ޔުޝްރާ މަންހާ މެން ގެއަށްް ދާ ހިތުން ނުކުތެވެ. މަގުމަތިން އޭނަ ހިނގައިފަ ދަނިކޮށް ނުލަފާ ގޭންގް ގުރޫޕެއް އޭނަ އާ ދިމާކޮށްލިއެވެ.  ޔުޝްރާ ވަރަށް ހާސްވިއެވެ.  ” … ކޮންތާކަށް ތި ދަނީ …؟؟ ހިނގާ ހިނގާލަން ދާން … ” އެތަނުން   ފިރިހެން އެހެން ބުނުމުން ޔުޝްރާ އަށް ތުން އަނބުރާލެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ. ” ނޯ ތޭންކްސް … ” ޔުޝްރާ މިހެން ކިޔާފަ ހިނގައިގަތެވެ. އެ  މީހުން ވެސް  ޔުޝްރާ ފަހަތުން އަންނަން ފެށިއެވެ. ” … މަންޖޭ … ” އެތަނުން މީހަކު ބުންޏެވެެ. ޔުޝްރާ އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ކެތްކުރެވޭތޯ ބެލިއެވެ. އޭނަ ހުރީ ގޮތް ހުސްވެފައެވެ. ޔުޝްރާ އަށް ހިތްް ހަމަޖެހުުންް ލިބުނީ މަންހާ މެން ގޭ ދޮރު މަތީ އަލްވާން ހުއްޓަ ފެނުމުންނެވެ. ޔުޝްރާ ދުއްވައިގަތެވެ. އެ މީހުން   ވެސް ޔުޝްރާ ފަހަތުން ދުއްވައިގަތެވެ. ޔުޝްރާ ދުވަމުން ގޮސް އަލްވާންގެ ފުރަގަހަށް ވަނެވެ. އޭނަ އަށް ހުރެވުނީ އަލްވާންގެ ޓީ ޝަރޓްގަ ވަރަށް ބާރަށް ހިފައްޓައިގެންނެވެ. އަލްވާން އަށްް ބުނަން ނޭޭނގޭ ކަހަލަ ގޮތެއް ވިއެވެ.  އަލްވާން ޔުޝްރާ އޭނަ އާ ވީ ފަރާތަށް ގެނައެވެ. އެ ވަގުތު އޭނައަށް ޔުޝްރާގެ ލޮލުން ފެނުނީ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ހާސް ކަމެވެ. ” ޔުޝް … ހާސްނުވޭ … ” އަލްވާން ޔުޝްރާގެ ދެ  ލޮލަށް  ”  ބަލާލާފަ ހީލިއެވެ.  … ”  އަލްވާން ގާތަށް ވަރަށް ރުޅި އައެވެ. އެ މީހުން ޗަސް ޗަސް ކޮށްލަން ވިއްޔޭ އޭނަ ހިތަށް އެރިއެވެ. ” އޭ … ޔުޝް އާ ދުރުގަ ހުންނައްޗެ… ” އަލްވާން ޔުޝްރާގެ އަތުގަ ހިފައިގެން އެ މީހުންނާ ދުރަށް ހިނގައިގަތެވެ. އެ މީހުން ފާޑެއްގެ ވައްތަރެއް އަނގައަށް ޖައްސާލާފަ އެތަނުން ދިޔައެވެ.

