” އަހަންނަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކުއްވެރިއެއް… އަހަރެން ވަނީ ނުހާ، އަރީކާ އަދި އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ޒާންއަށްވެސް ހިތާމަ ދީފައި… އަހަންނަށް މައާފް ކުރާށެކޭ އަހަންނެއް ނުބުނާނަން… ހަމަ އަސްލުވެސް ނުހާ.. އަހާބަލަ އަރީކާ ކުރެން.. އަހަރެން ނުހުންނާނެ އަރީކާއާ އެކު އެކަހަލަ ގުޅުމެއް ހިންގާފަ… އަހަރެން މީ ވަރަށް ނިދި މަޑު މީހެއްކަން ނުހާއަށްވެސް އެގޭނެ… އެފަދަ ކަމެއް އަހަންނަށް ނޭގި ނުވާނެ… އަރީކާ އެހަދަނީ ދޮގުކަން އަހަންނަށްވެސް އެގޭ…” ޝާން ނުހާގެ ދެލޯ ފޮހެލަމުން ބުނެލިއެވެ.

” އަހަންނަށް އެގޭ ..އަހަންނަށް އެހީތެރިވީ ޝާންކަން.. އަދި އަހަންނަށް އެގޭ ޝާން އިން ކާރު ޖެހިގެންކަން އަހަރެންގެ މައިންބަފައިން މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްދިޔައީ… އަހަރެން ޝާންގެ ހަޔާތައް އައީ ޝާންގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުކޮށްލަން.. އަހަރެން މައިންބަފައިން މަރާލި ގާތިލް އުފަލުގަ އުޅޭތަން ދެކޭކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއްނުން… އެކަމް.. މިއަދު އަހަންނަށް އެގިއްޖެ… ޝާން އަކީ ވަރަށް މާތް މީހެއްކަން… ޝާންގެ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތްކަންވެސް މިއަދު އަހަންނަށް އެގިއްޖެ…އަދި ޝަން އުޅެމުން ދިޔައީ އުފަލުގަ ނުންކަންވެސް އެގިއްޖެ..” އަރީކާ ރޮމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. މުޅި މީހާ ހުރީ ރޮއެ ރޮއެ ވަރުބަލިވެފައެވެ. މަޑުމަޑުން ވެއްޓެންދިޔަ އަރީކާ ހިފެހެއްޓީ ފަހަތުގައި ހުރިހާ އެއްޗެއް އަޑު އަހަން ހުރި ޒާންއެވެ. މިއަދު ޒާންއަށް ހުރިހާ ކަމެއް އެގިއްޖެއެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަގެ ވެސް އެއްވެސް ކުށެއް ނެތްކަމެވެ. ބައްޕަ އެހެން އަންހެން ކުއްޖަކާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނީ މަންމަ ދެކެ ނުވަތަ އޭނާދެކެ ނުރުހުންވެގެން ނޫންކަން ޒާންއަށް އެގިއްޖެއެވެ. އޭނާއަށް އަރީކާ ކިތަންމެ ކަމުދިޔަޔަސް މިހާރު ކުރާނެ ކަމެއް އޭނާ ނެތެވެ. މިއާއިލާ ހަލާކުކޮށްލަން މިގެއަށް އައީ މީހެއްކަން އެގުމުން ޒާންއަށް ނޭގިނަމަވެސް އަރީކާ ދެކެ ރުޅިއާދެވުނެވެ.

އަރީކާގެ ދެކޮޑުގައި ހިފައިގެން ޒާން އައިސް ސޯފާގައި ބައިންދާލިއެވެ. ނުހާ އައިސް އަރީކާ ދެއަތުގައި ހިފާ އިށީދެލިއެވެ.

