ފޮޓޯގަނޑު އެ ނެގި ތާނގައި ބޭއްވުމަށްފަހު

ޝަހުދާން ގޮސްކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވިއެވެ..އެޔާއެކު ޝަހުދާންގެ

ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ.ކުރިމަތީގަ އިން އެލީ އިނީ ރުޅިން

ރަތްވެ ތުން ދިގުކޮށްގެންނެވެ.އެވަގުތު.އެލީގެ މޫނު ފެނުނު ކޮންމެ

މިހަކަށް ވެސް ވާނީހަމަ ީއެވަރެވެ.ދޮނީތިހާވަރަށް ހެންޏާ އެލީ

ީމި ދަނީ.ދެން ފަހުން ރޮމުން ނާންނާތި އެލީގެފަހަތުން.

ހުމމ..ދެން ވަދޭ އެތެރެއަށް .. ހިނިގަނޑު ހިންދާލަމުން

ޝަހުދާން އެހެން ބުނެލީ އެލީގެ ރުޅިގަނޑު އެނގޭތީއެވެ. އެލީ ދުވަމުން

އެތެރެއަށް ވަދެ ޝަހުދާންގެ އެނދަށް އަރައި ފުމަން ފެށިއެވެ.ލީނީ ދެން

ބުނޭ ދޮނީ ކައިރީ ލީނީ ބޭނުންވެން ތިއުޅޭ އެއްޗެއް…ކިހިނެތް ދޮނީޔަށް

އެނގުނީ …ދޮނީގެ ލީނީ މިރޭ ދޮންބެ ކިޔާފަ ގޮވީމަ އެނގުނީ…އޯވވވވ

އެލީ އެހެން ބުނެލީި ވިސްނާލަން ހުރެގެންނެވެ.އެހެންވެއްޖެއްޔާ ދެން

ހިނގާ އެލީ ގޮވައިގެން ފިހާރަޔަށް…. ހުޫނނ.. ދެން ހިނގާ މާމަގަނޑާ…

**********************************************

ގެޔަށް ވަދެގެންއައި ޝެލީ އިނީ ރުޅިން ރަތްވެފައެވެ.

ސިޓިންރޫމުގައިއިން ޝާމިންއަށް އެކަން ފާހަނގަ ވުމުން ޝެލީގާތުން ސުވާލުކުރަން

ފެއްޓިއެވެ.ދަރިފުޅާ ކިހިނެތްވީ؟ބައްޕާ ޝެލީ ވާރެއާ ތެމެން އިންދާ މީހަކު

އައިސް ޝެލީ ގައިގައި ބައްދައިގަތީ….ޝެލީ އެހެން ބުނެލީ ކުޑަކުއްޖެއް

ޝަކުވާ ކުރާ ފަދައިންނެވެ.އާނ.. ދެން އެހެނެއް ނޫން ވާނީ ބައްޕަގެ ޝެލީ

އެހާ ރީތިވީމަ….އާފްޓަރއޯލް ތިއީ ޝާމިންގެ ދަރިފުޅޭ…ޝާމިން އެހެން

ބުނެލީ ތިމާޔަށް ލިބިފައިވާ ސިފަޔާ މެދު ފަޙުރުވެރިވެފައެވެ.ދެން ބައްޕަ

ވެސް ދޯ……މިކަހަލަ ކަންތަކުގަ ބައްޕަ ޖެޙޭނީ އެންގްރީ ޔަންގް މޭން

އަކަށް ވާން..އައިމީން އެންގްރީ ޔަންގް ޑޭޑް.އޯކޭ އެހެންވެއްޖެއްޔާ..

ބައްޕަ ސީރިއަސް ވެލާނަން..އޭނަ ދަރިފުޅުގައިގަ ބެއްދީމަ ދަރިފުޅު

ކީއްކުރީ..އަނެއްކާ އެމީހަކު މަރާނުލަންތަ..އެޔާއެކު ޝާމިންގެ

ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެންދިޔައެވެ.

ބައްޕާ ދެން…..އާނ އޯކޭ އެހެންވެއްޖެއްޔާ..

އާނ.. އަދި ދަރިފުޅު ބުނީމެއްނު މާދަން

ޖޮބަށް ދާ ވާހަކަ؟ ހުމމ މާދަން ދޯ .. ނަސީބެއް

ބައްޕަ ހަދާން ކުރުވިކަން…. ޝެލީ ހުރީ ހަނދާން ނެތިވެފަ.. އެކަމަކު

ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަގެ އަމިއްލަ ކުންފުޏެއް ހުއްޓާ ކީއްކުރަން އެހެންތާކަށް

ޖޮބަކަށް ދާންވީ؟ބައްޕާ ޝެލީ ބޭނުންވަނީ ފުރަތަމަ އެހެން ކުންފުންޏެއްގައި

މަސައްކަތް ކޮއް ރަނގަޅު ވޯރކް އެކްސްޕީރިއެންސް ހޯދަން…ދެން އެއަށް

ފަަހު އަމިއްލަ ބިޒްނަސްއެއް ފަށަން….އެން ބްލޫ ވޭވް ކުންފުންޏަކީ

ވަން އޮފްަދަ ބެސްޓް ކޮމްޕަނީ އިން މޯލްޑިވަސް…ބައްޕަ ވަރައް ހެޕީ

ދަރިފުޅުގެ ވިސްނުން  ތިހާ ރަނގަޅު ވެފަ އަމިއްލަ ގޯލްއެއް

އެޗީވްކުރަން ވިސްނާތީ…އައިމް ޕްރައުޑް އޮފް ޔޫ…ތެންކްޔިއު

ޑޭޑް…

އާނ ދެން ޝެލީ މި ދަނީ މާދަމާޔަށް ތައްޔާރުވާން….

މަންމާ އާދެބަ ޝެލީޔާ އެކީ…އާނ.. މިދަނީ…

********************************

އުފާވެރިކަމާއެކު ހުރިހާ ތައްޔާރީތަށް ވަމުންދިޔަ

ޝެލީ އަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ ކުރިޔަށް އޮތްތާނގައި ޝެލީގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުގެންދާނޭ

މިންވަރެވެ…….

 

ނުނިމޭ……

 

 

 

 

68

3 Comments

 1. Kairaa

  December 7, 2019 at 12:52 pm

  Varah reethi mi part vx….

 2. Maisha maii

  December 7, 2019 at 1:49 pm

  Varah reethi mi part vx… Waiting for next part… When next?

 3. Kookie ❤🐰

  December 7, 2019 at 6:26 pm

  Varah reethi mi part ves…next part avahah up kohladhehcheyy..❤❤❤LYSM

Comments are closed.