“މިޝަލް.” ރިހާ މަޑުމަޑުން އެ ޒުވާނާގެ ނަން ކިޔާލިއެވެ. ލޯގަނޑުން ރިހާގެ ސޫރައަށް ބަލާލަމުން މިޝަލް ހިނިތުންވެލަމުން ރިހާގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ބުނެލިއެވެ. “ހެޕީ އެނިވާސަރީ ބޭބީ!” އެއާއި އެކު ރިހާގެ ތުންފަތުގައިވި ހިނިތުންވުން އިތުރަށް ފުންވެގެން ދިޔައެވެ.

              “މިޝަލް! ޔޫ އާ ލޭޓް.” އިށީންދެ އިން ގޮނޑިން ތެދުވެ މިޝަލް ކުރިމަތީ ހުއްޓި މިޝަލްގެ އަތުކުރީގައި އޮތް ގަޑި ދައްކާލަމުން ހިނިތުންވުމަކާއި އެކު ރިހާ ބުނެލިއެވެ. “އެންޑް ޔޫ ލުކް ބިއުޓިފުލް.” އެހެން ބުނެ ރިހާގެ އަތުގައި ހިފާ ކުއްލިއެއްޖަހާލާފައި މިޝަލް ރިހާ ގައިގައި ބާރަށް ބައްދާލިއެވެ. ރިހާވެސް ދެކޮޅުހެދުމެއްނެތި ލޯބިވާ ފިރިމީހާގެ އަތުތެރޭ ބޮނޑިވެލިއެވެ. “އައި މިސްޑް ޔޫ ސޯ މަޗް” މިޝަލް މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ.

              މިޝަލް އަކީ އަންހެންކުދިންގެ ހިތްދަމައިގަންނަފަދަ ފިރިހެންވަތަ ހަށިގަނޑެއްގެ ވެރިއެކެވެ. ދިވެހިފަސްގަނޑަށް އުފަން ނަމަވެސް ވަރަށް ކުޑައިރު މެލޭޝިޔާއަށް އައި ގޮތަށް އެތާ ވަޒަން ވެރިވެފައިވާ މިޝަލް އަކީ މިއަދު މެލޭޝިޔާގައި ކާމިޔާބު އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ހިންގާ މީހެކެވެ. ވިޔަފާރީގެ ކަމެއްގައި ދެތިން ހަފްތާ މެލޭޝިޔާއިން ބޭރުގައި އުޅެފައި އެއައީ މިރެއެވެ. އެއީ މިޝަލް އާއި ރިހާގެ ކައިވެންޏަށް އެއް އަހަރު ވީ ދުވަސް ކަމަށް ވީތީވެސްމެއެވެ.

              ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ ދުވަސް މިޝަލްގެ އަންބެއްގެ ގޮތުގައި ރިހާ ހޭދަކުރީ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި އެކުއެވެ. މިޝަލް ވިޔަފާރީގެ ކަނަކަމުގައި ކިތަންމެ ބުރަކޮށް އުޅުނު ނަމަވެސް ރިހާއަށް އަދި އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް އަބަދުވެސް ވަގުތުދެއެވެ. ރިހާގެ އުފަލަށް އިސްކަންދީ އަބަދުވެސް ރިހާ އުފަލުގަ ބެހެއްޓޭތޯ ބަލައެވެ. މުޅި އުމުރު ރިހާ ހޯދަމުން އައި އުފާވެރިކަން ރިހާއަށް ލިބުނީ މިޝަލް ގެ ފަރާތުންނެވެ.  އަދި ބޭނުންވިފަދަ ޢާއިލާއެއް ކަމުގައި މިޝަލްގެ ޢާއިލާ ވެގެން ދިޔައެވެ. އެމީހުން ރިހާ ދެކެ އިންތިހާ ލޯބިވެއެވެ. މިއަދު ރިހާއަށް ލިބިފައިވަނީ ރިހާ އަބަދުވެސް ބޭނުންވި ފަދަ ދިރިއުޅުމެކެވެ.

              މިޝަލް އާއި ދުރުވެލާ މިޝަލްގެ ޓައީ ބާލުވާދެމުން ރިހާ ބުނެލީ އެންމެން ތައްޔާރުވެގެން ތިރީގައި އެ ދެމީހުންގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބިކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން މިޝަލް ފްރެޝް ވެލައިން އެބަ އަންނަން ކަމުގައި ބުނެ ދިޔައީ ފާޚާނައަށެވެ. ރިހާ މިޝަލް ދިޔަދިމާ ބަލަން ހުރެލާފައި ދެން އެ ނަޒަރު ގޮސް ހުއްޓުނީ އެކޮޓަރީގައި ހުރި ކިންގް ސައިޒް އެނދާއި ދިމާ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ މިޝަލް އާއި ރިހާގެ ކައިވެނީގެ ރޭ ނަގަފައި އިން އެ ދެމަފިރިންގެ ފޮޓޯއަށެވެ. ރިހާ މިޝަލް އާއި ކައިވެނި ކުރިއިރު ރިހާ މިޝަލް ދެކެ ލޯބި ނުވީ ނަމަވެސް މިއަދު ރިހާއަށް މިޝަލް އާއި ނުލައި ނޫޅެވޭ ވަރަށް މިޝަލް ދެކެ ރިހާ ލޯބިވެއެވެ.

              ރިހާގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން ނަގާލުމަށް ނިހާ އަތުކުރި އޮޅާލައިން ހުރިކަން އެނގުނުރޭ ރިހާ އުޅެބޮޑުވި ގެއާއި، ޢާއިލާ އަދި ރާއްޖެ ވެސް ދޫކޮށް އައީ މެލޭޝިޔާއަށެވެ. ރިހާގެ މަސައްކަތުން ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ފައިސާއިން ރިހާ މެލޭޝިޔާއަށް އައިސް ހުންނާނެ ތަނެއް ހޯދައިން ރަގަޅަށް ހަމަޖެހިލެވުމުން ދެން ބެލީ ވަޒީފާއެއް ލިބޭތޯއެވެ. އޯ ލެވެލް ނިންމާލާފައި ނަސީރުގެ ވިޔަފާރިއާއި ހަވާލުވާން ޖެހުނު ނަމަވެސް ރިހާ ކިޔެވުން ދޫކޮށެއް ނުލައެވެ. ނަސީރުގެ ކުންފުނީގައި ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ވިޔަފާރި ހަމައަކަށް އެޅި ރިހާއަސް ވެސް ވިޔަފާރީގެ ކަންކަން ރަގަޅަސް އެނގި ދަސްވުމުން ރިހާ ދެން ކުރިކަމަކީ ރިހާ އަބަދުވެސް ކިޔަވަން ބޭނުންވި ދާއިރާ ކަމަށްވާ އިންޓީރިއާ ޑިޒައިނިންގެ ދާއިރާއިން ރިހާ ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ ރަގަޅު އޮންލައިން ކޯހެއް ހޯދާ ކިޔަވަން ފެށީއެވެ. އެކަން އެނގޭ އިތުރު މީހަކު ނުހުންނާތީއާއި އަދި އެކަން ރިހާ އިތުރު މީހަކަށް އަންގަން ބޭނުން ނުވާތީ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެގްޒާމަށް ރިހާ އަންނަނީ ވިޔަފާރީގެ ކަމެއްގަ ކަމުގައި ބުނެފައެވެ. ނިހާގެ ހަޤީޤަތް ފަޅާއެރި އިރު ރިހާ ދަބަހާއި އެއްޗެހި ޕެކް ކޮށްފައި ހުރީ ކޯސް ނިމި ގްރެޖުއޭޝަނަށް މެލޭޝިއާއަށް ދިއުމަށެވެ.

              ގްރެޖުއޭޝަނަށް ފަހު ރިހާ ވަޒީފާ ހޯދަމުން ދިޔައީ ވެސް އެ ދާއިރާއިންނެވެ. އެކަން ރިހާއަށް ފަސޭހަވެގެން ދިޔައީ ރިހާއަކީ އެ ކޯހުން އެންމެ ރަގަޅު ނަތީޖާ ލިބުނު އެއް ދަރިވަރުކަމަށް ވުމުންނެވެ. އެ ކޯހުގައި ކިޔަވާދިން ލެކްޗަރާއެއްގެ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގެ ޑެކަރޭޓް ކުރުމަށް ޑިޒައިނަރުން ހޯދަމުން ދިޔަ ދުވަސް ކޮޅެއްކަމުން އެ ލެކްޗަރާ، ލީޒާ، ރިހާއާއި އަދިވެސް އިތރު ދެތިން ކުއްޖެއްގެ ނަން އޭނާގެ އެކުވެރިޔާއަށް ހުށައެޅިއެވެ. ލީޒާގެ އެކުވެރިޔާ، ސުޒީ ރިހާމެނަށް އެ ގެ ޑެކަރޭޓް ކުރަން ފުރުސަތު ދިނެވެ. ސުޒީ އަކީ މިޝަލްގެ ކޮއްކޮ މިޒާން ގެ އަނބިމީހާއެވެ. އަދި އެ ގެ އަކީ ރިހާ މިހާރު މިޝަލް އާއި އެކު ދިރިއުޅެމުންދާގެއެވެ. މިޝަލް އާއި ރިހާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވީ ރިހާ މެންގެ މަސައްކަތް ބަލާލުމަށް މިޝަލް އެ ގެއަށް އައި ދުވަހެއްގައެވެ. އެއަށްފަހު މިޝަލް ގޭގެ މަސައްކަތް ބަލާލުމަށް އަންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ރިހާއާއި ބައްދަލުވެއެވެ. އަދި ރިހާ އާއި ސުޒީގެ ރަޙްމަތްތެރިކަން އުފެދުމުން އެ ގޭގެ މެންބަރުންނާއިވެސް ރިހާގެ ގުޅުން ބަދަހިވިއެވެ. ޙާއްސަކޮށް މިޝަލް ގެ އެންމެ ހަގު ކޮއްކޮ މައިރާއަށް ރިހާ ވަރަށް ކަމުދިޔައެވެ. އެކަން މިޝަލްއަށް ވެސް ފާހަގަވީ މައިރާ އަބަދު ނެގިމަޑުވެފައި އިންނަ ކުއްޖާ ރިހާއާއި ބައްދަލުވި ފަހުން މަޑުމަޑުން ބަދަލުވަމުން ދިއުމުންނެވެ. ހީ ސަމާސާކޮށް ހަދާއިރު ކުރިން މައިރާ އެހެން ބަދަލުވެދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު މިޝަލް ހުރީ ކަނޑައިލައިންނެވެ. ހަމައެހެންމެ މައިރާ އަބަދު ރިހާ ނައިސްގެން އެވާހަކަވެސް ދައްކާނެއެވެ.

