއި އެ ޒުވާނާއާއި ދޭތެރޭގައި އެލީން ފިތިގެންދިޔައެވެ.

ކަޅުކުލައިގެ ދެލޮލުން ރުޅިވެރިކަން ފެންނަމުން ދިޔައިރު މުނޫމަތިންވެސް ފެންނަމުންދިޔައި އެ އަސަރެވެ. ދިގު އިސްކޮޅަކާއި ބައިމަތިފުޅާ ހަށިގަނޑެކެވެ. ކަޅުކަންގަދަ ބުމަ ގޮށްގަހާލައިގެން ހުރިއިރު އެ ކަނޑެއްފަދަ ކަޅުކުލައިގެ ދެލޮލުގައިވީ އަނދިރިކަމާއި ރުޅިވެރިކަމެވެ. ކުރުކޮށް ކޮށާލެވިފައިވާ ވަރުގަދަ ފަން އިސްތަށިގަނޑުން ބައެއް އެދެލޮލަށް ނިވާ އަޅާލުމުން އިތުރަށް ރީތިކަމަށް ދެއްކިއެވެ.

“ތީ…ތީ ކާ..” ހިތްވަރުކޮށްފައި އެލީން ވައިއަޑުން ބުނަން އުޅުނެވެ. ނަމަވެސް އެ ޒުވާނާ އެލީންގެ ޖުމުލަ މެދުކަނޑާލިއެވެ.

“ޝްޝް..އަހަންނަކީ ކާކުކަންވެސް ނޭނގޭތަ؟ ” އެދެލޮލުގައިވި ރުޅިވެރިކަން ނުފިލިއްކަމަކު ބުމަ ހިއްލައިލަމުން އެ ޒުވާނާ ހަރުކަށިކަމާއެކު އަހާލިއެވެ. އެލީން ހަމައެކަނި ބޯޖަހާލަމުން އިސްޖަހާލިއެވެ.

“ޒެވިޔަން. އަހަރެން މިއީ ކާކުކަން ވަރަށް އަވަހަށް އެނގޭނެ. ” އެލީންގެ އަތުން ދޫކޮށްލަމުން ފަސްއެނބުރި އައިކޮޅަށް ހިނގައިގަންނަމުން އެ ޒުވާނާ ބުންޏެވެ.

ހުއްޓުންއަރާފައިހުރި ނަމަވެސް ގަދަކަމުންކަހަލަ ގޮތަކަށް ފިޔަވަޅުތަށް ކުރިއަށް ނަގަމުން އެލީން އަވަސްވެގަތީ އެގެއަށް ވަނުމަށެވެ. ނަމަވެސް ދާނެވަކި ދިމާލެއް ނޭނގުމުން އެލީންގެ ހިތްނުތަނަވަސްވެއްޖެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ބާރުގަދަ އަތެއް އެލީންގެ އުނަގަނޑުގައި ވަށާލެވިގެންދިޔައިރު އިވުނީ އެންމެ މީހެއްގެއަށެވެ. ދޮންބައްޕަ އަމްޖަދުގެ އަޑެވެ.

“ކަލޭ ނުފެނިގެން މާހިޔާ އެބަ އުޅޭ ހާސްވެގެން. ފިލަންތަ ތި އުޅެނީ؟ ” ރުޅިވެރިކަމާއެކު އެލީން އާއި އަމްޖަދު ސުވާލުކޮށްލިއެވެ.

“ނު..ނޫން. އޮޅުނީ. ” އިސްޖަހާލައިގެންހުރެ އެލީން ބުނެލީ ވައިއަޑުންނެވެ.

“ހްމްމް. ހިނގާ! ” އެލީންގެ ބުރަކަށީގައި ހިފާ ކުޑަކޮށް ކުރިއަށް ކޮއްޕާލަމުން އަމްޖަދު ބުންޏެވެ.

ކައިވެނިކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މާޙައުލަށް ވަދެވުމާއިއެކު މާހިޔާ އެލީން ގެނެސް ބޭނދީ އެލީންގެ ވާންއުޅޭ ފިރިމީހާ ކައިރީގައެވެ. އެ ޒުވާނާގެ ތޫނު ނަޒަރު އެލީންއަށް ހުއްޓިފައިވާކަން އެނގުމުން އެލީން މަޑުމަޑުން އިސްއުފުލާލަމުން އެ ޒުވާނާއަށް ބަލާލުމާއިއެކު ދެލޯ ކުޑަކޮށް ބޮޑުވިއެވެ. އެއީ ޒެވިޔަން ނޫން އިތުރު ދެވަނަ އެހެން މީހެއް ނޫނެވެ. ޒެވިޔަން އެއްމިޔަކުން ހީނލިވަގުތު ޤާޒީ އޭނާގެ ވާހަކަ ފެށިއެވެ.

