“އަހަންނާ އިންނަންވީނު؟…” ޖެހިލުމެއްވެސް ނެތި ޔުނާން ބުނެލީ ވަރަށް ހަމަޖެހިލާފައި ބޯއަރިކޮއްލަމުން އިސްތަށިގަނޑުގައި އަތް ހިނގާލަމުންނެވެ.

“ވަޓް؟…” ނަފްސަށް ލިބުނު ސިހުމާއެކު މިޝެލިންއަށް ބުނެވުނީ ބާރަށެވެ.

“ވިލް ޔޫ މެރީ މީ؟..އައިމް ސީރިޔެސް އެނގެ..” ދެލޮލަށް ސީރިޔެސް ނަޒަރެއް ވެރިކުރުވަމުން ޔުނާން ބުނެލީ މިޝެލިންއާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކުރަމުންނެވެ. މިޝެލިން ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ.

“ލޫކް..އައި ނޯ އިޓްސް ކްރޭޒީ..އެކަމު އަހަރުމެން ދެމީހުން މެރީ ކޮއްފިއްޔާ ބައިވަރު ކަންތައް ފަސޭހައިން ނިމޭނެ..މިޝެލިންއަށް އާއިލާއެއް ލިބޭނެ…އުޅޭނެ ގެއެއް ލިބޭނެ..ހަސްބެންޑްއެއް ލިބޭނެ..އެން އަހަރެންނަށް އަހަރެންގެ ފަހަތުން މޮޔަވެގެން އުޅޭ އަންހެނާ ކައިރިން ސަލާމަތްވެވޭނެ…” އެންމެ ފަހު ޖުމުލަ ބުނެލިއިރު ޔުނާންގެ ދެއަތް މުއްކެވިގެންދިޔައިރު ދެލޮލުން ރުޅިވެރިކަން ފެނިގެންދިޔައެވެ.

“އެކަމު…..” މިޝެލިން ބުނަން އުޅުނެވެ.

“ލޯބިވާ މީހެއް ހުރީތަ؟..ނޫނީ ބީއެފްއެއް ހުރީތަ؟..އޯ އެ ހަސްބެންޑް؟…” މިފަހަރުވެސް ޔުނާން ބުނެލީ ހަމަޖެހިލާފައިހުރެއެވެ.

“ނޫން..އެކަމް އަހަރެންނަކަށް ތިއީ ކާކުކަމެއްވެސް ނޭނގޭ..” މިޝެލިން ބުނެލީ ވިސްނަން އިނދެފައެވެ.

“އަހަރެންދޯ..އަހަރެންނަކީ ޔުނާން ޔާއިން…” ޔުނާން ބުނެލިއެވެ.

“ފުރިހަމަ ނަން ބުނުމަކުން އަހަރެންނަށް ތީ ކޮންތާކު، ކީއްކުރާ ، ކޮންކަހަލަ މީހެއްކަމެއް ނޭނގޭނެ ޔުނާން..” މިޝެލިން ބުނެލީ ޔުނާންއާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮއްލަމުންނެވެ. ޔުނާން ހަމައެކަނި ހީލީއެވެ.

“އަހަރެން އެހާ ދައްކާހިތެއްނުވޭ އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ވާހަކައެއް..މިޔަދު އެކަމު އެނގޭނެ އަހަރެންމީ ކާކުކަން…އެންޑް..މިޝެލިން..ޔޫ ވިލް ބީ މައި ވައިފް…” ވަރަށް ހަމަޖެހިލާފަ މިޝެލިންއާ ފުދޭވަރަކަށް ކައިރީގައި ހުއްޓިލަމުން ޔުނާން ބުނެލިއެވެ.

“ވަޓް..” ދެބުމަ ގޮއްޖަހާލަމުން މިޝެލިންއަށް ބުނެލެވުނެވެ.