” އަރީކާ އަދިވެސް ލަހެއް ނުވޭ.. އަހަންނަށް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އެގޭ.. އަހަރެން ގަސްދުގަ އަރީކާ މިގެއަށް ގެނައި.. އަހަންނަށް އަރީކާ ފާރަލިކަންވެސް އަހަންނަށް އެގޭ.. އަދި އަރީކާގެ ސަބަބުން އަހަންނާ އަހަރެން ފިރިމީހާ ދެމެދު އެތަކެއް މައްސަލަ ތަކެއްވެސް ޖެހެން ފެށި.. އަރީކާ ދޮގު ނަހަދާ ބުނެބަލަ…. އަރީކާ ބަޑުބޮޑުތަ؟” ނުހާ އޭނާގެ ލޮލުން އަންނަމުން ދިޔަ ކަރުނަތައް ފޮހެލަމުން ހިތްވަރު ކޮށްފައި އަހާލިއެވެ. މިފަހަރުވެސް އަރީކާ ދޮގު ހަދައިފިނަމަ ނުހާ ނިންމައިން ހުރީ އަރީޝާދިން ފައިލްގައި އިން އޯޑިއޯ ޝާން އަށް އަޑު އިއްވުމަށެވެ. އަރީކާ ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލިއެވެ. ނޫނެކޭ ބުނާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ޝާން އަށް ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލެވުނެވެ. އަދި އައިސް ނުހާގާތު އިށީދެލިއެވެ.

” އަރީކާ އަހަންނަށް މައާފް ކުރޭ.. އަހަރެންގެ ކުށް އަހަރެން ގަބޫލު ކުރަން… އެދުވަހު އެގޮތަށް އަހަރެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން މިހުރިހާ ކަމެއް މިދިމާވީ… އަހަރެންގެ އަމިއްލަ އަތުން އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުވީ.. އެކަމަކަށް އަހަރެން އަރީކާ ބްލޭމްއެއް ނުކުރާނަން… އެކަމް.. ހަމައަސްލުވެސް މިބުނީ.. އެދުވަހު އަހަރެން ދިޔައީ ވަރަށް މުހިންމު ވެގެން.. އަހަރެންގެ އަބިމީހާ ވިހަން ކައިރިވެފައި ހުއްޓާ އަހަރެން ޓެސްޓް ނަހަދާ މާލެ ނާދެވިދާނެތީ އަހަރެން ދިޔައީ…” ޝާން އަރީކާއަށް ބަލާލަމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

” ޝާން އަހަރެން ކުރާ އެންމެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދީފާނަންތަ؟” އަރީކާ އަހާލިއެވެ.

” އާން.. ކިތަންމެ ސުވާލެއް ކުރިއަސް އަހަރެން މިހިރީ ޖަވާބު ދެން..” ޝާން ވެސް އަރީކާ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ.

” މިވޭތުވެދިޔަ 15 އަހަރު ތެރޭ ޝާންއަށް އަހަރެން ދެކެ ލޯބި ވެވުނުތަ؟ އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އަހަރެންނަށް އެފަދަ ނަޒަރަކުން ބަލާލިންތަ؟” އަރީކާ ރޮމުން އަހާލިއެވެ.

” އަހަންނަށް މައާފް ކުރޭ… އޭރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް އަހަރެން އެންމެ ލޯބިވަނީ ނުހާ ދެކެ.. އެންމެ ފަހަރަކުވެސް..” ޝާން އަށް ބުނެވުނީ މިހިސާބަށެވެ. އަރީކާ އަބުރައިގަނެގެން ވެއްޓުނީއެވެ. އަރީކާގެ ހިތުގައި ޝާންއަށް ހާއްސަ މަގާމެއް ދެވިފައިވެއެވެ. ޝާންގެ ރީތިކަމުގެ ޖާދޫގައި ޖެހި އޭނާއަށް ނޭގިނަމަވެސް ޝާންދެކެ ލޯބިވެވިއްޖެއެވެ. ނުހާ ދެތިން ފަހަރަކު އަރީކާ މޫނުމަތީ ޖަހާލީ އޭނާ ހޭއަރާތޯއެވެ. ޒާންވެސް ކަންބޮޑުވެފައި ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ.

