މިއަދަކީ ސާރާ ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހެވެ. ސާރާ ގެ ހިތް ނޭނގޭ ބާރު މިނެއްގައި ތެޅެމުން ދިޔައީ ކީއްވެ ކަމާމެދު ސާރާ ގެ ޟަމީރު ސާރާ އާއި ސުވާލު ކުރަމުން ދިޔައެވެ.އެހެންނަމަވެސް މިއަދަކީ ސާރާ ގެ ގިނަ ދުވަސް ވީ ހުވަފެނެއްގައި ކުލަ ޖެހޭނޭ ދުވަހެވެ. އެންމެ ކުޑަ އިރުންސުރެވެސް ޑޮކްޓަރ ސާރާގެ ނަމުން މީހުން މުޚާތަބު ކުރާނެ ދުވަހަކަށް ކުރި އިންތިޒާރުގެ ނިމުން މިއަދު ނިމޭނެއެވެ. މިޚިޔާލުގައި ހުރެ ތައްޔާރު ވަމުން ދިޔަ ސާރާގެ ތުނި ތުއްފަތް މަތީގައި ވަނީ ހިނިތުން ވުމެކެވެ. ސާރާ ތައްޔާރު ވެ އަދި އެއްފަހަރު ލޯގަނޑު ކުރިމަތީގައި ހުއްޓިލިއެވެ. އެވަގުތު ޝާއިފް ވެސް އައިސް ސާރާ ގެ ފަހަތުގައި ހުއްޓި ސާރާގެ އުނަގަނޑުގައި ލޯބިން ދެއަތް ވަށާލިއެވެ.” މާޝާ ﷲ! މިހާ ލޯބި ލޯބި ވައިފީ އެއް ހުއްޓަ ހަމަ ދުރުގައި ނުހުރެވެނީ އޭ. މައި އަމިއަދަކީ ސާރާ ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހެވެ. ސާރާ ގެ ހިތް ނޭނގޭ ބާރު މިނެއްގައި ތެޅެމުން ދިޔައީ ކީއްވެ ކަމާމެދު ސާރާ ގެ ޟަމީރު ސާރާ އާއި ސުވާލު ކުރަމުން ދިޔައެވެ.އެހެންނަމަވެސް މިއަދަކީ ސާރާ ގެ ގިނަ ދުވަސް ވީ ހުވަފެނެއްގައި ކުލަ ޖެހޭނޭ ދުވަހެވެ. އެންމެ ކުޑަ އިރުންސުރެވެސް ޑޮކްޓަރ ސާރާގެ ނަމުން މީހުން މުޚާތަބު ކުރާނެ ދުވަހަކަށް ކުރި އިންތިޒާރުގެ ނިމުން މިއަދު ނިމޭނެއެވެ. މިޚިޔާލުގައި ހުރެ ތައްޔާރު ވަމުން ދިޔަ ސާރާގެ ތުނި ތުއްފަތް މަތީގައި ވަނީ ހިނިތުން ވުމެކެވެ. ސާރާ ތައްޔާރު ވެ އަދި އެއްފަހަރު ލޯގަނޑު ކުރިމަތީގައި ހުއްޓިލިއެވެ. އެވަގުތު ޝާއިފް ވެސް އައިސް ސާރާ ގެ ފަހަތުގައި ހުއްޓި ސާރާގެ އުނަގަނޑުގައި ލޯބިން ދެއަތް ވަށާލިއެވެ.” މާޝާ ﷲ! މިހާ ލޯބި ލޯބި ވައިފީ އެއް ހުއްޓަ ހަމަ ދުރުގައި ނުހުރެވެނީ އޭ. މައި އައިފް ލުކްސް ގޯޖަސް. ޝާއިފް ދާނަން ސާރާ ލާދޭން އެންޑް ބަލާވެސް. އޯކޭ؟ ބިރުންތަ ތިހުރީ؟ ޑޯންޓް އޮރީ ލަވް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އޯކޭ ވާނެ.” ސާރާ ޝާއިފް އާއި ދިމާލަށް އަނބުރާލަމުން ސާރާ ގެ ނުތުގައި ޝާއިފް ބޮސް ދިނެވެ. އެއަށްފަހު ދެމީހުން ވެސް މިސްރާބު ޖެހީ ބޭރަށެވެ. ޝާއިފް އާއި ސާރާ އާއި ދެމީހުން ލިފްޓް ގައި ހުއްޓިލިއިރު ހަޝްމާ އައިސް ވަންނަނީއެވެ. ސާރާގެ އުނަގަނޑުގައި އަޅުވާލެވިފައި އޮތް ޝާއިފްގެ އަތް ފެނުމާއި އެކު ހަޝްމާ އިތުތަށް ބަލަން ނުހުރެ ސިޑިއާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. ބާރާ ވަނަ ބުރިއެއް ކަމަކު ސާރާ އާއި އެކު އެއް ލިފަޓެއް ތެރޭގައި ހުރުމަށް ވުރެ ސިޑިން ފައިބަން ހަޝްމާގެ ހިތަށް ފަސޭހަ ވީ ކަންނޭގެއެވެ.އެހެން ނަމަވެސް ހަޝްމާގެ ފިޔަވަޅު ތައް ހުއްޓުނީ ސާރާ ގޮވާލި އަޑަށެވެ.
” ހަޝް އާދޭ! ކީއްވެ ސިޑިން ތިދަނީ. ހަޝްއަށް ވެސް ޖާގަ އެބައޮތޭ ” ސާރާ ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު ހަޝްމާ ލިފްޓު ތެރެޔަށް ވަނުމާއި އެކު ޝާއިފް ސާރާ އާއި ދިމާލަށް މޫނު އަނބުރާލީ ހަޝްމާ ތުއި ދެއްކޭނެކަން އިނގޭތީއެވެ. ހަޝްމާ އަށް ޓަކައި ޝާއިފް ގެ ހިތުގައި ކޮއްކޮއެއްގެ ލޯބި އޮތް ނަމަވެސް ހަޝްމާގެ ހިތުގައި އޮތީ އެހެން ނޫންކަން އެނގުމުން ޝާއިފް ފޫހިވެއެވެ. އެހެން ނޫނަސް ސާރާ ނޫން އިތުރު ކުއްޖަކާއި ދިމާލަށް އެފަދަ ނަޒަރަކުން ބަލާލެވޭނީވެސް ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟
ސާރާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް ކައުންޓަރު ކައިރީ ހުއްޓިލުމާއި އެކު ދާންވީ ދިމާ އެގިގެން ދިޔައެވެ. ސާރާ އެތަނަަށް އާވުމާއި އެކު ދާން ހަމަޖެހުނީ އެތަނުގައި ކުރިންވެސް އަންހެނުންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް ކަމަށް ވާ ޑރ.ރާނިޔާ އިބްރާހިމް ކައިރިޔަށެވެ.
” އައްްސަލާމު އަލައިކުމް މީ ޑޮކްޓަރ ރާނިޔާ. އަޅުގަނޑަކީ މިތަނުގެ ގައިނީ އެއް. ސާރާ މިތަނަށް ހޭނި ލަންދެން އަޅުގަނޑާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ.އަޅުގަނޑާއި މެދު ރަހުމަތްތެރި ކަމުގެ ނަޒަރަކުން ދެކިލުން އެދެން” ސާރާ ގޮސް ވަނުމާއި އެކު ސަލާމަށް އަތް ދިއްކޮށްލަމުން ރާނިޔާ ގެ އަމިއްލަ ތައާރަފެއް ދިނެވެ. ސާރާވެސް ހިނިތުން ވެލުމަށް ފަހު ރާނިޔާ ދިއްކޮށްލި އަތުގައި ހިފިއެވެ. ރާނިޔާގެ ހިތް ހެޔޮ މިޒާޖުގެ ސަބަބުން ސާރާ ގެ ހިތުގައި ތަނަށް އޮތް ބީރަށްޓެހި ކަމުގެ ފާރު ތުނިވެގެން ދިޔައެވެ.
*ތިން މަސް ފަސް *
މިއަދު ޝާއިފް ގެ މީޓީން އެއް އޮންނަ ވާހަކަ ބުނުމުން ސާރާ ގެޔަށް އައީ ހިނގާލާފައެވެ. ލިފްޓު ތެރެޔަށް ސާރާ އެރުމާއި އެކު އެހެން ފިރިހެނަކުވެސް އެރިއެވެ. އެމީހާ ގެ އިސްތަށިގަނޑު ކޮނޑަށް ވުރެ ތިރިޔަށް ދާއިރު ލައިގެން ހުރި ހުރި ޖިންސް އުނުގައި ހިފަހައްޓަނީ ކިރިޔާއެވެ.
ލިފްޓުން ފައިބަން އުޅެފަވެސް ހުއްޓެވުނީ ލިފްޓު ލެއްޕެން ފެށުމުންނެވެ. ލިފްޓް މަށްޗަށް ދާން ފެށުމާއި އެކު އެފިރިހެން މީހާ ސާރާ އާއި ގާތް ވާން ފެށިއެވެ.އަދި ސާރާ ގެ ނިކަމެތި ހަށިގަނޑު އެމީހާގެ އަތުގެ ތެޜޭގައި ހައްޔަރު ކޮށްލުމަށް ފަހު ސާރާ އަނގަ ބަންދުކުރުމަށް ޓަކައި ސާރާގެ އަނގައިގައި އަތް އެޅިއެވެ. ސާރާ އަށް ނެވާ ނުލެވިގެން ތެޅި ތެޅި ހުއްޓާ ފިރިހެންމީހާ ސާރާގެ ޝޯލް އެއްފަރާތް ކޮށްލުމަށްފަހު ސާރާގެ ކަދުރާގައި ބޮސް ދޭން ފެށީ އެޔެއް ބާލާފަކާ އެއް ނޫނެވެ. ސާރާ ދެލޯ މަރާލިއެވެ. ލޮލުން އޮހިގެން ދިޔައީ ހޫނު ކަރުނަ ތަކެކެވެ. ހިތުން ޝާއިފް ގެ ނަން ކިޔުނީ ކިތައް ފަހަރު ކަމެއް ނޭނގުނެވެ. އެހީއަށް އެދި ގޮވުނީ ކިތައް ފަހަރު ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެ ހަށިގަނޑު ޖަނަވާރެއްގެ އަތް ދަށުގައި އޮތަސް އެހީ ވާނެ މީހަކު ނެތް ކަން ސާރާ އަށް އިހުސާސް ވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެފިރިހެން މީހާގެ އަތުގައި ދަތް އެޅުމަށް ފަހު ލިފްޓުގެ ފިތްތަކަށް އޮއްބަން ފެށިއެވެ.އެވަގުތު އެމީހާގެ އަތުގެ ތަދު ކެނޑުމާއި އެކު ސާރާ އާއި ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. އެބެލުމުގައި ވަނީ ސާރާ ސަލާމަތް ނުވާނޭ ފަދަ ބެލުމެކެވެ. އެއީ ކާކުގެ ނަސީބެއް ކަމެއް ނޭނގުނެވެ. ލިފްޓް ދޮރު ހުޅުވުމާއި އެކު ސާރާ ނުކުތެވެ. އަވަހަށް ލޯފޮހެލަމުން ލިފްޓުން ބޭރަށް ފައި އެޅި ސާރާ އަށް ހުއްޓެން މަޖުބޫރުވީ ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާ ފެނިފައެވެ.

