ނުވާނަމޭ ބަދަލެއް ހުވާޔާރާ…(3)

- by - 124- July 2, 2020

#ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް#…މި ވާހަކައިގަ ވެސް އެންމެ ގިނައިން ފަސްޓް ކޮމެންޓްކުރާ ރީޑާއަކަށް ލިލީ ދެން ލިޔާ ވާހަކައިގެ ކެރެކްޓާރ އަކަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ޗޫޒް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ..##################

ނޯޔާ ސަލާމަތްކުރަން އޭނާ ކުރިއަށް އަޅަން ޖެހޭނީ ހަމަ އެންމެ ފިޔަވަޅެކެވެ. ނަމަވެސް އެއް ފިޔަވަޅު އަޅައިފިއްޔާމު ދެން ފަހަތަކަށް ނުޖެހެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އީކަން ނޯޔާ ސަލާމަތް ކުރަން ދުއްވައިގަތެވެ. ހަލުވިކަމާއެކު ވަހީދު އީކަން ހުއްޓުވިއެވެ. ވަހީދުގެ ބާރުގަދަ އަތުގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވާން އީކަން ދިޔައީ ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސަތްކަތެއް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ދެލޯ މެރެމުންދިޔަ ނޯޔާ އަށް މި މަންޒަރު ސިފަވީ މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށެވެ. އީކަން އަށް ނޯޔާ ކުރަމުންދިޔަ ނަފްރަތު އިތުރު ވިއެވެ. “ވަހީދުގެ އާއިލާ ބަރުބާދު ކުރުމަށް ނޯޔާ އަޒުމް ކަނޑައެޅިއެވެ. ހަނާ އާއި އަދި ނޯޔާގެ އަމިއްލަ ނަފްސައް އިންސާނު ހޯދާދޭނަމެވެ…………..

ނޯޔާ ގެ ހަންގަނޑު ދިޔައީ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި އަދަމުންނެވެ. ހުރި ހިއްވަރެއް ލާފައި ނޯޔާ ގެއިން ބޭރަށް ދުއްވައިގަތެވެ.  ދެން ކޮންމެ ތާކަށް ދުވިއެއްކަމަކު ނޯޔާ އަށް ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ ކަން ވަހީދަށް ޔަގީނެވެ. ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވަމުންދިޔަ ވޭނެއްގައި ޖެހި ނޯޔާ ވެއްޓުނު ތަން ފެނުމުން ދުރުގައި ބަލަން ހުރި ވާހިދުގެ މޫނުމައްޗައް ވެރިވީ ބޮޑު ހިނިތުންވުމެކެވެ. ހަލީމާ މެނަށް ނޯޔާ މަރުވި ހަބަރު ލިބުމުން އުފަލުން ފޮޅުނެވެ. “ބައްޕާ ތީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަރު އިނގޭތަ ތި ކުރީ  ކިހާ ވަރެއްގެ ކުށެއްކަން” އީކަން ލޮލުން ކަރުނަ ފައިބާ ހާލުގައި ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. “ދޮންބޭ މޮޔަވީތަ އަހަރެމެން ކަންތައް މިކުރީ ހަމަ ރަނގަޅައް” ނަޝްފާ އީކަން އާ ދިމަލަށް ބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ތިމީހުންގެ ހިތުގަ ކުޑަވެސް އިންސާނިއްޔަތު ކަމެއް ހަމަ ނެތީތަ ބައްޕާ އެއީވެސް ހަމަ ބައްޕަގެ ދަރިއެއްނު އެހެން ކަންތައް ކުރަން ހެޔޮވެސް ނުވާނެ އަހަރެން ވަރަށް ކެއްކޮއްފިން ދެން އިތުރަކަށް ނުވާނެ” “އީކަން ދަރިފުޅާ އެ ނޯޔާ އަށްޓަކައި ދަރިފުޅު މަންމަ މެންނާ ދިމަލަށް ތި އެއްޗިސް ކިޔަނީ” “މަންމަ އޭ؟؟ ކަލެއަށް މަންމަ ކިޔަންވެސް ލަދުގަނޭ ވަހީދު ހަނދާންކުރައްޗޭ ނޯޔާ އަށް އިންސާފު ހޯދާދޭނަން” އީކަންގެ އަމަލު ހުރި ގޮތުން ވަހީދު ހުރީ ހައިރާންވެފައެވެ. އީކަން މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ހިފައްޓައިގެން ހުރި ރުޅިގަނޑު މިއަދު ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ. އިއްޔެ އީކަން ކުރިއަށް އެންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނޯޔާ މިތަނުން ސަލާމަތްކޮއްދިންނަމަ އެ މައުސޫމު އަންހެން ކުއްޖާގެ ފުރާނަ މިއަދަކު ނުދާނެއެވެ. މި ކަހަލަ ހާދިސާއެއް އިތުރު މީހަަކަށް ދިމާވާކަށް އީކަން ނޭދެއެވެ. “އީކަން މިއޮތްހާ ދުވަހު ބަލާބޮޑުކުރި މައިންބަފައިންނާ ދިމަލަށް ކިޔަންޖެހޭ އެއްޗިއްސަކީ ތީތަ” “ދެން އަހަރެން ކީކޭތަ ބުނަންވީ މަންމަ އާ ބައްޕަ މައުސޫމު ފުރާނަތައް ފައިސާގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި ދުއްވާލާތަން ބަލާފަ އަތްޖަހަން ހުންނަންވީތަ އަހަރެން ބުނަން ވާހަކަ އެއް ނަޝްފާ އާއި ވަފާ ތިމީހުން ޖަހާހާ ބެރަކަށް ނެށިއެއް ކަމަކު އަހަރެންނައް ނުނަށާނަން ހަނދާން ކުރައްޗޭ އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން ކަލޭމެނާ އެކީ އެންމެ ސިކުންތެއްވެސް ހޭދަކުރާކަށް” ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ފޮއްޓަށް އެއްޗިސް އަޅައިގެން އީކަން ގެއިން ނިކުމެގެން ދާން ހިނގައިގަތެވެ. “އީކަން މި ގެއިން ބޭރަށް އެންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅިޔަސް ތީ އަހަރެންގެ ދަރިއެއް ކަމަކައް ނުބަލާނަން” އީކަން ފަހަތް ބެލުމެއްނެތި ގެއިން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ. އީކަން ނިކުތްތަން ފެނުމުން ހަލީމާ ބޮލުގައި އަތްއަޅާލިއެވެ.