              މިޝަލް ވިސްނީ މައިރާއަށް އައި ހެޔޮ ބަދަލާއި މެދުއެވެ. އެކަމާ މިޝަލް އުފާވިއެވެ. ރިހާއަށް ޝުކުރުވެރިވިއެވެ. އެހެނީ އޭގެ ފަސް އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން މިޝަލްމެންގެ ބައްޕަ ނިޔާވުމަށް ފަހު މިޝަލްމެންގެ މަންމަ މުއްސަނދި ފިރިހެނަކާއި އިނދެގެން ދަރިންކޮޅު ދޫކޮށްލާފައި ދިޔައީ މުއްސަނދި ދިރިއުޅުމެއް ބޭނުންވެގެނެވެ. އޭރު މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅުނު ނަމަވެސް މިޝަލްގެ ޢާއިލާއަކީ ތަނަވަސް ޢާއިލާއެއް ނޫނެވެ. މިޝަލްގެ ބައްޕައަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ހުރިހާ ޚަރަދެއްކޮށްފައި ރައްކާކުރެވެނީ ކުޑައެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް އެ ދުވަސް މާޒީއާއި އެކުވެގެން ގޮސް މިޝަލް އަކީ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިވެރިއެކެވެ. ކޮންމެއަކަސް އޭރު އުމުރުން ނުވަ އަހަރުގެ މައިރާއަށް ބައްޕައަށްފަހު މަންމަ ވެސް އެގޮތަށް ގެއްލިދިއުމުން ކުރި އަސަރުން ނެގިމަޑުވެފައި އަބަދު އިންނަނީ އަމިއްލަ ދުނިޔެއެއްގައެވެ. މިޝަލް އާއި މިޒާންގެ މަސައްކަތުން މައިރާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއްނައެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެ މީހުނަށް ނުވި ކަންތައް އެ ކޮށްދިނީ ރިހާ ކަމުގައި މިޝަލްގެ ހިތްބުނެލިއެވެ. މިޝަލް ނިންމީ ރިހާއާއި ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ރިހާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރާށެވެ.

              އެހެން އުޅެނިކޮށް މިޝަލް އަށް އެކަމަށް އެކަށޭން ފުރުޞަތެއް ލިބުނީ އެއްދުވަހަކު މިޝަލް އޮފީހުން އައިވަގުތު ސުޒީ އާއި މިޒާން ގެ ދޮޅުއަހަރަށްދާ ދަރިފުޅު އުރާލައިން ރިހާ އެކަނި ސިޓިން ރޫމްގަ އިނުމުންނެވެ. ކުޑަ ކުޑަ އައިރާ ގޮވައިން ރިހާ ކުޑަކުއްޖެހެން ވައްތަރު ޖައްސަ ޖައްސާފައި އުޅެމުންދިޔަ ގޮތުން މިޝަލްއަށް ބަލަހައްޓައިން ހުރެވުނީއެވެ. ނަމަވެސް އިރުކޮޅަކުން މިޝަލް ދެކޮޅު ހޯދާ ބަލާލަމުން ގޮސް ރިހާ އިން ސޯފާއާއި މާ ދުރުނޫން ހިސާބަކަށް ހުއްޓިފައި ވާހަކައެއް ދައްކަންވެފަ އޮތްކަމުގައި ބުނެލިއެވެ. މިޝަލް ކުއްލިއަކަށް އައިސް އެހެން ބުނުމުން ރިހާ ކުޑަކޮށް ހައިރާންވީ މިގޭ އެހެންމީހުނާއި ރިހާ އެހާ ގާތް އިރު އަދި އެވަރަށް ރިހާ އެގެއަށް އަންނަ އިރު މާ ބޮޑު އެކުވެރިކަމެއް އުފެދިފަ ނެތް މީހަކަށް މިޝަލް ވުމުންނެވެ. ރިހާ ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދަންވީކަމުގައި ބުނުމުން މިޝަލް ފެށީ މައިރާގެ ވާހަކައެވެ. މައިރާއަށް އައިސްފައިވާ ހެޔޮ ބަދަލުގެ ވާހަކައެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި ރިހާއަށް ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށް މިޝަލް ބުނެލިއެވެ. ބަދަލުގައި ރިހާ ބުނީ ރިހާއަށް ޝުކުރުވެރިވާން ނުޖެހޭނެކަމުގައެވެ. އަދި ރިހާ މާބޮޑު ކަމެއް ނުކުރާ ކަމުގައާއި ކުރިހާވެސް ކަމަކީ މައިރާ އާއި އެކު ވަގުތު ކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލީ ކަމުގައެވެ. މައިރާއަށް އުނިވި އަޅާލުމާއި ލޯބި ދެވޭތޯ ދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރީކަމަށެވެ. “ކީއްވެ؟” މިޝަލް އަށް ބޭއިޙްތިޔާރުގައި އަހާލެވުނެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ނުވެސް ދަންނަ، އެއްވެސް ގުޅުމެއް އެދެމެދުގައި ނުވާ މީހަކަށްޓައި ރިހާ އެހެން ކަންތައް ކުރަންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ރިހާ އަށް ވިސްނިގެން ހިނިތުންވެލަމުން ރިހާ ބުންޏެވެ. “އެއީ އަހަރެންނަށް އެނގޭ މަންމަގެ އަޅާލުމާއި ލޯބި ބޮޑުވަމުން އަންނަ ކުއްޖަކަށް ބޭނުންވާނެ ވަރު. އެ ލޯބި ނުލިބިއްޖެޔާ ދެން އެކުރެވޭ އިޙްސާސް އެއީ އެހާ ރަގަޅު އިޙްސާސެއްނޫން. އައި ނޯ ހައު އިޓް ފީލްސް ޓު ބީ އެލޯން. ދެޓްސް ވައި.” އެހެން ބުނެ އައިރާ ގޮވައިން ރިހާ އެތަނުން ދިޔައެވެ. ރިހާ ދިޔަ ދިމާލަށް ބަލައިން މިޝަލް އިނީ ރިހާގެ ވާހަކަ ތަކުގައި ފުން މާނައެއް ވާކަމަށް ހިތްބުނުމުންނެވެ. އެ ހޭދަވީ ކުޑަވަގުތު ކޮޅު ތެރޭ މިޝަލްގެ ހިތުގައި ރިހާ ކޮށްޓައިލައިފިއެވެ.

