ސާރާ ގެ ކުރިމަތީގައި ހުރީ މަންހާ އެވެ. ސާރާ ގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ. ސާރާ ގެ އަމިއްލަ ނަފްސުވެސް ސާރާ ކައިރީގައި ނުބުނެދޭ އެތައް ކަމެއް މަންހާއަށް އެނގޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރުވެސް މަންހާ ސާރާ ގެ ހާލަތު އެނގުމުން ސުވާލު ކުރަން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް ސާރާ ވާހަކަ ހިންދާލުމުގެ ގޮތުން  ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. ” އަޅޭ މަން އަންނަ ވާހަކަ ބުނިނަމަ ދޯ ތަންކޮޅެއް ކުރިންވެސް އަންނަން އެނގުނީހީ.” ސާރާ ގެ ހިތުގެ ހާލު ފޮރުވަމުން ބުނެލިއެވެ.މަންހާ އަކީ ގާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. ދެމީހުންވެސް މަސައްކަތާއި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައި އަވަދި ނެތި އުޅެން ޖެހުމުން ދިމާ ނުވެވެނީއެވެ.

” ޕްލީޒް ސާރާ! ސާރާ ކިތަންމެ ވަރަށް މަށަށް ފޮރުވިޔަސް އިނގޭނެކަން އެނގޭ ދޮގު ކަން ތިހަދަނީ. ކިޔާދީބަލަ ވެގެން އުޅޭ ގޮތެއް.”

މަންހާ އަށް މިހެން ބުނެވުމާއި ސާރާ ގެ ބަޑި ފަޅައިގެން ދިއުމާއި ދިޔައީ އެކު އެކީ އެވެ. މިއޮށް ހުރިހާ އިރު ހިފެހެއްޓި ކަރުނަތައް އަޅާލާނެ ފަރާތެއް ލިބުމުން ބަންޑުން ކޮށްލެވުނީއެވެ.

ސާރާ ރޯން ފެށުމުން މަންހާ ސާރާ ގައިގައި ބައްދާލުމަށް ފަހު އެޕާރޓްމެންޓްތެރެޔަށް ވެއްދުމަށް ފަހު ސޯފާގައި ބޭންދުމުން ހުރިހާ ވާހަކަ އެއް ސާރާ ކިޔާދީފިއެވެ.

މަންހާ ބަލާލިއިރު އެމީހާގެ އަތްލާފަ ހުރި ނިޝާން ތައް ހުއްޓެވެ. މަންހާ އައި ރުޅި އާއި އެކު ޝާއިފް އަށް ގުޅަން އުޅުމުން ސާރާ އެކަން މަނާ ކުރިއެވެ. ” ނޫން މަން. ޝާއި ވީ މީޓިން އެއްގަ. އެހެން ނޫނަސް މިދުވަސް ކޮޅު ވިޔަފާި ވެސް ވަރަށް ދަށް. އެކަމާ ވެސް ޝާއި ވަރަށް ވިސްނާނެ. މަ ބޭނުމެއް ނޫން އިތުރަށް  ޝާއިފް ހާސް ކުރުވާކަށް.އަހަރެމެން ގެ އެކުވެރިކަމަށް ޓަކައި ވެސް. ޕްލީޒް.” ސާޜާ އާދޭހާއި އެކު ބުނެލިއެވެ.

“އޯކޭ އެކަމް އަހަރެން ދާނީ ސާރާ ހަމައަކަށް އެޅުނީމާ. ދޭ ތާޒާ  ވެލަން . އަހަރެން ނަށް ބަދިގޭން އެއްޗިސް ދައްކަ ދީފަ އިނގޭ. ސާރާ ގެ ފެވަރިޓް ހަދަން ވެގެން. އަސްލު މަން މިއައީވެސް އޭތި ކާ ހިތުން ނޭ.” ސާރާ ގެ މޫޑު ރަގަޅު ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން މަންހާ ބުނެލިއެވެ.