 

160

31 Comments

 1. Rani

  July 23, 2020 at 7:21 am

  Oh… Nice🙈 Hama Lee dhw…. Anyways🤞

  • vanteKTH

   July 23, 2020 at 12:43 pm

   lahba.. thank u rani

 2. naal

  July 23, 2020 at 11:10 am

  alhey sisooooooo naal alhe wait kohfin tha sis ah.. sis mathin v hadhaan vi..😥😥😭 iulaan kiyaafaves v dhera v two part ey nereynee buneema.. plxxxxxx alhe two parts in nimmanulaaba..🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 naal ah takaa ves… plxxx plxxx plxxx… u r the best sis..😘 btw mi part ves vvvvv habeys.. kaakubaa ehuree 🤔🤔🤔???? when is the next???lysm..💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 tc.. be safe 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜sissoooooooooooo✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

  • vanteKTH

   July 23, 2020 at 12:45 pm

   alhey sorry dear.. aslu vvvvv busy koh ulhunee ehn ve nuvee…. v ufaavejje naal wait kureema.. and yes i have seen gina readers request kohfa ebahuri dhigukurumah.. so adhi ginabai neredheynan ingeyh dear.. dont worry… thank u darl…neyge dhw.. kaakubaa??? maadhama up kohlaanan ingey.. love you more… u too naal dear…