“ލުކް..އަހަރެން ތި ކުއްޖާއަށް ދެރައެއް ނުދޭނަމޭ..އަހަންނާ އިނދެގެން މިޝެލިންއަށް ލިބޭނެ އަރާމު ދިރިއުޅުމެއް..އެންޑް..އަހަރެން މިޝެލިންގެ ރުހުމުގަވެސް ނުރުހުމުގަވެސް ކަމެއް ނުކުރާނަން މިޝެލިންއަކަށް…އައި ޑޯންޓް ޓަޗް އޯ ބްރޭކް ތިންގްސް ދެޓް އާރ ނޮޓް މައިން…އެންޑް..އަހަރެންގެ މަންމަވެސް ދިޔައީ އެހެން މީހަކާއެކު ފިލައިގެން..ހުރިހާ އަންހެނުންނަކީވެސް އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައިވާ ބައެއް..މަކަރުވެރިބައެއް…އެކަމު ބުނަން މިޝެލިން..ޔުއަރ ކައިންޑަ ޑިފަރެންޓް ފްރޮމް އަދަރސް..” މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ބުނިއިރުވެސް ޔުނާންގެ މޫނުމަތިން އަސަރެއް ފެނިނުލައެވެ. އެކަމު އެ މޫނުމަތިން ސިއްރުވެރި ހިނިތުންވުމެއް ފެނިލިއެވެ. މިޝެލިންހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ. އޭނާއަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނީ ޔުނާން އޭނާގެ ނުރުހުމުގައި އޭނާގެ ގައިގައި އަތްނުލާނެކަމަށް ބުނެލިއިރު އެދެލޮލުން ފެނުނު ސާބިތުކަމަކުންނެވެ.

“ސޯ އިޓްސް އަ އެސް..” އެއްބުމަ އަރުވާލަމުން ޔުނާން ބުންޏެވެ.

“އަމް..ލެޓް މީ ތިންކް…” މިޝެލިން ބުނެލީ އެ ސިކުނޑިއަށް ބުނާނެއެއްޗެއް ނައުމުންނެވެ.

“އޯކޭ..ތާރޓީ މިނެޓްސް…” އެހެން ބުނެލާފައި ޔުނާން ބެލްކަންޏަށް ދިޔައީ މިޝެލިންއަށް ވިސްނަން ވަގުތުދެމުންނެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ޔުނާން މިޝެލިންގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓުމުން މިޝެލިންދިޔައީ ސިއްސައިގެނެވެ.

“ސިރިޔެސްލީ ގަރލް..ތިވަރަށް ނިޔެފަތި ނުކައި އާންއެކޭ ބުނެބަލަ..މިހާރު ފޯރޓީ މިނެޓްސް ވެއްޖެ….” މިޝެލިންގެ އަޑެއް ބަޑެއް ނީވުމުން ޔުނާން ކޮޓަރިއަށް ވަތްއިރު ފެނުނު މަންޒަރަކުން އޭނާއަށް ހީއްލެވުނެވެ. މިޝެލިން އިނީ އެނދުގައި އިށީނދެ ދެފައި ވައްކޮއްލައިގެން ނިޔެފަތި ކާންށެވެ.

“އެއް…” މިޝެލިންއަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގުނެވެ.

“ސޯ..އިޓްސް އެ ޔެސް؟…” މިޝެލިންގެ އަތުންދޫކޮއްލަމުން ޔުނާން އަހާލިއިރު ޔުނާންއަށް މިޝެލިންގެ ހާސްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

“ޔެސް…” މިޝެލިން ބުންޏެވެ.

“ގުޑް..ސޯ އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ވިހާވެސް އަވަހަކަށް މެރީކުރަން…އޯކޭ؟…” ޔުނާން އެހެން ބުނުމުން ފުރަތަމަ މިޝެލިން ސިހުނު ނަމަވެސް ނިކަން އަވަހަށް ހަމަޖެހިލަމުން ފުންނޭވާއެއްލިއެވެ.