މަންހާ މެން ގެއަށް ވަންތް އިރު ވެސް ޔުޝްރާ އަށް ހުރެވުނީ އަލްވާން ގައިގަ ތަތްވެގެންނެވެ.   އަލްވާން ވެސް ޔުޝްރާ ދުރުކުރާކަށް ނޫޅެއެެވެ. އެ ވަގުތު ސިޓިންގްރޫމްގަ އެެ ދެ ކުދިން ފިޔަވައި އެއްވެސް މީހެއް ނެތެެެވެެ. ” ޔުޝް … އެެެެެެެެެެެެެެެެެެެކަމެއް ނޫނޭ… ” އަލްވާން ޔުޝްރާ އޭނަގެ ގަޔާ ބޮޑަށް ކައިރި ކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” އެއީ … މިފަހަރު އެމީހުން ދިޔަޔަސް ހަމަ ދިމާކޮށްލަފާނެ އިނގޭ… އަލްވާން ވަރަށް ބަލައިގެން އުޅެއްޗެ … ވަރަށް ގޯސް ވާނެ އެ މީހުން … ” ޔުޝްރާ އަލްވާން އާ ކުޑަކޮށް ދުރުވަމުން ބުނެލިއެވެ. ” ބަލައިގެން އުޅެއްޗޭ …. އެެހެންވެ ޔުޝް ވަރަށް ކެޔަރ ކުރަން ދޯ މަށަަަށްް ….؟؟؟ ” އަލްވާން މިހެން ބުނުމުން ޔުޝްރާ ކުޑަކޮށް އަލްވާން އާ ދިމާލަށް ލޯ އަޅަާލިއެެވެ. ޔުޝްރާ ވެސް އެންމެ ތަންކޮޅެއް ވެސް ދޫކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. ” އޯ… މާ ފޮނި ވާނެ ކަމެއް ނެތް އިނގޭ …. އެ މީހުން  ވަރަށް ބޭޑު ވާނޭ … އެހެންވެެ މިބުނީ … ” ޔުޝްރާ ހަށަންބަނދެލަމުން ބުންޏެވެ. އެއިރު އަލްވާންގެ ތުންފަތް މަތީވީ ލާނެތް ހިނިތުންވުމެކެވެ. ކުއްލިއަކަށް ޔުޝްރާ އޭނަގެ ގަޔާ ދިމާލަށް އަލްވާން ދަމާލިއެވެ. ޔުޝްރާގެ ދެ ލޯ ބޮޑުވެގެންް ދިޔައެވެ. ޔުޝްރާ ގޮސް ޖެހުނީ އަލްވާންގެ މޭގައެވެ. ޔުޝްރާ ބޭނުންވީ އަބަދަށް އަލްވާންގެ ގާތުގާ ވާށެވެ. ޔުޝްރާ އަލްވާން އާ ދުރަށްޖެހިލާފަ މަންހާ ކޮޓަރިއާ ދިމާލަށް ދާން ފެށިއެވެ. ” ގޭގަ ނޫޅެ އެކަކު ވެސް … ” އަލްވާން ޔުޝްރާއާ ދާދި ގާތުގާ ހުރިތަން ފެނުމުން ޔުޝްރާާ ސިއްސައިގެން ދިޔައެވެ. ” ކޮންްތާކަށް ދިޔައީ … ؟؟؟ އަދި ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ބުނަން ކަމަށް މިއައީ ވެސް … ސޯ ސޭޑް …” ޔުޝްރާ އިސްދަށަށް ޖަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ.     ” ތި ބުނަން އުޅޭ އެއްޗެއް މަ ގާތު ބުނެބަލަ … ނޭގެ ދިޔަ ތަނެއް ވެސް …” އަލްވާން އެއް ބުމަ ހިއްލާލަމުން ބުންޏެވެ. ޔުޝްރާ ފާޑަކަށް އަނގައަށް ހަދާލާފަ އެ ގެއިން ނުކުނަން އުޅުނެވެ. ” މަ ވެސްް ދާނަން … ” އަލްވާން ޔުޝްރާ އާ އެއްވަރަށް ދާންް ފެށިއެވެ.

މަންހާ އާ ޒިދާން ދިޔައީ އަލްވާން އާއި ޔުޝްރާގެ އުފަންދުވަހަށް ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. ފުއްޕާހަން ފުއްޕަން މަންހާ އިން އިރު ޒިދާން އުޅެނީ ރީތި ގޮތަކަށް ސިޓިންގްރޫމް ޑިޒައިން ކުތެވޭތޯ އެވެ. 11 ޖަހަންވާއިރަށް ހުރިހައި ކަމެއް ނިންމަން މަންހާ ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ނަސީބަކުން ހަމަ 11 ޖެހިތަނާހެން ހުރިހައި ކަމެއް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. އެއިރު ޔުޝްރާ އާ އަލްވާން އޮތީ ނިދާފައެވެ. ޒިދާން އާ މަންހާ އަވަސް އަވަހަށް ކުޑަގޮތަކަށް މަތިހެދިލައިގެން ޔުޝްރާ މެންނަށް ގޮވަން ދިޔައެވެ.

