އެންމެފަހުން އިންތިޒާރު ނިމޭވަގުތު އައިސް ޖެހިއްޖެއެވެ. ފޯނު ރިންގުވަން ފެށުމާއެކު އަހަރެން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ހަމަޖެހިލެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން ފޯނުނެގީމެވެ.

” ހެޕީ ބާތު ޑޭ!” ދުޚާން ބުނިއެއްޗަކުން އަހަރެން ހުއްޓުން އެރިއެވެ.

” ކޯންޗެކޭ؟” އަހަރެން ރިޝްދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ ކޮބާއެއްޔެވެ؟

“ހެޕީ…ބާތު ޑޭ!” ލަސްލަހުން ދުޚާން ބުންޏެވެ. ރީތިވާ މޭޒުމަތީ ހުރި ކަލަންޑަރު ބަލާލީމެވެ. ދެން ގަޑި ބަލާލީމެވެ. ބާރަޖަހައި ފަސްމިނެޓެވެ. ރަނގަޅެވެ. އަހަރެންގެ ވިހިވަނަ އުފަންދުވަހެވެ.

” ޝުކުރިއްޔާ!” ހިތާމަވެރިކަން އަހަރެންގެ އަޑުން ފާޅުވިކަން އަހަންނަށް އެނގުނެވެ.

” ހާދަ އެހެން ގޮތަކަށް.”

” ވަރަށް ނިދި އައިއްސަ މިހުރީ. އެހެންވެ.”

“ދެން ނިދަނީ؟ ވާހަކަ ނުދައްކާނަން.؟”

“ހުމް. ވަރަށް ބޮލުގަވެސް ރިއްސަ. ބައި.” ދުޚާންގެ ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރު ކުރުމެއް ނެތި ފޯން ކަނޑާލީމެވެ.

“މޮޔަ!” އަމިއްލަ ނަފްސަށް ބުނެލީމެވެ. ބޮލުގައި ހިފާއްޓާލައިގެން ހުރެ އެނދުގައި އޮށޯވެލިއިރު އަހަންނަށް ނުރޮވި ހުރީ ކިރިޔާއެވެ.

ހެނދުނު ހޭލެވުނީ މަންމަގޮވާ އަޑަށެވެ. ބޮލުގައި ރިއްސާވަރުން ބޭނުންވީ އޮންނާށެވެ. ނަމަވެސް މަންމަގޮވަން ފަށައި ފިއްޔާ ހުއްޓާނުލާނެއެވެ.

“މަންމާ. މިއުޅެނީ ބޮލުގައި ރިއްސާތީއޭ.” ދޮރުހުޅުވާލާފައި އަހަރެން ބުނީމެވެ.

“ޕެނަޑޯލް ގުޅައެއް ކައިލާ. މަންމަ މިދަނީ ކޮއްކޮގެ ބެލެނިވެރިން ބައްދަލުވުމަށް. ސައިހަދާފަ ހުންނާނީ. އެންމެން ސައި ބުއީމަ ތަށިތަށް ނަގާލަށްޗޭ. ބެލެނިވެރިން ބައްދަލުވުމުން ނިމިގެން މަންމަ ދާނީ މާމަގެއަށް. މެންދުރުވާއިރު ނާދެވޭނެ. ބައްޕަ ކާން އަންނަންވާއިރަށް ކާންހަދާފަ ބަހައްޓާތި އިނގޭ. މަންމަ ދެން ދަނީ.” ފަތިވަރެއް އަމުނާލާފަ އަހަރެންގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލާފައި މަންމަ ހިނގައްޖެއެވެ. އަޅެ މިއަދުމީ އަހަރެންގެ އުފަންދުވަސްކަން މަންމަ ހަނދާން ނެތުނީ ހެއްޔެވެ؟ އެކަމާގުޅޭ އެކަށްޗެކޭވެސް މަންމަ ނުބުނެއެވެ.

މެންދުރެވެ. ބައްޕަގެއަށް އައިއިރު އަހަންނަށް ކާންހަދައި ނުނިމެއެވެ.

“އަދި ނުނިމޭ؟ ވަރަށް ލަސްވެގެން މިއުޅެނީ.” އޮފީހުގައި މާބުރަވީމަ ބައްޕަ ވާހަކަދައްކާ ރާގުގައި ބުނެލިއެވެ.