              އެއަށްފަހު މިޝަލްގެ ކަމަކީ ރިހާގެ ޙިޔާލުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމެވެ. ފުރަތަމަ އެއީ ލޯބީގެ ފެށުން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން މިޝަލް ބޭނުން ނުވީ އޭނާގެ މަންމަ އެމީހުން ދޫކޮށް ދިޔަފަހުން މިޝަލް އެއްވެސް ކުއްޖަކާއި ނުގުޅެން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވަޢުދުވުމުންނެވެ. އެއީ މިޝަލްގެ މަންމަގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަކީ ކެހިވެރި ބައެއްކަމަށް މިޝަލްއަށް ޤަބޫލުކުރެވުމެވެ. ނަމަވެސް ރިހާގެ ސަބަބުން އެކަން ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އެންމެ ފަހުން މިޝަލް އަމިއްލަ ހިތަށް ތަސައްލީ ދިނުމަށްޓަކައި ރިހާއާއި ގިނަގިނައިން ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ހަދަންފެށިއެވެ. އިސާހިތަކު ދެމީހުންގެ އެކުވެރިކަން ބަދަހިވެގެން ދިޔައެވެ. އެގޮތުގައި ދުވަސްތައް ވޭތުވަމުންގޮސް މިޝަލް އޭނާގެ ހިތުގެ ހާލު ރިހާއަށް ބަޔާންކޮށްދިނެވެ. މިޝަލްއަށް ރިހާ ދެކެ ލޯބި ވެވިއްޖެކަމާއި ރިހާއާއި ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުންކަމުގައި މިޝަލް ބުނީ ރިހާއާއި ދެމީހުން އެއް ރެއެއްގެ ކެއުމަށްފަހު ހިނގާލަން ނުކުމެ އުޅުމުގެ ތެރެއިންނެވެ. މިޝަލް އެ ބުނި ވާހަކައަކުން ރިހާ ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ހަނދާނުގައި ތާޒާ ވެގެން ދިޔައީ ހަނދާނުން ފޮހެލުމަށް މިއޮއްހާ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ މާޒީއެވެ. ޒީޝާނެވެ. “މިޝަލް… އަހަރެން ދެކެނީ ތީ… ހަމައެކަނި އެހަރެންގެ އެކުވެރިއެއް ގޮތުގަ…” ވަރަށް ހިތްވަރުން އެހެން ބުނެ މިޝަލްގެ ލޯބީގައި ކޮޅުފައިން ޖަހާފައި ރިހާ މިޝަލްއަށް ފުރަގަސް ދިނީ ލޮލުގައި ގިނަވި ކަރުނަތައް އެހެން މީހަކަށް ނުދެއްކުމަށްޓަކައެވެ. އަދި އެހެން ދިޔަ ޓެކްސީއެއް ހުއްޓުވާ ރިހާ އެއަށް އަރައިން މިޝަލްގެ ލޯ ކުރިމަތިން ގެއްލުނެވެ.