 3. shifkko

  July 23, 2020 at 11:15 am

  alheyh sis hama dhaneetha alhugadumen dhookohlaafa.😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭. naal bunihen plxxxxxxx wait.. adhi stry dhigu kohladheebaaaa…. and sis buney e lift therey huri meehaa kairee madun hunaashey ehen noonee shifko ge athun bodieh boveyney…😡😡😡😡😡😡 yageeney hashma ganduge reyvumeh kan.. #killHashma !!!😡 btw mi part ves vvvvvv reethi.. 💖❤💜💚🧡💜💛🖤🤍🤎💕when is the next?? im really curious.. please avas kohdhehcheyh sisooooooo👏

  • naal

   July 23, 2020 at 11:30 am

   asluves dhw hama.. sis nudhahchey.. vvvvvvvvvvvvvvvvvvv dhera vane sis gossiyya…😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • vanteKTH

   July 23, 2020 at 12:50 pm

   lahba sis nudhaanameyh ingey… dont worry dhekudhin.. im here ngey… heheh #killHashma gang eh hadhan v dhw ehn v ma…hingaa dhw balamaa kaaku thw adeeega huree?! maadhama ingey dear… lahba sis ah v vareh kohdheynan ngey

 4. shimmi

  July 23, 2020 at 11:16 am

  wow.. vvvvv reethi mi part ves.. hama tedhah mibunee shimmi adhi nukiyan mihaa thrillin stry eh.. whn is next.. alhe avas kohdhehchey.. vvv curious.. emme hiys thelhey hisaabun viyya thi nimmaalee

  • vanteKTH

   July 23, 2020 at 12:47 pm

   thank you shimmi…. heheh thank you dear.. means a lot alhugadah… maadhama ingey dhoonya…lahba sis ah v vareh kohdheynan ingey.. veehaves avaha veythw balanee mi..hehe

 5. thaaraa🌸✨

  July 23, 2020 at 11:18 am

  wow sis.. i have waited so long!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  finallyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv reeethi.. v curious.. kakubaa ehuree ethaa ga?? whn is next?? curiously waiting !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <3

  • vanteKTH

   July 23, 2020 at 12:48 pm

   alheyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy srrrryyyyyyyyyyy eyh sis busy v ngeyh.. dhn nuvaane ekm… neyge dhw.. kaaku bass…. thank youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 6. fai🌻🌻🌻🌻🌻🌻

  July 23, 2020 at 11:20 am

  wow sis hama molhee ingey meehu ge hiy thalhuvan.. vvv reethi mi part ves..❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤. shifko bunihen hama #killHashma 😅😡haadha fuhpayey.. anyways waiting for the next part.. u r the sweetest.. lysm.. 💜💖🌻be safe!

  • vanteKTH

   July 23, 2020 at 12:52 pm

   heheh.. thank you fai… heheh mives #killHashma gang ge member eh dhw! thank u der.. u too girl… lym.. tc

 7. jimin is jam

  July 23, 2020 at 11:25 am

  alheyh vvv reethi mi part ves!❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 sis can i ask u a question??? are you an A.R.M.Y??? alu mihen ahaaleemi baivaru liyuntherin thibey dhw BTS fans?? are you one??if u are who is your bias ??? ( if u use twt pls pls pls tell me .. i wanna follow you. juseyo)
  SARANGHAE.❤ BORAHAE.💜KAMSAMNIDHA 🥰for this stry..
  sis nudhahcheyh !!!!!!!!!😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  • vanteKTH

   July 23, 2020 at 12:55 pm

   thank you dear.. lahba im an ARMY.. and my bias is jungkook.. yes i use twitter.. mine is @BunnyMeansJK.. yeah i will follow you back.. its an honor to meet you.. i guess your bias is jimin.. so we are jikook right?? nado. saranghae. and borahae… lahba nudhaanan ngey inshallah

 8. goofy

  July 23, 2020 at 11:27 am

  wow vvvvvv reethi..vvv dhuvas fahun mi libunee anehkaa ves kiyaalan.. commnt nukuriyas baraabarah kiyamun mi annane.. alhe ehaa avahah nimaanulahchey puleeeeeeeejjjj

  • vanteKTH

   July 23, 2020 at 1:04 pm

   thank u.. goofy.. v ufaavehje stry baraabarah kiyaa akn enguneema… lahba nunimaanan ngey…

 9. shina

  July 23, 2020 at 11:28 am

  vreethi mi prt ves! whn is next?? kaaku tha ehuree???