***

މުޅި މާޙައުލަށް މަރުފަދަ ހިމޭންކަމެއް ވެރިވެފައިވީ ނަމަވެސް، ކުއްލިއަކަށް އިވިގެންދިޔައީ އެއްޗެއް ތެޅިގެންދިޔަ އަޑެވެ.

“ޑޫ ޔޫ ރިއަލީ ތިންކް އައި ވިލް ޑޫ ދެޓް ޑޭޑް؟ އޭނަ ކައިރީ ބުންޏަސް ނާންނާނެ. ” ފުން ނޭވާއެއްލަމުން ރުޅިގަނޑު ހަމައަކަށް އަޅުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އިލްފް ބުންޏެވެ.

“އިލްފް! ހަމަޖެހިބަލަ. އެނގެއެއްނު ޔޫ ހޭވް ނޯ އަދާރ ޗޮއިޒް. ” އަޑަށް ބާރުލަމުން އަހްވަމް ބުނުއްވިއިރު މޫނުމަތީގައިވަނީ ހަރުކަށިކަމެވެ.

“ފައިން! އެކަމް ރިމެމްބަރ. މީ އަޅުގަނޑު ޑޭޑް ބުނާ ކަމެއް ކުރާނެ އެންމެފަހު ފަހަރު އެންޑް އައި ޑޯންޓް ކެއަރ ” އަހްވަމް ބުނާނެ އެއްޗެއް އަޑުއެހުމެއްނެތި ބައްޕައަށް ފަސްދެމުން އިލްފް ހިނގައިގަތީ ކޮޓަރިއަށް ވަނުމަށެވެ.

ފުން ނޭވާއެއް ލަމުން އަހްވަމް ރޫބީއަށް ބަލާލި އިރު އަހްވަމްގެ ތުންފަތްމަތީގައިވީ ކާމިޔާބުގެ ހިނިތުންވުމެކެވެ. ރިޔާ ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮށްލިއިރު ޒީކްގެ މޫނުމަތިން އެއްވެސް އަސަރެއް ނުފެނުނެވެ.

****

ކޮޓަރިއަށް ވަދެވުމާއެކު ބަންލާފައި ދޮރުޖަހާލަމުން އިލްފް އިސްތަށިގަނޑުގައި އަތް ހިންގާލިއެވެ. އެ ނޫކުލައިގެ ދެލޮލުން ފެނިގެންދިޔައީ ނިމުމެއް ނެތް ރުޅިވެރިކަމެވެ. މުއްކެވިފައިވާ އަތުން ފާރުގައި އެތިފަހަރެއް ވީއްލާލާމުން ހަމަޖެހެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް، އޭނާގެ ރުޅިގަނޑު ދިޔައީ ހިނދެއް ހިނދަކަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. އަހްވަމް އިލްފް ކައިރީގައި ކުރަން ބުނި ކަންތައް ކުރާނޭ ގޮތަކާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލަމުން ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ނަގަމުން ނަންބަރަކަށް ޑައިލް ކޮއްލިއެވެ. އިރުކޮޅެއް ފަހުން އެކޮޅުން ފޯނު ނެގުމުން އިލްފް ފުންނޭވާއެއް ލަމުން ވާހަކަދައްކަން ފެށިއެވެ. ވާހަކަ ނިމޭނެ ގޮތް ހީވީ އެކޮޅުން ފޯނު ނެގީއްސުރެން އޭނާއަށް އެނގޭ ހެންނެވެ.

“ކިހިނެއްވީ؟ ” އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އިލްފްއަށް އިވުނީ އެ ޒުވާނާ ރުޅިވެރިކަމާއެކު އެހެން ބުނި އަޑެވެ.

“އަހަރެންގެ ކައިވެންޏަށް އަންނަން ދައުވަތު އަރުވަންވެގެން. ” އަޑުގައި އެއްވެސް އަސަރެއް ނެތް އިރު އިލްފް ބުންޏެވެ.
.
“އަހްވަމް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ދޯ ތި ގުޅީ؟ އެހެ. ” މަލާމާތުގެ ހުނުމަކާއިއެކު އެޒުވާނާ ބުންޏެވެ.

