މި ހަޔާތް އަލި ކޮށްދިނީ ޔާރާ…

- by - 19- November 16, 2019

އިންސާނާގެ ހަޔާތަކީ ވަރަށް ތަފާތު އެއްޗެކެވެ. މޫސުމަށް ބަދަލު އަންނަ ފަދައިން ބަދަލު އަންނަ އެއްޗެކެވެ.އަހަރެންނަށް މިކަން ވަނީ މާކުރިން ސަމާސާ އަކަށްވެ ނިމިފައެވެ. އަހަރެންނަށް އިންސްޓަގުރާމަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. އެއީ އަހަރެނަގެ ފޮޓޯ އެޅުމަށެވެ. އިންސްޓަގްރާމް އަށް ލާ ކޮންމެ ފޮޓަ އަކަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ލައިކްސް އަހަންނަށް ލިބެއެވެ.( ……..like and comment💬)
އަހަރެންނަކީ ގުރޭޑް 8 ގައި ކިޔަވަމުންދާ ކުއްޖަކަަށް ވެ ހުރެވެސް މި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަމެވެ.ގޭ މީހުން ކިތަންމެ މިކަމަށް ނުރުހުނަސް އަހަރެން މި ކަން ކުރަމެވެ. މަންމަ މަރު ވެފައި ހުރި ކަން ވެސް އަހަރެންނެއް ހަނދާނެއް ނެތެވެ.ހަޤީޤަތުގައި މަންމަ ދިޔައީ އަހަރެން އުޅޭ ގޮތުން ރޮއި ހިތާމަ ކޮށް ކޮށްފައެވެ.
މެންދުރުގެ ވަގުތު އަހަރެން ސްކޫލުން ގެއަށް އައިސް ޔުނީފޯމް ބަދަލު ކޮށްލުމަށްފަހު އެނދުގައި ޖައްސާލުމަށް ފަހު އޭސީ ޖައްސާލީ ހޫނު ގަދަ ކަމުންނެވެ.ޗާޖަށް ޖަހާފައި އޮތް ފޯނު ނެގީ ސްނެޕް އެއް ކޮށްލުމަށްފަހު އިންސްޓަގުރާމް އަށް ލުމަށެވެ. ނަމަވެސ ްހުއްޓުން އެރީ “ޝިޒް.ޝިޒާން” ކިޔާފައި އިން ނަމަކުން “ހައި” ޖަހާފައި އިނުމުންނެވެ.އަހަރެން އޭނާގެ ޕްރޮފައިލް ހާވާލުމަށް އޭނާގެ ޕްރޮފައިލް އަށް ވަދީމެވެ. އެ ޕްރޮފައިލްގައި އޭނާގެ އެންމެ ފޮޓޮއެއް އިނެވެ. އެ ފޮޓޯ ވަނީ އޭނާގެ މަންމަ އާއެކު ނަގާފައެވެ. ކެޕްޝަން ގައި ” މައި މަމް އިޒް މައި އެވްރީތިންގ…އައި ކާނޓް ސްޕެންޑް އަ ސެކެންޑް ވިތް އައުޓް ޔޫ…” އަހަރެންނަށް ރޮވޭ ގޮތް ވިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ރަނަގަޅު ގޮތް ނޫންކަން ވިސްނައި ދެމުން އޭނާ އަށް ރިޕްލައި ދިނީމެވެ.
*ހައީ…*
އަހަރެން ފޮނުވާލީމެވެ.
*ކިހިނެއްތަ..؟*
އޭނާ ބުންޏެވެ.
*ރަނގަޅޭ… އެންޑް ހައުސް ޔޫ*
އަހަރެން ބުނީމެވެ.
*އަހަރެން ރަނގަޅު. އެންޑް ތީ ކޮން ރަށަކު ކޮން ނަމެއް ކިޔަަ ކުއްޖެއް. އެންޑް ކޮން އުމުރެއް*
އެއްފަހަރާ އެ ހުރިހަަ ސުވާލެއް އަހަންނަށް އައެވެ.
*އަހަރެން މީ އައްޑޫ މަރަދޫ. އަހަރެންނަކީ ޝިފްނާ ގުރޭޑް 8 14 އަހަރު*
އަހަރެން ބުނީމެވެ.
*ސުބުހާނަﷲ އަހަރެން އަޖައިބު އަންތަރީސް ވެއްޖެ. ތިހާ ޅަ އުމުރުގަ އެކަހަލަ ނުބާ ފޮޓޯ ތައް ނަގާފައި ހުރުމުން… އަދި ދެރަވެސް ވި. އަންހެނުންނަކީ ފިނި ފެންމަލެއްގެ ކަރުގަނޑެއް ކަހަލަ ބައެއް. ފިނިފެން މަލުގެ ކަރުގަނޑު ވެސް އިންނަނީ އެތަށް ފިޔަ ތަތަކަށް ފަހު. އޭގެ މާނަ އަކީ އަންހެންނުން ވަރަށް ލަދު ގަންނަން ޖެހޭނޭ އެކަހަލަ ކަންތައް ކުރަން*
އޭނާ އެ ދިގު މެސެޖު އަހަރެން ކިޔާލީމެވެ.
* ތީ ވަކި މާ ރަނގަޅު މީހެއްތަ.މަންމަގެ ފައި ބުޑަ ވެއްޓިގެން އުޅޭކަށް ތިހާ ދީނީ ވަންޏާ ދާނވީނު ދީނީ ދަރުސް ދޭން.*
އަހަރެން ބުނީމެވެ.
* އަހަރެން ތި ކަން ވެސް ކޮށްފާނަން. އެކަމް ޝިފްނާ ޖެހޭނެ ތި އުޅުން ދޫ ކޮށްލަން.*
އޭނާ ޖަވާބު ދިނެވެ.