***

ނުހާ ގުޅައިގެން އަކްރަމް އާއި އަރީޝާ އައިސް އޭޑީކޭއަށް ވަނީ އެއްފަހަރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ހާސްވެފައި ހުރި އަރީޝާ ދުވަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެމެޖެންސީއަށް ދާން އުޅެނިކޮށް ފައި ފުރޮޅާލިއެވެ. އެވަގުތު އަކްރަމް އައިސް އަރީޝާގެ ގައިގާ ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އަދި ހަމަ ޖެހިގެން ދިއުމަށް ބުނެލިއެވެ. ދެމީހުން އެއްކޮށް ގޮސް އެމެޖެންސީއަށް ވަނެވެ. އޭރު އަރީކާ އޮތީ އައިވީ ގުޅާފައި އޮކްސިޖަންވެސް ގުޅާފައެވެ. އަރީކާއަކީ އެސްތަމާ ޕޭޝެންޓެއްކަމުން ހާސްވެ ކަންބޮޑުވާން ފެށުމުން އޭނާ އަބަދުވެސް ނޭވާ ލާން އުދަގޫ ވެއެވެ. އަރީކާގެ ކައިރީ ގޮޑިއެއްގައި ނުހާ އިށީދެލައިން އިނެވެ. އަދި ޝާން އާއި ޒާންވެސް އެތާ ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުއްޓެވެ.

” ކުޑާ… ކުޑާ..” ބާރަށް ގޮވަމުން އަރިންވެސް އައިސް އެމެޖެންސީއަށް ވަނެވެ. އަރީކާ އޮތްގޮތް ފެނުމުން އަރިންނަށް ރޮވެން ފެށުނެވެ. އަދި އަރީކާ ގާތަށް އައިސް މަޑު މަޑުން ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ.

” ކުޑާ… އަޅެ ހޭލަބަލަ… ޕްލީސް… އަހަރެން ކުޑާ ބުނި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނީމެއް ނުން… ކުޑާ ހެޕީ ވާނެ ކަމަށް އަހަރެން ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނީމެއް ނުން.. ދެން ކީއްވެ ކުޑާ މިތާ އޮންނަންވީ.. ތެދުވެބަލަ..” އަރިން ދައްކަމުން ދިޔަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ފަހުމެއް ނުވިއެވެ. މިހާތަނަށް އަރިން ނުހާއަށް ކިތަންމެ ގޯސްކޮށް ކަންތައް ކޮށްފައިވިނަމަވެސް ނުހާ އަދިވެސް އަރިން އަކީ އަލަށް ފިލްމް އިނޑަސްޓްރީއަށް ނުކުތް ކުދިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރެސްޕެކްޓް ކުރާ އެކަކެވެ. ނުހާ އަރިން ގައިގާ ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އަރިން ނުހާއަށް ލޯ އަޅާލުމަށް ފަހު ނުހާގެ އަތް ފޮޅާލިއެވެ.

” އަރިން.” އަރީޝާ އަށް ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ބުނެވުނެވެ. އެމެޖެންސީ ރޫމްތެރޭގައި ތިބި ބަލިމީހުންނާއި ޑަކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ވާނުވާ ނޭގިފައި އެދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. އަރީޝާ އަރިންގެ އަތުގައި ހިފާ ދަމަމުން އެމެޖެންސީން ނުކުތެވެ. އަދި ތަންކޮޅެއް މީހުން މަދު ހިސާބަކަށް ގޮސް މަޑުކޮށްލިއެވެ.

” ކިހިނެއްވެގެން ތިއުޅެނީ.. ނުހާއަށް ކޮންވަރެއް އަރުވާކަށް އަހަންނާ އަރީކާ އެފަކީރަށް ނަހަދަނީ ކޮންގޮތެއް.. މިހާރު އަރިންވެސް..” އަރީޝާ އަރިގެ އަތުގައި ބާރަށް ހިފަހައްޓާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

