މަވަރުގެ ނުބައި ނުލަފާ އަންހެނަކު ހޯދާކަށް ލާހިކެއްނޫން.. ރަނގަޅު ވެއްޖެއްޔާ މަށަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު މީހެއް.. އެކަމު މަށަށް ދެރައެއްދީފިނަމަ މަވަރުގެ ނުބައި ޖާހިލަކު ހޯދާކަށް ލާހިކެއްނޫން.. ދިރިއުޅުމަކީ ހަނގުރާމައެކޭ މީހުން ބުނެ އުޅޭތީ މަވެސް އަޑުއަހަން… މި ހަނގުރާމައެއްކަން ފިރިހެނުންނަށް ނޭންގުނީތީ ހަމަ އަޖައިބުވެއްޖެ.. އެކަކަށްވެސް އަނެކާގެ ދިރިއުޅުން ވާނެ ގޮތެއް ނޭންގޭނެ. މަގޭ ދިރިއުޅުން ހަލާކުކޮށްލުމަށްފަހު އުފަލުގައި އުޅެން ނުކުމެ ހިތްހަމަ ޖެހިލައިގެން އުޅުނަ ދޭނަން.. މިއަދު އޭނަ އެ އުޅެނީ ވަރަށް އުފަލުގައި.. އޭނަގެ ދިރިއުޅުން ވަރުގަދަ ތޫފާނެއްގެ ތެރެއަށް ގަންބާލާނަން.. މަގޭ ދިރިއުޅުން އުޖާލާވާނެ.. އެދުވަސްވެސް އޭނައަށް މަ ދައްކާލާނަން.. ހިތުން ވަރަށް އުފަލުގައި އުޅޭނަމޭ ހިތާ އެ ތެޅެނީ. މި ފަހަރު ދިރިއުޅުމާއިގެން މި ނުކުންނަނީ ހުރިހާ ހާލަތުން އަރައިގަނެ މީހަކަށް ވެގެން.. މަގޭ ދިރިއުޅުމަށް އޭނައަށްވުރެ ދެގުނަ ރަނގަޅު ފިރިހެނަކު އަންނާނެ.. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އުފަލެއް އޭނަގެ މުށުތެރެއިން މަށަށްވެސް ލިބޭނެ.. މަގޭ ދިރިއުޅުން ޒަލްޒަލާއެއްގެ ތެރެއަށް ގަންބުވައިލި މީހާ އަށް ދުވަހަކުވެސް މައާފެއް ނުދޭނަން.. އޭގެ ބަދަލު ހިފާނަން.. ދުނިޔެ އަކީ ކިހާ ހިތި ތަނެއްކަން އޭނަގެ ހަށިގަނޑުގެ ކޮންމެ ގުނަވަކަށް އިހްސާސްކޮށްލަދޭނަން.. ހިތާމައަކީ ކޮބައިކަން އުފާވެރި ނިމުމަކީ ކޮބައިކަން ދައްކާލެވޭނެ ދުވަސް މިޖެހެނީ.. މީ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން.. އަހަރެން ކުރި ހިތާމައިގެ ބަދަލު ހިފާލަންވީ ވަގުތު.. އަހަރެންގެ އުފާވެރި ދިރިއުޅުން ވިއްސި ވިހާލެވިގެން ދިޔަ ގޮތް.. މި ދިރިއުޅުން އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަށް ގެންނަން އަހަރެން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތް.. ތަޤުދީރާއި އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން ކަޑައްތުކުރެވުނު ހިތާމަތަކާއި ހިތި ތަޖުރިބާގެ ދަތުރު ….” ލީލާ

34