“އާދެވޭނެތޯ ނާދެވޭނެތޯ އަހަން މި ގުޅީ. ” ސުވާލަކަށްވުރެ ބޮޑަށް އިލްފް އެހެން ބުނިއިރު ހީވީ މީހެއް ބުނި އެއްޗެއް ބުނިހެންނެވެ.

“ހްމްމް. ލެޓްސް ސީ ބްރަދާރ. އެކަމް ވައި ޑޯންޓް ޔޫ ޓެލް މީ އެބައުޓް އިޓް! ” އެ ޒުވާނާގެ އަޑުގައިވީ ލާނެތްކަން ކުއްލިއަކަށް ސީރިޔެސްކަމަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ.

“ކިތައްފަހަރުތަ ޒެފް ކައިރީ ބުނަން ވީ؟ އައި . ވިލް . ނޮޓް . ޓެލް . ޔޫ. ” އަޑަށް ހަމަހިމޭންކަން ގެންނަމުން އިލްފް އެހެން ބުނި އިރު އެ އަޑުގައިވީ އިންޒާރެވެ. ނަމަވެސް، އެކޮޅުން ވާހަކަދައްކަމުންދިޔަ ޒުވާނާ އެކަމަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދިނެވެ.

“ޔޫ ނޯ ވަޓް! އިޓްސް އޯލް ޔުއަރ ފޮއުލްޓް. އެ ދުވަހު އިލްފް އެމީހުންނަށް އެހީވިނަމަ ދޭ ވިލް ބީ ހިއަރ. އިލްފް އާ ހެދެ މިޔަދު އެމީހުން ނެތީ. ޖަސްޓް ބިކޯޒް އޮފް ޔޫ! ” ރުޅިވެރިކަމާއެކު އެކޮޅުން އެހެން ބުނުމަށްފަހު ފޯނު ކަނޑާލުމާއެކު އިލްފްގާތަށް އައި ރުޅިން ފޯނު ހޫރާލުމާއެކު ފާރުގައިޖެހިފައި ކުދިކުދިވެގެން ދިޔައެވެ.

***

“އަންބި ޤަބޫލުކޮށްފިން. ” ޒެވިޔަން އެހެން ބުނެލުމާއެކު އެލީން ދެއަތް މުއްކަވާލަމުން އޭނާގެ އެސްފިޔަތައް ލައްޕާލިއެވެ. ނުވެސް ދަންނަ މީހެއްގެ މިލްކަކަށް އޭނާ ވެގެން ދިޔައިރު ޒެވިޔަން އޭނާއަށް ކޮންމެފަދަ ގޮތެއްވެސް ހަދައިފާނެއެވެ. މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ހިނގާދިޔަ ހާދިޘާއިން ވެސް އެލީންއަށް އެނގުނީ އެންމެ ދެކަމެވެ. ޒެވިޔަން އޭނާ ބޭނުންވާއެއްޗެއް ގަދަކަމުންވެސް ހޯދާނޭ ކަމާއި އޭނާއަށް ކޮންމެފަދަ ގޮތެއްވެސް ހަދަން ފަސްނުޖެހޭނޭ ކަމެވެ.

ކުއްލިއަކަށް އެލީން ސިހިގެން ދިޔައީ މީހަކު އޭނާގެ އަތުގައި ވަރަށް ބާރަށް ހިފެހެއްޓުމުންނެވެ. ކުޑަކޮށް ތަދުވިނަމަވެސް އޭނާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެންހުރި ޒެވިޔަން އާއި ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްލެވުމާއެކު ނަޒަރު އެހެން ދިމާލަކަށް ބަދަލުކޮށްލިއެވެ. ދެމީހުން ގޮނޑިން ތެދުވަމުން ދެމީހުންނަށް ޙާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ސްޓޭޖްގައި ހުއްޓިލިއިރު މީހަކަށްފަހު މީހެއް ކައިވެންޏަށް މަރުޙަބާ ކިޔަމުންދިޔައެވެ.

***

އިވެމުންދިޔައީ މީހުންގެ ހިތްތައް ފޫއަޅުވާލާކަހަލަ ވޭނީ ގިސްލުމެއްގެ އަޑެވެ. އެ އަޑުގައި އެތައް އިޙުސާސެއް އެކުލެވިގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް، އަޅާލާނެ އެކެއްވެސް އެ ތަނުގައި ނެތީކަންނޭނގެއެވެ.