” އޭނަ އާ ހެދި ކުޑާއަށް އެހެން އެވީ… އޭނަ ރީތިކޮށް ދިޔަނަމަ ކުޑާ އުޅޭނީ ވަރަށް އުފަލުގަ… އަހަރެން އޭނަ ފޮނުވާލަން ވެގެން ޑައިރެކްޓާރުން ކައިރީ އާދޭސް ކޮށް ނުކުރަނީ ކޮންކަމެއް.. އަދި ނުވިތާކަށް ޒީ ކައިރީ އަހައިން އެގޭ ޕިން ކޯޑު ހޯދާފަ އަކްރަމް އެގެއަށް ފޮނުވީމަވެސް އެ ނުހާ ގަޑަކަށް ނޭގުނު ދާކަށް.. އަހަރެން އަންތަރީސް ވަނީ ޝާން އެހުރިހާ ކަމެއް ފެނުނީމަވެސް ނުހާ ވަރި ނުކުރުކަން..” އަރިން ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދައްކަމުން ދިޔައިރު ފަހަތުގައި ނުހާ ހުއްޓެވެ. ނުހާގެ ދެފައި ބިމުގައި ނުޖެހެއެވެ. ބާރު ހިގުމެއްގައި އައިސް އަރިން އަބުރާލުމަށްފަހު އަރިންގެ މޫނު މަތީގައި ވަރަށް ބާރަށް ޖެހިއެވެ.

” ކަލޭމެންގެ ހުރި ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތްކަން ބަލާލަބަލަ… އެއް ލެޔެއް ވީމަ ކަންތައް ކުރާނީ އެއް ގޮތަކަށް ދޯ… އަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބާތަ ކަލޭމެން އެންމެން އަހަންނާ ޖައްސާލަން..އަހަރެންގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަލޭ ހުރިހާ ފިލްމެއް ކުޅުނަސް އެކަމަކު އަހަރެން މީ ހިލޭ ފިރިހެނުން ގެއަށް ވައްދައިގެން އުޅޭ މީހެކޭ ކިޔާ ދޮގު ބަދުނާމު އެޅުވުމުގެ އެއްވެސް ހައްގެއް ކަލޭ ކީއްކުރަން އެކަކަށްވެސް ލިބިގެން ނުވޭ… އަހަރެން މިއަދު ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ..” ނުހާ މަޑުމަޑުން ތިރިވަމުން ރޮމުން ގެންދިޔައެވެ. ޝާން އައިސް ނުހާގެ ގައިގާ ހިފަހައްޓާލުމަށްފަހު ކޮޅަށް ނެގިއެވެ. އަދި އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ނުހާ ގޮވައިން އެތަނުން ދިޔައެވެ.

***

ނުހާގެ މުޅި ސިކުޑި ގޮވަމުން ދިޔަކަހަލައެވެ. އޭނާ ކުށެއް ނެތި އެތަކެއް ހިތްދަތިކަމެއް މިއަދު ތަހަންމަލު ކޮށްފިއެވެ. ގެއަށް އައިސް ވަތް ގޮތަށް ޒާން ވަނީ ގޮސް ކޮޓަރިއަށެވެ. ބޮޑެތި މީހުންގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރާނީ އެމީހުން އަމިއްލައަށެވެ. ޒާން މިދޭރެއަށް ވަނުމުން މައްސަލަ އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެ ކަމަށް ބަލާފައި އޭނާ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފުރުސަތުދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮޓަރިއަށް ވަނީއެވެ.

“ނުހާ އަހަންނަށް މައާފް ކުރޭ… އަހަރެން ކުށް އަހަރެން ގަބޫލު ކުރަން.. ދެން ދުވަހަކުވެސް ނުހާ ހިތުގަ ނުޖައްސާނަން.. އަބަދުވެސް ލޯބިން ގެންގުޅޭނަން… ” ޝާން ނުހާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

” ކީއްކުރަން… ޝާން ތީ އަހަންނަށް އިތުބާރު ކުރާ މީހެއްނުން.. އަހަންނާ އަހަރެންގެ ގާތް އެކުވެރިޔާއާ އަޅުވާކީ އަހަރެންގެ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތި.” ނުހާ އަދިވެސް ހަމައަކަށް ނޭޅެއެވެ.

