ހުމް..އަހަރެން ހުމް އެއް އަޅުވާލީމެވެ.އަދި ފާހަނަޔަށް ވަނީމެވެ.ވަނީ މޫނުދޮވެ ހަދާލާށެވެ.އެކަމަކުވެސް ފާހަނަޔަށް ވަނުމުން ފެންވަރާ ހިތްވިއެވެ.ހެދުނުން ފެށިގެން ފެނަ ނުވަރާ ހުރުމުންނެވެ.ދޮންތަބެމެން އަވަސް ކުރަން ބުނެފައި ވުމުން އަވަސްއަވަހަށް ބޯ ދޮވެގެންފެންވެރީމެވެ. ފެނަވަރައިގެން އަހަރެން ނުކުތީ އަތްކެޑި ޓީޝާޓެއްލައިގެން ފުޅާ ހިސާބުން ތުވަލިއަދެގެންނެވެ.ތެމިފައިވާއިސްތަށިގަނޑުގައި ދޫކޮށް ފުޅިއެއް ޖަހާލުމަށްފަހު ކޮޓަރިއަށް ބަލާލީމެވެ.އަދި ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ހަލޭއްލަވައިގަތީމެވެ.ލެވުނުހާ އެންމެ ބަރަށެވެ.މިފަދަހާލަތެއްގައި މިހެން ހަޅޭއްލެވުމުން ދޮންތަމެން ގަނާނެ ބިރަކަށްވެސް ވިސްނާލުމެއްވެސް ނެތިއެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ތާއެވެ.އަހަރެން މިހުރީ އަތްކުރު ޓީޝާޓްއަކާއި  ތުވަލިއަދެގެނެވެ.އަމެއްކޮޅުން ދޮރުމަތީގައި  ދެލޯ ތަންމިނަށް ހުޅުވައިގެން  އެހުރީ މިގޭ އުޅޭ ހަސަންތަކުރު ޔައިޝްއެވެ.

ކީއްވެތަ ޓާކި ޖަހާނުލާ ކޮޓަރިޔަށް ތިވަނީ…ނޭގޭތާ މީ އަންހެން ކުއްޖަކު އުޅޭ ރޫމްއެއްކަން…އަހަރެން ޔައިޝްއާ ދިމާލަށް ފަތިވަރެއްގޮވާލީމެވެ.

އިޑިއަޓް..ސައިކޯ..ސްޓުޕިޑް … ގޮރޯސް…ކިޔުނު އެއްޗެސް މަދުކަމުން އަނެއްކާވެސް އަމިއްލަ ނަފްސައް އިވޭވަރަށް ކިޔާލީމެވެ.ދޮންތަމެން ދުވަމުން ދުވަމުން އައިސް ކޮޓަރިޔަށް ވަނީ އެވަގުތުގައެވެ.އެތާހުރި ޔައިޝްއަށްވެސް އެސްފިޔަ ޖަހާލަން އިގުނީ ދޮންތަމެން ވަނުމުންނެވެ.

ކިހިނެއްވީ ހުދާއްކޮ..ހާސްވެފައި ދޮންތަމެން އަހާލިއެވެ.އަހރެން މަޑުމަޑުން ޔައިޝްއާ ދިމާލަށް އަތް އުފުލާލީމެވެ،

ޔައިޝް ކީއްކުރީ؟ދޮންތަބެ އަހާލިއެވެ.ވާނުވާނޭގޭ ހާލުގައެވެ.

އަހރެން ފެންވަރައިން ނުކުއް ގަޑީގް ޔައިޝް މިތާހުރީމާ…. އަހަރެން ވީގޮތް ކިޔާ ދިނީމެވެ.ދޮންތަމެން ޕިސް ތަޅާލިއެވެ.މީ އަބަދުވެސް އަހަރެންގެ ހާލެވެ.ކުޑާކަމެއް ނުވަނީސް އަހަރެން ހަޅޭއްލަވައިގަންނާނީ ދެން ތިބޭ މީނުން ފިއްކަޑައިގެން ވެއްޓޭހާ ބާރަށެވެ.ް

ސާބަސް ދަރިޔާ…ކައްކަން އުޅެފަ ހަޅޭއްލަވާ އަޑަށޭ މިއައީ ތެޅެމުން ފޮޅެމުން…ޝަހާދަތް ހަމަ.. މިހާރު ފިޔައިގަނޑު ނާއަދާ ކަމެއްވެސް ނޭނގެ..ހުދަގަނޑު… މިހެންބުނެ ދޮންތަ ހިގައިގަތެވެ.