ބެންކޮކަށް ފުރުމަށް އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށް ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ވޭނަކާ ދިޔަ މާޖިދު ހުއްޓުން އެރީ ކޮންމެސް އެއްޗެއް ވޭނުގައި ޖެހި ވެއްޓުމުންނެވެ. އަނދަ އަނދާ އޮތް އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނުމުން މާޖިދު ހޭނުހުއްޓުނީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. ނޯޔާ ވޭނަށް އަރުވައިގެން ހޮސްޕިޓަލާ ދިމަލަށް ދިއުމަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ނޯޔާގެ އަނގައިން ނިކުތީ ހަމަ އެންމެ ބަހެކެވެ. “މަންމާ!!!!!” ނޯޔާ ކަރުގައި އޮތް ފަށް ފެނުމުން މާޖިދުގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ.

އެއީ މީގެ 15 އަހަރު ކުރިއެވެ. “ހަނާ.. ހަނާ!!!!” މާޖިދު ގޮވާ ގޮވާ ވެސް ހަނާ ބަހެއް ނުކިޔެވެ. ޕާކުގައި ހުރި އުނދޯޔެއްގައި ހަނާ އިށީންދެގެން އިންއިރު އެ ދެލުލުން ކަރުނަ ފައިބަމުން ދެއެވެ. ހަނާ އެ ޖޯއްޔައް އެރުމުން އެ ޖޯލި ކަނޑައިގެން ވެއްޓުނީއެވެ. އެކަމާ އެތާތިބި ކުދިން ހަނާ އަށް މަލާމަތްކުރީއެވެ. ހަނާގެ މޫޑު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މާޖިދު ކުރި ހުރިހާ މަސަތްކަތެއް ދިޔައީ ފެނަށެވެ. “އަހަރެން މިއައީ ހަނާ އަށް ގިފްޓެއް ދޭން ވެގެން  އެކަމަކު ހަނާ ވާހަކައެއް ނުދެއްކިވިއްޔަ” މާޖިދު ހަނާ ކައިރީ އިށީންނަމުން ބުނެލިއެވެ. ދެލޯ ފޮހެލަމުން ހަނާ މާޖިދުއާ ދިމަލަށް ބަލާލިއެވެ. މާޖިދު އޭނާގެ ކަރުގައި އަޅާފައި އޮތް ފަށް ހަނާ އަތައް ދިނެވެ. އެ ފަށު ފުލުގައި އިންނާނީ އެމް އަކުރަކާ ޖޭ އަކުރަކާއެވެ.