“މަޑުކޮއްލާ..އެބަ އަންނަން..” ޔުނާން ބުނެލީ ކޮޓަރިން ނުކުންނަން މިސްރާބުޖަހަމުންނެވެ.

“އެހެން މީހަކު ޓަކިޖެހިޔަސް ނުހުޅުވާތި..” ކޮޓަރީ ދޮރުލައްޕާލަމުން ޔުނާން ބުންޏެވެ.

– 30 މިނެޓު ފަސް –

ކޮޓަރީގެ ދޮރުހުޅުވުނު އަޑަށް އެނދުމަތީގައި އިށީނދެގެންއިން މިޝެލިންއަށް ސިއްސައިގެންގޮސް ކޮޅަށްތެދުވެވުނެވެ.

“އަން..ފްރެޝްވެލައިގެން މިއެއްޗެހި ލައިގެން ނުކުމެބަލަ..އަހަރެން މިހުރީ ބެލްކަނީގަ…” މިޝެލިންއަތަށް ކޮތަޅެއް ދިއްކޮލަމުން ޔުނާން ބުނެލީ ފާހަނައަށް އިޝާރާތްކުރަމުންނެވެ. އަނގައިން ބަހެއްވެސް ބުނެނުލާ މިޝެލިން އެ ކޮތަޅުގައި ހިފަމުން ފާހަނައަށް ދާން މިސްރާބުޖެހިއެވެ.

ފާހަނައިގެ ދޮރުހުޅުވުނު އަޑަށް ޔުނާން ބެލްކަނިއިން ކޮޓަރިއަށްވަނީ ފޯނު ޖީބަށްލަމުންނެވެ. މިޝެލިން ފެނުމުން ޔުނާން ހުއްޓުންއަރާގޮތްވިއެވެ. ކަކުލުން ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ތިރިއަށް ލައިގެންހުރި ހެނދުން ހުރިއިރު އެހެނދުން ހީވަނީހަމަ މިޝެލިންއަށް ފަހާލެވިފައިވާ ހެނދުމެއްހެނެވެ. ހެނދުމުގެ ދަށުން ހުދުކުލައިގެ ޖިންސްއެއް ލާފައިހުރިއިރު، ކަޅުކުލައިގެ އެ ހެނދުމުގެ އުނަގަނޑާ ހިސާބުން ހުދުކުލައިގެ ޗޭނެއްހެންއިން ހިމަ އެތިކޮޅެއް އެލުވާލާފައިވުމުން ވަރަށްވެސް ރީއްޗެވެ. އެ ހެނދުމުގެ އަތް ދިގުކޮށް އިނުމުން ވަކިން ރީތިކަމަށް ދައްކައެވެ.

“ސަމްތިންގް އިޒް މިސިންގް…” އެހެން ބުނެލަމުން ޔުނާން މިޝެލިންއާ ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. އަދި އެދިޔަގޮތަށްގޮތް މިޝެލިންގެ ހަތްޔަރުކޮއްލެވިފއިވާ އިސްތަށިގަނޑު މިނިވަންކޮއްލިއެވެ. އެވަގުތު އިސްތަށިގަނޑު އޭގެ ޒާތުގައި މިނިވަންކަމާއެކު ވިހުރިލާފައި އުނަގަނޑުން އިސްތަށިގަނޑު ތިރިއަށް ފައިބައިގެންދިޔަ ހިތްގައިމު މަންޒަރު ފެނިފައިވެސް މީހެއްގެ ހިތް އޭގެމަގާމުން ދޫވާނެކަންގައިމެވެ. ނަމަވެސް ޔުނާންގެ ހިތް އޭނާ ވަނީ ހިލައަށް ވުރެވެސް ހަރުކޮއްފައި ކަންނޭނގެއެވެ. މި ހިތްގައިމު މަންޒަރުންވެސް މިޝަލިންއަށް ޔުނާންގެ ހިތް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވުނެވެ. ނުވެސް ކުރެވޭނެއެވެ.