ސޮރި ހުދާ… އަސްލު ދޮންބެ ބުނެގެން މިއައީ..ހުދާ ލަސްވާތީވެ..އެންޑް އޯލްސޯ ސޮރި ބަލައިގެން ހުރެވުނީމަ….ރީތިކަމުން ބެލުނީއޭ…ޔައިޝްއެއްލޯ ނަރާލަމުން ބުނެލިއެވެ.އަހަރެންގެ ކޯތާފައް ރަތްވެގެން ދިޔައެވެ.މުޅި ހަށިގަނޑުގަ ހުރި ހުރިހާ ލެޔެއް މޫނައް އައިކަހަލައެވެ.

އަހަމްމް..އަހަމްމް..އެސްކިއުޒް ގައިޒް،،އައިއޭމް ހިޔާ…ސޮ ނޯރޮމޭންސް އެން ޔައިޝް ނޯ ފޮލާޓިން އޮން ހުދާއްކޮ..ޝިއިޒް ސޮޓިލް ޔަންގެ އެން ސްކޫލުގަ ކިޔަވަނީ..އެކަމަކު މިބުނީ ޔައިޝްވެސް ބޮޑު ވާހަކައެއްނޫނޭ..ޔޫއާ އޯލްސޯ ލާނިން..އަނެއްކޮޅުންމީ 10 ގެ އަހަރު ސޯ ފޯކަސް އޮން ސޮޓަޑީސް..އޯކް..މިއޭޖްގަ ތިކަހަކަ ކަންކަމުގައި އޅެން ވެއްޖިޔަމުން އަންނަނީ ނުކިޔެވޭތަން…ސޯ ކީޕް ޔުއަގައިސް ހެޑް ސްޓަރައިޓް ލިލް ކޮކްސް….

ދޮންތަބޭ..ހުދާއްކޮއެއް ނޫޅެމޭ މިއިންދަ ފެންނަ ހަސަން ތަކުރާ ރައްޓެހިވަކައް…ޔޫނޯ އައިޙޭވް ސޯ މެނީޓު ޑޫ..ބިޓެއް ނެގިޔަސް ނަގާނީ 10 ނުމުނީމަ އެހާ ތަނައް މަޑުކުރާ ކުއްޖެއް ވިއްޔާމުން މަޑުކުރަންވީ ދާން ބޭނުން ކުއެޖެއްވިއްޔާމުން ދާންވީ..އެހެން ނުނަސް އިގެއެއްނު ދޮންތަ އާއި ދޮންތަބެ ނުލާ އަހަރެން އެވަރު ބޮޑު ޑީސިޝަންސް ނުނަޣާނެކަން..އާފްޓާ އޯލް ޔޫގައިޒް އާ މައި އެވެރީ ތިން….

އޯކޭ..އޯކޭ…އައި ޓޮރަސްޓުޔޫ މައި ކޮއްކި..އަނެއްކާ ދޮންތަބެގެ ލޮލުގަ އަދުން އަޅުވަނީތަ..ހުންނނ

ދެން  އަހަންނޯ…އަހަންނަށް ޓޮރަސްޓޮ ނުކުރަނީތަ………..

އުޙޫން..ނޫނެކޭ…ދެކުދިންނަށްވެސް ކުރަމޭ … ދެން ނުތޮލި ހިނގާ ބަދިގެޔަށް..ހުދާއްކޮ އާދެ ރެޑިވެގެން … ނޫނީ އަނެއްކާވެސް ޔައިޝް ފޮނުވަން ޖެހިދާނެ.. ދޮންތަބެ ލާނެތް ފާޑަކަށް މިހެން ބުނެ ދިޔައެވެ.އަހަރެންވެސް ދޮރު ތަޅު ލުމަށްފަހު ހެޔާ ޑޮރަޔާއިން ބޮ ހިއްކާލީމެވެ.އަދި ބޮލުގައި ފުނާއަޅާ  ހުޅިޔެއްޖަހާލީމެވެ.އަދި ކަބަޑުން އަތް ކުރު ޖާޒީއަކާއި ޖިންސެއް ނެގުނައްފަހު ލީމެވެ.އެއީ އާންމުކޮށް އަހަރެން ގޭތެރޭގައި ލައި އުޅެ އެއްޗެއްސެވެ.އަނެންހެން މީހުން އަންނަގެޔަކަށް ނުވުމާވެސް އެކުގައެވެ.ހެދުންލުމަށް ފަހު ގަޔަށް ސެންޓު ބުރުވައިގެން ބޭރައް ނުކުތީމެވެ.ޔައިޝްއަށް ފެނުނަސް ހެޔޮ ކަމަށެވެ.އެހެން ނުނަސް މިހާރި ޔައިޝްއަށް ވަނީ އަހަރެން މިޔަށް ވުރެން ބޮޑު ހާލެއްގައި ހުއްޓާ ފެނިފައެވެ.އަހަރެން ބަދިގެޔަށް ވަން އިރު ދޮންތަޔާއި ދޮންތަބެޔާއި ޔައިޝް މޭޒުމައްޗައް ތަށިތައް ނެގުމުގައި އުޅުނެވެ.އަހަރެން ވަނުމާއެކު ތިންމީހުން އަހަންނަދިމާލައް ބަލައިލިއެވެ.ދުވަހަކުވެސް ނުފެންނަ އެއްޗެއް ފެނިގެން ބަލާ ބީދައިންނެވެ.