ޒިދާން ދިޔައީ އަލްވާން އަށް ގޮވަންށެވެ. ” އޭ… ވާން … ތެދުވެބަލަ … މިރޭ މީ ސްޕެގެޓީ ކައްކާ ރެއެންނު … ހަމަ މިހާރު ތެދުވޭ …” މިހެން ބުނިހެން ހީނުވެ އަލްވާން އެނދުން ފުންމައިގެން ތެދުވިއެވެ. އެ ދެލޯ ވަނީ ޔުޝްރާ ދެކޭ ހިތުން ކެތްމަދު ވެފައެވެ. އަލްވާން މޫނު ދޮވެލާ ހަދައިގެން އަޅި ކުލައިގެ ހޫޑީ އަކާ ޖިންސެއް ލައިގެން ޒިދާން އާ އެކު އެ ގެއަށް ދާން ދިޔައެވެ.

މަންހާ ޔުޝްރާ ގޮވައިގެން ކޮޓަރީގަ ޒިދާންގެ އިންތިޒާރުގަ އިނެވެ. ގޭތެރެއަށް ވަދެވޭޭ މައި ދޮރު ހުންނަނީ ބޮޑު ކޮޓަރީީަަަަަައެވެ. އެހެންކަމުން މަންހާ މެން އެގޭ ބަދިގެ ދޮރުން އަލްވާން އެ ގެއަށް ވެއްދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މާ ގިނައިރެއް ނުވެ ޒިދާން މެން އައެވެ. އެއިރު ހަމަ ސީދާ 12 ޖެހީ އެވެ. މަންހާ އާ ޒިދާން ބޮޑުކޮޓަރިއަށް ދަނިއްޔޭ ކިޔާފަ ދިޔައެވެ. ޔުޝްރާ އަދި އަލްވާން ކުރެން އެކަކަށް ވެސް މިރޭ މިއީ އެ މީހުންގެ އުފަންދުވަސްކަން ހަނދާނެއް ނެތެވެ.

ޒިދާން އާ މަންހާމެން މާ ގިނައިރު ވާތީ ޔުޝްރާ އާ އަލްވާން ބޮޑު ކޮޓަރިއަށް ދާން ނިންމިއެވެ. މުޅި ގޭތެރެ އޮތީ އަނދިރި ވެފައެވެ. އަނދިރި ވެފަ އެއް ނޫނެވެ. އަނދިރި ކޮށްފައެވެެ. ބޮޑު ކޮޓަރި އަދި ވަކިން ބޮޑަށް އަނދިރިހެން ޔުޝްރާ އަށް ހީވިއެވެ. އޭނައަށް އަލްވާންގެ އަތުގަ ހިފާލެވުނެވެ.  ކުއްލިއަކަށް ބޮކިތަށް ދިއްލުނެވެ. އެއާއެކު ހަންތަކެއް ވެސް ފެޅުނެވެ. ޔުޝްރާ ހަޅޭއްލަވައިގަނެފަ ބާރަކަށް އަލްވާން ގައިގަ ބައްދާލެވުނެވެ. އަލްވާން އޭނަގެ އަތް ޔުޝްރާ ގައިގަ ވަށާލިއެވެ. އެއްވެސް މީހަކު ވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އޭނައަށް ހުރެވުނީ ޔުޝްރާ އާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ” ހެޕި ބާތް ޑޭ ބޯތް…އެންޑް އަލްވާން އަށް އެވީ 18  … ޔުޝް އަށް 17  … ” މަންހާ އާ ޒިދާން ކިޔަން ފެށިއެވެ. އަލްވާން ހުރީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. ދުވަހަކުވެސް އޭނަގެ އުފަންދުވަސް ޔުޝްރާއާ އެއްދުވަހެއްކަމުގައި ވާނެ ކަމަކަށް ހިޔެއްނުކުރެއެވެ. ޔުޝްރާ ވެސް ވަރަށް އުފާވިއެވެ. ” ދެން ޑްރާމާ ކްއީން ދުރުވާންވީންނު ދޯ … ” މަންހާ މިހެން ބުނެލިއެވެ. ޔުޝްރާ އަށް އަލްވާންގެ ގައިގަ ބައްދާލައިގެން ހުރެވުނު ކަންވެސް ހަނދާންވީ އަދި ކިރިޔާއެވެ. އެ ހުރި ގޮތަށް އޭނަ ހުރެފަ އަލްވާން އާ ދިމާލަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެއިރު އަލްވާންގެ ތުންފަތްމަތީ ވީ ލާނެތް ހިނިތުންވުމެކެވެ.  އަލްވާން ހުރީ ޔުޝްރާގެ ގައިގަ ވަރަށް ބާރަށް ބައްދާލަަގެންނެވެ. ޔުޝްރާ އަލްވާންގެ އަތުތެރޭން މިންޖުވެވޭތޯ އުޅުނެވެ. ނަމަވެސް އެކަމެއް އޭނައަކަށް ކާމިޔާބެއް ނުވިއެވެ. ” ދެން ނުދެވޭނެ … އިިރުުކޮޅަަކުު މި ގޮތަށް ހުރެލަމާ … ” އަލްވާންް ޔުޝްރާގެ ކަންފަތް ބުޑުގަ ވައި އަޑުން ބުނެލިއެވެ. އެއާއެ ޔުޝްރާގެ ދެ ބުމަ ގޮށްޖެހިގެން ދިޔައެވެ. ” ރުޅި އަންނަންޏާ އަވަހަކަށް ނުވެސް ދެވޭނެެ … ” އަލްވާން އަނެއްކާވެސް ޔުޝްރާގެ ކަންފަތް ބުޑުގަ ބުންޏެވެ. ” އޯކޭ … އޯކޭ ..” ޔުޝްރާ މޫނު ކުނިކޮށްލިއެވެ. އަލްވާން އޭނަ އާާ ދިމާލަށް ބަލާލާފަ އެއްލޯ މަރާލިއެވެ.