“ދޮން..ދޮންބޭ..ޕްލީޒް..ހެލްޕް މީ..” ވައިއަޑުން އެހެން އެ އަންހެންކުއްޖާ ބުނި ނަމަވެސް، އެތަނުގައިހުރި ފިރިހެންކުއްކާ ގުޑެވެސް ނުލާ ބަލަހައްޓައިގެންހުއްޓާ އެ އަންހެންކުއްޖާ ހަޅޭއްލަވައިގަތް އަޑަށް ނޭވާ ހިފަހައްޓާލެވުނެވެ. ދެން ފެނިގެންދިޔަ މަންޒަރަކުން އެ ފިރިހެންކުއްޖާގެ ހިތް ގުޑިގެންދިޔައެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވުނުއިރު އިލްފްގެ ނިއްކުރިމަތިން ދާތިކިތައް ވިދަވިދާ ހުއްޓެވެ. ފުންކޮށް ނޭވާލަމުންދިޔައިރު މޫނުގައި އަތް ކާއްތާލަމުން އިސްތަށިގަނޑުގައި އަތުން ފުނާއަޅާލިގޮތުން ހީވީ ފެނުނު ހުވަފެން ހަނދާނުން ފުހެލަން މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަހެންނެވެ. އެންމެފަހުން އެކަން ނާކާމިޔާބުވުމުން ދެބުމަގޮށްޖަހާލާފައި ފާޙަނަ އާ ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. އިރުކޮޅެއްފަހުން ތާޒާވެލައިގެން ނިކުމެފައި ގަޑި ބަލާލިއިރު ދިހަގަޑި ބައި ވަނީއެވެ.

***

ކާރަށް ވެރިވެފައިވީ މަރުފަދަ ހަމަހިމޭންކަމެކެވެ. ފަހަތު ސީޓުގައި އިން ޒެވިޔަން ފޯނަށް ގެއްލިފައިވީއިރު އެލީންއަށް ވިސްނެމުންދިޔައީ މަންމަ އާއި ދޮންބައްޕައަށް ވަދާއުގެ ސަލާމް ކުރިއިރު އަމްޖަދުބުނި ބަސްކޮޅެވެ. “އަހަރެމެންނަށްވުރެ ބޮޑަށް އޭނަ ކަލެއަށް އަނިޔާ ކުރާނެ. އޭނަ އެއްވެސް މީހަކާ ދޭތެރޭ އަޅައެއް ނުލާނެ އޭނަގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ފިޔަވާ. ” އެލީން އެންމެ ކަންބޮޑުވި އެއްކަމަކީ ޒެވިޔަން އާއި އެލީން އުޅޭނީ ވަކި ގެއެއްގައިކަން އެނގުމުންނެވެ. ޒެވިޔަން އޭނާއަށް ކޮންމެފަދަ ކަމެއް ކުރިޔަސް އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ.

ހިޔާލުގެ ފުންކަންޑެއްގައި ގެނބެމުންދިޔަ އެލީން ސިއްސައިގެންދިޔައީ ކުއްލިއަކަށް މީހަކު އޭނާގެ އަތުގައި ނުހަނު ބާރަށް ހިފެހެއްޓުމުންނެވެ. އިސް އުފުލާލުމާއިއެކު އިސްޖަހާލެވުނީ އޭނާ އާދިމާލަށް ރުޅިވެރިނަޒަރަކުން ބަލަން އިން ޒެވިޔަން ފެނިފައެވެ.

“އާދެވިއްޖެ. ” އެހެން ބުނުމަށްފަހު އެލީންގެ އަތުން ދޫކޮށްލަމުން ޒެވިޔަން ކާރުން ފައިބާފައި ބަންލާފައި ދޮރުޖަހާލިލެއް ބާރުކަމުން އެލީންގެ ހިތްދިޔައީ ގުޑިގެންނެވެ. ލައިގެންހުރި ހެނދުމުގައި ހިފަހައްޓާލަމުން ކާރުގެ ދޮރުހުޅުވާފައި ފޭބިއެވެ. އޭރު ޒެވިޔަން ގޮސް ކުރިނަތީގައިހުރި ގެއަށް ވަތް މަންޒަރު އެލީންއަށް ފެނުނެވެ. އެކަނި ހުންނަން ބޭނުނުން ނުވުމުން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް ނަގަމުން އެލީންގޮސް ދޮރުމަތީގައި ހުއްޓިލަމުން އަތް އުފުއްލާލަމުން ތަޅުގައި ހިފާ އަނބުރާލަން އުޅުނުތަނާ ކުއްލިއަކަށް ޒެވިޔަން ދޮރުހުޅުވާލާފައި އެލީންގެ އުނަގަންޑުގައި ހިފާ އެތެރެއަށް ލުއްކިއެއް ޖަހާފައި ދަމައިގަތެވެ.