ކޯއްޗެއްތަ ބަލަނީ ކަޅިޖަހާ ނުލާތިބެ….

ހުދާއްކޮއަށް މިބަލަނީ..އެހެންޏާ  މީހަކު ގޭގަ އުޅެނަމަ ބުރުގާނާޅާ  ކޮޓަރިން ނުނުކުންނަ ކުއްޖާ މިޔަދު ޔައިޝް ހުއްޓާ އަތް ކުރު އެއްޗެއް ލައިގެން ނުކުތީމަ މިބަލަނީ …. ގައިމު ދެންމެވެސް ހީވީ ގެ ބޮލަށް ވައްޓަފާނެހެން އެކަމް ބަލަ މިހާރު… ދޮންތަ ހައިރާން ވެފައި އަހަންނާ ދިމާލައް ބުންޏެވެ.

ސޯ..ވަޓަސްދި ބިގްޑީލް…މިޔައްވުރެން ބޮޑު ހާލެއްގަ ހުއްޓާވެސް ފެނިއްޖެއެއްނު ސޯ ނެތެއްނު މައްސަލައެއް އހެެން ނުންސް..ދޮންތަ ޔޫ ނޯ ރައިޓް..ދިސް އިޒް މީ..އަހަރެން ބުނެލީމެވެ.

އޯކޭ..އަހަރެމެންނަށް ހަމަ އޯކޭ… ހުދާއްކޮ ބޭނުން ގޮތެއް..އޭ ޔައިޝް ހުދާއްކޮއަށްގެއްލިފަ ނުހުންނައްޗޭ އެހެން ނޫނީއްޔާ ދެން ފެނާނީ ލޯކޮނެފަ އޮންނަތަން…ދޮންތަބެ މިހެން ބުނުމުން އެންމެން ހޭން ފެށިޔެވެ.

ހުމް  ހިގާ ކާން މިހާރު ބަޑުން އެއޮތް އަޑުގޮވަނީ.. ޔައިޝް ބުނެލިއެވެ.

އެހެން ނުވާނީ މާކުންބެ ވިއްޔާމުން..އަހަރެން ޔައިޝް އާ ދިމާ ކޮއްލީމެވެ.

އެހެނުން ވާނީ އިއްޔެން ސުރެން…ޔައިޝްމިހާހިސާބައް ބުނެފައިހހުއްޓާލިއެވެ.އެނަމެންގެ މޫނުމަތިވަގުތު މިލާ މޯޅީ ވިއެވެ. ކިތަންމެ ހިތާމަވެރި ވަގުތެއްނަމަވެސް ކެއްތެރިކަމާއެކު ކުރިޔައް ދާންޖެހޭނެއެވެ. އެހިތާމައިގައި އުޅެގެނަ ވާނެ ކަމެއް ނޮންނާނެއެވެ.އެހެންކަމުން އެނަމެންވެސް ހިއްވަރާއެކު ހިނިތުންވެލިއެވެ.އަދި ކެއުމައިގެން ކުރިޔައްދިޔައީމެވެ.އެއައްފަހު ސިޓިންރޫމްގައި އުފާވެރިވަގުތުކޮޅެއް ވޭތުކުރުމައްފަހު އެންމެނެވެސް އެމީހެއްގެ ކޮޓަރިޔައް ވަނެވެ.ޔައިޝްވެސް ގޭގެ ގެސްޓުރޫމް އަށް ދިޔައެވެ.ދޮންތަމެން ބުނުނިގޮތުންނަމަ ޔައިޝް އެއައީ މިއްޑް ޓާމް ބްރޭކް ކަމުން ޗުއްޓީއަށެވެ.