“ޕާފެކްޓް..ހިނގާ..” މިޝެލިންއަށް ބަލާލާފައި ޔުނާން ބުނެލިއެވެ. އަދި ކޮޓަރިން ނުކުންނަން ހިނގައިދަތީ ޖީބަށް ދެއަށް ޖަހާލައިގެންހުރެއެވެ.

“ކޮންތާކަށް؟..” މިޝެލިން އަހާލީ އޭނާ ހުރިތަނުން ގުޑިވެސްނުލާ ހުރެއެވެ.

“އައީމަ އެނގޭނެ…” ފަސްއެނބުރި މިޝެލިންއަށް ބަލާލާފައި ޔުނާން ބުނެލީ ކޮޓަރިން ނުކުންނަމުންނެވެ. އަނގައަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލަމުން މިޝެލިންވެސް ކޮޓަރިން ނުކުތެވެ.

ލިފްޓުން ތިރިޔަށް ފޭބިއިރުވެސް މިޝެލިންހުރީ ހައިރާންވެފައެވެ. ޔުނާން އަކީ ކިހާވަރެއްގެ މީހެއްކަން ނޭނގުނަސް އޭނާއަކީ މުއްސަންޖެއްކަން މިގެއަށް ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާލަކުންވެސް އެނގެއެވެ. ނޯކަރުންތައް އެކި ކަންތަކުގައި އުޅެފަވެސް ޔުނާން ފެނުމުން ބިރެއްފަނިގެން އިސްޖަހާލާ ގޮތްވެސް މިޝެލިންއަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

“ތީ ކާކުތަ؟…” ކުއްލިއަކަށް މިޝެލިން ދެލޯ ހަނިކޮއްލާފައި އެހެން އަހާލުމުން ޔުނާން ބަލާލިއެވެ.

“ޔުނާން…” އެއްޗެކޭ ނުބުނާނެހެން ހީވި ހިނދުކޮޅަކަށްފަހު ޔުނާން ބުނެލިއެވެ.

“އައި މީން..ކާކު ދަރިއެއް؟..” މިޝެލިން ބުނެލިއެވެ.

“ޔާއިންގެ..އަހަރެންމީ ބްލޫމްސް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެރިމީހާގެ ދަރި..” ފުންނޭވާއެއްލަމުން ޔުނާން އެހެން ބުނެލިއިރު އެ އަޑުގަ އާއި ހަރަކާތުގައިވީ ފަރުވާކުޑަކަމެވެ. ލިބުނު ސިހުމުން މިޝެލިންހުރީ އަނގަ ހުޅުވުނުގޮތަށް ލައްޕާލަންވެސް ނޭނގިފައެވެ.

“އަހަން..ދަރިފުޅު އައީތަ..” ޔުނާން ފެނުމާއެކުހެން ސޯފާގައި އިށީނދެގެންއިން މެދުއުމުރުގެ ފިރިހެނަކު ބުނެލީ ހިނިތުންވެލަމުންނެވެ. އެމޫނަށް ބަލާލުމުންވެސް އެއީ ހިތްހެޔޮ މީހެއްކަން މިޝެލިންއަށް ނަގައިގަނެވުނެވެ. އެ ފިރިހެންމީހާ ކައިރީގައި އިން އަންހެންމީހަގެ މޫނަށް ބަލާލުމުން އެއީވެސް ހިތްހެޔޮ މީހެއްކަން މިޝެލިންއަށް ހީކުރެވުނެވެ. އެމީހުންނާ ވަކިން އެއް މީހަކަށް އިށީނދެވޭނެހެން އިން ސޯފާއެއްގައި އިނީ ބާވީހަކަށް އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖެކެވެ. އެއަންހެން ކުއްޖާގެ މޫނުމަތިންވެސް މިޝެލިންއަށް ފެނުނީ ހިތްހެޔޮކަމެވެ.