              އޭގެފަހުން ދެ ތިން ހަފްތާ ވެގެން ދިޔައިރުވެސް ރިހާގެ ޙަބަރެއް ނުވުމުން މިޝަލް މާޔޫސްވިއެވެ. މިޗަލްގެ ކުރިމައްޗަށް ނާންނަތާންގައި އެ ގޭ އެހެން މީހަކާއިވެސް ބައްދަލު ކުރަނީއެއް ނޫނެވެ. ރިހާ އެ ގެއަށް ނާންނާތީ މައިރާގެ ޝަކުވާވެސް ގިނަވާން ފެށިއެވެ. އަދި ކުރީގެ މޮޅިވެރިކަމަށް އެނބުރި ހިނގައިދާނެހެން ހީވުމުން މިޝަލް ނިންމީ ރިހާއާއި ބައްދަލުކުރާށެވެ. މިޝަލްއާއި ގުޅެން ބޭނުން ނޫންކަމުގައިވިއަސް މައިރާއަށް އޭގެން އަސަރު ނުކުރާނެހެން އަލުން މައިރާ ގާތަށް އައުމަށް އެދޭށެވެ. އެހެން ކަމުން މިޝަލް ދިޔައީ ރިހާ އުޅޭ ގެއަށެވެ. މިޝަލް ގޮސް ބެލް ޖެހުމުން ދޮރު ހުޅުވީ ހައްވާދީއެވެ. މިޝަލް ރިހާ އަށް ގޮވާލަން އެދުމުން ހައްވާދީ ބުނީ ރިހާ އެވަގުތު ގޭގަ ނޫޅޭ ކަމުގައެވެ. ހައްވާދީއަށް ކުރިންވެސް މިޝަލް ފެނިފަ ހުރުމުންނާއި ރިހާއަށް މިހާރު އައިސްގެން އެ އުޅޭ ބަދަލުގެ ސަބަބު އެނގޭތީ، އިރުކޮލަކުން ރިހާ އައިސްދާނެ ކަމަށް ބުނެ މިޝަލް ގާތު އެތެރެއަށް އައުމަށް އެދުނެވެ. މިޝަލްވެސް ދެކޮޅު ހެދުމެއްނެތި އެތެރެއަށްވަނެވެ. ހައްވާދީ މެލޭޝިއާއަށް އައީ ރިހާ އާއި އެކުގައެވެ. ރިހާ ނެތި ހައްވާދީ އެތަނުގައި ބަހައްޓަން ރިހާ ބޭނުން ނުވީއެވެ. އެހެންނޫނަސް އަމިއްލަ ދަރިއެއްފަދައިން ރިހާ ބަލާބޮޑުކުރީ ހައްވާދީއެވެ. އެހެންކަމުން ރިހާ އައި އިރު ހައްވާދީ ގެނައީއެވެ.

              މިޝަލްއަށް ސައިތައްޓަކާއި އިތުރު ދެ ތިން އެއްޗެއް ކެއުމަށް ގެނެސްފައި ހައްވާދީ ދެން ފެށީ ރިހާ މިޝަލް އާއި ގުޅެން ބޭނުން ނުވާ ސަބަބު މިޝަލްއަށް ކިޔައިދޭށެވެ. ހައްވާދީ ރިހާގެ މާޒީ ތަފްސީލުކަމާއި އެކު މިޝަލްއަށް ކިޔައިދިނެވެ. އަދި ރިހާ އަދިވެސް ލޯބިވަނީ ޒީޝާން ދެކެ ކަމުގައި ބުނެދިނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާޒީގެ އެދުވަސްތަކާއި އެ ލޯބި ހަނދާން ނައްތާލާ އާ ދިރިއުޅުމެއްފަށަން ރިހާއަށް ވިސްނައިދިނުމަށް ހައްވާދީ މައްސައްކަތް ކުރާކަމަށް ހައްވާދީ މިޝަލް ގާތު ބުންޏެވެ. ހައްވާދީ މިޝަލް އަށް އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދިން ކަމަށްޓަކައި މިޝަލް ހައްވާދީއަށް ޝުކުރުވެރިވިއެވެ.

              މިޝަލްގެ ހުށަހެޅުން ލިބުނުފަހުން ރިހާ އެކަމާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނިއެވެ. މިޝަލް ދެކެ ރިހާ ލޮތްބެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިޝަލްގެ ޢާއިލާއިން ރިހާއަށް ލިބުނު ލޮތްބަކީ ރިހާގެ އަމިއްލަ ޢާއިލާގެ ފަރާތުންވެސް ނުލިބުނު ލޮތްބެކެވެ. އެމީހުން ރިހާ ބަލައިގެންފައިވަނީ ރިހާއަކީ އެ ޢާއިލާގެ މެންބަރެއް ފަދައިންނެވެ. ރިހާއަށް ވެސް އެކަމުން ފުން އުފަލެއް ލިބުނީ ރިހާ ބޭނުންވި ފަދަ ޢާއިލާއެއް އެ ގޮތަށް ރިހާ ބަލައިގަތުމުންނެވެ. ހައްވާދީގެ ފަރާތުން މިޝަލް އެގެއަށް ރިހާ ހޯދަން އައިކަން އެނގިފައި އޮތުމުން އަދިވެސް މިޝަލްގެ އެ ހުށަހެޅުން ވަނީ ރިހާއަށް ޓަކައި ހުޅުވާލެވިފައިކަން ރިހާ ދެނެގަތެވެ. އަދި ވަރަށް ވިސްނުމަށް ފަހު މިޝަލްއަށް ގުޅާ ބައްދަލު ކޮށްލަން ބޭނުން ކަމުގައި ބުނެލިއެވެ.

              ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. ރިހާ އާއި މިޝަލް ބައްދަލުވީ އެ ސަރަޙައްދުގެ ޕާކެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ދެ މީހުންގެ މެދުގައި ހަމަހިމޭން ވަގުތު ކޮޅެއް ދިއުމަށްފަހު ރިހާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. “މިޝަލް… މިޝަލްގެ ހުށައެޅުން އަދިވެސް އެގޮތުގައި އޮތްނަމަ، މިބުނީ މިޝަލްގެ ޙިޔާލު ބަދަލު ނުވާކަމަށް ވަންޏާ އަހަރެން… އަހަރެން މިޝަލް އާއި ކައިވެނި ކުރަން އެއްބަސް.” އެއީ މިޝަލްއަށް ހީވިގޮތް ބާއޭ މިޝަލްގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އެހެންކަމުން މިޝަލް “ކީކޭ” ހޭ އަހާލީ ކުޑަކޮށް ހައިރާންވެ ހުރެއެވެ. ރިހާ އަނެއްކާވެސް މިޝަލް އައި ކައިވެނި ކުރަން އެއްބަސް ކަމުގައި ބުނެލިއެވެ. “އެކަމު އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން މިޝަލް އޮޅުމެއްގެ ތެރޭ ބަހައްޓާކަށް. އަހަރެން މިޝަލް ދެކެ ލޮތްބެއް ނުވޭ. މިޝަލް އާއި ކައިވެނި ކުރަން އެއްބަސް މިވީ އަހަންނަށް މިޝަލްގެ ޢާއިލާއިން ލިބުނު ލޮތްބާއި އަޅާލުން ފެނިފަ. އެކަމު އަހަރެން މިޝަލް ދެކެ ލޯބި ނުވިއަސް އަހަރެން ބަލާނަން އަންބެއްގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއްވެސް ވީ އެންމެ ރަގަޅަށް އަދާކޮށްދެވޭތޯ…” ރިހާ މަޑުމަޑުން އިނދެ ބުނެލިއެވެ. “މިހާރު އަހަރެން މިޝަލް ދެކެ ލޯބި ނުވިއަސް… ފަހުން ފަހަރެއްގަ…” ރިހާ ބުނަން އުޅުނު ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުއްޓާލިއެވެ. މިޝަލްއަށް ރިހާ ބުނި އެއްޗެއް ދޭހަވެއްޖެކަން އަނގާލުމަށް ބޯ ޖަހާލިއިރު އުފަލުން ހީވަނީ އެހެންކަމެއްހެނެވެ. ރިހާ މިހާރު މިޝަލް ދެކެ ލޯބި ނުވިއަސް ކީއްހޭ މިޝަލް ގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. މަޑުމަޑުން އެކަން ވެސް ބަދަލު ކުރުމަށް މިޝަލް ހިތާހިތުން ނިންމިއެވެ.

              ރިހާގެ ޙިޔާލީ ދުނިޔެއިން ނުކުތުމަށް މަޖުބޫރުވީ ފެންވަރާ ތާޒާ ވެލައިން ނުކުތް މިޝަލް އައިސް ފުރަގަހުން ރިހާގެ ގައިގައި ބައްދާލުމުންނެވެ. “އަހަރެންގެ ޕްރިންސެސް ކޮންކަމަކަށް ގެއްލިފަ ތިހުރީ؟” މިޝަލް މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ. ރިހާ މިޝަލް އާއި ކުރިމަތިވާ ގޮތަށް އެނބުރިލަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ. “އަހަރެން މި ގެ ޑެކަރޭޓް ކުރި އިރު ހިއެއް ނުކުރަން އަހަރެން ކަމަށް މިގޭގަ އުޅެން ޖެހޭނީކީ. ބަޓް ލުކް، ހިއަރ އައި އޭމް.” އެކަން އެނގުން ނަމަ މިހާ ހަޑިކޮށް މިގެ ޑެކަރޭޓް ނުކުރާނަން ދޯ އެ ކިޔާފައި މިޝަލް ރިހާއާއި ސަމާސާ ކޮށްލިއެވެ. މިޝަލްގެ އެ ސަމާސާއިން ރިހާ ކުރިކަމަކީ ދެއަތުން މިޝަލްގެ އެ ތަނަވަސް މޭގައި ތަޅާއިގަތީއެވެ. ބަދަލުގައި މިޝަލް ބާރަށް ރިހާ އޭނާގެ ގަޔާލައި ފިތާލީއެވެ.