************************

ޖެހިގެން އައިދުވަހު ހެދުނު އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ ދޮރުގައި ޓާކިތަޅާ އަޑަށެވެ.ދޮންތަކަމަށް ހީކޮށް ގޮސް ދޮރު ތަންމިނަށް ހުޅުވާލީމެވެ.

ޔޫ…އެގެއިން…ދޮރު ހުޅިވި ވަރައް ވުރެން އަވަހައް ދޮރު ލައްޕާލީމެވެ.ވަރެއްގެ މީޙާގަނޑެއްތާއެވެ.ފުރަތަމަ ބުރުގާނާޅާ ހުއްޓާ ފެނިއްޖެވެ.ދެވަނަ ފަހަރަށް އަތްކުރު އެއްޗެއް ލައިގެން ހުއްޓާ ފެނިއްޖެއެވެ.ނުވީތާކައް ފެންވަރައިގެން ނުކުމެ ތުވާލި އަދެގެން ހުއްޓާވެސް ފެނިއްޖެއެވެ.މިހާރު އެންމެ ފަހަކައް އަހަރެން ނައިޓިގައި ހުއްޓާވެސް ފެނުނީއެވެ.ވަރެއްގެ މީހެއްތާއެވެ.އަންހެން ކުއްޖަކައްވީތީ ބައެއްފަހަރު ރުޅިވެސް އާދެއެވެ. މިކަހަލަ ލަޑުތައް ލިބޭތީއެވެ.ކިތަންމެ ރުޅިއައެއްކަމަކު ފިރިހެނަކައް ބަދަލުނުވެވޭނެތާއެވެ.އަނެއްކާވެސް މަޑުމަޑުން ދޮރު ހުޅުވާލީމެވެ.ހަމައެކަނި މޫނޫފެންނަވަރަށެވެ.

ކިހިނެއްވީ…..

އަނެއް ދޮންތަބުނި ހުދަކައިރީ ބުނަށޭ ތެދުވެގެން އަނާށޯ ބަދިގެޔަށް…އެންމެން އެއްކޮށް ކައްކަށޭ މިއުޅެނީ………

އޯކޭ މިދަނީ ފެންވަރައިގެން 15 މިނިޓު…އަހަރެން މިހެން ބުނެ ދޮރުޖެހުމައްފަހު ފެންވަރަން ދިޔައީމެވެ.ފެންވަރައިގެން ރީތިވެގެން އަހަރެން ބަދިގެޔައް ދިޔައިމެވެ.އޭރު އެންމެންވެގެން ކައްކަން އުޅުނެވެ.ދޮންތަ ރޮށި ދަމަން ހުރި އިރު ދޮންތަބެ ހުރީ ރޮށި ފިހާށެވެ.އެއީ އަބަދުވެސް އަދައެވެ. ޔައިޝް ހުރީ ފިޔާ ސާފުކުރަންށެވެ.

ހޭ ގައިޒް..ކޯއްޗެއްހަދަން ތިއުޅެނީ……ހުދައްކޮ ކޮންކަމެއް ކުރަންވީ…

މި އުޅެނީ ރޮއްޓާ މަސްހުނި ހަދަން ބްރެކް ފާސްޓައް…ހުދާއްކޮ ޔައިޝް ފިޔާސާފު ކުރީމަ އެތުނިކޮށް ކޮށާލާ އިނގޭ…ދޮންތަ މިހެން ބުނުމުން އަހަރެން ވަޅިއެއްނަގައިގެން ޔައިޝް ކައިރިޔަށް ގޮސް ސާފު ކޮއްފައި ތިބި ފިޔާތައް ކޮށާލީމެވެ.އަހަރެން ފިޔާ ކޮށާނިމުމުން އިރު ދޮންތަމެން ރޮށި ފިހެ މިނިއްޖެއެވެ.ދޮންތައައިސް އަހަރެން އަތުން ތަށި  ނަގައިގެން މަސްހުނި މޮޑެލިއެވެ.އަދި އެންމެން އެއްކޮށް ކައިގެން ދިޔައީ ސިޓިން ރޫމްއަށެވެ.

