“ޝަޔޫ އަވަސްކޮއްބަލަ މިހާރު އެއޮށް ސުކޫލަށް ދާގަޑި ޖެހުނީނުން!” ޝާޔާ ގެ މަންމަ ލަމްޔާ ގޮވާލިއެވެ.”

ލައްބަ މަންމާ އަޅުގަނޑު މި ނިމުނީ އޭ! މިހެން ބުނަމުން ޝާޔާ އޭނާގެ އިސްޓާކީނަށް އަރައިގެން ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނިކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. ޝަޔާ ކާގެޔަށް ވަތް އިރު ޝާޔާގެ ބައްޕަ އިނީ ޝާޔާ އާއި އަމާން އަންނަން ދެން ސައި ބޯން ނުފަށައެވެ. ޝާޔާގެ ފަހަތުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަމާން ވެސް އައިއްސް ކާގެޔަށް ވަނެވެ. އަދި ޝާޔާ ފެނުމުން ޖެއްސުމެއް ކޮއްލަން ހިތަށް އެރުމުން ޝާޔާ ގެ ގަތާފައި އޮތް ފަން އިސްތަށިގަންޑަށް ދަމާލިއެވެ. އެވަގުތު އައްދޯތް އޭ ކިޔާފައި އަމާން ގެ ގައިގައި ޖަހަން އުޅުނެވެ. އެކަމަކު އެކަމަށް ތައްޔާރު ވެގެން ހުރި އަމާން ޝާޔާގެ އަތުގައި ނުޖެހި ދުވެފައި ގޮސް ކާމޭޒުކައިރީ އިށީނެވެ. ޝާޔާވެސް ތުންދަމައިގެން ހުރެގެން ގޮސް ކާމޭޒު ކައިރީ އިށީނެވެ. ޝާޔާ ކިޔަވަމުން އަންނަނީ ގުރޭޑު 11 ގައެވެ. އަދި  އަމާން ކިޔަވަމުން އަންނަނީ ގުރޭޑު 12 ގައެވެ. ނަމަވެސް ދެ މީހުން އެއްތަން ވެއްޖެނަމަ ހީވާނީ ކުޑަ ތުއްތުއް ކުދިން ތަކެއް ހެންނެވެ. ޝާޔާ އާއި އަމާން އާއި ދެ މީހުންނަކީ ސަކަ މިޒާޖެއްގެއް ދެ ކުދިންނެވެ.

 

“ދޮންބޭ އަވަސް ކޮއްބަ މިޝް ސުކޫލަށް ދާ ގަޑި ޖެހުނީ އެއޮށް!” މިޝްޔާ އޭނަގެ ދޮންބެ ކައިލާން ކައިރީ ތުން ދަމައިގެން ހުރެ ބުނެލިއެވެ. ކައިލާން ޑްރެސިގް ޓޭބަލް މަތީ އިން ސެންޓުފުޅި ނަގާ ގަޔައް ޖަހާލިއެވެ. “ދެން އަޅެ ދޮންބެ އަވަސް ކޮށްބަލަ ދޮންބެ އަންހެނަކަށް ވުރެއްވެސް ތަތެއްނުން ރީތިވާން.” މިޝްޔާ މިހެން ބުނުމުން ކައިލާން މިޝްޔާ އާ ދިމާލަށް ބަލާލުމަށް ފަހު ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ދިނެވެ. ” ހިނގާ ދާން” މިހެން ބުނުމަށް ފަހު ކައިލާން ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ. މިޝްޔާވެސް ކައިލާން ފަހަތުން ދުވެފައި ދިޔައެވެ.  ކައިލާން ކިޔަވަމުން އަންނަނީ ގުރޭޑު 12 ގައި އެވެ. އަދި މިޝްޔާ ކިޔަވަމުން އަންނަނީ ގުރޭޑު 11 ގައެވެ. ކައިލާން އަކީ މަޑުމައިތިރި މިޒާޖެއްގެ ކުއްޖެކެވެ. އެއާ ހިލާފަށް މިޝްޔާ އަކީ ސަކަ  މިޒާޖެއްގެ ކުއްޖެކެވެ.