ކޭކު ފަޅަން ޔުޝްރާ އާއިި އަލްވާން ދިޔައެެވެ. ވަރަށް ބޮޑު ކޭކެއް މޭޒު މަތީ އޮތެެވެ. ހާޓް ޝޭޕަށް އޮތް ކޭކު ފެނުމުން ޔުޝްރާ އެ ކޭކު ކާ ހިތްވިއެވެ. ” ދެން ކޭކް ފަޅާބަލާާ… ” މަންހާ  އަކުރު ތަކަށް ދަމާލާފަ ބުނެލިއެވެ. ޔުޝްރާ ވަޅީގަ ހިފިއެވެ. އަލްވާން ވެސް ޔުޝްރާ އަތުގަ ހިފާލިއެވެ. ދެ ކުދިން ވެގެން ކޭކު ފެޅިއެވެ. އަދި ކާން ފެށިއެވެ. އަލްވާން އަތުގަ އޮތް ކޭކު ފޮތި ނަގާފަ ޔުޝްރާ އަށް ލަވަން އުޅުނެވެ. ޔުޝްރާ އަށް ބަލާލެވުނީ ހަމަ ސީދާ އަލްވާންގެ ދެ ލޮލަށެެވެެ. އަލްވާން އޭނަގެ އަތުގަ އޮތް ކޭކު ފޮތި ޔުޝްރާ މޫނު މަތީ ހާކާލިއެވެ. ” އަހަހަހަ …”  އަަލްވާން , ޒިދާން އަދި މަންހާ ވަރަށް ބާރަށް ހޭންފެށިއެވެ. ޔުޝްރާ  ބަލާކަށް ނުހުރެ ކޭކު ފޮއްޗެއް ނެގިއެެވެ. އަލްވާން ދުއްވައިގަތެވެ. ޔުޝްރާ ވެސް އަލްވާން ފަހަތުން ދުއްވައިގަތެވެ. އަލްވާން ދުވަމުން ދަނިކޮށް ޒިދާން ފައިގަ އަޅައިގަނެފަ ސޯފާ މައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. އެ ވަގުތު ޔުޝްރާ ހުރީ ސޯފާ އާ ވަރަށް ކައިރީގައެވެ. އޭނަ ދުވަމުން އައިލެއް ބާރުކަމުން ކޮންޓްރޯނުވެ އަލްވާން ގައި މައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. ޔުޝްރާގެ އަތް އެޅުނީ އަލްވާންގެ ތުންފަތް މަތީގައެވެ. އެއީ ކޭކު ފޮތި އޮތް އަތެވެ. ޔުޝްރާގެ މެއަށް ހީވަނީ ފިނި ފެން އެއްޗެއް އޮއްސާލި ހެންނެވެ. އަލްވާން ޔުޝްރާގެ އަތް ދަމަަައިގަތެވެ.   ” އަހަމް … އަހަމް…” ޒިދާން ކަރުކެހިލިއެެވެ.