ހިގާބަ ކޮންމިވެސް ކަމެއްކުރަން.މިހެން ތިބެންޏަމުން ކުރިޔޭގެ ހިޔާލުތައް އާލާވާނީ ދޯ ހަމީ…

އާ..ހިގާބަ ފިލްމެއް އަޅުވާލަން…ދޯ…ކޮން ފިލްމެއް އަލުވާނީ ނެތޭ ނުބަލާ އޮތް ފިލްމެއްވެސް ހުރިހައެއްޗެއްބަލއިފީމޭ….

ތިކަމާ ހާސް  ނުވޭ އަހަރެން އަތުގައެބައޮތް ބާގީ 3… މިފަހުންނުކުތެއްނު..ޓާއިގާގެ ފިލްމެއް… ޔައިޝް މިހެން ބުނެ ކޮޓާރިޔައްވަދެ ޕެންއެއްހިފައިގެން އައިސް ޓީވީއަށް ޖެހުމައްފަހު ފިލްމު އަޅުވާލިއެވެ.އެންމެން އެއްކޮށް ފިލްމު ބަލަމުން މަޖާ ބައިތަކައް ހެމުން ދިޔައީމެވެ.އަދި ހިތާމަވެރި ބައިތަކުގައި ނުރުއެއްކަމަކު ފުރިހަމަޔައް އެހިތާމަ ތަކުގައި ބައިވެރި ވީމައެވެ.ފިލްމްގެ މެދަހަމަޔައް ދިޔަތާނާ   މުޅި ސިޓިން ރޫމްގައި މީޙަކު ގިސްލަގިސްލާފައި ރޯއަޑު އިވެން ފެށިއެވެ.

*************************************

-ނުނިމޭ-

74

33 Comments

 1. ♡Eshh♡

  June 2, 2020 at 12:39 am

  Maasha allah…🥰🥰🥰😘❤❤

 2. Jaemin🤭😜

  June 2, 2020 at 12:41 am

  Nice..U r doing very well aayooo..best of luck 😘😘😘..lysm❤❤

  • aayoo(lil na jaemin)

   June 3, 2020 at 7:42 pm

   Thanks..Jaemin….
   Keep supporting like this…lyt..❤❤❤❤❤

 3. Emy🖤

  June 2, 2020 at 12:47 am

  Nice..kon irakun next part?🖤

  • aayoo(lil na jaemin)

   June 3, 2020 at 7:43 pm

   Thanks…. insha allah balaanan varah avahah up kureveytho…

 4. ur sissy❤

  June 2, 2020 at 1:18 am

  chubbs..varah loabi mi story aa..🥰🥰..it’s getting more interesting part after part..😯😯…so proud if uu..🤗🤗🤗..good luck..😘😘😘..ask if u need any help..❤

  • aayoo(lil na jaemin)

   June 3, 2020 at 7:44 pm

   Thank you sissy….keep supporting i will do my best … just be with me always…😙😙😙😙😙😙❤❤❤

 5. Livy

  June 2, 2020 at 7:07 am

  Varah reethi ❤️ maasha Allah 💞💞
  Waiting for the next part 💞💞💞

  • aayoo(lil na jaemin)

   June 3, 2020 at 7:45 pm

   Thanks….

  • aayoo(lil na jaemin)

   June 8, 2020 at 9:37 pm

   THANKS LIVY… MIREY UP KURAN MIULHENY..

 6. 🌺Ril🌺

  June 2, 2020 at 9:32 am

  Varah sali ingey when next keep it up❤❤❤❤❤❤❤

  • aayoo(lil na jaemin)

   June 8, 2020 at 9:38 pm

   THANKS RIL….TONIGHT NEXT PART UP KOHDHEYNAN

 7. advice

  June 2, 2020 at 11:49 am

  vaahaka salhi….ekam e ee knkahala anhenkuhjeh…hileyfirihenun kurimahchah auranivaanukoh dhiumaky rangalh kamehnoon.and yaish is no mahram for hudhaa..n eyna ge dhahthamn vs ehvs ehchekey nubuney thrr ekamaa….n ihlaastherikamaa eku aura nivaakohfi kmme meehakge ladhvethikameh hunnaane…mistake akn fenun e ee massalaehnoon..ekam dhevana faharah auraige bod baeh nivaanukoh gasthuga hiley firihenun kurimahcah nikunnaakahnuvaane…kihineh vaan ulhey vaahakaehbaaey hithah araa…mithankolh alhugand keeirah vv alhaign…vedhaane dhw adhi ehaabodah rangalhgoih hudhaa ah nuvisnenykamah…ummedh kuran fhn hudhaa rangalh vaane kamah…😊😊n yaish ais ulheny keehkurankameh adis nubuney….ethankolh rangalh kollanikn rangalh vaane….😊😊😊😊v interesting ingey vaahaka