އެ ފަށް މަތިން މާޖިދު ހަނދާން ނެތޭނީ ކިހިނެއްތޯ. ނޯޔާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ދުވަހުވެސް ދަންނަ ވައްތަރު ޖަހާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނީ ކީއްވެ ކަން މާޖިދަށް އެނގުނެވެ. ހަމުގެ ކުލަ ނޫނީ ހަނާގެ ހުރިހާ ސިފައެއް ނޯޔާ އަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ނޯޔާ އަށް ވެވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީއެއް ވާން މާޖިދު ބޭނުންވިއެވެ. ނޯޔާގެ މޫނުގެ އެއްފަޅި ފިހިފައި އޮތް އިރު ގައިގެ އެތަން މިތަން ވެސް ވަނީ ފިހިފައެވެ. މާޖިދު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ނޯޔާ ބޭރަށް ގެންދިޔައެވެ. އަދި ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއެއް ހެދިއެވެ. 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ފަހު ނޯޔާ ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ނޯޔާ ހަނދާންވީ ވަހީދު އެންމެ ފަހުން ބުނި ވޭންދެނިވި ބަސްތަކުގެމަތިންނެވެ. “ނޫން ނޫން އެހެނެއްނުވާނެ.. މަންމާ!!!!!!!!!!!” ނޯޔާ ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. އަދި ނޯޔާގެ ގަޔަށް ގުޅާފައި ހުރި ހޮޅިތައް ނައްޓުވާލުމައްފަހު އެތަނުން ދާން އުޅުނެވެ. ނަރުހެއް ނޯޔާ ގަޔަށް އިންޖެކްޝަން އެއް ޖެހުމުން މައިތިރިވިއެވެ. އެވަގުތަކީ މާޖިދަށް އާދެވުނު ވަގުތެވެ. މާނޭވާ ލަމުން ނޯޔާ މާޖިދުއާ ދިމަލަށް ބަލާލިއެވެ. “ތީ ކާކު؟؟ ކާކު ހޭތީ އޭނަ އަހަރެންގެ މަންމަ މަރާލީ މަންމަ މަރާލި” ނޯޔާގެ ހާލާމެދު މާޖިދް ހަމްދަރުދީވިއެވެ. ‘ދަރިފުޅާ މީ ހަނާގެ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސެއް” “ކިހިނެއް ކަލެއަށް އަހަރެންގެ މަންމަ އެނގުނީ ބުނޭ ކަލޭވެސް ބައިވެރިވެގެން ދޯ އަހަރެންގެ މަންމަ މަރާލީ” ނޯޔާ ހީވަނީ ޖިންނި މޮޔަވެފަ ހުރިހެނެވެ. “ނޫނޭ ދަރިފުޅާ….” މާޖިދު ވީ ގޮތް ކިޔާދިނުމުން ނޯޔާ ރޯން ފެއްޓިއެވެ. މާޖިދު ނޯޔާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލީ ލޯތްބާއެކުގައެވެ. “ނުރޮއެ ދަރިފުޅާ ހަނާ މިއަދު ދުނިޔޭގައި ހުރިނަމަ ނޯޔާ ރޯތަން ބަލާކަށް ބޭނުމެއްނުވާނެ ބޭބެ އަށް ހަމަ ޔަގީން ހަނާ ބޭނުންވާނީ ދަރިފުޅު އުފަލުގައި އުޅޭތަން ދެކޭން” “ބޭބޭ………” ހަނާ މަރުވުމުން ނޯޔާ އާ ދޭތެރޭ ވަހީދު ކަންތައް ކުރި ގޮތާއި ހުރިހާ އެއްޗެއް ނޯޔާ މާޖިދަށް