” ނުހާ އަހަރެން ނުހާއަށް އިތުބާރު ކުރިން. އަހަރެން އިތުބާރު ނުކުރާނަމަ އަހަރެން ނުހާ އާ އިދެގެން ނޫޅޭނަން ދޯ އެހުރިހާ ކަމެއް ވެގެން ދިޔައިރު.. އަހަރެން ކޮންމެ ވައްތަރަކަށް އުޅުނަސް ނުހާ ނޫޅޭނެކަން އަހަންނަށް ޔަގީން ވޭ… ” ޝާން ނުހާގެ މޫނު ހިއްލާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

” އަހަރެން ޝާން އަށް މައާފް ކޮށްފިން.. އެކަމަކު މީގެ ފަހުން އަހަރެން ބޭނުމެއް ނުން ޝާން އަރީކާ އާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ބާއްވާކަށް…. އަހަރެން އަރީކާއަށްވެސް މައާފ

ް ކުރަން.. އޭނަވެސް މިހުރިހާ ކަމެއް ކުރީ ވެފައޮތް ކުށްހީއެއްގެ ސަބަބުން ކަން އެގޭ… ” ނުހާ ޝާން ގައިގާ ބައްދާލައިގެން ހުރެ ބުނެލިއެވެ.

***

އާދައިގެ މަތިން ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދިޔައެވެ. އަރީކާގެ އުދަގުލެއް ޝާންއަކަށް މިހާރަކު ދިމައެއް ނުވެއެވެ. އަޑު އިވުނު ގޮތުގައި ހިސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލުމުން އަރީކާ އެބުރި މެލޭޝިއާއަށް ފުރައިން ދިޔައީއެވެ. ޝާން އާއި ނުހާގެ ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުން އެއްކޮށްހެން އާރާސްތުވެއްޖެއެވެ. ދެމީހުން ހީވަނީ އަލަށް ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ދެ ގުރާހެންނެވެ. އަބަދުވެސް އެކަކު އަނެކަކުގެ އަތުގައި ހިފައިން ނޫނީ ނޫޅެވެއެވެ. މިކަމާ ޒާން ވަރަށް މަލާމާތް ކުރެއެވެ.

އަކްރަމްގެ ހަޔާތަށް އަންހެންކުއްޖަކު ގެނައި މީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިއޮއްހާ ދުވަހު އޭނާ މީހަކާ ރައްޓެހި ނުވެ ހުރީ ނުހާ ދެކެ ވީ ލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އަރީޝާ އާ ދިމާވި ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް ހިތުގައި މަޑު މަޑު ވިންދެއް ޖަހަމުން ދިޔައެވެ. ތެޔޮނާށި ކާޅު ޖަހައިގަތުމުގެ ކުރިން އަކްރަމް އަރީޝާ ގާތު ރައްޓެހިވާން އެހީއެވެ. އަކްރަމް އާއި އަރީޝާވެސް ވަރަށް އުފަލުގައި އުޅޭމުން ދިޔައެވެ. ކައިވެނި ކުރުމަށް ދެމީހުން ދިޔައީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މިހަބަރު ވެގެން ދިޔައީ ނުހާ އާ ޝާން އަށް ލިބުނު ވަރަށް އުފާވެރި ހަބަރަކަށެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ހަތަރު މީހުން ކެއުމަކަށް އަރާ އެކި އެކި ވާހަކަ ދައްކާ ހަދައެވެ.

ޒާން އާއި ޔޫނާވެސް އެކި އެކިތަންތަނުން ބައްދަލުކޮށްހެދިއެވެ. ޒާން އަށް ޔޫނާގެ ހުންނަ ތުއި ގޮތްގަޑު ވަރަށް ކަމުދެއެވެ. ޔޫނުސް ގާތު ދެމީހުންގެ ވާހަކަ ނުބުނެ ޒާން ހުރީ ޔޫނުސް އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިދާނެތީއެވެ. ނަމަވެސް ވަގުތު އައިސް ޖެހުމުން އޭނާވެސް ޔޫނާއާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަން އެންމެން ގާތު ބުނާނެއެވެ.