ސާރާ ފާޚާނާ އަށް ވަނެވެ. އެވެސް މަންހާ އާދޭސް ކުރާތީއެވެ. ފާޚާނާ އަށް ވަނުމަށް ފަހު ގައިގެ އެތަން މިތަން އުގުޅަން ފެށިއެވެ.ހީވަނީ ހަންގަނޑުވެސް ފޫދުއްވާލަން އުޅޭހެނެވެ. އެމީހާ އަތްލި ހުރިހާ ތަނެއްގެ ވަސް ވެސް ފޮހެލަން އުޅޭކަހަލަ އެވެ. ސާރާ ފެންވަރަން ވަދެ ގިނައިރުވުމުން މަންހާ ސާރާ އަށް ގޮވަން ފެށިއެވެ. އަދި ނިކުމެ މަންހާ އާއި އެކު ބަދިގެ ތެރޭގައި އުޅުނެވެ. ކުރިޔަށް ވުރެ ވާހަކަ ގިނަ ކޮށްލައިގެން އުޅުނީވެސް އެ ހިޔާލުތައް ހިތުގެ ތެރެއިން ނެރެވޭތޯއެވެ.

މަންހާ ދިއުމުން ސާރާ ބިރުގަންނަން ފެށިއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮޓަރި ތަޅުލުމަށް ފަހު އެނދުގައި ޖައްސާލިއެވެ. އިސާހިތަކު ސާރާ އަށް ނިދިއްޖެއެވެ.

ޝާއިފް އަށް ގެޔަށް އާދެވުނު އިރު އިރުއޮއްސި ހަތެއް ޖަހާ ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. ގޭތެރެ އަދިރިކޮށް އޮތުމުން ޝާއިފް އަށް ލިބުނީ ސިހުމެކެވެ، ސަބަބަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ސާރާ އަކީ އެޕާރޓްމެންޓް އަދިރިކޮށް ނުބާއްވާ މީހަކަށް ވާތީއެވެ. ބޮކި ތައް ދިއްލާލުމަށް ފަހު ކޮޓަރި ދޮރުގައި ހިފި އިރު ހިރީ ތަޅުލާފައެވެ.މިއީ ދުވަހަކުވެސް ސާރާ ގެ ކިބައިން ފެނުން ކަންތަކެއް ނޫނެވެ.

ކޮޓަރި ވަތް އިރު ނިދާފައި އޮތް ސާރާ ފެނުމާއި އެކު އެނދުގެ އެއްފަރާތެއްގައި އިނދެ ސާރާ ގެ ނިތްކުރިޔަށް ބޮސް ދިނެވެ. އެއާއިއެކު ސާރާ ސިއްސައިގެން ގޮދް ތެދުވިއެވެ.” ވައިފީ ކިހިނެއްވީ. ހުވަފެނެނެް ފެނުނީތަ؟” ސާރާ ބޯޖަހާލަމުން ޝާއިފްގެ ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ. ޝާއިފްވެސް ލޯތްބާއެކު ސާރާގެ ހަށިގަނޑުގައި ބައްދާލިއެވެ. އެވަގުތު ސާރާ ގެ ހިތުގެ ލޮލުން ރޮމުން ދިޔައީ ފިރިމީހާއަށް އޮޅުވާލެވޭތީއެވެ.

އޭގެ ފަހުން ހަފްތާއެއް ވޭތުވެ ހިނގައްޖެއެވެ. ސާރާ އަށް މިހާރު ނުދަންނަ ނަންބަރަކުން މެސެޖް ކުރަނީއެވެ. އަދި ޖަވާބު ނުދީފިނަމަ  އެއްވެސް މީހެއްކައިރީގައި ބުނެފި ނަމަ ވާނެ ގޮތާއި ޝާއިފް އަށް ހަދާނޭ ގޮތް ބުނެލާއިރު ހީވަނީ ސާރާ އިމްތިހާނު ކުރާހެނެވެ.

ހަފްތާއެއް ފާއިތު ވެގެން ދިޔައިރު ސާރާ ގެ އުޅުމަށް ބަދަލު ތަކެއް އައިސް ފައި ވާކަން ޝާއިފް އަށް ފާހަގަ ވާން ފެށިއެވެ. ސާރާ އާއި ސުވާލުކުރުމުން ބުނަނީ ކަމެއް ނުވާ ކަމަށެވެ.ހަމަ އެއާއި އެކު ޝާއިފް ކައިރިވިޔަސް ދުރުވާން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އަދި މިދުވަސް ކޮޅު ސާރާގެ ފޯނަށް ނުދަންނަ ނަންބަރަކުން މެސެޖް ކުރެއެވެ. ދަންވަރުވިޔަސް ހެވެ. އަހާލުމާއި އެކު ބުނަނީ ނައިނާމެން ކަމުގައެވެ.