===(ނުނިމޭ)===

51

58 Comments

 1. athoo ..

  January 8, 2015 at 10:15 pm

  Dhen ragalhu.

 2. minte

  January 9, 2015 at 9:14 am

  Mishal ah rihaa libunee dhoa alhrey dhen kudakoh foohivaan fashaifi

 3. sharu

  January 9, 2015 at 11:16 am

  boaring

 4. hana

  January 9, 2015 at 1:09 pm

  mi dhen koncheh? evves thaakun thaaaku nujehey haasaru bondi eh..mioh reethi koh gendhiya vaahaka is totally ruined now.ithurah baakee bai kiyaa hitheh ves nuvey dhen.

 5. hai...

  January 9, 2015 at 2:37 pm

  mehaaru story hadivehje…. nd tihaa ginaduvaskohfa genesdeyiruves maa kuree. pls avahah up kohdee…..nxt prt tankoleh digukoh genesdeyti…

 6. zany

  January 9, 2015 at 9:33 pm

  wow varah reethi
  dhn nihage bai ves genesdhyba
  ei riha dhiumah fahu dhn vi goh …….

 7. Zoo

  January 10, 2015 at 12:34 pm

  Thi genai twist eha rangalheh noon..Vaahaka hadi vehje..Zeeshan and riha gulhunyma mi vaahaka reethi vaany

 8. elsa

  January 14, 2015 at 8:13 am

  rainaa kobaa haadha lehy

 9. fake raina

  January 15, 2015 at 3:20 pm

  Kyh Thi kury????? Disappointing 🙁

 10. aii

  January 16, 2015 at 4:27 pm

  Nice hama varah.. zeshan ah ves riha ragalhah dhasnuvi…hama myhaku buna irah niha ai inanves ehbasvi..so nice twist..story interestn..

 11. aii

  January 16, 2015 at 4:28 pm

  Waitn for the next part

 12. Shadhi

  January 18, 2015 at 12:15 pm

  Rai kobaa kon.irakun up.kollaneee.. waiting waiting..

 13. athoo

  January 18, 2015 at 2:38 pm

  Oh god raina! You are hopeless :@ toooooo much! Bayyeh fooooho

 14. look

  January 18, 2015 at 7:48 pm

  Mi start button halaakuvefa huri Liyuntherieh. Dharifulhaa dhoonyyaaa ulhay dhen mikan huttaalan……..

 15. flower

  January 18, 2015 at 9:11 pm

  Rain plz plz next part up kohdheeba…..feeling kehnuvany mihaaru…Las vanyaa dhigukoh genesdhen vaane…maa kuruvyma dhw assu…Story hama emme gud…plz plz up the next part soon.

 16. :@

  January 19, 2015 at 8:07 pm

  Jan 8 ga last up kohfa inee. Rainaaaaaaaaaa :@ u r hopeless. Full of disappointments

 17. flower

  January 22, 2015 at 6:56 pm

  Rain mihaaru varubali vehje inthizaaru koh koh…… my humble request plz plz plz plz plz plz plz plz plz plz plz plz plz plz plzplz plz plz plz plz plz plz plz plz aneh part upkohdheeba…..aadheyskureveyny mivarah kanneynge

 18. LILAA

  January 26, 2015 at 6:57 pm

  HAADHALAHY VAHAKA UPLOAD KURAN, THIHAVARAKUN NUVANE ,VAHAKA LIYUN ISTHI UFAADEE………………………………………………………………………..

 19. flower

  February 1, 2015 at 10:38 pm

  Kobaa tha aneh part

 20. sum1

  February 2, 2015 at 11:13 am

  Varah vai veyyy raina gandu dheke! Meena ah vvisnuvadhyyba
  manje dhn oisthiufa dheeefa rashah dheyyy!!

 21. update

  March 1, 2015 at 9:56 am

  kada eh update nukurevenya waahaka liyan noolhebala!

 22. Thumblina

  March 1, 2015 at 2:45 pm

  Rai alhe dhoonyaa plx dhen avahah mi story ninmaala dhybarrrrrrr. I like ur stories <3.

 23. Thumblina

  March 1, 2015 at 2:48 pm

  mihaaru mivaa gothun dhen stories thah nimunyma read kuran ves fashaany.. Vv dhera vey kudhin kudhin story fashaafa nuninmaathyve. 🙁 .

 24. lee jong suk

  March 3, 2015 at 9:23 am

  midhen nimuneetha……… dhen anihkaaves mi ahna aharu kahneyge aa baeh kiyaalan libeynee dhw……… ehaaves lahun vihyaa up kuranee

 25. Anonymous

  March 17, 2015 at 3:41 pm

  can not read a story like this

 26. sumeraa

  March 22, 2015 at 8:02 pm

  meehunge hiy halaaku nukoh anehpart update kuranvy?