އެއްވެސްގޮތެއް ނުވުމުން މަރާ ބާރުކޮށްލެވިފައިވާ އެސްފިޔަތަށް ހުޅުވާލުމާއެކު އެލީންގެ ހަތަރުކަޅި ހަމަވެގެން ދިޔައީ ޒެވިޔަންގެ ކަޅުކަންގަދަ ކަޅިއާއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އެލީންއަށް އިޙުސާސްކުރެވުނީ ފާރާއި ޒެވިޔަން އާއި ދޭތެރޭގައި އޭނާ ފިތިގެން ދިޔަކަމެވެ. އޭރު އެލީން އާއި ޒެވިޔަންގެ މޫނު ވަނީ ނުރައްކާތެރިދަރަޖައަކަށް ކައިރީގައެވެ. ޒެވިޔަން އެލީންގެ ކަންފަތާ ދިމާލަށް ގުދުވެލުމާއެކު އެލީންެއަށް ލޯ މަރާލެވުނެވެ.

“ވެލްކަމް ޓު ހެލް ވައިފީ ! ”

– ނުނިމޭ –

103

59 Comments

 1. magnumm

  July 28, 2020 at 7:42 am

  alhe alhe malangandaa thi stop kohly haadha goahey dhnn😋😋btw vaahaka hama varah varah varah obi ngey❤❤n try to bring next part soooooon ngeyy.. (u will knw I m not that much kehtheri)while waiting for a stryy😅💖hehe..malan gandaa stay safe at home ingey..ur kiyevun will start varah avahah😉bas alhaigen kiyavahchey ingey😄💕 btw dhoonigandaa m I first??😘

  #Saranghae
  #Cutimpiety
  #mysweetmalangandu

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 28, 2020 at 1:50 pm

   Ehehe. Thank you brw. Aha. Yageenehnnu. Insha allah vrh vrh avahah next part upload kohladhynan. Ehe keep waitin>3 😉yeah. Bas ahaigen kiyavaanan. Magnumm ves bas ahaigen kiyavahchy. Btw yupe. You’re firstt. Congrats nge😘
   Be safe. Tc. Salaam♥❤

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 28, 2020 at 1:54 pm

   Salaam readers. I hope ya all will like this part toom next part insha allah vrh vv avahah and I’m sorry mihaa dhuvas fahun upload kohlla dhevunyma. Tc.
   Love ya all💞♥

  • magnumm

   July 28, 2020 at 2:17 pm

   Comment ga liyun gothakah noon dhw ais mihuryky😅😅e sorry ngey.. maa excite vefa huryma liyevun kamah vxx vedhaane..it’s CUTIEPIE not CUTIEPIETY ngey😂!n yahh I’ll try my best to get good marks ngey😊n dhoonigandu mihaaru hangouts ah vahnantha??hama ahaaly nge😉❤

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 28, 2020 at 2:45 pm

   Ehe It’s okay. I didn’t notice that till now. Same happens mal ah ves. Yeahh good. eyrun dhw mum men ves ufaa vaanee. Yupe. Hangouts ah vannamu. Kon iraku brw eythi fonuvaanee. mai maa mal e kiyaafa heehee bindhifa thibee. Yupe.

  • magnumm

   July 28, 2020 at 6:15 pm

   hehehehe..assutha??😅..eythi dhw..faharehga hangouts ah vadhefa eythi liyan fashaaanan ngeyy..I forgot the last thankolhu..ehnve..n e hama gasthuga liyun ehcheh..thidhemeehun hehvaalan😂❤..ekm hee hee halaaku vaane kameh neygeyne dhww dhariyaaa😁😋..ehehe

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 28, 2020 at 8:04 pm

   Ahah. furathama 2 nan fenunu fahun heehee lolun karuna hilunu. eyo kameh. Aha. Yh vrh rythi nge. will be waitinn.