 

ނުނިމޭ…

133

42 Comments

 1. Santos

  February 9, 2020 at 2:01 am

  Rivethi kan ebahuri

  • Quiiin🌹

   February 26, 2020 at 10:19 pm

   Thanku sooo much santos🤗

 2. Kairaa

  February 9, 2020 at 12:28 pm

  Woww…varah reethi….whn nxt….waiting…me first thr….

  • Quiiin🌹

   February 9, 2020 at 1:13 pm

   🤗…Thanku sooo much kairaa
   In sha allah nxt part avahah up kohlevey thw balaanan keep waiting 😊inge
   👏👏Yes u firsttt

 3. Yanaa

  February 9, 2020 at 12:45 pm

  Varah varah varah reethi.💕💕💕
  maa sha Allah ❤❤❤❤❤❤
  waitingfor the next part.❤💕❤💕

  • Quiiin🌹

   February 9, 2020 at 1:14 pm

   Thanku fr the beautiful comment dear yanaa💓
   ♡Keep waiting dear

 4. Quiiin🌹

  February 9, 2020 at 1:16 pm

  Vrh lahun vhk up kohlevuniima hurihaa kiyuntheringe kibain maafah edhen😔
  Bxy kamun vhk up nukohlevuniii
  Hope readers ah understand vaane kamah😊

 5. Quiiin🌹

  February 9, 2020 at 1:34 pm

  .Vhk kiyaalaafa comment eh kohlahche
  Eyrah ithuru hiyvareh libey vhk kuriyah gendhan😊

 6. Ekkala kujja

  February 9, 2020 at 1:42 pm

  Yeeyyyyyy💞💞💟💟💟💟
  Vhk up viyyooo
  Quiiin liyaa vaahak v salhi ingeyyyyy
  Dhen oiy bayah inthizaaru kuran😀
  💛💓💛💛💓💔💔💜💞💟💞💘💟💝💕💔💜❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💔💔💜💜💔💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💕💕💕💕💕💕💕💕💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💓💞💞💞💞

  • Quiiin🌹

   February 10, 2020 at 6:12 am

   Hehe
   Thanku sooo much ekkala kujja🤗
   I love ur beautiful comment
   Keep waiting inge
   ❤❤❤

 7. Luvv♥️♥️

  February 9, 2020 at 6:24 pm

  Haha me alsoooooo vvvvv reethi insha Allah🖤🖤

  • Quiiin🌹

   February 10, 2020 at 6:13 am

   😊…Awwn
   ❤Thanku so much Luvv

 8. 😊

  February 10, 2020 at 2:15 pm

  how odl ur

  • Quiiin🌹

   February 11, 2020 at 6:33 am

   Sorry public thaneh v ma nukereyne bunaakah.
   ❤😊Thanku fr commenting

 9. Kim Taehyung/v/Tae tae

  February 10, 2020 at 4:41 pm

  Wow.im so impressed with your story..and v majaa… Love it.. waiting for the next part…I purple u..💜💜💜💜💜💜

  • Quiiin🌹

   February 11, 2020 at 6:35 am

   Hehe thanku sooo much Kim taehyung/v/tae tae
   Vrh ufaavehje stry kamudhiya ii ma❤😘

 10. މަލް

  February 10, 2020 at 10:29 pm

  Hi Quiiin!!! Mi part wes varah salhi.. but hyvany vaahaka kudakoh speed up vefa hurihen… but don’t worry! Vaahaka varah salhi!

  • Quiiin🌹

   February 11, 2020 at 6:37 am

   !Hey mal
   Yeah avahah stry genesdheyn ulhevuniima ehury kudakoh fast vefa hehe
   Thanku soooo much mal
   Vrh vrh ufaavehje mal ge comment eh fenuniiima😘

 11. IIII

  February 11, 2020 at 12:48 pm

  I can’t wait to read them other part

  • Quiiin🌹

   February 11, 2020 at 4:53 pm

   Hehe
   Inthixaaru kohlahvaa in sha allah avahah nxt part gendhevey thw
   😊Thanku

 12. Quiiin🌹

  February 11, 2020 at 4:55 pm

  genesdhevey thw balaanan*
  😅😂

 13. IIII

  February 11, 2020 at 8:02 pm

  Waiting waiting waiting waiting waiting
  I really really really luv this story 😍 I can’t wait
  Hehehe

