މޮޔަ ހިތް މަގޭ…6

- by - 79- November 5, 2019

އިސާހިތަކު އަހަރެންގެ ހިތް ބާރުބާރަށް ތެޅެން ފެށިއެވެ… ފަހަތުގަ ހުރީ ޝާނިޔާ ދައްތަ އެވެ. އަހަރެމެން ދެމީހުން ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ޝާނިޔާ ދައްތައަށް އަޑުއިވުނު ކަން އަހަރެންނަށް ޔަގީން ވިއެވެ. އަހަރެން އިސްޖަހާލީމެވެ. ޝާނިޔާ ދައްތަ އިރުކޮޅަކު އެތާ ހުރެފައި އަނގައިން ބަހެއްވެސް ނުބުނެ ގޭތެރެ އަށް ވަދެގެން ދިޔައެވެ. “ލަޔާ… ޝާނިޔާއްތަ ރުޅިއައީތަ އަހަރެން ދެކެ.. އަޅޭ… އައި އޭމް ސޯ ސްޓުޕިޑް…ދެން ކީއްކުރާނީ.. ޝާނިޔާއްތަ ގޮސް ރައިހާން ކާރީ އެ ވާހަކަ ބުނެފިއްޔާ އަހަރެންގެ ދުވަސް ދިޔައީ….” އަހަރެން ޖެހިލުންވާ ގޮތް ވިއެވެ. “ކާމް ޑައުން ބީބީ ..ޝާނިޔާއްތަ ވަރަށް ކޫލް ވާނެ.. އަހަރެންނަކަށް ހީއެއް ނުވޭ ޝާނިޔާއްތަ ރުޅިއައިސްފަ ހުރި ހެނެއް…ޖަސްޓް ރިލޭކްސް އިނގޭ” ލަޔާ އަހަރެންގެ ނޭފަތުގައި ހިފާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އަހަރެމެން ދެމީހުން ފްރައިޑް ރައިސް ހުސްކުރި ތަށި ހިފައިގެން ބަދިގެއަށް ވެންނި އިރު ޝާނިޔާއްތަ ސިޓިންރޫމްގައި އިނެވެ. އަހަރެން އަވަސް އަވަހަށް ގޮސް ތަށި ދޮވެލައިގެން ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަންނަން އުޅެނިކޮއް ފަހަތް ބަލާލެވުނީ ޝާނިޔާއްތަ އަހަރެންގެ ނަމުން ގޮވާލުމުންނެވެ.” މައިޝާ އާދެބަލަ މިތާ އިށީންދެލަން ދައްތަ އެބަ އޮތް ވާހަކަ އެއް ބުނަން” އަހަރެން މަޑުމަޑުން ގޮސް ސިޓިން ރޫމްގައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި އިށިންދެލީމެވެ. “ބަލަ ..ދައްތަ މައިޝާދެކެ ހަމަ އެއްވެސް ގޮތަކަށްވެސް ރުޅިއެއް ނާދެޔޭ.. މައިޝާ ތީ މައިންބަފައިންގެ ބަސް އަހާ ރަނގަޅު ކުއްޖެއް …ތިކަހަލަ ރަނގަޅު ކުއްޖެއް ..ދައްތަގެ ރައިހާން އާ ގުޅުމަކީ ދައްތަ ވަރަށް ވެސް އުފާވާނެ ކަމެއް….މައިޝާ ގަބޫލު ނޫނިއްޔާ ދައްތަ މި ވާހަކަ އެކަކު ކައިރީވެސް ނުބުނާނަން..އިނގޭ” ޝާނިޔާއްތަ އަހަރެންގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އަހަރެންގެ ލޯ ވަގުތުން ކަރުނުން ފުރުނެވެ. ބަދިގޭގެ ދޮރުގައި ލެގިލައިގެން ހުރި ލަޔާވެސް ހުރީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. އަހަރެން ޝާނިޔާއްތަ ގައިގައި ބައްދާލީމެވެ. ” އެކަމަކު މައިޝާގެ ކޮޓަރި ސާފުތާހިރު ކޮށް …ގެންގުޅަން އާދަ ކުރީމަ މިގެއަށް ވައްދާނީ … ނޫންނަމަ މިގެ ވެސް ދެން ދުވަސްކޮޅަކުން އޮންނާނީ ..