ނުހާގެ ހަޔާތަށް އައި ތޫފާނުގެ ކޮޅިގަޑު މިހާރު ވަނީ އެއްކޮށް ހުއްޓިފައެވެ. މިހާރު އޭނާގެ ހަޔާތުގައި އަންނަނީ އުފާވެރި ދުވަސްތަކެކެވެ. ކިތަންމެ ލަސްވެފައި ހުއްޓަސް ހުރިހާ ކަމެއް އެގި އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކު ނުވީތީ އޭނާ އުފާކުރެއެވެ.

= ނިމުނީ=

 

ނޯޓު: އަޅުގަޑު އެހެން ވާހަކަ އެއްލިޔަން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައި..

ހުރިހާ ކުރދިންވެސް އިންތިޒާރު ކުރާނެކަމަށް ހީކުރަން..

މިވާހަކަ އަށް ތިދިން ލޯތްބަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ….

173

53 Comments

 1. Yan♥️

  May 21, 2020 at 1:49 am

  Varah reethi Masha Allah

  • Krystal

   May 21, 2020 at 1:34 pm

   Thank you yan❤

 2. Writer

  May 21, 2020 at 4:26 am

  Alheyy vhk nimuny tha sis???😭 Masha allah v habeys story…even though i dont comment in every part i still read it daily..hope to see your next story soon..sarangeyo 💜💜💜

  • Krystal

   May 21, 2020 at 1:36 pm

   Yes mi vahaka mi nimuny….
   Thank you writer!!
   Insha allah next story v haaves libey goi hadhaa dheveytho balaanan….

 3. Sana

  May 21, 2020 at 4:51 am

  Alhey nimunytha!!!
  Mashallah v nice.. curiously waiting for your next story…

  • Krystal

   May 21, 2020 at 1:37 pm

   Yes sana….. nimijje dhen oi vahaka ah inthizaaru kohlaa….

 4. Liyaa

  May 21, 2020 at 10:35 am

  Mashaa allah v reethi vaahaka keep it up 👍❤️😀

  • Krystal

   May 22, 2020 at 11:39 am

   Thank you liyaa ❤❤❤❤

 5. blue bird

  May 21, 2020 at 1:29 pm

  Wow wow fantastic…… Maashaa Allah v v v v salhi…….. Beynun vi gothah hama mi nimunee……. Keep it up……. I hope you write the next story as beautiful as this one….. Thanks a lot for you to writing this story…….. YOU ARE THE BEST AUTHOR EONNIE💜💜💜💜💜💜 Saranghae

  • Krystal

   May 21, 2020 at 1:39 pm

   Thanks dongsaeng!!
   Ehentha… varah ufaavejje beynun vi gothah nimaalevunyma…
   Awwnnnn… thank you for saying that! 💜💜💜💜
   Saranghae.. n take care…..

 6. Park Jimin

  May 21, 2020 at 1:37 pm

  Masha Allah Vvvvv Vvvvv Vvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv reethi mi stry.. Speechless.. Sifakuruntha Varah reethi.. Keep it up.. Sissy ge new stry eh Avahah kiyaalan lebeyne kamah ummiidhukuran…. Varah ufaavehge i ge Comment thakun Sis motivate vaathy..
  Saranghae 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜take care be safe sis

  • Krystal

   May 22, 2020 at 11:40 am

   Awwnnn.. thanks Jimin ah!!!
   Insha allah v haa ves avahah genesdheveytho eba try kuran!
   Take care and be safe ❤❤❤

 7. 🌺Ril🌺

  May 21, 2020 at 2:07 pm

  Wow Hama varah sali. Awesome. Masha Allah. Krystal sis ge aneh story ves varah inthizaaru kurevey. Hop to see the story soon …. ❤saarangey❤😍😍😊😄😊🌺😃😃 good luck for future.

  • Krystal

   May 22, 2020 at 11:41 am

   Thank you ril!! ❤💕
   Yeah now working on the story .
   Saranghae 🤩🤩

 8. Mer🌹

  May 21, 2020 at 5:26 pm

  Masha Allah❤❤…It is spectacular..