  • Quiiin🌹

   February 11, 2020 at 11:05 pm

   😘Awwwwn
   vrh vrh vrh ufaavehje vhk kamudhiya i ma … in sha allah quiin v emme avahakah vhk ge aneh bai genesdhevey thw balaan in sha allah😊
   Wait kohla dhy mifaharu hehee
   Thanku sooo much llll

 14. IIII ishu

  February 12, 2020 at 7:35 am

  Your welcome

  • Quiiin🌹

   February 13, 2020 at 12:50 pm

   🤞😘❤

 15. Shina

  February 14, 2020 at 12:17 pm

  Do you watch Korean or Chinese dramas

  • Quiiin🌹

   February 18, 2020 at 8:20 pm

   Yeah sometimes … ekm gina in balaniii dhivehi films😊

 16. ♡Maiii♡

  February 14, 2020 at 2:56 pm

  queeneee… varah varah reethi mi bai vx😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍… varah reethi story eh mee. I really like it.. when next?… waiting.. ly

  • Quiiin🌹

   February 18, 2020 at 8:24 pm

   …Hellw Maiii
   Quiin maiii
   Ge stry eh comment eh kohlan vrh hithah araa … mihaaru innaaniii comment kollaafa kaanneyge.
   Thanku soooo much dear
   In sha allah v emme avhakah nxt part …
   🤗Keep waiting
   Ly more ..
   Gellunu ekuveriyaa mi vhk kiyaalahche inge … eiii harley liyaa vhk eh heheh😘❤

 17. IIII ishu

  February 16, 2020 at 1:53 pm

  I have waited so long now I can’t wait because this is the beat story I ever found in this site 😭😘😘😘😍💖 I really really really really really really really really really really really really really really love it quiiin💖 when the next part 😍😍💜💜💜

  • Quiiin🌹

   February 18, 2020 at 8:27 pm

   Alheyyyyyy… quiiin vrh vrh vrh vrh vrh ufaavehje ishu ah stry kamudhiya eema😄 adhi mi stry kiyaa hiy vaathy vx
   Vaki dhuvaheh bunaakah neyge dear … in sha allah quiin ah v emme avahakah nxt part genesdheynan inge
   Keep waiting
   ❤😘🤞Lysm

 18. 💖Ril Rilko💖

  February 16, 2020 at 6:07 pm

  Wow this part is also amazing good luck for next part💖💖💖💖🖤

  • Quiiin🌹

   February 26, 2020 at 10:21 pm

   Thanku sooo much hihvaru dhinyma .. adhi vhk kamudhiya ee ma vx ..
   Once again thanku so much Ril rilko

 19. IIII ishu

  February 16, 2020 at 8:13 pm

  *best story

  • Quiiin🌹

   February 18, 2020 at 8:28 pm

   Hehe e ok vaane spelling mistakes huttas😘

 20. IIII ishu

  February 20, 2020 at 3:30 pm

  Hmmmmmmm
  Thanks for the spelling hehehe
  Ask you wish quiiin💖I’m waiting😘

  • Quiiin🌹

   February 26, 2020 at 10:22 pm

   Hehehe okay llll ishu .. 😊adhi vx vhk nuliyevigen miulheniii ..
   Bxy kamun😔

 21. IIII ishu

  February 29, 2020 at 6:58 pm

  Alheyy Hama ehaa busy that I’m really miss this story☺️☺️💖waiting waiting waiting waiting

  • Quiiin🌹

   February 29, 2020 at 10:26 pm

   Yesss bxy vaanennu .. schl ah dhaathiii aslu …
   Ekm happy news eh dhen ?thr
   Mihaaru innaanii 8th part submit kohfa .. admin publish kurandhen madu kohlaa … 😁🙄
   Fav reader😊❤❤

 22. Quiiin🌹

  February 29, 2020 at 10:32 pm

  Ekm kudakoh kuru vaane inge …😔

 23. ✨Shaanee

  March 2, 2020 at 3:02 pm

  when the next part….
  waiting for the next part….
  Avahah up kohla dheebala…
  Please…
  Dhen ketheh nukureveyne enme dhuvahakah ves…

  • Quiiin🌹

   March 2, 2020 at 8:05 pm

   Quiiin 8th part submit kohfin 28th february ga … ekm publish vaaleh lahiii … admin ennu publish kuraaniii …
   Vrh vrh ufaavehje vhk kamudhiya ee ma … thi dhevva support abadhu vx libeyne kamah ummeedhu kuran..
   😘Thanku sooooo much shaanee
   ❤🌻❤

Comments are closed.