ކިޔާދިނެވެ. ވަހީދުގެ ނުލަފާކަމުން މާޖިދު ހުރީ ރުޅިއަރާ ރަތްވެފައެވެ. “ދަރިފުޅާ ހާސްނުވޭ ބޭބެ ހުރިހާ ހިނދަކު ވަހީދަކަށްވެސް އަދި އެއާއިލާ އެކަކަށް ވެސް ދަރިފުޅަށް އަނިޔާ ކުރިއަކަ ނުދޭނަން މިއަދުން ފެށިގެން ތީ އައިޝަތު ނޯޔާ ވަހީދެއް ނޫން ތީ މަރިޔަމް ތާރާ މާޖިދު” “ބޭބޭ އެކަމް އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ މަންމަ އަށް އެހެން ހަދާފައި އެމީހުނަކަށް އުފަލުގަ އެއް ނޫޅެވޭނެ އަހަރެން ބޭނުން އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކު ކޮއްލަން އެމީހުން އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ މަންމަ އަށް ދިން ވޭނާއި އަނިޔާގެ ދެގުނަ އެމީހުނަށް ރައްދު ކުރާނަން” ތާރާ ހުރީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އެހެންތާ ވާނީވެސް. “ދަރިފުޅާ ހާސްނުވޭ ދަރިފުޅުކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ބޭބެ އެހީވާނަން”  ސާޖަރީ އާއި ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ސަބަބުން 1 އަހަރު ތެރޭގައި ތާރާގެ ހަށިގަނޑަށް ދިޔައީ އެތަކެއް ބަދަލު ތަކެއް އަންނަމުންނެވެ. ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ އަށް ފަހު އެއީ ނޯޔާ އެކޭ ބުނަން އެނގޭނެ މީހެއް ނުހުންނާނެއެވެ. މުޅިން އާ މޫނެކެވެ. މުޅިން އާ ހަށިގަނޑެކެވެ. މުޅިން އާ ހަޔާތެކެވެ. ނަމަވެސް ކުރީގެ ވޭންދެނިވި ހަނދާންތަކެއް ނުފިލައެވެ. މާޖިދު ތާރާ އަށް އޭނާގެ ދަރިއެއްގެ މަގާމު ދިނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ވިސްނާމުލެއްނެތިއެވެ. އަދި އޭނާގެ ވިޔަފާރީގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ވެސް ތާރާ އަށް ދިނެވެ. މާޖިދު ތާރާދެކެ އަމިއްލަ ދަރިއަކަށްވުރެ ލޯބިވެއެވެ. މާޖިދު ދިޔައީ ތާރާ ބޭނުންހާ ކަމެއް ކޮއްދީ ބެނުން ހާ އެއްޗެއް ދެމުންނެވެ. މާޖިދު ބޭނުންވަނީ ތާރާ އަށް އާ ހަޔާތެއް ހޯދަދޭށެވެ. އެއާ ހިލާފަށް ތާރާގެ ސިކުނޑީގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހަމަ އެންމެ ކަމެކެވެ. ނަފްރަތާއި ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހެވެ. ތާރާ 2 އަހަރު ދުވަހު ބޭންކޮކް ގައި ހޭދަކުރިއެވެ. ރެޑްސީ ކޮމްފެނީގެ ޕްރައިވެޓް ޖެޓުގައި ތާރާ ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ އިރު އޭނާގެ ތުންފަތްމަތީގައި ވަނީ ހިނިތުންވުމެކެވެ.