 27. anjal

  March 24, 2015 at 5:28 pm

  alhe dhn mi vrhakaige aneh prt kolhu kiyaalan nulibeynee tha???? mihn vanyaa vrhaka nuliyan v nun dhww

 28. anjal

  March 24, 2015 at 5:30 pm

  thi varu vaahaka nuliyuniyyaa rangalhy….kiyun theringe hiyy halaaku vun noon kameh nuvaane.. raina isthiufaaaa

 29. anjal

  March 24, 2015 at 5:30 pm

  varah salam

 30. zaa

  April 25, 2015 at 2:47 pm

  Koba aneh bai

 31. Pls

  July 5, 2015 at 12:50 pm

  Raina pls pls pls anehbai up kohdheeba 🙁 🙁 this is my fav story

 32. shiu

  August 2, 2015 at 1:24 pm

  Raina pls pls pls pls pls mee haaadha reethi story ekey :'( nimen kairy vefa ovvaaa kihineh thi hehdy

 33. Barbie

  August 4, 2015 at 11:28 pm

  Rai plss I love u. Plscontinue with the story 🙁 haadha dheravey. Nuvey nidhey :'( :'(

 34. Barbie

  August 9, 2015 at 11:42 pm

  Rainaaaaa :'(((((

 35. Shabee

  November 24, 2015 at 3:28 pm

  Varah faruvaa kuda meeheh raina thee. @admin please do not allow these types of writers to ruin your website.

  • Shabee

   December 11, 2015 at 10:17 am

   heyo nuvaane thinoon ehn name eh use kurey……..

 36. Maash

  March 2, 2016 at 2:33 pm

  Plx avahah upkohdhyba! Kiyaalaahithun abadhu beleny mi story up veythw

 37. sadh

  March 21, 2016 at 12:19 pm

  I cant beleive i still am here to see whether the other episode has been updated or not. Such a careless writer she is :/

 38. rish

  May 16, 2016 at 11:17 am

  Nimun kobaa

 39. gurl

  May 25, 2016 at 3:30 pm

  i want this storyyyy :'(

 40. Aimsithu

  July 18, 2016 at 6:15 pm

  Mi vaahakaige nimun kobaaithoa eve

 41. Keep an

  August 26, 2016 at 4:47 pm

  Adi ves mi story ge nunimi oah part thah genes dhyvaru nuvaneetha……

 42. xxx

  September 12, 2016 at 5:43 pm

  Koba aneh part??mihaaru kithah duvas vejje????

 43. Khajja

  October 10, 2016 at 8:56 am

  Ajaabeh fahenuvaane meekithahmas mivanee mivaahakaige anehbayah ainthizaaru kuraathaan mihaaru foohivehjje

 44. Petite

  October 20, 2016 at 6:21 am

  Alheyy rainaa… mi story v salhi rythi ey.. alhe next part up kohdhdheebaaa plxxx…

 45. ?

  November 2, 2016 at 4:27 am

  Alheyy rainaa.. mi story nimmabaa.. finish the thing that u started girl. . The story is really interesting.. and v real. . Kiyamun dhaairu story therey ulhevey kahala. I dnt knw how many times i have read this story… plx plz rainaaa next part up kohdhdhyba!!

 46. Dhinbe

  November 6, 2016 at 2:37 am

  Please update the story

 47. koo

  November 12, 2016 at 8:30 pm

  me dhen nuliyaneetha alhe kobaa next plx up kohbaa

 48. Khajja

  November 18, 2016 at 9:13 pm

  Mee vv dherakameh thimaa aehenmeehunge hinham jessumah kuraakanthah nuruhun vaagothah kohdheythee mioh kiyaahithun mivaahaka kiyan fesheema hithah thadhuvun noon kameh nuvi migothah hadhan vaahaka liyaakudhin vaahaka genes nudheythi aekoh genes nudhennaa

 49. Ivrisha

  May 7, 2017 at 7:18 pm

  When next part ??????

 50. @l

  May 15, 2017 at 2:25 pm

  Alhey mioh reethi vaahaka liyan hutaaleetha…….plz plz plz plz plz plz I beg you mi story avahah genesdybala dhw?????I don’t want to be angry but mioh reethi story upload nukodheythi derave rulhives aadeveynenun….hope you’ll understand readers feelings…..we have a heart too…n your are a great writer…..dont think about some readers negetive comments and write…..i know there is a big reason which you couldn’t write the stry……i understand…..but whatever problem you have faced pls solve it fast and mi stry genesdhyba ♥️♥️♥️??????

 51. Shaima

  July 2, 2017 at 10:53 am

  Mi story ninmadheeba plx

 52. '''''''

  November 7, 2017 at 11:04 pm

  alhey next part up kohdheebala……

 53. Ali

  March 3, 2018 at 7:01 pm

  Vaahaka nimunee tha??????
  Liyun theriyaa ge comment eh beynun vey…

 54. Eem

  March 12, 2018 at 3:02 pm

  story ge next part genesdheebala aleh

 55. Aleesha

  June 2, 2018 at 11:39 am

  Raina plx mi story ge a eh Bai genesdheebala… Haadha kiyaalaa hiyy veye….. ???

 56. aisha

  June 12, 2018 at 11:46 pm

  next part plxxxx
  vvvv rythi mi story

 57. ivaa

  June 16, 2018 at 3:05 am

  Next part plxx its been years now

Comments are closed.