” މިނިމުނީ.” އެންމެ ފަހު ދެތަށި މޭޒު މައްޗަށްލަމުން އަހަރެން ޖަވާބު ދިނީމެވެ.

“ކޮބާ ބޭބެމެން؟ ބުނޭ އަވަހަށް އަންނާށޭ.” އަހަރެން ދުވެފަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބޭބެމެންގެ ކޮޓަރިއަށް ގޮސް އެމީހުން ގޮވައިގެން އައީމެވެ. އެންމެން ކާންފެށީ އެކީގައެވެ. ކެއުމުގެ ތެރެއިން އެކަކުވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ. ހީވަނީ އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ރުޅިއައިސްފަ ހުންނަހެނެވެ. އަހަރެން ހުރީއިސްޖަހާލައިގެން އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ދުނިޔެއަށް ގެއްލިފައެވެ. އެމީހުން ކައިނިމިގެން ދިޔައިރުވެސް އަހަރެން ހުރީ އެހާލުގައެވެ.

****

” ހަލޯ. ސަމާ. ހިނގާބަލަ މިއަދު ހަވީރު ހިނގާލަންދާން. އަހަންނަށް އޮފް ދުވަހެއް.” ސަމާއަކީ އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ. އޭނާބޭނުންވީ އިރުއޮއްސޭތަން ބަލަންދާށެވެ. އަހަރެން އެއްބަސް ވީމެވެ.

އެދުވަހު ހިނގާލަން ގޮސްފައި ގެއަށް އާދެވުނީ ހަތެއް ޖަހަނިކޮށެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ވުޟޫކޮށްލައި ނަމާދު ކޮއްލީމެވެ. އެއަށްފަހު ޤުރުވާން ކިޔަވާލައި އިޝާނަމާދު ވަގުތުވުމުން ނަމާދުކޮށްލީމެވެ. ފޯނު ރިންގުވާން ފެށީ ސަލާމްދީ ނިމުނުތަނާހެންނެވެ. ގުޅަނީ ބައްޕައެވެ. އެދުނީ އަވަހަށް ޓެރަހަށް ދިޔުމަށެވެ. މިވާނުވާ އަހަންނަށް އެނގެއެވެ. އަހަރެންގެ ކޮންމެ އުފަން ދުވަހެއްގަވެސް ކަންތައްތައް ވަނީ މިކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. މުޅި ދުވަހު އެންމެން ރުޅިހަދާލާފައި އުޅޭނެއެވެ. ރޭގަނޑު ޓެރަހަށް ގެންދާނެއެވެ. ސަޕްރައިޒް ޕާޓީއެއްދޭށެވެ. އެކަމަކުވެސް އަހަރެންގެ އުމުރުން ވިހިއަހަރު ވާއިރުވެސް މިއާދަ ނޭންގޭކަމަށް ހީކުރަނީ ތޯއްޗެވެ.

ފޫހިވެފައި ހުރި ނަމަވެސް ރީތިވާންފެށީމެވެ. ގިނަ ރައްޓެހިންނާއި އޮފީސްމީހުން އަންނާނެކަން އިނގެއެވެ. ތައްޔާރުވެ ނިމިފައި ފޯނަށް ބަލާލެވުނީ ބޭއިޙްތިޔާރުގައެވެ. މުޅިދުވަސް ފާއިތުވެގެން ދަނީއެވެ. ދުޙާން ނުގުޅިތާންގައި މެސެޖެއްވެސް ނުކޮށްލައެވެ. އަހަރެން މެސެޖު ކުރުމުން ޖަވާބެއްވެސް ނުފޮނުވައެވެ.ގުޅުމުން ފޯނެއްވެސް ނުނަގައެވެ. އަނެއްކަ ދުޙާންއަށް ކިހިނެއްވީބާވައެވެ؟ ފޯނުނުނަގަނީ ކީއްވެބާވައެވެ؟ އަހަރެންދެކެ ރުޅިއައިސްފަ ބާވައެވެ؟