ގަދަ ކަޅު ކުލައިގެ އޮފަކަންގަދަ ފެރާރީ އަކަށް އަރައިގެން ގެއަށް ދިއުމަށް ޓަކައި ތާރާ މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ކާރު ތެރޭގައި އަޑުބާރު ކޮށް ލަވަޖަހައިގެން އެޔާ އެއްވަރަށް ބޯ ތަޅުވަމުންދިޔަ ތާރާ ކާރު ދުއްވަމުން ދިޔައީ ބާރު ސްޕީޑެއްގައެވެ. މާޖިދު ގުޅުމުން ތާރާ ކާރު މަޑުކޮއްލާފައި ފޯނު ނެގިއެވެ. “ކިހިނެއްވީ ޑާޑާ” “ދަރިފުޅާ ޑާޑާ ހަމަ ހިތް ބިރުގަންނަ ވަރުން ދަރިފުޅު ކޮބާތޯ ބަލާލަން ގުޅާލީ ބަލައިގެން އުޅެއްޗޭ ޑާޑާ ދާންވީތަ ތިކޮޅަށް؟؟” “އަހަ އަހަ ނޫނޭ އަހަރެން ވަރަށް ބަލައިގެނޭ އުޅޭނީ ކާރު ދުއްވަން މީނީ ފަހުން ގުޅާނަން ބައީ ޑާޑާ ލަވް ޔޫ” “ދަރިފުޅާ މަޑުން ކާރު ދުއްވާނީ އިނގޭ ލަވް ޔޫ ޓޫ މައި ޕްރިންސެސް” 15 ވަރަކަށް މިނެޓުގެ ދަތުރަކަށް ފަހު 5 ބުރިއަށް ނަގާފައި ހުރި ގަނޑުވަރެއް ކަހަލަ ގެއަކަށް އާދެވުނެވެ. ވަށައި ފާރު ރާނާފައި ހުރި އިރު ބޮޑު ގޭޓެއް ހުރިއެވެ. ކުރިމަތިން ހިނގަން ހަނި މަގެއް އޮވެފައި ވަށައިގެން ވަނީ މާމެލާ މެލީގެ އެކި އެކި ވައްތަރުގެ ގަސްތަކެވެ. ގޭގެ ގިނަ ތަންތަން ބިއްލޫރިން ހަދާފައި ހުރުމުން ތާރާ އަށް ވަރަށް ވެސް ކަމުދިޔައެވެ. ތާރާ ކާރުގެ ބަރުގޮން އަޑު އިއްވަލުމުން ގޭގެ ބޮޑު ގޭޓު އޮޓޯއިން ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ. މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ހަސީނާ އައިސް ތާރާގެ ފޮށި ހިފައިގެން ގޭތެރެ އަށް ވަނެވެ. ލައިގެން ހުރި ކަޅު ކުލައިގެ ފިޓް ޖިންސުގެ އެއް ޖީބަށް އަތް ޖަހައިގެން ތާރާ ހުރިއިރު އަނެއް އަތުން އަޅައިގެން ހުރި ކަޅު ކުލައިގެ އަވި އައިނު ނެގިއެވެ. ލިފްޓަށް އެރުމަށްފަހު ފަސްވަަނަ ބުރިއަށް ދިޔައެވެ. އެގޭގެ ފަސްވަނަ ބުރީގެ ފާރުގައި ގަދަ ކަޅު ކުލަ ހުރި އިރު ތަޅުންގަނޑުގައި ވެސް ޖަހާފައި ހުރީ ކަޅު ކުލައިގެ މުއްޓެވެ. ނުވިތާކަށް ހުރިހާ ފަރުނީޗަރެއްވެސް ހުރީ ކަޅު ކުލައިގެއެވެ. ތާރާ އަށް އެންމެ ކަމުދަނީ ކަޅު ކުލައެވެ. ކޮންމެހެން އަންހެން ކުއްޖަކަށް ވީތީ ފިޔާތޮށި ކުލަ ރީތި ވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ތާރާ ފާހަނަ އަށް ވަދެ ފެންވަރައިގެން މަހުމާ ފޮތީގެ އަތްދިގު ކަޅު ކުލައިގެ ކުރުތާއަކާ ކުރު ސޯޓެއް ލިއެވެ. އެވަގުތު ތާރާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އޭނާގެ ދެފައި ކަށިމަތީގައި ހުރި ލަކުނު ތަކެވެ. ތާރާ ބެލްކްންޏައް ނިކުމެލާފައި މާލޭގެ މަގުމަތިން ހިނގަމުން ދިޔަ މީހުނަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. “މޮމް އައި ވިލް ޓޭކް ރިވެންޖް ފޯ ޔޫ”……….

