ދުވަސްތައް މިގޮތުގައި ހޭދަވަމުން ދިޔައެވެ.ޔުނާންގެ ހިތުގައިވާ ނައިނާ އާއި މެދު އަޮތް ލޯއްބަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.ނަމވެސް ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނަން ނުކެރެނީ ނައިނާ އޭނަގެ ލޯބީގައި ކޮޅުފައިން ޖަހާފާނެތީއެވެ.ނަމަވެސް މިވާހަކަ ސާރާ ކައިރީ ޔުނާން ދެއްކުމުން ސާރާ ގެ ފަރާތުން ހީވެސް ނުކުރާކަހަލަ އެއްބާރުލުމެއް ލިބުނެވެ.އެހެްނކަމުން ސާރާ އާއި ދެމީހުންވެގެން ނައިނާއަށް ލޯބި ހުށައަޅާނޭގޮތެއް ރާވަމުން ދިޔައިރު ނައިނާ އަށް މިކަމުގެ ހަބަރެއްވެސް ނުލިބެއެވެ.ކޮންމެއަކަސް ދުވަސް ތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް ސާރާމެން ރޭވި ދުވަސް އައިސް ޖެހިއްޖެއެވ. އެރޭ ނައިނާ ގޮވައިގެން ސާރާ ދިޔައީ އެކަން ކުރަން ކަނޑައެޅިފައި ވާދިމާލަށެވެ. ނައިނާ ސުވާލުކުރުމުން ބުނީ އެއީ ޕާޓީއެއް ކަމަށެވެ.ޔުނާން އިތުރު ބަޔަކަށް އެކަން އަންގަން ބޭނުންނުވުމުން އެކަމުގައި ބައިވެރި ވާން ނިންމީ ނައިނާ އާއި ޔުނާން ގެ އިތުރުން ސާރާ އާއި ޔުނާން ގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ މީކާއީލް އެވެ.

ސާރާ އެހޯލުގެ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ.އެއަށްފަހު ނައިނާ ވަނުމަށް ތަން ދެއްކުމުން ނައިނާ ވަނެވެ.ނައިނާ އެތެރެޔަށް އަޅާލި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅާއި އެކު އުއްބައްތި ތަކެއް ދިއްލެން ފެށިއެވެ.އުއްބައްތިތައް ދިއްލި ނިމުމާއި އެކު ހޯލު ތެރެ ކޮންމެސް ވަރަކަށް އަލި ވެގެން ދިޔައެވެ.އެވަގުތު މަތިން ފިނިފެންމާފިޔަ ތަކެއް ވެރެން ފެށިއެވެ.ނައިނާ ކުޑަކޮށް އެބުރިލީ ހިތަށް ލިބުނު އުފާވެރި ކަމަކުންނެވެ.ކުއްލިއަކަށް ނައިނާގެ ލޮލުގައި ސާރާ އަތްއެޅިއެވެ.އަދި ކުރިޔަށް ހިނގައިގަތެވެ.ނައިނާގެ ލޮލުން ސާރާ އަތް ނެގިއިރު ކުރިމަތީގައި ޔުނާން އިނީ ފިނިފެންމާ ގުލްދަސްތާއެއް ހިފައިގެންނެވެ.އެވަގުތު ނައިނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ބުނެދޭން ނޭނގޭކަހަލަ ރާޅު ބާއްޏެއް ދަތުރު ކޮށްލިއެވެ.އެމާހައުލުގައި، އުއްބަތި ތަކުތެރޭން ޔުނާން ފެންނަ ގޮތް ވަރަށް ސިހުރު ވެރިއެވެ.ނައިނާއަށް ގަޑުވެފައި ހުރެވުނީއެވެ.މުޅި އަތްފައި ވަނީ ފިނިވެފައިއެވެ.