*ޗާ. މަ ނޫޅެން މުޅި ގައިގަ ފޮތި އެއްޗެއް އޮޅާކަށް އޭތިވަރު އެޅީމަ ހާދަ ހޫނޭ ..*
އަހަރެން ޖަވާބު ދިނީމެވެ.
*މިއަދު ހޫންުވިޔަސް މާދަމާ ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ވަރަށް ފިނި ވާނެ”
އޭނާ ބުނެލިއެވެ.
އަހަރެން އޭނާއަށް ރިޕްލައި ދޭކަށް ނޫޅެމެވެ. ކުއްލި އަކަށް ކޯޓަރި ދޮރުފަތުގައި މީހަކު ތަޅައި ގަތް އަޑު އިވުނެވެ. އަހަރެން ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅު ވާލީމެވެ. އޭރު ދޮންބެ ހުޢްޓެވެ.
“އަން މިއޮތީ. ކޮއްކޮ ބޭނުންވާ އެތި”
އިސްތަށިގަނޑުގައި ކުލަ ޖައްސާ އެއްޗެއް ދީފައި އަހަރެންގެ ދޮންބެ ބުންޏެވެ. އަހަރެން އޭގައި ހިފު މަށްފަހު ދޮރު ތަޅު ލީމެވެ.
އެ އެއްލާލުމަށްފަހު އަހަރެން އެނދު މައްޗައް ވެއްޓި ގަތީމެވެ.
ދެލޯ މެރި ނިދުނެވެ.
**
ބެރު ޖަހާ އެންމެން އަހަރެން ވަށާ އެނބުރެން ފާށާފިއެވެ. އޭރު އެތާ ކްރިސްޓިއަނުން އަޅު ކަން ކުރާ ބުދު ތައް ހުއްޓެވެ.އަހަރެން އޭގެން ބުދަކަށް ގޮސް ބޮސްދިނީމެވެ. އަހަރެންނަށް ބުނެވުނެވެ. ތިއީ އަހަރެންގެ ރަސް ކަލާނގެ އެވެ.
**
އަހަންނަށް ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވުނެވެ. ވިސްނާ ލެވުނެވެ. އާއެކެވެ.އަހަރެންނަށް މި އުޅެ ވެނީ ކްރިސްޓިއަނުން އުޅޭ ގޮތަށެވެ.ޝިޒާން ބުނި ގޮތަށް އަންހެނުން ނަކީ ފިނިފެންމަލެއް ކަހަލަ ކަމެކެވެ. އަހަރެންނަށް ވިސްނެން އެއް ގަޑިއިރު ވެސް ނުނަގައެވެ. ަަހަރެން ފޯނު ނަގާ އިންސްޓަގުރާމް އެކޮން ސާފު ކޮށްލީމެވެ. ަަދި ޝިޒާން އަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރީމެވެ. އަހަރެން ބޭނުންވީ މާތް ދީނުގެ މަގެވެ. ޝިޒާން އެއީ ނަމޫނާ އެކެވެ. އަހަރެން އޭނާގެ ލޯތްބަށް އެދި ހިތަ ގޮވަނަ ފެށުނެވެ. އެއީ އޭނާގެ ހުރި ވަފާތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އަހަރެންގެ ހަޔާތަށް އޭނަ ނޫނީ ރަނަގަޅު ފިރިހެނެއް ނާދެއެވެ. ޝިޒާން އެއީ ރަން ގަނޑެކެވެ.
އަހަރެން ތައުބާ ވީމެވެ. އަލުން އައު ފެށުމަކުން ފެށީމެވެ. ކުރިން ލީ ގަޔަށް ބާރު ހެންދުންތަށް އުކާލުމަށްފަހު އައު ރީތި ގަޔަށް ދޫ ހެނދުން ލާން ފެށީމެވެ. ބުރުގާ ވެސް އެޅީމެވެ. މިއަދު މަންމަ ހުރި ނަމަ ވަރަށް އުފާ ވާނޭ ކަން އަހަންނަށް އިނގުނެވެ. މަންމަގެ ހަނދާންތައް އަހަރެން އާވާނ ފެށިއެވެ. އަހަރެންގެ މި ދިރި އުޅުމަށް އެންމެން ތަޢުރީފް ކުރެއެވެ. މި ހަޔާތް އެންމެނަށް ވެގެން ދިޔައީ ނަމޫނާ އަކަށެވެ.
އަހަރެންގެ ހިތުގެ ވިންދަކީ ޝިޒާން އެވެ.
ދުވަސްތައް ހަފްތާއަށް ހަފްތާތައް މަސްތަކަށް މަސްތައް އަހަރު ތަކަށް ބަދަލު ވަމުން ގޮސް އަހަރެންނަށް 25 އަހަރު ފުރިއްޖެވެ.މިއަދު އަހަރެން މީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ހާފިޒުންގެ ތެރެއިން އެކެވެ. އަހަރެންނަކީ އަލްހާފިޒާ އައިޝްތު ޝިފްނާއެވެ.އިތުރުން ޝިޒާންގެ ހައްޤެކެވެ. އަހަރެމެންގެ ލޯބީގެ ގުޅުމުގެ ރާނީ ޝަދާގެ މަންމައެވެ. ޝަދާ އަކީ ދީނަށް ލޯބި ކުރާ ވަރަށް ރަނގަޅު ހެޔޮ ކުއްޖެކެވެ. ދީނަށް ލޯބި ކުރާ ކުއްޖެކެވެ.ޝަދާ ވެސ ްމިހާރު ވަނީ އެތަށް ފޮތެއް ހިތު ދަސް ކޮށްފައެވެ.
……
…ނިމުނީ…