…..ނުނިމޭ…..

124

lilly

👀just a girl tht hides a thousand 🔪feelings behind the happiest smile😁.. ✨i just love to read n write storiess.🤗. n share the best👍 n worst👎 memories with u guyss..😊💕 feel free to tell me anything..💙💙 will always love u guyss💙💙

You may also like...

66 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Vvv salhi mi vx mashallah ❣️💐…. Vvv curious veyba😊💞….. Nxt prt know irakun genes dheyny😚….. Waiting for nxt part ♥️🥀😘….. Lysssssmmmm🌻🦋💎

  1. thank u sooo much shaiiii next part dhoo!! mm maadhan… lav ya moreeee❤❤😘😘

 2. Masha Allah Masha Allah Masha Allah varaaaaaaaaah varaaaaaaaaah varaaaaaaaaah salhi salhi salhi mi prt 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 …… Oooohhh hama speechless 🤐🤐🤐….. Siss vareh hama neii 🤭🤭🤭🤭🤭😅😅😅😅😅…. Waiting for nxt ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️…… Mihaaru noya ah v gothun varah salhi vaane hn dhn heevanee miahvurevx 💜💜💜💜💜💜💜💜💜…. I think noya oops dhn mihaaru thaaraa dhooo ,,,,, thaaraa eii maajidh ge dhariyeh kahneyge I think dhooooo 🤔🤔🤔🤔🤔🤣🤣🤣😅😅😅🤭🤭🤭
  🤭….
  Luv u varaaaaaah bigu bigu Koh 🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡
  TC 💙💙💙💙💙
  Stay safe 💚💚💚💚💚💚💚
  Lots and lots and lots of love from Afu 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤❣️❣️❣️❣️❣️
  Lysssssmmmmmm💝💝💝💝💝💝💝💛💛💛💛💛

  1. thank u sooooo much afuuuuuu…. mihaaru mi story ge 19 parts type koh nimijjjje ahahaha.. lav u big into 3 kohhhhhhhhhhhhhh❤❤❤😘😘😘😘

 3. Siss thee haadha vis nun thuunu story writer ekey 👌👌👌👌👌👌
  Yhh afu I also think taaraa eyakee majeedh ge dhareekey ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  TC sissooo 🖤🖤🖤🖤🖤🖤
  Lysmmmmm 💝💝💝💝💝

  1. thank u sooooo much ahuuuuuu… lilly ge sikundi dheyn veetha ahuu ah😂😂❤🔪🔪
   ………u too take care…
   lav ya moreeeeeeeeeeeeee❤❤❤❤❤❤❤❤

  1. Pis pis royalbeater abadhu vc hunnanee iraafa ehnnu..😂😂but anyways u know meh😂😂

 4. Omg varah varah reethi mi part vc….im speechless😘😘
  Remaining part thah varah reethi vaanehen heevanii mihaaru mi v gothun😘😘😉😉….
  Sis kn irakun nxt part kiyaalan libeyne💞💞
  Curiously waiting 4 the next part…lyyssmmm💞💞😘

  1. thank u sooo much lamkooo next part maadhan submit kuraaaanan … lav ya moreeeeeeeeeeee❤❤❤❤❤❤😘😘😘😘😘😘

 5. Mi prt ves varah varah reethi 🥰🥰
  Varh interesting mi prt ves……
  Nwyaa I mean taaraa akee maajid he dharieh dhw?
  Anyway waiting for the nxt prt…..
  TC♥️♥️

  1. thank u sooo much no oneeeeee u 2 be safe darla❤❤❤❤❤😘😘😘😘😘

  1. thank u sooo much kaiiiiiiii lav u moreeee…. u 2 be safe..❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 6. so beautiful❤ and also in friendship no sorry and no thank u….which means u cant say thank u in the reply… so hoping for a new reply

 7. Wow sis this part is also as amazing as others. Masha Allah. ❤😊😍 keep it up sis. Wow noyaa change vee dhw thaaraa ah like it .
  Waiting for the next. Love u sis❤❤❤❤

  1. thank u soooo much ril…yeshhhhhhhh now u guysss knw dhoo cover pic ga nora nethi thaaraa eynee keevve kanq … lav ya moreeeeeeeeee❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😘😘😘😘😘😘😘😘😘

 8. Masha Allah… mi part hama habeyysss… i love it.. ur sooo gooodddd sisi… love love how this is going… thaaraa ah v gothun varah salhi koh vaahaka dhaane dhww.. ur amazing sisi…
  love u loadsss… 😘😘.. take care of yourself ❤️❤️😍… keep on writing stories like thisss… ehn ehvx meeheh nukiyas ner kiyaa nan.. but ingey hurihaa kudhin vx varah like vey kan sisi ge stories so ner ekani eh nuvaane nun..😂

 9. btw sisi.. whn are u uploading the season 2 of moya hiy magey??.. im very curious about that story’s season 2