ކިތަންމެ ދެރަވެފައި ހުރިނަމަވެސް ހިނިތުންވުން މޫނުމައްޗަށް ވެރި ކުރުވައިގެން ހުރެ ޓެރަހަށް އެރީމެވެ. އެންމެ މަތީ ހަރުފަތް ގިރާކުރެވުމާއެކު ކުއްލިއަކަށް އިވުނީ އެންމެންގެ ތަހުނިޔާގެ އަޑެވެ. ލައިޓުތައް ދިއްލިއެވެ. މިޔުޒިކުގެ އަޑު އިވެންފެށިއެވެ. ކޮންމެމީހަކުވެސް އުޅެނީ އަނެކަކަށްވުރެ ކުރިން އަހަންނާ ސަލާމް ކުރެވޭތޯހެން ހީވެއެވެ. އެންމެންގަނޑު އުޅެގަތްގޮތުން އަހަރެން ހިނިވެސް އައެވެ. ޕާޓީފެށުނީއެވެ. ތަފާތު ބުއިންތަކާއި ކާއެއްޗެއްސައް އިންސާފުކުރެވެމުން ދެއެވެ. ޓެރަހުގެ އެއްކަނުގައި ފޮޓޯނެގުމުގެ ކަންތައްތަށް ކުރިޔަށްދެއެވެ. ޓެރަހަށް ވެރިވެފައިވާ މާފަނޑުނޫން އަލީގައި އަހަރެން އެންމެންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލަމުން ދިޔައީމެވެ. އެމީހުންގެ މޫނުންފެންނަމުންދަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. އަހަރެންވެސް ފަހަރަކު މޭޒެއްދޮށަށްގޮސް އެކިމީހުންނާ ވާހަކަދައްކައި ސަކަރާތް ޖަހަމުންދިޔައީމެވެ. މިހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދެތޭރެދޭތެރެއިން ފޯނަށް ބަލާލަމެވެ. ޕާޓީގައި ވާނުވާ މެސެޖުން ދުޙާންއަށް އަންގަމުންދިޔައީމެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް މެސެޖަކަށް ޖަވާބެއް ނުލިބެއެވެ.

ޕާޓީނިމެން ތިރީސްވަރަކަށް މިނެޓަށް ވެފައިހުޓާ މުޅިތަނުން ކަރަންޓުކެނޑިއްޖެއެވެ. ނޫނެކެވެ. ކޮންމެވެސް މީހަކު ކަރަންޓުކަނޑާލީއެވެ. އަހަރެންގެ އުފަންދުވަހުގެ ކޭކު ފަޅާވަގުތު ޖެހުނީއެވެ. އަހަރެން ދުޙާންއަށް ފޮނުވަން އުޅުނު މެސެޖު ފުހެލައިފައި ފޯނު ތިރިކޮށްލީމެވެ. ފުންނޭވާއެއްލީ ދެންއޮތް އެކްޓު ފުރިހަމަ ކުރުމަށެވެ. އަހަރެންވީ ހައިރާން ވެގެން ހުރިކަމަށް ހެދޭށޭވެ.

ފަސްމިނެޓެއްހާއިރުފަހުން ފަނޑުއައްޔެއް ޓެރަހުގެ މެދުން ދިއްލައިފިއެވެ. ރީތީމަޑުމޮޅިރާގެއް ކުޅެންފަށައިފިއެވެ.ޓެރަހުގެ މެދުގައި ހުރިމޭޒު މަތީހުރީ ބިއްލޫރި ބެލްޖާރއެއް ތެރޭގައި އުއްބައްތިއެއް ދީއްލާފައެވެ. އަހަރެން ހައިރާން ކަމާއެކު އެމޭޒާ ދިމާއަށް ހިނގައިގަތީމެވެ. މޭޒުމަތީ ތިންބުރިއަށް ހުރި ކޭކު ފެނިފައެއްނޫނެވެ. ކޭކުގެ އެންމެމަތީގައި ހުޅުވާލާފައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކުޑަކުޑަ ފޮށިފެނުމުންނެވެ. އެފޮށީގައި ހުރިއެއްޗެއް ވިދަމުންދަނީއެވެ. އެއީ ހަމަ އަހަރެން މިހީކުރާކަހަލަ އެއްޗެއްބާވައެވެ؟ ނޫނީއެއީ ހިވާގޮތެއްބާވައެވެ؟

ލަސްލަހުން ހިނގައިފައި ގޮސް މޭޒުކައިރީހުއްޓިލީމެވެ. ނޫނޭކެވެ. ނުވާނެއެވެ. މީހުވަފެނެކެވެ.މީކާކުގެ ސަމާސާއެއް ބާވައެވެ؟ އޮޅިގެން މިހުރީ ނުބައި ކޭކެއް ގެނެވިފަބާވައެވެ؟