 

ޝާޔާ ބޫޓަށް އަރައިގެން ގެއިން ނިކުތުމަށް ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. އޭރު އަމާން އައިސް ބޫޓަށް އަރަނީ އެވެ. އެވަގުތު ޝާޔާ އަމާން އަށް ޖެއްސުމެއް ކޮއްލާ ހިތް ވިއެވެ. ދެ އަތް އުނގުޅާލުމައްފަހު އާމާން ގެ ބޮލުގައި ޝޮޓެއް އަޅުވާލުމައް ފަހު ދުވެފައި ގޭ ބޭރަށް ނިކުމެފައި ފަހަތް ބަލާލި އިރު އަމާން ފަހަތުން ދުވަމުން އަންނަތަން ފެނުމުން ހީގަނެފައި އަނެއްކައިވެސް ގޭގެ ގޭޓުން ބޭރަށް ދިއުމައް ދުއްވައިގަތެވެ. ފަހަތް ބަލަމުން ދުވެފައި ނިކުތް ޝާޔާ މީހެއްގެ ގައިގައި ވަރަށް ބާރަށް ޖެހިފައި ދެމީހުން އެއްކޮއް  ވެއްޓުނެވެ. ޝާޔާ ވެއްޓުނީ އެމީހާގެ ގައި މައްޗަށެވެ. ޝާޔާގެ މޫނު ގޮސް ޖެހުނީ އެ މީހާގެ މޭމަތީގައެވެ. ޝާޔާ އިސް އުފުލާލުމުން ދެ މީހުންގެ ހަތަރު ކަޅި ހަމަވިއެވެ. މަޑު އަޅި ކުލައިގެ ލޮލަކާއި ރީތިގޮތަކަށް ކޮށާލެވިފައި ސްޓައިލް ކޮއްފައިވާ  ކަޅުކަން ގަދަ ފަން އިސްތަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވާ އެ ފިރިހެން ކުއްޖާއާ ގެއްލިފައި ޝާޔާ އަށް އޮވެވުނެވެ.

 

ކައިލާން އާއި މިޝްޔާ ހިންގަމުން ހިންގަމުން އައިސް ގެއެއްގެ ކުރިމައްޗައް ހުއްޓުނެވެ. ” ދޮންބެ މިތާ ކީއްވެ މި މަޑުކުރީ މިހާރު އެ އޮއް ގަޑި ޖެހެނީ މިޝް ސްކޫލް އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް ގަޑި ޖައްސާލަންތަ ބޭނުން ވަނީ؟” ކައިލާން މަޑުކޮއްގެން ހުރުމުން މިޝްޔާ ގަޑި އަށް ބަލާލަމުން ބުނެލި އެވެ. ގޭތެރެއިން އަޑެއް އިވުނުހެން ހީވެގެން ބަލާލުމައް ކައިލާން ދޮރުމައްޗަށް އެރި ތަނާ ވަރަށް ބާރައް މީހަކު އައިސް އޭނަ ގައިގައި ޖެހުނެވެ. މިކަމަށް ނުވިސްނާ ހުރި ކައިލާން ވެއްޓުނެވެ. އަދި އޭނާ ގައިގައި ޖެހުނު ކުއްޖާ ވެއްޓުނީ އޭނައިގެ ގައި މައްޗަށެވެ. ކައިލާން ވެއްޓުނު އިރު އޭނާގެ ބުރަކަށި ޖެހުނު ގޮތުން އޭނާއަށް ތަދުވިއެވެ. ކައިލާން  ގައިމަތީ އޮތް ކުއްޖާ ތެދުވަންވެގެން ބޯ ހިއްލާލިވަގުތު ކައިލާން އަށް އެ ކުއްޖާގެ މޫނު ރީއްޗަށް ފެނުނެވެ. އެވަގުތު ކައިލާން އަށް އެކުއްޖާއާ ދިމާލައް ބަލަހައްޓައިގެން އޮވެވުނީ އެވެ. ކަޅުކަން ގަދަ ދެލޮލާއި ހަމުގެ ކުލަ އަލި އަދި މަޑު ޗޮކުލެޓު ކުލައަކަށް ދާ އެއަންހެން ކުއްޖާގެ އިސްތަށިގަނޑު ފަހަތައް ގަތާފައި އޮތުމުން އެ ކުއްޖާގެ ރީތިކަން އިތުރު ކޮއްދެއެވެ.