 10. Yhh Lilly sissooo sis ge brain dheynve eyrun ehnu vhk liyunas faseyha vaanee hehe lol… 😂😂😂😂😂💝💞💝💞💝💞💝💞💝💞💝💞💝💞💖💗💗💖💗💖💗💝💗💕💖💞💔💞💖💗💗💖💖❣️💔💞💕💗💗💝💗💗💖💞💕💗💝💝💕💕💝💝💗💕💖💞💕💗💗💕💖💗💝💕💖💗💝💝😂💗💕💖💞💖💗💗💖💞💞💕💖💞💗💕💞💕💕💖💖💕💞❣️❣️💔💕💗💗💝💝💗💖💞💞

 11. Thikahala molhethi visnun gengulheveynee dhww siss😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 💞💞💞💞💞💖💖💗💗💝💝💞💔💕💞💝❣️💕💖💕❣️💖💕💖💔❣️💖💕💖💔💖💔💕💗❣️💖💔💖💕💖💔💔💞💝💖💔💖💔💖💕💖❣️💖💔💕💖❣️💖💕💖💕❣️💗💔💗💕💖💔💞💔💖💕❣️💗💕💖💕💖❣️💖💔💕💖💕💞💔💞❣️💕💞💕❣️💔💝💝

  1. ahahaha im kinda stupid n i act crazy all the time my mom told i only got the brains for study ahahaha besides that im brainlesss😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️❤

 12. And might part vx habbu. 👍👍👍👍👍👍👍. Tha ge hurihaa story kiyan…. Comment nukureveythy sorrryyyy😭😭😭😭😭😭😭
  This century’s best author goes to lillyyyyyyyyyyyyyyyyy☺️☺️😠☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💔💔💔💔💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💔💕💕💕💕💕💕💕💕🖖👋👋👋👋👋👋👋🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘u rock……

  1. thank u soo much laaashin.. btw r u from addu???❤❤❤❤❤❤❤❤❤😘😘😘

  2. Why? U know me that?? 😕😕😕😕😕😕😕😕😕😕🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
   Maybe. maybe not…..

 13. Sissssooooo Kon irakun thr nxt prt alhe …. Nuvx nidhey raglhakahvx vaahaka kiyaa hithun ahhahahah …. Luv u bigu bigu Koh ♥️♥️♥️♥️

 14. Afu thiyakee me and my younger sister ah ves vaavaru reygandu 2 3 4 jahaairu ves nunidhan vhk up veytho balan vhk up Nuveema sad vegen nidhanee😢😢😢😴😴😴 school ga study kuran inna iru ves abadhuves balan vhk up veytho Nuveema sad veyyy 😢😢😢
  ❤️💙💚💛💜🖤💓💔💕💖💗💘💝💞💟❣️❤️💙💚💛💜🖤💓💔💕💖💗💘💝💞💟❣️❤️💙💚💛💜🖤💓💔💕💖💗💘💝💞💟❣️❤️💙💚💛💜🖤💓💔💕💖💗💘💝💞💟❣️❤️💙💚💛💜🖤💓💔💕💖💗💘💝💞💟❣️❤️💙💚💛💜🖤💓💕💖💗💘💝💞💟❣️love you more than more sissoooooooooo tc… Stay safe 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  1. ahaha thee ey lilly vx ulhey haalakyy story up veythoaa iru iru kolhaa beley just like now … ahaha mihaaru vx nunidhign miulhenyy..btw next part already submitted ingey

 15. Thede sis varah wait kurevey eba story ah. Hama mi vaahak kiyaa hie vanee ey. 😄😄😄💜💜💜Avaha up kohladeeba pls💞💞💞

 16. Dhwwww Ril ❣️💟💞💝💘💗💖💕💓💓💕💖💗💘💝💞💟❣️❣️💟💞💝💘💗💖💕💓💓💕💖💗💘💝💞💟❣️❣️💟💞💝💘💗💖💕💓💓💕💖💗💘💝💞💟❣️❣️💟💞💝💘💗💖💕💓💓💕💖💗💘💝💞💟❣️❣️💟💞💝💘💗💖💕💓💓💕💖💗💘💝💞💟❣️

 17. Aaan Ahu😅😅😅😅😅 keekey dhw dhen bunaanee😅😅😅😅😅💜💜💜💜💜💜❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 18. Mmmm Ril ❣️💟💞💝💘💗💖💕💕💗💝💞❣️💟💞💝💘💗💖💗💝💞💟💞💝💘💗💖💕💘

Leave a Reply

Your email address will not be published.