“އާން ދެން ހެވޭ… އެން ވާހަކަ އެއް އަހާލަން…؟” ރިހާން ބުނެލިއެވެ.”ހުއްދަ ހޯދަށޭ މަ ބުނިންތަ ސުވާލު ކުރުމުގެ ކުރިން ޝައިހާން ފޯނަށް ގެއްލި އިނދެ ބުނެލިއެވެ.”އުނހުން ނުބުނޭ… ކޮބާ ޝިމާ؟ މިހާރު ޖަވާބެއް ދީފިތަ؟”ރިހާން ބުނެލިއެވެ.”އާން ދީފި…. ރިހާން އަށް ހީވޭތަ އެއީ ރަަނގަޅު ކުއްޖެއް ހެން…” ޝައިހާން ސުވާލު ކުރިއެވެ.”ޝިމާ ކީކޭ ބުނީ… އާން ޝިމާ އެއީ ބެސްޓެއްނު” ރިހާން ބުނެލިއެވެ.
“މި އަހަރު 16 އަހަރު ވާނޭ. ތި ބޮލަށް އެ ކައްޗެއް ވެސް ނުވިސް ނެނީތަ ޝިމާ ރަނގަޅޭ ބުނަން.؟ ވަރަށް ރީތި ޖަވާބެއް އޭނަ ދިނީ. މަ ހީހީ ހަލާކެއްނު. މަށަށް ދީނުގަ ހަރާމް ކޮށްފަ ހުންނަ އެއްޗެހި ބޯން ގޮވާފަ ދެން ކީކޭ ބުނާނީ… ވަރެއްގަ ޝިމާ އެއް. ޝިމާ އެއް ނޫން ފިމާ. މަ ވެސް ނުވިސްނިގެނ ވެއްޖެ ވިޔަ އެ ކުއްތާ ދެކެ ލޯބިވާން. އެހާ ނުބާ އިރު ވެސް” ޝައިހާން ރުޅި އައިސް ހުރެ ބުނެލިއެވެ.
“މަށަށް ވެސް އެނގޭ ތި ހުރިހާ ކަމެއް… އެކަމް ކައެ ލޯބިވަނީ ޝިމާ ދެކެ އޭ ބުނީމަ..މި އޮތީނު މިތާ ކައިރި ރިސޯޓެއް އެ ރަށުގަ އުޅޭނެ އިޝާ ކިޔާ ކުއްޖެއް… އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުއްޖެއް ކައެ ރައްޓެހިވާން ވީނު. ކައެ އަށް ވުރެ އެއް މަސް ހަގު ވާނީ” ރިހާން ބުނެލިއެވެ.
“ހުއް. ދެން މަ ނޫޅެން… މަ އަދި ޝިމާ ކައިރީ އަހާނަން. އޭނަ ހިތް ބަދަލު ކޮށްލާނަން” ޝައިހާން ބުނެލިއެވެ.
“ހޫމް ބަލާނަމޭ.” ރިހާން ބުނެލިއެވެ.
“ހޫމްއައްދާންމިއޮށްބޭރުުމަގަށްހިނގާލަން ވަރަށްފޫހި”-▪︎
ޝައިހާން ބުނެލިއެވެ.
**
“ޝާކޭ (އިޝާ) ކުޅޭނަމަ ކުޅެވޭނެ. މިހާރު ވެސް ވަރަށް މޮޅު” ވިޝާލް އިޝާ އަށް ރައްދު ކޮށް ބުނެލިއެވެ. “ހޫމް އެއްކަލަ ވިގީ:-)” އިޝާ ބުނެލިއެވެ.
ފަސްގަޑި ބައި ވުމާއެކު އެންމެ ދަތުރު ނިންމާލުމަށްފަހު ގެއަށް ދިއުމަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. މިއަދު އިޝާ މެން އެދިޔައީ އޯ ލެވެލް ޓެސްޓް ފެށުމުގެ ކުރިން ކުލާސް ކުދިންނާއި ޓީޗަރުންނާއެކު މަޖާ ވަގުތު ކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓެކެވެ.
**
ޝައިހާން އާއި ރިހާން ބޭރުމަގުގައި ވިނަގަނޑު މަތީ އޮތް ރުއް ބުރިއެއް މަތީ ޖައްސާލައިގެން ތިއްބާ އައްސަމު އއެވެ. އޭނާގެ އަތުގައި ގިޓައެއް އޮތެވެ. އައްސަމް އަކީ ޝައިހާންގެ ކުލާސް ކުއްޖެކެވެ. އަދި ގާތް އެކުވެރިއެއް ވެސްމެއެވެ.
“އޭ ޝައިއްޓޭ.. ޖައްސާބަލަ އަން” ގިޓާ ޝައިހާން އަތަށް ދެމޖން ބުނެލިއެވެ.
ޝައިހާން ފާދަކަށް ބަލަން ހުރުމަށްފަހު ގިޓާގައި ހިފިއެވެ.