ސާރާ އުޅުނީ ފާޚާނައިގައެވެ. އެވަގުތު ސާރާ ގެ ފޯނަށް އެއްކަލަ ނަންބަރުން މެސެޖް އަންނަން ފެށިއެވެ. އެވަގުތު ޝާއިފް ގޮސް ފޯނު ނެގިއެވެ. އަދި އެނަންބަރުން ކޮށްފައި ހުރި މެސެޖްތައް ކިޔަންފެށިއެވެ. ޝާއިފް ގެ ހިތައްހީވީ ތޫނު ޚަންޖަރެއް ހަރާލިހެނެވެ. ފޯނު ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ޝާއިފް ފެނުމުން ފާޚާނާ އިން ނުކުތް ސާރާ އަށް ހުރެވުނީ ހުއްޓުން އަރާފެއެވެ.

179

40 Comments

 1. Sama

  July 24, 2020 at 1:26 pm

  Haadha kurey
  Ekam ves varah reethi
  When next

  • vanteKTH

   July 25, 2020 at 11:04 am

   THANK YOU DEAR.. INSHALLAH DHN ANNA PART DHIGU KOHLAANAN INGEY… MONDAY GA EMME LAS VEGENH INGEY

 2. Starlight vixx

  July 24, 2020 at 3:54 pm

  Varah reethi mi part ves curiously waiting for the next part ☺️ buy varah kuru

  • vanteKTH

   July 25, 2020 at 11:04 am

   thank you darl.. dhnh anna part dhigukollaanaa ingey

 3. 🌺Ril🌺

  July 24, 2020 at 9:14 pm

  Wow mi part ves vrh Sali👍👍👍💯💯💯💯
  Amazing ingey sisoo👏👏👏👏👏
  Aley Ril ah heevanee lift in dhimaavi firihenaahen😡😡😡 dhw e msg kuranee bodah vahtharee hasmaa ge kamakh 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
  Btw vrh curious kohlaafaa thininmaalee ingey sis 😮😮😮😮😮
  Waiting for next ❤️💞
  Saarangey sis ❤️❤️❤️❤️😊💞
  Josimheyo❤️❤️😊

  • vanteKTH

   July 25, 2020 at 11:07 am

   thank you ril dear… neygey dhw.. alhe kaakubaa… hingaa balama dhw.. nado saranghae .. you too

 4. naal

  July 25, 2020 at 11:38 am

  wow sis mi prt ves vvvvvv reethi.. ekm kudakoh kuru dhw😥😥😥😥😥.. whn is next??? alhe shaaif ge reaction akee kobaa baa??????????❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤lysm

  • vanteKTH

   July 26, 2020 at 11:57 am

   alheyyy thank you dear… next prt dhigu kohlaanan inshallah.. neygey dhw.. alhe kihineh baa shaaif ah vaanee?? lym darl

  • naal

   July 26, 2020 at 12:03 pm

   ALHEYYYY SISSOOOOO REPLY NUKUREEMA NAAL HEEKUREE SISOO RULHII KAMAH,.. HAPPY INDEPENDENCE DAYYYY SISOOOO…..

  • vanteKTH

   July 26, 2020 at 12:10 pm

   alheyyyyy srry 4 the late reply ngeyyyy… sisoo kihineh naal mathinh hadhaaan netheynee.. u r the sweetest… thank u.. happy independence day to you too dear

  • naal

   July 26, 2020 at 12:24 pm

   e okey vaaneeeyyyy sisooooooo.. naal can wait ey.. sissoooo eh nu.. sisoo reply kuraane ey.. u r the best…

  • vanteKTH

   July 28, 2020 at 1:01 pm

   thank u naal dear.. u r the best hama

 5. shifkko

  July 25, 2020 at 11:39 am

  alheyyyyy mi prt ves vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv reethi.. whn is next???? sarangahae💖💖💖💖💖💖💚👌😘🥰

  • vanteKTH

   July 26, 2020 at 11:57 am

   alheyyyy thank you so so much shifkko… maadhama inshallah.. nado. saranghae

 6. shimmi

  July 25, 2020 at 11:41 am

  wowwww sissooooo…. vvvvvv reethi mi part ves.. whn is next?????❤❤❤❤❤❤❤ekm next prt dhigu kohla dhehchey