“ލައްބަ ބައްޕާ..” މިޝެލިންގެ އަތުގައި ހިފާލާފައި ދޫކޮއްލަމުން، ސޯފާގައި އިށީދެލާފައި ޔުނާން ބުނެލީ މިޝެލިންވެސް އިށީނުމުންނެވެ.

“ދަރިފުޅާ..މީ ކޮންކުއްޖެއްތަ؟…” ޔާއިން ބުނެލީ މިޝެލިންއަށް އިޝާރާތްކޮއްލާފައި ހިނިތުންވެލަމުންނެވެ. ޔުނާން ޔާއިންއަށް ބަލާލާފައި ޔޫހާއަށް ބަލާލާފައި އަނެއްކާވެސް ޔާއިންއަށް ބަލާލިއެވެ. ޔާއިން ކައިރީއިން ޒީހާގެ މޫނުމަތީގައިވި ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ހިނިތުންވުން ފަނޑުވިއިރު އަނގައަށް ގޮތެއް ހަދާލެވުނީ ޔުނާން އޭނާ އެތާ އިންކަމަށްވެސް ހަދާނުލުމުންނެވެ. ޔުނާންގެ ދެލޮލަށް އަބަދުވެސް އޭނާ ކަޝްފްވެފައިވާ ފަދައެވެ.

“މިޝެލިން….އަހަރެން އިންނަން އުޅޭ ކުއްޖާ…” ޔުނާން އެހެން ބުނެލުމުން މުޅި ތަނުގައި ވަރުގަދަ ބޮމެއްގޮވިފަދައެވެ. ޔާއިންގެ މޫނުމަތިން ތަރުޖަމާކުރަންދަތި އަސަރެއްފެލިއިރު ޒީހާގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެނިލީއެ އަސަރެވެ. ޔޫހާ ދެލޯބަޑުކޮއްލައިގެން އިނީ ދެން ވާނެގޮތް ހިތައްއަރުވަންވެސް ނޭނގުމުން އަތުގައި އޮތް ފޯނުގައި ބާރަކަށް ހިފަހައްޓާލައިގެނެވެ.

– ނުނިމޭ –

132

29 Comments

 1. malkko

  February 16, 2020 at 9:05 pm

  salam..hope u all will like this part 2..have a nice day..nyts

 2. Meekkomee

  February 16, 2020 at 9:28 pm

  Malkko it’s awesome 😍😍😍😍😍 whn is next?… waiting for it😉😉😁😁😁ly🥰🥰😘😘😘❤️❤️❤️ ttly ❤️

  • Malsa Moosa (Lysh)

   February 18, 2020 at 6:46 pm

   thankx meekk

 3. Yanaa

  February 16, 2020 at 9:32 pm

  Varah varah reethi..💕💕💕💕💕💕
  maa sha Allah❤❤❤❤❤❤❤❤
  curiously waiting for the next part💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞
  ly malkko ❤❤❤❤❤❤❤❤

  • Malsa Moosa (Lysh)

   February 18, 2020 at 6:47 pm

   thanks..Yan..ly

 4. Ibsha

  February 16, 2020 at 9:42 pm

  ♥️varah reethi mivaahaka

  • Malsa Moosa (Lysh)

   February 18, 2020 at 6:47 pm

   thankx Ibsha

 5. Anonymous

  February 16, 2020 at 9:51 pm

  Whoa … Al’hamdhulillah malko vhk up kuriiima
  Adhi nuvx kiyaevey lil sissy …
  Hehe
  😘❤Lysm

  • Anonymous

   February 16, 2020 at 9:57 pm

   Lo inge

  • Malsa Moosa (Lysh)

   February 18, 2020 at 6:48 pm

   i know sisiy

  • Malsa Moosa (Lysh)

   February 18, 2020 at 6:48 pm

   hehe..sisiy..welcome..and thankx..lym

 6. Kairaa

  February 16, 2020 at 9:54 pm

  Varah reethi mi part vx….and varah bodah thanks mallu…vhk huhtaanulaa up kohla dhinyma….ly moreeeee❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️miss u….