“ބުނަން ބޭނުމޭ ލޯބިވާވަރު މަގޭ ހިތް
ބުނަން ހޭ ނުވޭ ހިތުގަ ތިޔަ ނޫން މަލެއް

މާ ދުރުން ތިބާ ފެނިފާ މާނަފުން ގޮތަށް ހެވިފާ
ނުރުހުން ނުވާށޭ މިތުރާ ނުރުހުން ނުލާ ހުރެދީ ހިތުގާ
ހުންނަން އަބަދު ކުރަމެ ދުއާ ލެއްވުން އެކީ އެއް ޖަންނަތުގާ
ލޯބިން ހަޔާތެއް ދެން އުޅުމަށް
ހޯދިން ސަބަބު އެކު ހުރުމަށް”
ޝައިހާން ޓޯއީގެ ލަވަ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކިޔާލިއެވެ. ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހުރި ޝިމާ އަށް މި މަންޒަރު ފެނި ހިނިތުން ވެވުނެވެ. ޝައިހާން އާ ދިމާލަށް ބަލައިލުމުން ކިޔުނު ނުބާ އެއްޗެހި ހިތަށް އަރައި އެ ހިނިތުން ވުން ފަނޑުވިއެވެ. ޝިމާގެ ކައިރީ ހުރި ރީނާ އަށް މި މަންޒަރު ފެނުނެވެ.” މަ އޭރު ވެސް ބުނިން. ޝައިހާން ރަނގަޅު ވާނޭ… އެކަމް ޝިމް އޭނަޔާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ގޮވީ. ޔަގީނުން ވެއްޖާ އެ ލަވަ ވެސް ކިޔާދިނީ ޝިމް އަށް..” ރީނާ ވާހަކަ ދެއްކި ވަގުތު ޝިމާ ހުރި މާޔޫސް ވެފަ އެވެ.
“ފަހަތުގަ ތި ހިތުގަ ރާނީ ހުރެ އެބަ އަޑުއަހާ” ރިހާން ޝައިހާން އާ ޖެއްސުމަށް ބުނެލިއެވެ.
“އަޑު އަހާނެއްނު” ޝައިހާން ބުނެލިއެވެ.” މާޔޫސް ވެފަ ޝައިއްޓޭ ބަލަހައްޓައިގެން ހުރީ ” އައްސަމު ބުނެލިއެވެ. “މަށަށް ހީވަނީ އަދި އެއް ލަވަ ކިޔަން ވީ ހެން… ސިމްބޮލިކްގެ އެއްޗެއް ކިޔަން ވާނީ.” ރިހާން ބުނެލިއެވެ.

“އަޅެ ފަހެ ކިހާ ދެރަ ވެއްޖެ ކަމެއް މައެ ނޫޅެން ލަވަ ކިޔާކަށް ދަނީ މާދަން އަންނާނަން.” ޝައިހާން އެހެން ބުުނުމަށްފަހު ގެއާ ދިމާލަށްް ދިޔުމަށްް ހިނގައިގަތެވެ.

ޝިމާ ވަގުތު ބަލައި އައިސްޝައިހާންގެ ކުރިމަށްޗައް އެރިއެވެ.

***

ގެއަށްް ދެވުމާއެކު އިޝާ ފެންވަރައިގެން އައިސް ޖައްސާލީ ވަރު ބަލި ވެފައިހުރުމުންނެވެެ.ކައިރީ އޮތް އައި ފޯނު ނަގައި އެފް ބީ އަށް ވަދެލިއެވެ.

އެފްބީ ބަލަން ކުޑަ އިރޮކޮޅަކު އެވޮލުމަށްފަހު ނަމާދު ކުރަން އިޝާ ތެދުވެގެން ދިޔައެވެ.

****

“މިއަދު ޝިމާ އަހަރެން ކުރިމަށޤޗައް އަރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނުވިސްނުނު. މަށާ ދިމާލަށް ހިތުހުރިހައި އެއްޗެއް ގޮވާފަ. ދެން ކީއްކުރަން.”

ންހާއިޝަ އެ މާދި އިލަބަ ސްވެ އިލަނު ރެހު ކާހަވަ ކިއްދެ ވެއެ. އެ ތުގުވަ މާޝި އްޗެއްއެ ންލަންބު ގަނއަަ ޅުހު ލިވާ ވެއެ.

“ޝައިހާން”

 

❤މޭނިނު ❤

55

26 Comments

 1. Lamko

  January 17, 2020 at 7:24 pm

  Me first dhw… Sooo happy… Mi part vv reethi…. Curiously waiting for the next part ❤️❤️❤️

  • Lotus queen

   January 17, 2020 at 10:39 pm

   Yes you are first. Thank you and congra.