” ނާން. ވިލް ޔޫ ބީ މައި ޕްރިންސެސް؟ ” ޔުނާން އަހާލިއެވެ.އެވަގުތު ނައިނާއަށް ބަލާލެވުނީ ސާރާ އާއި ދިމާލަށެވެ. ސާރާ މަޑު މަޑުން ބޯޖަހާލިއެވެ. ނައިނާ ފުން ނޭވާއެއްލުމަށް ފަހު ބޯޖަހާލީ އާއެކޭ ބުނުމަށެވެ.އެއީ ސާރާ ބޯޖަހާލުމުނެއް ނޫނެވެ. ޔުނާން އަކީ ފެށުނީއްސުރެ އެހިތުގައި ރަސްކަން ކުރަމުން ދިޔަ ރާޖާއަށް ވީތިީއެވެ.ހަޔާތް އެކީ ވޭތުކޮށްލުމަށް ބޭނުންވާ ބައިވެރިޔާ އަށް ވީތީއެވެ. ކުރިން ލިބިފައިވާ އަނިޔާ މަތިން ހަދާން ކުރަނެް ބޭނުން ނުވީ ކޮންމެ ފިރިހެނަކީ އެކަހަލަ މީހަކަށް ނުވާނެތީއެވެ.

އެވަގުތު ޔުނާން ނައިނާގެ ގައިގައި ބައްދާލީ ދުވަހަކުވެސް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންނުވާ ފަދަ އަކުންނެވެ. ” އޭއް ބްރޯ ރޮމޭންސް ނިންމާފަ ހިނގާ ދާން .. އެޔޮށް ބާރަ ޖަހަނީ..” މީކާއިލް ދިމާކުރާކަހަލަ ރާގެއްގައި ބުނެލިއެވެ.

‘ތެދެއް މާދަމާ ޖެހޭނެ ކޮލެޖަށް ދާން ވެސް. މިދެމީހުން އެކަނި ދޫކޮށްލާކަށް ނުވާނެއެއްނު ދޯ މީކާއިލް.” ސާރާ ވެސް މީކައިލް އަށް ދޯދެމުން ބުނެލިއެވެ.

އެއާއިއެކު އެންމެން ހިނގައިގަތީ ނައިނާއާއި ދިމާކުރަމުންނެވެ. ނައިނާ ބައެއްފަހަރު ލަދުން ހުރެ ޔުނާންގެ މޭގައި މޫނު ފޮރުވާލައެވެ.

*ހަމަސް ފަސް*

މިއަދަކީ ސާރާމެން ކިޔެވުން ނިންމުމަށް ފަހު މާލެދާން ހަމަޖެހިފައި އޮތްދުވަހެވެ. ސާރާ މެންނާއި އެކު ޔުނާން އާއި މީކާއިލް ގެ އިތުރުން ޝުއާ އާއި މާލް އަދި ހަޝްމާވެސް ދެއެވެ.ސާރާ މެން ނަށް މާލެ ދެވުނު އިރު އެއާ ޕޯޓްގައި ސާރާގެ އެކުވެރިންނާއި ، ދޮންތަގެ ދެމަފިރިންގެ އިތުރުން ޝާއިފް ހުއްޓެވެ.އަދި ނައިނާ ބަލައި އައިސް ނައިނާގެ މައިންބަފައިންނާއި ދޮންތަގެ ދެމަފިރންނާއްި އެކު އެދެމަފިރިންގެ ކުޑަ ދަރިފުޅު ނާލް ހުއްޓެވެ. ސާރާ ފުރަތަމެސް ދުވެފައި ގޮސް ދޮންތަގެ ގައިގައި ބައްދައިގަތެވެ.ވާނީވެސް އެހެން ނޫންހެއްޔެވެ؟ ދަރިފުޅަށް ފުރަތަމަވެސް ދެވޭނީ މައިމީހާގެ ކައިރިޔަށް ނޫންތޯއެވެ.އެއަށަފަހު ސާރާ އަށް ޝާއިފް ކައިރިޔަށް ދެވުމުގެ ކުރިން ސާރާގެ ގައިގައި މަންހާ  އާއި ޝިޔާރާ ބައްދައިގަތެވެ. އެވަގުރު ސާރާ ނައިނާ އާއި ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. ނައިނާ ޔުނާންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އައުމުން އެންމެން ތިބީ ހައިރާން ވެފައިއެވެ.ސާރާ މެން އެމީހުން ކައިރީވެސް ނުބުނީ އެމީހުންގެ މޫނަށް އަރާ ކުލަވަރު ބަލައިލުމަށެވެ.ނައިނާއާއި ޔުނާން ކައިރިޔަށް އެންމެން ޖެހިލި ވަގުތު ސާރާ ޝާއިފް ގެ ކައިރިޔަށް ދިޔައެވެ. އެވަގުތު ޝާއިފް ސާރާގެ ގައިގައި ބާރަށް ބައްދައިލިއެވެ. ލޯބިވެރިޔާއާއި ދިމާނުވާތާ 2 އަހަރު ވީއެވެ. އަދި ސާރާގެ ނިތަށް ބޮސް ދިނެވެ.އެވަގުތު ސާރާ ލަދުން އިސް އޮބާލުމާއި އެކު،މ ޝާއިފް މިހާރު މާ ލޯތްބޭ ބުނެލިއެވެ.އެވަގުތު ސާރާ ހަނދާން ވީ ހަޝްމާ ވެސް ބާލުވަން ޝާއިފް ދާން ޖެހޭނޭ ކަމެވެ. ސާރާ އެހެން އެހުމާއި އެކު ޗާއިފް ބިނެލިއެވެ. ” ޔެސް އިނގެއޭ ޕްރިންސެސް. އެކަމު މަންމަ ކައިރީ ބުނިން ސާރާ ބަލައި ދާންށެ ބޭނުމީ.އަދި ބުނަން ހަދާން ނެތުނީ އޭ. މަންމަ ބުނި ސާރާ ގޮވައިގެން އެއާޕޯޓްއިން ސިދާ ދާށޭ ގެޔަށް.”ސާރާވެސް އެއް ބަސް      ވެލުމަށް ޓަކައި ބޯޖަހާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ދެމީހުން ދުރުގައި ތިބި ނައިނާމެނާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ.