  • vanteKTH

   July 26, 2020 at 11:58 am

   thank you dear… maadhama up kohladheynan ingey.. lahba inshallah 🙂

 7. naash

  July 25, 2020 at 12:51 pm

  Maasha Allah medamooo vvvv salhi mi part ves.. proud of yuh Darl..keep it up yuh can do it Insha Allah.. lysssssmmm..TC💝💝💝💝💝

  • vanteKTH

   July 26, 2020 at 11:59 am

   thank you naash.. u too.. inshallah.. lym.. you too

 8. someone

  July 25, 2020 at 1:37 pm

  oooolaaalaaaa hessa salhi hama habeys.. ekm kudakoh kuru dear… whn is next??????

  • vanteKTH

   July 26, 2020 at 12:00 pm

   hehe thank you… lahba srry 4 that.. maadhama inshallah

  • someone

   July 28, 2020 at 12:56 pm

   e okey vaaneyyyyyyyy dear.. srry nubunaane.. and u r my sis eh nun dhw.. and family never says sory ingey

  • vanteKTH

   July 28, 2020 at 1:02 pm

   okey dhn nubunaana srry eh.. r u okey with that??

 9. fai🌻🌻🌻🌻🌻🌻

  July 25, 2020 at 1:41 pm

  alheyyyyyyyy sis mi prt ves vvvvvvvvvvv reethi..whn is next????

  • vanteKTH

   July 26, 2020 at 12:01 pm

   thank you fai.. maadhama libeyne kiyaalan inshaallah

 10. knmes meeheh

  July 25, 2020 at 2:00 pm

  hey sis.. mi part ves vvvvv reethi.. ekm kuda koh kuruhenn heevanee… dhn kihineh baa alhe vaanee… vvvvv curious

  • vanteKTH

   July 26, 2020 at 12:01 pm

   thank you dear.. lahba srry 4 that.. alhe kihineh baa dhw vaanee???

 11. goofy

  July 26, 2020 at 12:04 pm

  wooooooaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh vvvvv reethi mi prt ves.. adhi kiriyaa thrilling vrn mi feshee.. vvvvvvvvvvv salhi.. whn is next.. avas kohdhehchey pllllssssssss im really curious

  • vanteKTH

   July 26, 2020 at 12:11 pm

   thank you goofy… hehe yes! maadhama inshallah… lahba alhugadah vii varkh avas kohladheynan ngey

 12. meh

  July 26, 2020 at 12:05 pm

  mashallah vvvvvvv reethi ingey mi partves.. whn is next.?? btw happy independence day!!!

  • vanteKTH

   July 26, 2020 at 12:12 pm

   thank you..maadhama ngey… you too dear…

 13. vanteKTH

  July 26, 2020 at 12:22 pm

  salaam hurihaa readers.. maadhama mi vaahaka ige 20 vana bai genesdheynan.. inshallah.. unmeedhu kuran ebaives hurihaa readers ah kamudhaane kamah.. thank you for the support.. means a lot to me.. and to all HAPPY INDEPENDENCE DAY!!!

  • naal

   July 26, 2020 at 12:24 pm

   YES WAITING EAGERLY SISOOOO…..

  • shifkko

   July 26, 2020 at 12:25 pm

   waiting… waiting…. waiting….

  • vanteKTH

   July 28, 2020 at 1:03 pm

   thnak u naal and shifkko

 14. V is mine

  July 26, 2020 at 12:27 pm

  aslu name ah atract vegen kiyan feshee… KTH means kim taehyung from BTS if im not wrong.. and vante akee taehyung eyna amilla ah ufehdhi artistic name eh dhw… so basically which means you are an ARMY and yessssssss vvvvvvv reethi.. kiyan fesheema enbunee.. waiting for the next part!

  • V is mine

   July 26, 2020 at 12:28 pm

   lmao.. angunee ingey eii

  • vanteKTH

   July 27, 2020 at 9:40 am

   hehehe yeah aslu eii hama meaning name ge… yes im an ARMY!!! thank u dear..

  • vanteKTH

   July 27, 2020 at 9:41 am

   its okey eyh

  • V is mine

   July 28, 2020 at 12:54 pm

   ehn v ma im good dhw.. detective eh dhw miee ehn v ma

  • vanteKTH

   July 28, 2020 at 1:03 pm

   heheh yeah u r

Comments are closed.