🖤💙💙speacial for  Dhonthy

,kai,meekkomee,maii,

kylie,aisha,shifna,Mal,shiba and my fans……🖤🖤💙💜

-And thank you for all your   support……….💜          -▪︎

19

Shaa

Thank u for suppot A proud author of.: 1.libumey edheny 2.badhal 3.loabi nuve vunu nama. 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 💞🥰

You may also like...

19 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Woww😍 😍😍…varah varah reethi mi story😘😘😘😘….. anytime shaakko 😊😊😊 lysm😘😘❤️❤️💯 one of my favourite story 😊😊😊😘😘😘❤️❤️❤️

  ⚠Report!
 2. Wow😍😍😍… Varah reethi ingey mi story❤❤❤❤❤❤❤❤❤… Adhi mai ah haassa kohlaafa ineema varah ufaa vehje❤❤😊❤❤❤… Ly shaa❤❤❤

  ⚠Report!
 3. Woww….varah reethi mi story….dhn me fenuny…..ehn ve avahah kiyaalee mi…..varah varah reethi ingey mi story vx shaa…..and varah ufaa vehjje kairaa ah vx haassa kohlaafa inyma….lysm shaa….

  ⚠Report!
  1. What????anehkaa hurihaa kameh rangalhu thr….im so worried shaa miadhu ol nuvyma….kairaa heekuree anehkaa kameh v kamah….ekm thanks ingey bunelyma shaa….dhn kn iraku ol veveynee…..

   ⚠Report!
  2. Ehehehe. Kai shaa akah nooney dhimaa v phn ashey. Mailga nubaa birth date jehifa indhyma rangalhu kuran ulheni kin v kameh dhen december mahu use kuraanan.
   Kai hurihaa kudhinah ves shaage salaam bunachey..

   ⚠Report!
 4. Alhey vrh reethi mi vaahaka. And mi vaahakaga ulhenee alhugandu tha. E ee alhugandakee aishath shifna 14 years and grade 8 ge kuhjakah vaathee. Hahaha😂😂. Ehchekey heenukurahchey dhn anekkaa. Aslu rah vx ehgoih vinama vrh majaa vees dhw. Hehe.
  And vrh kuda mistakeh eba in. E ee alifu liyanvaa thanthaaga alifu nuliyevi hama ekani fili jehifa huree. Unmeedhu kuran rangalhu kohlaane kamah. Negative koh nunagahchey ingey. Good luck in your next story. Aslu shaakkoge vaahaka thah kiyan. Ekaku adhi alah kan neynge mi cmmnt eh kurevunee. 😀😀

  ⚠Report!
  1. Dear eiy typing mistake n shaa akah neyngey shifnaa ah kiyany aishath shifnaa kameh. This is a imaginary story. Thank shifoo ingey and massala eh noon comment nukuriyas kiyaalaafiyya…. some times ehn ves vaane

   ⚠Report!
 5. Vaahaka haadha reechchey. Dhonthiau khaassakollaafa dhw eynee story. Shaakkoge ehen vaahaka akau I am waiting. Love you <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.