*ނުނިމޭ*

* ކިޔުންތެރިން އެދިލެއްވިގޮތަށް ސާރާ އާއި ޝާއިފްގެ ބައި މިވަނީ އަޕްކޮށްދެވިފައިއެވެ.އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ލަސްވި ކަމަށް ޓަކައި ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ.*

 

 

 

130

32 Comments

 1. shimmi

  June 22, 2020 at 11:30 am

  wowwwwww….. this is what we r talking about… vvvvvvvvvvvvvvvvv reethi.. hama bunaane ehcheh ves neyhgun.. kn irakah next part??

  • vanteKTH

   June 22, 2020 at 11:45 am

   thank u so much.. v ufaavejje mi part kamudhiya eema.. inshallah tmmrw

 2. zai

  June 22, 2020 at 11:31 am

  v reethi.. and its ok vaane dear.. ehn ves vaane baeh faharu.. vvv rom btw.. whn is next

  • vanteKTH

   June 22, 2020 at 11:46 am

   thank u… inshallah maadhama nge

 3. naash

  June 22, 2020 at 11:32 am

  hoe hoeyyy haadha rom ey dhw nainaa aa yunaan aa… o dhn balaa saaraa shaaif vs hama dhoo nukurey naina mn nakah.. adhi saara mn maa rom dhw… hheehh… btw mudharris vvvvvvvvv habeys inge mi part vs…. vvvv miss thi gohya mathin.. vvv loves nge darl.. stay safe… nd whn nxt… soo curious

  • vanteKTH

   June 22, 2020 at 11:47 am

   hoe hoeeyyyy thank u eyh … hehe adhi kuryah othee eyh.. thank u so much darl.. mym.. lysm.. u too stay at home.. maadhama inshallah.. hehe

 4. someone

  June 22, 2020 at 11:33 am

  its ok eyh dear.. ehn ves vaane.. story vvvvv reethi mi part.. adhi kiriyaa aslu stry thi fehtunee

  • vanteKTH

   June 22, 2020 at 11:48 am

   thank u for understanding… labba dhn kanneyge kiyuntherinnah saaraa n shaaif ge bai libeynee kiyaalan.. thank u for all the readers for your opinion.. it helped me a lot