  • Krystal

   May 22, 2020 at 11:42 am

   Awnn!!! Thank you mer 💕💕💕

 9. blue bird

  May 21, 2020 at 7:31 pm

  Eonnie when’s your birthday????? Earlier you told you r 23 years old,so u must be born on 1997……The same year as JUNGKOOK??????
  Just curious…

 10. 🌺Ril🌺

  May 21, 2020 at 8:40 pm

  Blue bird you seem to be so interested in Korea. That’s good . I am also same as u. By the way what is ur age. Hama ahaalee ingey don’t mind😥❤❤❤

  • blue bird

   May 22, 2020 at 10:45 am

   I’m 13……how about you…..???? R U a boy…….?????if u don’t mind!!!!

  • blue bird

   May 22, 2020 at 11:03 am

   Sorry I just saw your question about apps…..I use two apps named KOREAN and another app named LEARN KOREAN and another app named as LEARN KOREAN AWABE…. R u into kpop????

  • Krystal

   May 22, 2020 at 11:45 am

   And she is also a BTS stan💜💜💜

 11. Ihoo

  May 21, 2020 at 9:59 pm

  Masha allah waiting for your next story 😘😘😘 dhn inn story genesdheyn sis nimmafa iny kon dhuvahakah tha???

  • Krystal

   May 22, 2020 at 11:43 am

   Next story mihaaru liyan fashaafin… insha allah eid ah fahu upload kuran fesheytho balaanan..
   Take care❤

 12. Park Jimin

  May 22, 2020 at 10:56 am

  Me too… I am 15 year old girl.. What about you?? Dear… Don’t mind engey

 13. 🌺Ril🌺

  May 22, 2020 at 12:37 pm

  Blue bird I am a girl. And I am 14. Thanks for telling me the apps. Yes I am. And i am a fan of bts too. Once again thanks. And i am 1 year older than you . Hope to talk to you often.❤👍👍😊😋😊 dongseon. 😂😂😂

 14. Park Jimin

  May 22, 2020 at 3:46 pm

  Bluebird is my younger sister so I’m making an announcement on behalf of her…… There will be a fun quiz game conducted on eid…. R U FAMILIAR WITH BTS V????????? Hope you will participate… Thank you..
  Morning to evening 16:00
  Then I’ll announce the scores

  • 🌺Ril🌺

   May 23, 2020 at 11:56 am

   Good idea. How can I participate. Where are you guys playing this games. So that I can participate in this game if I know more information. So you are blue birds elder sis. Hi….

  • 🌺Ril🌺

   May 23, 2020 at 12:37 pm

   And also can u let me know more information about this quite. Also I maybe not be so familiar about bts as u guys. But I also know.

  • Krystal

   May 23, 2020 at 10:49 pm

   Tell me more about this quiz????
   Where will this be conducted??? I am so excited to participate!!

  • Park Jimin

   May 24, 2020 at 11:06 am

   Yeah.. I am blue bird elder Sis… Hi!!!!!!! 😄😄😄😄 eid MUBAARAK

 15. Park Jimin

  May 22, 2020 at 3:49 pm

  Sis when is your birthday????? I December 15th..

 16. 🌺Ril🌺

  May 22, 2020 at 6:45 pm

  Blue bird I am 14 and I am a girl. And yes I am also a fan of bts. And thanks for recommending me the apps. Hope to talk to u often . An yaa I am 1 year older to u dhw. Dongsaeong. Let’s be friends

  • blue bird

   May 23, 2020 at 2:00 pm

   I’m honoured to be your friend Ril eonnie…… I hope we get along……I don’t have much friends just about a few cuz most of them are jealous of my talents and knowledge… So I don’t get along with them for my safety…… I’m really very very very happy cuz I got u and Krystal as my sis and close friend….. Thank you…. Take care…. Where are you from…. I hope we meet just one day….. (Haruman)

  • blue bird

   May 23, 2020 at 2:01 pm

   Sure

 17. Park Jimin

  May 23, 2020 at 11:14 am

  I also want be friends with u.. Is it okay.. If u don’t mind engey

  • 🌺Ril🌺

   May 24, 2020 at 1:06 pm

   Yaaa my pleasure. Now I have got 2 friends. Awn so happy. So where are u from.