“ތީގަ އަތްނުލާތީ!” ފޮށީގައި އޮތްއަނގޮޓީގައި އަތްލަން އަހަރެން އަތްހިއްލައިލި ވަގުތު މައިކަކުން މީހަކު ވަރަށް ބާރަށް ބުނިއަޑު އިވުމާއެކު އަހަރެން ހުރިތަނަށް ގަނޑުވިއެވެ. ހިއްލާލި އަތް ތިރިކުރަންވެސް ނޭންގިފައި ކުޑައިރުކޮޅަކު ހުރެވުނެވެ.

” ރިޝްފާ މުހައްމަދު އަހަންނާ އިންނަން އެއްބަސް ނުވާނަމަ ތީގަ ނާތްލާތި!” ހީވީމީހަކު އަހަރެންގެ މެޔަށްފެންއެއްޗެއް އޮއްސާލިހެނެވެ. މުޅިމީހާ ފިނިވިއެވެ. އަހަރެން ހަމަހުރި ގޮތަށް ހުރީއެވެ. ވާހަކަދެއްކީ ކާކުތޯ ބަލައިލަންވެސް ނުކެރިފައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހަކުއައިސް އަހަރެންގެ ފަހަތުގައި ހުއްޓުނެވެ.

“ރިޝް.” މިފަހަރު އޭނާ ވާހަކަދެއްކީ ހަމައެކަނި އަހަންނަށް އިވޭވަރަށެވެ. އެއަޑު އިވޭއިރަށް ހީވީ އިތުރަށް އަހަރެން ފިނިވިހެންނެވެ. ހިންދިރުވާވެސް ނުލެވުނެވެ.

“ރިޝް. އެނބުރެބަލަ މިފަރާތަށް.” ނޫނެކެވެ. އެއީ އޭނައެއް ނޫނެވެ. އެހެނެއް ނުވާނެއެވެ. ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟

އަހަރެން އެބުރިލީމެވެ. އާންއެކެވެ. އޭނައެވެ. އެދެލޮލެވެ. އެހިނިތުންވެލުމެވެ.

“ދުޙާން!” އަހަރެންގެ އަޑު ބޭރުނުވިނަމަވެސް އެނަން ކިޔާލެވުނެވެ.

“ރިޝް. އަހަންނާ އިންނަން ނޫނީ އެއަނގޮޓީގައި އަތްލައިގެންނުވާނެ.”

ކިހިނެއްތަމިވަނީ؟ އަހަރެންގެ ހިތް ކުރިއަށްވުރެ ބާރަށް ތެޅެން ފެށިއެވެ. އަހަރެން ހިތާހިތުން ހޭންފެށިމެވެ. އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް މަލާމާތް ކުރަން ފެށީމެވެ. މީ ހުވަފެނެކެވެ. އަހަރެންގެ ބަސްނާހާ ސިކުނޑި އަހަންނަށް ފާޑު ފާޑުގެ ހުވަފެން ދައްކަނީއެވެ. ދެއަތުން ބޮލުގައި ހިފާއްޓައިގެން ހުރެ އަހަރެން ހިނގައިގަތީ ޓެރަހުން ފައިބާށެވެ. ނަމަވެސް ދުޙާން އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފައި ހުއްޓުވިއެވެ.

” ރިޝް އޭގައި އަތްލާފިއްޔާ އޭތި އެއީ ރިޝްގެއެއްޗެއް. އެ އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ރިޝްގެ އަތުގައި. މުޅިއުމުރަށްވެސް. ޤަބޫލުކުރޭ ރިޝް. ރިޝް އަމިއްލައަށް އެނުނަގާ….” އަހަރެން އަވަސް އަވަސް ކޮށްފައި ދުޙާންގެ އަނގަމަތީ އަތްއެޅީމެވެ.

“އަހަރެން ބޭނުން.” އަހަންނަށް ބުނެވުނެވެ. ވަށައިގެން މިމަންޒަރު ބަލަން ތިބި އެންމެން އަތްތިލަބަޑި ޖަހައިގަތެވެ. މަންމަމެން އައިސް އަހަރެން ގައިގައި އޮޅުލައި ގަތެވެ.