  • Maii

   July 29, 2020 at 5:21 am

   Hey magnumm gandooo😂😂😂…. miss u soooooo much😉🤗😘 on nuvaan vegen filainney mihaaru thiulehny dhen ekam on veba dhw😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣 varah miss veyey… mihaaru 6 varakah months vee eynun dhimaa nuvaathaa😥😥😥😥😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣 plx on vaahchey… mal gandu vx hunnany varah foohivefa magnumm nethyma me vx varah foohi vefa hunnany❤❤❤❤❤❤ btw ehakala story vx v salhi and hama heveny heehee bindhifa thiby me and mal eythi mee dhuhu😂😂😂❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤….. luv u and miss u…
   Bas ahain kiyavahchey😚😚😚😘😘 tc

  • ♡Maii♡

   July 29, 2020 at 5:24 am

   Hey magnumm gandooo😂😂😂…. miss u soooooo much😉🤗😘 on nuvaan vegen filainney mihaaru thiulehny dhen ekam on veba dhw😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣 varah miss veyey… mihaaru 6 varakah months vee eynun dhimaa nuvaathaa😥😥😥😥😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣 plx on vaahchey… mal gandu vx hunnany varah foohivefa magnumm nethyma me vx varah foohi vefa hunnany❤❤❤❤❤❤ btw ehakala story vx v salhi and hama heveny heehee bindhifa thiby me and mal eythi mee dhuhu😂😂😂❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤….. luv u and miss u…
   Bas ahain kiyavahchey😚😚😚😘😘 tc

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 29, 2020 at 1:44 pm

   Ehe yuh aslues vrh foohi brw netheema.

  • magnumm

   July 30, 2020 at 10:24 am

   dhn k thihn hykuriyas but aslu filaigenneh nuun ingey😅…n as i have said before on veveythw nuvatha nuunthoa ey yageen kamaaeku bunelan ingeyny September month haa thaanga…cuz kurin use kuri id in log out vefa remove kohlevunyma ehn id eh mi hedhy..ekm eyga balan jehey kan kan balaafa kameh vaan othy…thankolheh security mathi kohlaafa…u knw kurin faharu vx hacker akaa dhimaavi ehnu dhw..ehnve…n btw thankssssss ingey..hama varah varah bodah ufaa vehje…n i nethyma fuuhivegn ulheykah nujeheyne ngey… emm mn vx thibeyne ehnu😉..n btw mai kon irakutha stry upkuraanyyy???waitinnnn for the stryyyyy❤..plx upload it soooooon nge😘

   #dolboda
   #saranghae
   #dangsin-i geuliwoyo

 2. Hazu

  July 28, 2020 at 7:54 am

  Haadha dhuvas kohlaafa thi upload kohdhiny but story vvvv rythi adhi eh part miadhu upload koh dhybaa plz plz 😁😁

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 28, 2020 at 1:52 pm

   Thank you soo much hazu. Insha Allah I’ll try my best miyadhu adhi eh part upload kohlla dhevythw.😊 and yeahh vrhh dhuvas vehjje story upload nukohdhevythaa dhw. Ehe missed everyone! Tc. Salaam💞

 3. Emm

  July 28, 2020 at 8:53 am

  mallluuuuuuuuu i missed u xo much <3 story vrh salhi ingey n btw i msged u hangouts in

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 28, 2020 at 1:56 pm

   Aww. Thanks emm. I missed you too. Thank you soo much😘. Yeah. Balaalaanan. Tc. Salaam. 😘♥

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 28, 2020 at 2:47 pm

   Emm. Mal ah nufenunu emm ge msg eh. Invitation ah gossa beleema ves arany neii kamah??

  • Emm

   July 28, 2020 at 4:25 pm

   ohh why? mal inii i ah invite kohfa dhn accept kohfa e ah reply kohfa innaanii… alun balan eba

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 28, 2020 at 4:36 pm

   [email protected]
   Mi mail tha? Vedhaane kuryga mail kamah ves. Mhr mi mail ekani use kurany. Emm invite kohba mal ah vaagotheh balailan

  • magnumm

   July 28, 2020 at 6:21 pm

   malanganduu emm kairi buneba i mee kaaku kan.. prvt koh nge bunaani.. n emm gandaa I miss uuuu so much..n public ga call meh magnumm ngeyy..n btw I’ll try to use hangouts alun ngey..can’t give that much yageen kan but I’ll try..u knw school hulhuvunyma busy vaane dhw dhn.n yahh take a very good care u all
   specially emm, mallu and maii..as long EID MUBARAK inge😘!!