  • Malsa Moosa (Lysh)

   February 18, 2020 at 6:49 pm

   heh..welcome kai..thankx

 7. Shaakko

  February 16, 2020 at 10:10 pm

  Wow vv nice my sisoooo.. 🥰🥰😘❤❤😘i just image what is happeninge on story. Hama kiyaa hithun indhaa thi ninmmaaly dont stop this stoeree puwees mal sis❤❤❤❤❤❤❤❤❤. Dont listen haters. Be strong and write stories😊😊😊🥰🥰. That will make you perfect dear😘😘😘😘

  • Kix

   February 17, 2020 at 6:31 am

   Kihineh ingeniii ei hater eh kameh she just gave an advice eiii massala sh noonennu❤🤗😀

  • Malsa Moosa (Lysh)

   February 18, 2020 at 6:53 pm

   yupe..i dont mind

  • Malsa Moosa (Lysh)

   February 18, 2020 at 6:52 pm

   thankx shaakko..hater akas mal ah care kuraa meehakas mal ah vure bodu viyas kuda viyas emmerin mee ekeh anekeh ge akhun uhuthun..Soo i will lisen to everyone and try to make there wish ture..if its right..btw thankx kokky

 8. NooYas

  February 16, 2020 at 11:00 pm

  Awlhey. Thank you so so so much mal. Mal vaahaka liyun huttaalaanee ey buneema v dheravi. But echchekey nubune hama huree Mal hadhaa gotheiy balaalan vegen. Hehehe. Mi bai es v reethi inge Maasha Allah. ❤️😍❤️😍😊😍❤️😍😊 V avahah dhen oiy bai upload kodhdhechche inge dear❤️❤️❤️ v kiyaahihvey mi vaahaka. ‘vaanan umurah’ vaahaka au vure es mi vaahaka reethivaanehen heevanee. Heh. Heevanee eh noon. Hama yageen. Will support you always inge Malkko. Love you❤️❤️❤️🤙🤙🤙🤙❤️🤙❤️

  • Malsa Moosa (Lysh)

   February 18, 2020 at 6:55 pm

   thankx..heh..vaahka ehnu dhw ..ehn dookosheh nulanan insha allah..thankxx

 9. Shahu

  February 16, 2020 at 11:01 pm

  Woww
  V happy vejjje vaahka up kohla dhinyma..
  Vvv rythi vaahka masha allah❤❤❤❤❤

  • Malsa Moosa (Lysh)

   February 18, 2020 at 6:56 pm

   thankx

 10. Lamko

  February 17, 2020 at 6:29 am

  Mallu haadha rangalhey…thanku ngey avahah up kolla dhiniima……vv reethi mi part vc…..ly❤️😘😘😛😛😛

  • Malsa Moosa (Lysh)

   February 18, 2020 at 6:56 pm

   thankx lam..and welcome..

 11. Rash

  February 17, 2020 at 7:02 am

  shukurriyya vaahaka up kureema. Varah reethi mi part ves keep it up,dhn anna part akah varah inthizaaru kuran😊😊😊😊😊😊

  • Malsa Moosa (Lysh)

   February 18, 2020 at 6:56 pm

   thankx Rash..and welcome

 12. ♡Maiii♡

  February 17, 2020 at 2:02 pm

  hey mal… varah reethi mi part vx. when next…waiting..ly

  • Malsa Moosa (Lysh)

   February 18, 2020 at 6:59 pm

   hi maikko..thankxx..ly

 13. little

  February 17, 2020 at 3:58 pm

  konirakun next part up kohlanee..

 14. malkko

  February 18, 2020 at 7:00 pm

  thankx little..sat ga

Comments are closed.