  • 🌺Ril🌺

   May 25, 2020 at 3:18 pm

   Awn sure I will be pleasure to be friends with u. So happy

  • 🌺Ril🌺

   May 27, 2020 at 10:11 am

   Oh its okay we can talk here for now its okey sorry for commenting late my comments are not publishing

  • 🌺Ril🌺

   May 27, 2020 at 11:56 pm

   Sure my pleasure

 18. blue bird

  May 23, 2020 at 2:19 pm

  I’m happy to accept you as my friend…… I don’t have much friends cuz most of them are jealous of my talents and knowledge so I don’t get along with them for my goodness…… I’m am saturated with happiness cuz I got u and Krystal as my friend and as well as my sis….Gumassibnida

  • Krystal

   May 23, 2020 at 10:48 pm

   Dont mind with the people who arent worth it… you deserve better ❤❤

 19. 🌺Ril🌺

  May 23, 2020 at 5:07 pm

  Awn blue bird . I am very happy that you expected me as ur friend. I also don’t have much friends.some always bully me u know. That why iam happy to have u as a friend. I really want to talk to u. Emm if u don’t mind do you use viber. I want to talk to u.. dhongsaeon and a good chingue.
  # very happy

  • blue bird

   May 24, 2020 at 11:21 am

   Sorry I don’t use viber also I don’t have a sim number……. I use my tab to surf Internet …..My dad gives me hotspot… That’s how…. May be after one year we can chat in viber….. For now we can talk here!!!

 20. blue bird

  May 24, 2020 at 11:09 am

  R U FAMILIAR WITH BTS V …this is just to check how same personalities you have same as V

  1=What your fav number??

  2=What’s your fav color??

  3=Do you bite your nails??
  Yes or No

  4=How good are you at cooking
  Good or Horrible

  5=What’s your fav Korean food??
  Kimchi or Ramyeon or Japchae

  6=What hair color you prefer??
  Black or blue or red or brown

  I’ll write the answers of V later and will try to score you
  GOOD LUCK

 21. blue bird

  May 24, 2020 at 11:16 am

  R U FAMILIAR WITH BTS……

  1=What’s your fav number??

  2=What’s your fav color??

  3=Do you bite your nails??
  Yes or No

  4=How good are you at cooking??
  Good or Horrible

  5=What’s your fav Korean food??
  Kimchi or Ramyeon or Japchae

  6=Which hair color you prefer??
  Black or blue or red or brown

  I’ll write the answers of V later……. And try to score you
  GOODLUCK

 22. 🌺Ril🌺

  May 24, 2020 at 1:10 pm

  Emm blue bird I am from R atoll where are u from. And its okay lets talk here. And u know ril is half of my name. I hope we can talk after 1 year. Here its okay. I also hope we meet one day stay safe dongseon.

 23. 🌺Ril🌺

  May 25, 2020 at 3:19 pm

  Oh its okay we can talk here dhw. I hope I can talk to u after one year also. Don’t forget about me.😊😊🤣😭😭

 24. 🌺Ril🌺

  May 25, 2020 at 8:35 pm

  I don’t know why my comments are not publishing

 25. 🌺Ril🌺

  May 27, 2020 at 10:10 am

  Oh its okay we can talk here for now its okey sorry for commenting late my comments are not publishing

 26. 🌺Ril🌺

  May 27, 2020 at 11:58 pm

  Oh I understand. Its okay we can chatt here. After one year it’s ok. Don’t forget about me ingey plss. Saalangeyo

 27. 🌺Ril🌺

  May 29, 2020 at 12:06 am

  Hey little sis iam okey with the fact that we are talking here. And yaa insha Allah let’s hope that we could talk with viber.

 28. 🌺Ril🌺

  May 31, 2020 at 9:53 am

  Hi

 29. 🌺Ril🌺

  June 4, 2020 at 4:27 pm

  Hi blue bird dear. Missing u.

Comments are closed.