  • aayoo(lil na jaemin)

   June 8, 2020 at 9:43 pm

   THANKS ADVISE 4 THE ADVISE…INSHA ALLAH IRAADHA KUREH VIHYAAMUN ETHANKOLHU RANGALHU KOHLAANAN…YAISH CAME 4 A HOLIDAY INAANE 4 THABAIGA BUNEFA I HOPE SO

 8. Faiherr

  June 2, 2020 at 12:08 pm

  Love this story teddy ..so proud to be your cus❤️….lysm teddy 😍😍😘😘
  Curiously waiting 4 the next part cutie pie ❤️❤️

  • aayoo(lil na jaemin)

   June 3, 2020 at 7:45 pm

   Thanks fai… lyt..😘😘❤

 9. 🌺Ril🌺

  June 2, 2020 at 7:27 pm

  I love this part too when is next part.❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊❤❤❤❤❤❤

  • aayoo(lil na jaemin)

   June 8, 2020 at 9:43 pm

   THANKS AGAIN RIL

 10. Wonder woman😶

  June 3, 2020 at 7:56 pm

  Mashaa allah aayoo… ur the best…😚😚😚😚….lysm…❤❤❤…
  Hmm… lil na jaemin nujehiyas ingeyey jaemin ge biggest fan kan….😉

  • aayoo(lil na jaemin)

   June 4, 2020 at 8:27 pm

   Thanks WONDER GIRL..adhi women akaha nuve eh nun dho…lyt…

 11. Wonder woman

  June 5, 2020 at 10:29 pm

  Hehe.. But i am elder than u

  • aayoo(lil na jaemin)

   June 6, 2020 at 3:38 pm

   But ur not 18 till so a girl…

 12. Wonder woman

  June 5, 2020 at 10:30 pm

  When next part hadhaan nethuny dhenega ahan

  • aayoo(lil na jaemin)

   June 6, 2020 at 3:39 pm

   Soon…
   And its not dhenega its dhenmega… 😜

 13. Wonder woman

  June 5, 2020 at 10:33 pm

  Aakko kobaatha david gandu 4th part ga com kohfa habarehves nuvey….
  Neygeny kaneyge up kurikan….
  Ekam balaane kanneyge aakko ge story up kurithi..
  😂😂😂😜😜

  • aayoo(lil na jaemin)

   June 6, 2020 at 3:43 pm

   Lol… Y mege story david aky nulaahiku story liyaakuhjeh so hurihaa enmengeves kiyaane eh noontha alhe..
   And aakko nukiyaba its aayoo….
   Aakko kiyaany ehen thanthaa ga…. Mihaaru thihenkyma readers ahves aayoo ge nan olhidhaan… Ok wonder sis

 14. David bro

  June 8, 2020 at 10:31 pm

  Wow koksy.. Varah salhikoh midhany…
  And sorry fahun comm kurevuny ma alsu kuda kameh dhimaavegen
  WONDER GIRLGANDU I AM HERE YAGEENEH NUN KOKKI GE VAAHAKA AHAREN KIYAANEKAN… AFTER ALL MY KOKKI EY MEE

 15. aayoo(lil na jaemin)

  June 9, 2020 at 1:59 pm

  thanks brother…its ok….

 16. 🌺Ril🌺

  June 9, 2020 at 7:14 pm

  Aley aayoo dear kobaa tha next part
  Varah kiyaa Hivefa ey meenee
  Pls next part avaha up kohladee ba😭😭😭❤❤😊😊

  • aayoo

   June 10, 2020 at 2:54 pm

   Thanks ril…next part 13th ga up kohdheynan insha allah… its almost completed writting that part but re-checking.☺

 17. Aika

  June 10, 2020 at 2:43 pm

  Maasha allah… Getting more interesting 😏
  Best of luck… Keep writing…. Lysm bestu 😘❤️

  • aayoo

   June 10, 2020 at 2:56 pm

   Thanks bestooooo…lyt…❤❤❤❤❤

 18. Husaan

  June 27, 2020 at 10:29 pm

  Maasha Allah var reethi 💖

Comments are closed.