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 28, 2020 at 8:02 pm

   Eheh Labba brw. Emm mal ah invitation fonuvaahaa avahakah bunaanan. Yeah. I’ll be waitinn. yuh school hulhuvunyma busy vaane dhw dhen. Eid mubarak brw ahh ves. 🙂

  • Emm

   July 28, 2020 at 8:13 pm

   ohh hey magnumm.. magnumm ah vx eid mubarak… <3 take good care ;* myt <3 mal ah invitation fonuvaifin ingey

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 28, 2020 at 8:32 pm

   Labba. libijje 🙂

  • ♡Maii♡

   July 29, 2020 at 5:26 am

   Hey emm♡… emm mathin vx v v v miss😣😣😣😣😣❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ alhey keehvetha on nuvany😣😣😣😣…. talk nukureveythaa vx haadha dhuvaheh vehjey dhw😣❤…. miss u and luv u emm tc

 4. Starlight vixx

  July 28, 2020 at 10:40 am

  Varah reethi mi part ves curiously waiting for the next part ☺️☺️☺️☺️

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 28, 2020 at 1:57 pm

   Thanks starlight vixx. 😊💞

 5. Een

  July 28, 2020 at 11:30 am

  This part is vvvvvvvvv nice…….I missed you and your stories Mal……. curiously waiting for the next 😘😘😘😘 lysm and tgc mall

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 28, 2020 at 1:58 pm

   Aw thanks Een. I missed you too and thank you for waiting😊. It means a lot>3. Ly 2 and tc. Salaam😘💞

 6. Nerr__

  July 28, 2020 at 12:59 pm

  story varah varah varah reethi… mi dhaagoi hama habeys… love it.. hope we will get to read nxt part soon❤️.. cnt wait

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 28, 2020 at 2:00 pm

   Thanks Nerr. Labba. Insha Allah vrh vv avahah kiyaalan libeyne next part.😊 shukuran. Tc salaam💞💞

 7. Afu

  July 28, 2020 at 1:14 pm

  Woooooooooooooooooooooowwwwwwwwwwwww varah reethi mi prt vx Masha Allah ♥️♥️♥️♥️♥️🥰🥰🥰😍😍😍😍 alhe haadha curious Koh thi nihmaalee 😊😊😊😊 nimun iruvx neygun vaahaka thereyga ulhevuneee 😂😂😊😊😊 when nxt ??? 😊😊😊 Curiously waiting dhn vaane gotheh balaalan 😊😊😊😊♥️♥️♥️♥️ lysssssmmmmmm ❤️❤️❤️❤️❤️
  Stay safe ❤️❤️❤️❤️
  TC ♥️♥️♥️♥️
  Lysssssmmmmmm ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  • Malsa Moosa (Lysh)

   July 28, 2020 at 2:02 pm

   Thank you soooo much afuu. Ehe insha allah next part vrh vv avahah kiyaalan libeyne.yea dhn vaane goii balaahithun mal ves mi hunnananee. Zeviyan eleen ah keebbaa dhw kuraanee? Let’s see. Ly 2 tc. Salaam💞❤

 8. 🌺Ril🌺

  July 28, 2020 at 2:05 pm

  Hi Mal
  After a long time dhw
  Mi part Vs vrh Sali 💯👍👍👏
  Aley Mal pls eleen ah dera gothe nahadhaachey
  And next part Vs avaha up kohladheychey
  Love uu
  TC and stay safe

  • Malsa moosa - lysh -

   July 28, 2020 at 2:10 pm

   Hey Ril. Yeah vrh dhuvas fahun dhw mi up kohllevuny. Missed you guys. Thank you soo much💞♥ Mal ves bunefeemey Zeviyan kairee eleen ah dhera gotheh nahadhan. Ekam e Zeviyange rulhigandhu maithiri nuvey. Keekuraanee dhw?? Dhn vaa gotheh balamaa. Ly 2 tc, Salaam.❤

 9. 🌻Zaakko🌻

  July 28, 2020 at 4:37 pm

  Mal keehve tha ehaalas v ?😞😞 but story hama habbu👌👌 💞💕💞💕❤ luv yah❤

  • Malsa moosa - lysh -

   July 28, 2020 at 6:07 pm

   Sorry nge ehaa lahun up kurevunyma aslu. Thanks. And thank you for waitin. It means a lot>3 ly 2♥

 10. 🌻Zaakko🌻

  July 28, 2020 at 8:00 pm

  Awwn💕💞💕welcome malooo😊😊 I know that school ga ulhey irah busy vx vaanekan. I understand 😊💕💞🌹🌹 I’m same age as you (13)😉😉 TC #staysafe

 11. Malsa moosa - lysh -

  July 28, 2020 at 8:34 pm

  Eheh Thanks for understanding. Ekam one month vehjje dhw upload nukohdhevythaa. Insha Allah next part maadhan reyga. Awe. same age dhw. u 2 tc be safe. Salaam