ސުނާމި އަރައި އަންނައުނުން ކާޕެޓް އެޅިފައެންނު ދޯ އަހަ އަހަ އަހަ” ޝާނިޔާއްތަ އެހެން ބުނުމާއެކު ލަޔާގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ. އަހަރެން ލަދުން އިސް ޖަހާލީމެވެ.. އެދުވަހުގެ ފަހުން އަހަރެންނާއި ޝާނިޔާއްތަ އާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ދިޔައިީ ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް ވަރުގަދަ ވަމުންނެވެ. … . އެއީ ހޮނިހިރު ދުވަހެވެ. އަހަރެން ނަށް ހޭލެވުނީ އެއްކަލަ ލަޔާ އަހަރެންގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ތަޅާއަޑަށެވެ.. އަހަރެން އޮތް ގޮތަށް އޮތީމެވެ. އަހަރެންނަށް ފުންމައިގެން އެނދުން ތެދުވެވުނީ ލަޔާ ރައިހާން އޭ ކިޔާފަ ގޮވާލުމުންނެވެ. އަހަރެން އަވަސް އަވަހަށް ގޮސް މޫނު ދޮވެލައިގެން މޫނުގައި ފުއް ކޮޅެއްޖަހައިލަިގެން ދޮރު ހުޅުވީމެވެ. އެތާ ހުރީ ލަޔާ އެކަނިއެވެ. ރައިހާން  އެއްނެތެވެ. ރައިހާން ކޮބާތޯ އަހަރެން އެހުމުން ..ލަޔާ ހޭން ފެށިއެވެ. “އަހަ އަހަ ކޮން ރައިހާން އެކޭ.. ކިޔާކަށް ކަމަނާ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ނުހުޅުވީމަ އަހަރެން ރައިހާން އަށް ގޮވީ… އަވަހެންނު ދޮރު ހުޅުވިލެއް އަހަ އަހަ އަހަ” ލަޔާ އަހަރެން މޮޔަ ހެއްދީކަން އަހަރެންނަށް އެނގުނެވެ. އަހަރެންގެ ސައިކޯ ކަމުން އަހަރެންނަށްވެސް ކުޑަކޮއް ހިނިއައެވެ. “ހޫން ދެން ތިއެއް ނޫނެވެ. މިއޮތް ހެނދުނާ އަހަރެންގެ ނިދި ހަރާބު ތި ކޮއްލީ ކީއްކުރަންތަ…” އަހަރެން އެހީމެވެ. “އަހަ އަހަ މިއައީ މައީގެ ފިއުޗަރ މައިދައިތަ ބުނެގެން މައީ ބަލައެންނު” ޝާނިޔާއްތަ ބުނެގެން ކަން އެނގުމުން އަހަރެން ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އަވަސް އަވަހަށް ބުރުގާ އަޅައިގެން ނިކުތީމެވެ.

އަހަރެމެން ދެމީހުން ގޮސް ރައިހާން މެން ގެއަށް ވެންނި އިރު ޝާނިޔާއްތަ ސިޓިންރޫމް ގައި އިނެވެ . އަހަރެން އައުމުން މޭޒުމަތީގައި ގައި އޮތް 3 ކިއުކަންމާ މާސްކަށް އިށާރާތް ކުރަމުން ފޭޝަލް އަޅަން ހިނގާށޭ ބުނިއެވެ. އަހަރެންނަށް ހިނި އަންނަ ގޮތް ވިއެވެ. ވޭތުވެ ދިޔަ 2 ހަފްތާ އެއްހައި ދުވަހުގައި އަހަރެންނަށް ވަނީ ޝާނިޔާއްތަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަސްވެފައެވެ. މީހާގެ މިޒާޖާއި އުޅުމާއި ލޯބިކުރާއެއްޗިސް ވެސް މެއެވެ. އަހަރެންނާއި ލަޔާ ގޮސް މޫނު ދޮވެލައިގެން އައީމެވެ. 