****

“ކިހިނެކޭ މަންމަމެންނާ ތިވާހަކަދައްކަންކެރުނީ؟” ޕާޓީ ނިމުމުން އަހަންނާ ދުޙާންއާ ވާހަކަދައްކަން ތިބީ ގޭގެ ބަގީޗާތެރޭ ހުރި ހިރިގަލުގޮނޑީމަތީގައެވެ.

“ނުބުނާނަން!” ހީގަންނަމުން ދުޙާން ބުންޏެވެ.

“ދެން! ބުނަންވީ!” އަހަރެން ދުޙާންގެ ކޮނޑުގައި ތަޅައިގަތީމެވެ. އެވަގުތު އަހަރެންގެ އަތުގައި ދުޙާން އެޅުވި އަނގޮޓި ފެނުމުން ހިނިތުންވެވުނެވެ. މަޑުމައިތިރިވެ ދުޙާންގެ ކޮނޑުގައި ބޯއަޅާލެވުނެވެ.

“އަހަނ! ކިހިނެއްވީ؟” ދުޙާން ސީރިއަސް ވެއްޖެކަން އަހަންނަށް އެނގުނެވެ.

“ނުބުނީމަ ދެރަވީ!” އަހަރެން ތުންދަމާލީމެވެ.

“އެހެންތަ؟ އެހެންވީއިރު މިބުނަނީ. ހަނދާންވޭތަ އެއްދުވަހަކު މަންމަގެ ފޯނުން އަހަންނަށް ގުޅީމެއްނު؟ ރިޝްގެ ފޯނުން ޗާރޖް ހުސްވެގެން ގުޅައިގެން ހުއްޓާ.”

“ހުމް”

” އޭގެފަހުން އެއްދުވަހަކު ރިޝްއަށް ނުގުޅިގެން އެނަމްބަރަށް ގުޅީ. އެހިސާބުން ރިޝްގެ މަންމައާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީ. ދެން ބައްޕައާ.”

“ކީކޭ އެދުވަހު މަންމަ ބުނީ؟ ކީކޭ ޙާން ބުނީ؟” އަހަރެން ކުޑަކޮށް ހާސްވާގޮތް ވިއެވެ.

” މަންމަބުނީ ކޮންކުއްޖެއްހޯ. އަހަރެން ބުނީ ރިޝްގެ ކުއްޖެކޭ.” ހެމުން ދުޙާން ބުންޏެވެ. އަހަންނަށް ލަދުން އިސްޖަހާލެވުނެވެ.

“ބުނުމާއެކު މަންމަގެ ވާހަކަ ފެށިގޮތަށް ނިމުނު ކޮޅެއްނައި” ދުޙާން އެހެން ބުނުމުން އަހަރެން ހިނިތުންވެލީމެވެ. މިގޮތަށް އެތައް ވާހަކައެއް އެރޭދެއްކީމެވެ. އެތައް މަލެއް ފޮޅުވީމެވެ. އެރޭ ނިދަން ދިޔައީ ދުވަހަކު ނުވާވަރަށް އުފާވެފައި ހުރެއެވެ. ހަޔާތުން މިފެށުނު އާސޮފްހާއާމެދު ވިސްނަން އޮވެ ފުންނިންޖަކަށް ގެނބިގެންދިޔައެވެ.

(ނުނިމޭ)

6

7 Comments

 1. lalla

  December 2, 2014 at 1:26 am

  Vaahaka varah salhi..waiting for the next part…

 2. athoo

  December 2, 2014 at 1:46 pm

  vaahak varah kamudhey

 3. usha

  December 2, 2014 at 8:31 pm

  Varah reethi, waiting for the next part, avahah up kohdhehchey ulee plx☺

 4. faai

  December 2, 2014 at 9:09 pm

  V lwbi story eh.. Waiting for the next part.. 🙂

 5. me

  December 3, 2014 at 6:28 am

  V rythi… Mi dhe kudhin v loabi koh kuraa talks genesdheheche ingey… I luv it…

 6. min

  December 8, 2014 at 7:43 am

  when r u gonna up the nxt prt

 7. Shadhi

  December 17, 2014 at 1:38 pm

  Dhen nugenes.dhey nan tha varah inthizar kure vijje.. ekam habareh dhabareh nuvi..

Comments are closed.