(ނުނިމޭ)

109

24 Comments

 1. Lamko

  February 17, 2020 at 2:03 pm

  ME FIRST THR….OCEAN QUEEN VARAH SALHI STORY…MASHA ALLAH…..WHN NXT…WAITING❤️❤️😘❤️😘

  • ocean queen

   February 19, 2020 at 12:14 am

   thank you lamko next part ves insha allah v avahah up kohdheynan

 2. Kylie

  February 17, 2020 at 2:58 pm

  Maasha allah v reethi mi part💖💖💖💖…. Waiting fr nxt part…..😁😁😁😁

  • ocean queen

   February 19, 2020 at 12:14 am

   thank you kylie

 3. Malaa

  February 17, 2020 at 3:12 pm

  Ohh wow haaaaaaadha haaaaaeyy reeeethii…Maasha Allah..name thah ves hessa reethi…..Love you 💋💋💋💋💋💋💋💋

  • ocean queen

   February 19, 2020 at 12:15 am

   thank you malaa

 4. Meekkomee

  February 17, 2020 at 3:25 pm

  Masha Allah 😍😍it’s awesome 😍😍😍😍 whn is next…. waiting for it😁😁

  • ocean queen

   February 19, 2020 at 12:16 am

   thank you meekkomee v avahah next part ves up kohdheynan

 5. Kaileen🧕

  February 17, 2020 at 5:22 pm

  MashaAllah vv reethi 1st part ♥️♥️♥️ plx next part long kohlachey. Waiting for 2nd part 😊😊😊

  • ocean queen

   February 19, 2020 at 12:17 am

   thank you kaileen. next part dhigukohdheynan insha allah

 6. Mallu

  February 17, 2020 at 5:33 pm

  Alhey haadha reechey.maasha Allah..shaaya and kailaan ge bai ginain genesdhehchey plz..ibaarai kurun vx sifa kurun vx vrh salhi. mi story ehaa avahah ninmaa nulaathi inegy dhiraa sis gothah vrh dhigu kon story genesdhehche.waiting waiting waiting waiting .ly sis 💋💋💞❤💕💕❤💞💞💋💋💋💋💗💗💞💕💕💞💋😚😚😍😘😙😍😘😚😚💋💗💞💞❤💕❤💞💋😚💗💗😚💋💞😘😉😍😙💖💕💙❤❤💕💋💜💚💗💗💗💛💚💝💞💓💜💖💕💙❤💋💋💋💋💞💞💚💕💗💙❤

  • ocean queen

   February 19, 2020 at 12:17 am

   awe than you mallu.

 7. naina

  February 17, 2020 at 5:50 pm

  ohh wow..feshun hesssaa salhi…💜💜💜💕💕💋❤💙💓💜💞💕❤💙💚💗💙💚💋💓💜💜💕❤💙💋💚💗💞❤thedheh story vrh vrh vrh vrh dhigu koh genesdhehchey 💋💋💋💋💜❤💞💓💕💙💚💖💕hama vrh reeeeethi.maasha Allah 💚💙💕💜💚

  • ocean queen

   February 19, 2020 at 12:18 am

   awe than you naina

 8. Lilly

  February 17, 2020 at 6:21 pm

  Thedheh vrh dhigu koh nesdhythi igey..Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  REETHI😍😍😍😍😍😍 Avaha next part up kohdhechey waiting waiting

  • ocean queen

   February 19, 2020 at 12:19 am

   awe than you lilly v avahah next part vex up kohdheynan

 9. IIII ishu

  February 18, 2020 at 9:50 pm

  Vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh
  Reethi ingey waiting for the next part💗💗💖

  • ocean queen

   February 19, 2020 at 12:20 am

   thank you ishu💖

 10. Anonymous

  February 19, 2020 at 3:50 pm

  v v v v salhi..waiting waiting..shaya a kailaan ge bai ginain genesdheythi ingey .

 11. Ninni

  February 19, 2020 at 5:17 pm

  Alhey haadha haaey reethi…Mi story ehaa avahah ninmaa nulaathi please please please please 🙏🙏🙏🙏 shaya aai kailaan ge bai ginakohlache ingey..vrh inthizaaru kurevey eba waiting waiting 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💕💕💞💞

 12. Laima

  February 21, 2020 at 6:06 pm

  When is next part??

 13. Anonymous

  February 22, 2020 at 1:42 pm

  Wow v reethi Gina ginain part kolhu nereladheythi Masha Allah 🖤😜

 14. Elisha

  February 23, 2020 at 2:37 pm

  Vrh reethi mi vaahaka ves .. keep going

 15. Anonymous

  February 24, 2020 at 3:42 pm

  Alhey pls vv avahah 2nd part up kohladhehchey😅😅😁

Comments are closed.