3 މީހުން އެކީގައި މާސް އެޅީމެވެ . ލޮލުގައި 2 ކިއުކަންބާ ފޮތި ބާއްވާލަމުން ތަޅުންގަނޑުމަތީގައި އޮށޯތީމެވެ. ވިހި ވަރަކަށް މިނެޓް ވަންދެން އެހެން އޮންނަން ޖެހެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ޝާނިޔާއްތަ ތެދުވެގެން އައިސް ފޮޓޯނަގަން ހިނގާށޭ ބުނިއެވެ. ޝާނިޔާއްތަ ޖައިލަމް ބެ ކައިރީގައި ފޮޓޯ ނަގާދޭށޭ ބުނުމުން ޖައިލަމް ބެ އައެވެ.  އަހަރެމެން ތިން މީހުން ޕޮޓޯ ނަގަނިކޮށް ރައިހާން އައެވެ. ރައިހާން ފެނުމުން އަހަރެންނަށް ޕޮޓޯއަކަށް ސަމާލު ކަމެއް ނުދެވުނެވެ. ރައިހާން އަށް ބަލަން އިނދެވުނެވެ. ރައިހާން އަކީ އެހެން މީހެއްގެ ހައްގަކަށް ވިއެއް ކަމަކު އަހަރެން ރައިހާން ދެކެ ލޯބިވަމެވެ. އަބަދުވެސް ވާނަމެވެ. މިއީ އަހަރެންގެ މައްސަލަ އެއް ނޫނެވެ. ލޯބިވެވުނީ ބުނެފަކާނޫނެވެ. ނަމަވެސް ކީއްތޯ..ރައިހާން އަށް އަހަރެންމީ ކޮއްކޮ އެކެވެ.. އެނޫން ނަޒަރަކުން އަހަރެންނާ ދިމާލަށް ބަލާލާފައެއް ވެސް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން އުންމީދު ކަނޑައެއް ނުލަމެވެ. ރައިހާން އާއި އިޝާގެ ދެމެދުގައި މައްސަލަ ޖެހޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އަހަރެން ނުކުރާނަމެވެ. އަހަރެންނަކީ އެހާ ހިތްނުބައި މީހެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން އަދި ގިއަޕް އެއް ނުކުރަމެވެ. ކޮންމެ ވެސް ދުވަހަކުން އަހަރެންނަށް ރައިހާން ލިބޭނެ ކަމަށް އަހަރެންގެ ސިކުނޑިއަށް އަބަދުވެސް ވިސްނައިދެމެވެ.. ފޭށަލް ހަދާ ނިމުމުން އަހަރެން ގެއަށް ދިޔައީއެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަދެ މިއަދު ވީ ކަންތަށް ޑޭޓު ޖެހުމަށް ފަހު އަހަރެންގެ ޑައިރީގައި ލިޔަމުން ދިޔައީމެވެ…

ފުރަތަމަ ޓާމްގެ ކިޔެވުން ނިމުނީއެވެ. ދުވަސްތަށް ދިޔަ ގޮތެއްވެސް އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. މި ލިބޭ ޗުއްޓީގައި މާވަށަށް ދިއުމަށް މަންމަ މެން ވަނީ ރާވާފައެވެ. ލަޔާ އާއި ރައިހާން މެން ވެސް  ދެއެވެ. ނަމަވެސް ކުރީ ފަހަރާ ހިލާފަށް މި ފަހަރު މާވަށަށް ދާކަށް އަހަރެން އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އީޝާގެ ކުރިމައްޗަށް އަރަން އަހަރެން ބޭނުންނުވަނީއެވެ. ރައިހާން އާއި އީޝާ އެކި އުޅޭ މަންޒަރު ބަަލަން އަހަރެންގެ ހިތަށް ކެއްވާނީ ކިހިނަކުންތޯ..ނަމަވެސް މަންމަގެ އެދުމަށް އަހަރެން ރަށަށް ދާން ނިންނީމެވެ.