  • 🌻Zaakko🌻

   July 28, 2020 at 11:12 pm

   Yah TC 💞💕💞❤❤💞💕💞
   🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

 12. ♡Maii♡

  July 29, 2020 at 5:30 am

  Malllllooooooooooo❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ varah varah varah reethi mi bai vx😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 ekm haadha curious kohlaafa thi ninmaaly😶😶😶…. when next???? Waiting for next part💖❤🤗🤗😙😙😚😚😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 luv u… tc♡♡♡♡♡

 13. Malsa moosa - lysh -

  July 29, 2020 at 1:46 pm

  Thank you maii. Ehe Insha Allah mireyga. ly 2 tc 🙂

  • magnumm

   July 30, 2020 at 10:30 am

   reyga ey bunyma malan kolhu upkuraane kamah huryyy…alhe admin approve koh nudhenytha nuuny frendu handhaan nethuny tha??…alhe plx up kohlahchey miadhu viyas…will be waitinnnn impatiently❤🙂

 14. Yer_Niu

  July 30, 2020 at 10:18 am

  whn nxt prt…

  • Malsa moosa - lysh -

   July 31, 2020 at 4:40 pm

   Sorry for the delay. Vrh avahah

 15. Imkko

  July 30, 2020 at 1:10 pm

  Woww … v inthizaaru kurevunu mi vaahaka naisgen … finalllyyy … mifaharu mi vaahaka ninmaalachey … v reeeeeethi vaahaka e mee imkko ah … n plz avaha upload kolachey vaavaarakun … lookin forward to read next ep 😍😍😍😍😍

  • Malsa moosa - lysh -

   July 31, 2020 at 4:42 pm

   Sorry for the delay. Vrh avahah next part. Thanks imkko♥️

 16. Cutie🧡💛❤️

  July 30, 2020 at 6:22 pm

  Malluuuuuu😊😊😊haadha dhuvas kohfa eyy thi nerunyy story🙂but this part is even awesome❤️❤️❤️❤️❤️ I love it😘😘😘Eid Mubarak 🧡🧡🧡

  • Malsa moosa - lysh -

   July 31, 2020 at 4:58 pm

   Sorry for the delay. Next part vrh avahah. Thanks cutie. Eid mubarak

 17. Livy

  July 30, 2020 at 9:38 pm

  Varah Varah Varah Varah reethi ❤️❤️❤️❤️
  Maa sha Allah 💞💯 curiously waiting waiting waiting for the next part.🥀❤️🥀❤️
  ❤️🥀❤️🥀❤️Love you mallu ❤️🥀❤️🥀

  • Malsa moosa - lysh -

   July 31, 2020 at 4:59 pm

   Thanks livy. Ly 2

 18. R gurl

  July 30, 2020 at 9:53 pm

  kba thr nxt part… eid mubarak hurihaa kudhinnah vx.. mal ah vx… vrh reethi mi part vx… curiously waiting 4 the nxt part…

  • Malsa moosa - lysh -

   July 31, 2020 at 5:00 pm

   Sorry las v ma. Vrh avahah upload kohlladhynan. Eid mubarak everyone and u 2. Thanks for waitinn

 19. Unknown Gurl

  July 31, 2020 at 3:38 pm

  Malllloooooooooooo kba thr nxt part…. plz plz plzzzz nxt part avahah up khdhee bala….

 20. Malsa moosa - lysh -

  July 31, 2020 at 5:01 pm

  Oh unknown gurl I’m very sorry for the delay. Vrh avahah upload kohlladhynan. Eid mubarak. Sorry againn

  • Unknown Gurl

   July 31, 2020 at 8:59 pm

   Thanks… mihaaru enme kiyaa hithun kiyaa vhk meekee… knme dhuvahaku vx enme furathama balanee mi vhk up vefa indhey thoa…. vrh vrh reethi mi vhk… keep going Mallooo….

  • Malsa Moosa (Lysh)

   August 3, 2020 at 5:46 pm

   Awe thanks unknown girl. It means a lot. Sorry for the delay. Next part upload kohladhyfin. Thank you soo much😘

 21. I-sherth

  August 2, 2020 at 10:23 pm

  whn nxt part… v v v reethi mi part vx… maasha ﷲ

  • I-sherth

   August 3, 2020 at 11:06 am

   sry aslu liyunee Maasha Allah… nxt part kiyaalan libeynee kn irakun

  • Malsa Moosa (Lysh)

   August 3, 2020 at 5:46 pm

   Thank you. Next part upload kohlladhyfin 😘

 22. malsamalkkomal

  August 3, 2020 at 5:47 pm

  It’s okay I-sherth 😊 next part upload kohlladheefin. Tc salam💞

Comments are closed.