 5. 🌺Ril🌺

  June 22, 2020 at 11:34 am

  Masha Allah mi part ves varah sali.
  Dhen oi part konirakun tha sis😊😊😊😊😊❤❤❤

  • vanteKTH

   June 22, 2020 at 11:49 am

   thank u.. maadhama up kohladheynan ingey ril darl

 6. naal

  June 22, 2020 at 11:34 am

  hama nikumethw balan vegen mi huree.. iru iru kolhaa load kohlan iyye ga miadhu nukkunnaaney buneema.. vvvvv reethi.. dhn adhi reethi vaanee dhw

 7. shina

  June 22, 2020 at 11:39 am

  woooaaahhh.. vvv reethi.. and its ok vaane.. btw if you dont mind can u tell me u r age and name

  • vanteKTH

   June 22, 2020 at 11:50 am

   thank u.. i dont like to say my name but im 16 years old girl eh.. i hope u dont feel bad

 8. shuaau

  June 22, 2020 at 11:41 am

  wow..vv reethi.. alhugadakah neygey esfiyaige vhk liyaa kameh.. vvvvvv reethi nge.. and to u r info i will be supporting you.. its really nice to meet you here and on course

  • vanteKTH

   June 22, 2020 at 11:51 am

   thank u shuaau.. labba alhugadu vhk liyan.. thank u it means a lot hama to me… yeah ofcourse nice to meet you too in here and in the course

 9. shifkko

  June 22, 2020 at 11:42 am

  hama load veythw mi inee. vvvv reethi ngey.. this is what i wanted

  • vanteKTH

   June 22, 2020 at 11:52 am

   alheyh vv ufaavejje.. thank u dear.. v ufaavejje shifkko ge hiy hama jehuneema

 10. shimha

  June 22, 2020 at 2:51 pm

  wow vv reethii.. adhikiriyaa ehkoh kiyaaleemi

  • vanteKTH

   June 23, 2020 at 9:40 am

   thank u shimha.. v ufaavejje vhk ekkoh kiyaaleema

 11. fainaa

  June 22, 2020 at 2:52 pm

  16 years old ???? ekm haadha reehchey vhk.. mashallah vvv reethi ngey.. god bless you dear

  • vanteKTH

   June 23, 2020 at 9:42 am

   labba … thank u so much.. means a lot.. u too

 12. zaalin

  June 22, 2020 at 6:02 pm

  mashallah v reethi

  • vanteKTH

   June 23, 2020 at 9:42 am

   thank u

 13. 🌹Masha🌹

  June 23, 2020 at 4:17 pm

  V reethi..Masha Allah..Waiting for next part..😊😗

 14. 🌹Masha🌹

  June 23, 2020 at 4:19 pm

  V reethi…Masha Allah..😚

 15. Samha❤️

  June 23, 2020 at 8:35 pm

  ❤️❤️knee part akah comment nukuriyas Hurihaa part eh vx kiyan. Wow vaahaka Hama habeys. Vvvv reethi. Hama speechless. Curiously waiting for next part. ❤️❤️

 16. Kairaa

  June 23, 2020 at 9:49 pm

  Its ok eyy dear😊…varah varah reethi mi bai vx😍😘…curiously waiting for the nxt part….lysm..stay safe

  • vanteKTH

   June 24, 2020 at 9:30 am

   thank u for understanding kairaa darl.. actually i waited for your cmmnt…next part iyys up kohfin ekm esfiya in adhives pending ga inee.. lym.. be safe <3

 17. say me

  June 24, 2020 at 9:27 am

  mashallah vvv reethi.. this is the best story i have read in my life!!!!!!!!!!!!!!!

  • vanteKTH

   June 24, 2020 at 9:31 am

   alhheyh thank you so so much… v ufaavejje vhk kamudhiya eema say me ah

 18. vanteKTH

  June 24, 2020 at 3:50 pm

  alhugadu vaanee mihaaru meege 14 vana bai up kohlaafa.. ekm esfiya site ga inee pending ga.. alhugaduge vhk lasvaakamah takai emmeha kiyuntheringe kibain nihaaythah maafah edhen

  • shifkko

   June 25, 2020 at 7:25 pm

   its ok vaane .. we understand eyh

Comments are closed.