  • vanteKTH

   July 23, 2020 at 1:13 pm

   thank u shina.. maadhama ingey… neyge dhw hingaa balamaa

 10. kada

  July 23, 2020 at 11:50 am

  aslu lift eh therey ga mikahala kameh nuvaane dhw.. cctv ves hunnaane dhw hama.. miee anhen kudhin ge stry ge massala akee.. maa drama gandu bodee.. eheves salhi eh noon.. aslu lift eh noon e partment eh vi

  • fai🌻🌻🌻🌻🌻🌻

   July 23, 2020 at 12:38 pm

   hey aslu prob eh create kuraaka nun.. but strys akee meehun imagine kohgen liyaa ehcheh.. ekn ekn nujehey konmhen vaakasheh.. its not u r problem imaginary level dhahviyas.. but this is one of the nest stry that creates suspenssion

  • vanteKTH

   July 23, 2020 at 1:16 pm

   thank u for your comment.. aslu alhugandu imagine koh liyefa e othee.. and sorry if it has disturbed you.. and e okay vaane ingey naal and fai .. hehe alhey naaloooooooooooooooo sissoooooooooo ge negetive comments ves kureema eh nun sis ah ngeynee dhw ragalhu kuranh vi kan kakn dhw

 11. naal

  July 23, 2020 at 12:40 pm

  oh plx.. u have to enjoy the stry knmehen stry meehun liyanee vaa gothakahh nuuneeyy.. and plxx dont say anything to sis.. ik boys vv foohiveyh stry kiyan ves.. if you are that agressive keekuran kiyanee

  • vanteKTH

   July 23, 2020 at 1:22 pm

   alheyyyyy sissoooo ge naal okey vaaneeeyyyy.. naal mn ves hama sis kairee bunan beynun vedhaane dhw vhk eh e gothah.. hama buna v ngey.. sis will be happy ngey!

 12. vanteKTH

  July 23, 2020 at 1:26 pm

  dear readers alhuganduge stry las vi kamah takai v bodah maafah ehdhen..kiyuntheringe hiyaalu balaigane alhugandu mi vhk dhigukohlumah ninmi vhk dhannavan

 13. vanteKTH

  July 23, 2020 at 1:28 pm

  alhuganduge vhk meege fahun kurinh nerevifaivaa thaavalaai ehgothah nuvatah eyah vure avahah up kohdhevemun dhaane vhk ves dhannnavan.. alhuganduge vhk ah thiya dhehvaa supprt ah vrh bodah shukuriyya

 14. N0 oNe..

  July 23, 2020 at 6:20 pm

  wow sis mi prt ves varah reethi 🥰🥰🥰
  swry kuri prt thakah comment nukurevuneema…😔😔😔
  but baraabarah kiyanhama..😊😊😊
  luv ya sis ♥️♥️♥️
  stay safe and take care 💖💖💖💖

  • vanteKTH

   July 26, 2020 at 12:30 pm

   alheyyyy e okey vaaney darl.. ehn ves vaane.. vvv ufaavejje kiyaakan enguneemaves… luv yuh more dear… you too!!!

 15. 🌺Ril🌺

  July 24, 2020 at 9:49 am

  Annyeon sis
  After a longtime dhw
  Btw stry vrah ves Sali speecless🤐🤐👏👏👏💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯
  Waiting for the next 💝💝
  Saarangey 🥰🥰🥰💝🥰
  Joshimheyo ❤️❤️😊

  • vanteKTH

   July 24, 2020 at 11:25 am

   anyeong ril darl.. thank u dear.. v happy vejje mi baives reethi v ma ril ah.. nado. saranghae… inshallah miadhu kiyaalan libeyne ingey

  • vanteKTH

   July 24, 2020 at 11:26 am

   hehe lahba .. srry for the wait 🙁

Comments are closed.