އަހަރެންވެސް ކައިވެންޏެއްކޮށް ދިރިއުޅުމެއްފެށީ ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދު ތަކަކާއި އެކުގައެވެ. ފުރަތަމަ ކައިވެނި ރޫޅުނުނަމަވެސް ދެވަނަ ކައިވެނިމަތިގައި މުޅި ހަޔާތްވޭތުކޮށްލަން އަޒުމް ކަނޑައެޅީމެވެ. މާގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ރައްޓެހިވެގެން ނޫޅެ، ކައިވެންޏާއި ހަމައަށް ދިޔައިވެސް އެހެންވެއެވެ. އަހަރެންގެ ނަޒަރުގައި މިހުން ދަސްކުރަން ޖެހޭނީ ކައިވެނީގެ ފަހުންނެވެ. ކަމުނުދާ ކަންކަން ހުއްޓަސް ފިރިމީހާއަށް ނަސޭހަތްދީ ކެތްތެރިކަމާއިއެކު މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްގެން ދިރިއުޅުމުގެ ނަވު ފާގަތި ބަނދަރަކަށް ގެންްދެވިދާނެހާ ހިތްވަރު އަހަރެންގެ ހިތުގައިއޮތެވެ.. ނަމަވެސް އަހަރެންްްގެ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާގެ ހިތުގެ  މަންޒިލަކީ އެހެން ބަނދަރެއްްކަން، އަހަރެންފަދަ  ލޯބީގައި ދީވާނާވެފައިވާ  މީހަކަށް ވިސްނާލަންވެސް ނޭންގޭނެއެވެ. މިއީ އަހަރެންގެ ވާހަކައެވެ.

އާޒިމްއެއީ އަހަރެންގެ ލޯބިވާ ފިރިމީހާއެވެ..  ކައިވެނި ކުރިތާ ތިންވަނަ އަށްވީރޭ ދަންވަރު އާޒިމްއަށް ކޯލެއް އައެވެ. އާޒިމް ފާޙާނާގައި އުޅޭތީ އެކޯލަށް ޖަވާބުދިނީ އަހަރެންނެވެ. ރޯދަމަސްކަމުން އާއިލާމީހަކު ހާރުކާން ގޮވަން ގުޅީކަމަށް ހިތަށްއެރިއެވެ.  ނަމަވެސް        އެއީ ޖެހިގެން އޮ  ތް ރަށުގެ  އަންހެން ކުއްޖެކެވެ.

19