 2. Umny 💖💖💖

  January 17, 2020 at 9:30 pm

  Nice and when is the next part? By the way nafha grade 10? By the way I am a fan of you but now I am in grade 10 that’s I have to study well that’s why now i am not reading the stories but still I will support you always and abadhuves balaanan nafha ge stories thakah comments kureveytho

  • Lotus queen

   January 17, 2020 at 10:40 pm

   Oww umny. Thank u so so much dear.. dhoonyya. And umny support kuraanamey bunyma vv ufaavehjje you are really gud ❤

 3. Yan♥️

  January 17, 2020 at 9:37 pm

  Varah reethi Masha Allah 😘 konirakun next part
  Next part thankolheh dhigukohlajey 😊😘

  • Lotus queen

   January 17, 2020 at 11:35 pm

   Thank u aslu kuru vany keyboard dhas nuvaathy😅

 4. Ma is ha

  January 18, 2020 at 12:05 pm

  V reethi nafu.

  • Lotus queen

   January 18, 2020 at 9:25 pm

   Thank u mai😘

 5. Shaa

  January 18, 2020 at 1:37 pm

  Wow hama habeys. Your dream will fulfil insha allah.

  • Lotus queen

   January 22, 2020 at 6:52 pm

   Thanx

 6. Esherr

  January 18, 2020 at 2:48 pm

  My name dhw😅😅..anyway v salhi ingey story..keep it up..waiting for the next part..😘❤

  • Lotus queen

   January 22, 2020 at 6:51 pm

   Haha. Two kudhinge name dhw isha aky thank

 7. Nadhuher 123

  January 18, 2020 at 8:31 pm

  Wow vv nala

  • Lotus queen

   January 22, 2020 at 6:53 pm

   Alhe thn enmanah reply dhyfa u ah ves reply dheny. Dare furihama eh nuvee.. hehe ekmvx than

 8. Someone who fuck

  January 18, 2020 at 9:23 pm

  Vv fahkka… insha allah thy molhu kuhjjeh kithah ep baaky 🤙

  • Lotus queen

   January 22, 2020 at 6:50 pm

   Thank u

 9. Heyo edhey reader eh

  January 19, 2020 at 3:02 pm

  Bro seriously u need to write a better intro of urself and grammar mistakes ves varah ebahuri english writing ga. But anyways i wish u all the best in all ur future endeavours. Btw the story was lit even though there is a lot of room for improvement but overall u are a good writer so keep shining until u reach ur goals❤️

  • Lotus queen

   January 22, 2020 at 6:50 pm

   I will try

 10. Limmmm

  January 19, 2020 at 6:00 pm

  Enme fahu sentence Varah kamudheyyy lol👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣stry nice by the way………. 😃😃😃😃😹😹😹😹👩‍🎤👩‍🎤👩‍🎤👩‍🎤👩‍🎤👩‍🎤👩‍🎤👩‍🎤💋💋💋💋💋💋💋💋❤️❤️❤️💋💋❤️❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋💋💋❤️💋❤️💋❤️💋❤️💋💋❤️💋❤️💋❤️💋🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌🤝🤝🤝🤝

  • Lotus queen

   January 19, 2020 at 6:14 pm

   Eyaky aslu alhugandu liyunu gotheh noon and thanks

 11. Nasheedh

  January 20, 2020 at 9:41 pm

  I am nafuge bro eh engey “nafu bali ve ulhumaai kiyevumuga mi dhuvaskolhu bura vumaa gulhign story nuliyeveny. Sorry guys”_-_-_nafu_-^-_-_-_

  • Lotus queen

   January 22, 2020 at 6:49 pm

   Alhey. Naveenu gandaaa. Kaley hama man eh thee u complete the dare well so 10 point

 12. kiwi

  January 21, 2020 at 7:48 pm

  Chakoe basmagu ranagalhu kobbe story liyaaru
  “Ma vx vehje noon hoan ekuhthaa dheke loabivaan”
  Dhen mikahala ehchehi liyunyma kada dhw aslu
  rangalhu kocche

  • Lotus queen

   January 22, 2020 at 6:48 pm

   Sorry and i will try to correct. And i dont know how to speake in naifaru bahuruva 🤣

  • Kiwi

   January 23, 2020 at 9:44 am

   hahaha….even I also donno naifaru bahuruva😂n btwy m frm nt tht islnd also

 13. Janoo#jan

  February 21, 2020 at 10:18 pm

  Nafha you are great writer. Keep trying. By the way also concentrate on you studies. May Allah bless you in everything you do. 💕💕💕💕💕💕. You are adorable. 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 You rocks. Hama habeys. 😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻

Comments are closed.