ދިގު ދަތުރަކަށް ފަހު މާވަށަށް އާދެވުނެވެ. ލަޔާ މެން އަންނަނީ މާދަމާއެވެ. ލަސް ކުރުމެއްނެތި ގެއާ ދިމާލަށް ހިނގައި ގަތީމެވެ… އެދުވަހު އަހަރެން ގެއިން ބޭރަކަށް ނުނި ކުންނަމެވެ. .. . އާދުވަހަކަށް އިރު އަރައިފިއެވެ. ކޮޓަރިތެރޭގައިވާ ހިމޭން ކަމުގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް އުނދަގޫ ވާ ގޮތް ވިއެވެ. އަހަރެން ގޮސް  ލަވައެއް ޖަހާލީމެވެ. ކަންނެތް ކަމާއެކު އަނެއްކާ ގޮސް އެނދުމައްޗަށް ވެއްޓި ގަނެވުނެވެ. ދެން އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ މަންމަ އަހަރެންނަށް ގޮވާލި އަޑަށެވެ. މަންމަ ހުރީ ބަދިގޭގައެވެ. އަހަރެން ގޮސް ފެންވަރައިލައިގެން ރީތިވެގެން ނިކުތް އިރު ސިޓިންރޫމްގައި ހުރި ސޯފާއެއްގައި އިށީން ދެގެން ލަޔާ އިނެވެ. ލަޔާ ކައިރީގައި އިން އީޝާ ފެނިފައި އަހަރެންގެ ދެބުމަ ގޮތް ޖެހުނެވެ. އީޝާ އަކީ ކަޅު ހަންގަޑެއް ލިބިފައިވާ ކުއްޖެކެވެ. ހިމަ ކަމުން ގޮސް އިލޮއްޓަކަށް ވުރެ ހިމަވާނެވެ. ނަމަވެސް ރީތި ބައްޓަމެއްގެ ވެެރިއެވެ. އަހަރެން ގޮސް ލަޔާ އާއި އީޝާއާއި ދެމީހުނާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީ ހިތް މަތީގައި ހިލަ ގަނޑެއް ބާއްވައިގެނެވެ. އެމީހުން ކިޔާ ވަރުން މަޖާ ހަދަން ލަޔާ މެން ގެއަށް ދިޔައީމެވެ. ލަޔާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަންނި އިރު ހަނާ އާއި ޔާން އާއި ރައިހާން ވެސް އިނެވެ. ހަނާ އާއި ޔާން އަކީ ލޯބި ލޯބި ކަޕަލް އެކެވެ. އަހަރެމެން ތިން މީހުން ގޮސް އެނދުގައި އިށީން ނީމެވެ. އީޝާ އިނީ އަހަރެން ކައިރީގައެވެ. ރައިހާން އައިސް އީޝާގެ ކައިރީގައި އިށިންނިއެވެ. ޔާން އާއި ހަނާ … ރައިހާން އާއި އީޝާ އާ ޖެއްސެން ފެށިއެވެ. ރައިހާން އެތާ ހުރެގެން އީޝާއަށް ކުދި އުނދަގޫތަށް ކުރަން ފެށިއެވެ. އަހަރެން ހުރީ އަތަށް ބާރު ލައިގެނެވެ. އަހަރެން ނަށް މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ ކެއްކުރަން  އުނދަގޫ މަންޒަރެކެވެ. އަހަރެންނަށް ކުރާނެ އަސަރާމެދު ހަމަ އެކަކުވެސް ވިސްނާ ނުލަނީތޯ.. އަހަރެންނަށް ފާޑަކަށް ރުޅި އާދެވުނެވެ. އެހެން ސަކަރާތް ޖަހަމުން ގޮސް އީޝާ އަހަރެންގެ ކޮނޑުމަތީގައި ބޯއެޅިއެވެ. އައި ރުޅީގައި އަހަރެން އިޝާ ކޮއްޕާލީމެވެ. އިޝާގެ ބޯ ގޮސް ޖެހުނީ ފަހަތުގައި ހުރި އަލަމާރީގައެވެ. ލަޔާއަށް މިމަންޒަރު ފެނުމުން އަހަރެން ގޮވައިގެން ކޮޓަރިއިން ނިކުތެވެ. އިރުކޮޅެއްނުވެ އަހަރެން ގެއަށް ދިޔައީމެވެ. އަހަރެން ގެއަށް ގޮސް އަވަހަށް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ … އެނދުމައްޗަށް ވެއްޓިގަތީމެވެ. އަހަރެން ހިފައްޓައިގެން ހުރި ކަރުނަ ތަށް ފައިބައިގަތެވެ. އަހަރެންނަށް އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުދެކެ ރުޅިއާދެވުނެވެ. ރައިހާން އަހަރެންނަށް ނުލިބެން ވީ ކީއްވެތޯ؟ އަހަރެންގައި ހުރި ކޮން އުނި ކަމެއްގެ ސަބަބުންތޯ؟.. އެނދުމަތިގައި ހުރި ބާލީސް ތަށް ތިރިއަށް އުކާލީމެވެ. އެހެން އުޅެނިކޮއް އަހަރެންނަށް ނިދުނެވެ. ދުޅަވެފައިވާ ދެލޯ އަހަރެންނަށް ހުޅުވައިލެވުނީ މަންމަ އަހަރެންގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހަން ފެށުމުންނެވެ. އަހަރެން ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލީމެވެ. އަހަރެންގެ ދެ ލޯފެނި ކިހިނެއްވީތޯ މަންމަ ސުވާލު ކުރިއެވެ.  އިއްޔެ ލަޔާ މެން ގޭގައި ވީ ހުރިހާ ކަމެއް އަހަރެން  މަންމަ އަށް ކިޔާދިނީމެވެ. “ޕިސް ޕިސް ދަރިފުޅާ.. އަދި ރޯ ކަށް ނުވެއެއްނު.. ދަރިފުޅު އަދި ކުޑައޭ…. ބޮޑު ވަމުންދާ ވަރަކަށް އެތަށް މީހުނަކާ ދިމާވާނެ… ރައިހާން އަށް ވުރެ މާ ރަނގަޅު… މާ ހޭންޑްސަމް ކުދިން ލިބޭނެ އޭ … ދަރިފުޅު ކަހަލަ ..ޕްރިޓީ ކުއްޖަކަށް …ހާސްވާނެ ކަމެއް ނެތޭ… އެހެންނޫނަސް ރައިހާން ..އީޝާ އާ ކައިވެނި ކުރީކީވެސް ނޫނެއްނު…” އަހަރެންގެ މަންމަ އަހަރެންނަށް ވަރަށް ވިސްނައިދިނެވެ…. “އަޅޭ މަންމަ ހަނދާން ނެތިފަ މި ހުރީ އަސްލު މަނަމަ އައީ ލަޔާ ގުޅާފަ އޮތީ މަ… އަން މިއޮތީ ފޯނު ގުޅާބަލަ ލަޔާއަށް .. މަންމަ ދަނީ އިނގޭ… ނުރޮއްޗޭ ދަރިފުޅާ…ދެން ރައިހާން އާހެދި ރޮއެފިއްޔާމު…މަންމަ ދާނަން ރައިހާން ގައިގައި ތަޅާގަންނަން އަހަ އަހަ އަހަ ” ނޫން ނޫން މަންމާ ދެން ނުރޯނަމޭ.. އަހަ އަހަ” މަންމަ ދިއުމުން އަހަރެން ލަޔާއަށް ގުޅީމެވެ. ލަޔާ ބުނީ ނޫޑުލިސް ކާން އަންނާށެވެ. އަހަރެން ހޫމް އޭ ބުނެފައި ފޯނު އަވަހަށް ކަނޑާލީ ދާ ހިތް ނެތީމައެވެ. ރައިހާން އާއި އީޝާ އުޅޭ ވައްތަރު ބަލަން ކެއްނުވާނެތީއެވެ. އަހަރެން އަނެއްކާވެސް ނިދަން އޮށޯތީމެވެ. ގަޑީރެއް ފަހުން ދޮރުގައި ޓަކި ޖެހުމެއްނެތި ލަޔާ އަަހަރެންގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. “ލުކް އީޝާއަކަށް އިން ވައިޓް އެއް ނުކުރަމޭ މިއަދަކު އެއް އެކަމް ރައިހާން ދާނެ…. އައިނޯ އެހެން ވެ ކަން ނުދާން ތިއުޅެނީ ….ސޯ ނައު އިޓްސް އޯކޭ ދޯ… ދޭ ރެޑީ ވަން ……އަވަސްކުރާށޭ..” ލަޔާ ދިން ހަބަރުން އަހަރެން ނަށް ހިނިތުންވެވުނެވެ. އަވަހަށް ގޮސް ތައްޔާރުވެލީ ނޫޑްލިސް ކާން ދިއުމަށެވެ. 5 ވަރަކަށް މިނަޓު ފަހުން ލަޔާމެންގެ ގެއަށް އާދެވުނެވެ. ނަމަވެސް އެގެއަށް ވަންނަން އެޅުނު ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅާއެކު އަހަރެންގެ ހިނިތުންވުން ފަޑުވިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި އުނދޯލީގައި އެކީގައި އިން ރައިހާން އާއި އީޝާ ފެނި އަހަރެންގެ ހިތަށް އަސަރުކުރިއެވެ. އަހަރެން ލަޔާ އަށް ބަލާލީ އެއްބުމަ ހިއްލަމުންނެވެ. ލަޔާ ދެ ކޮނޑު އަރުވާލީ ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ “އޭ އީޝާ… އައި ފޮގޮޓް ޓު ޓެލް ޔޫ އެބައުޓް ދިސް ނޫޑްލިސް ސްޓަފް ….ކާކު ބުނީ އީޝާ ގާތު” ލަޔާ އީޝާއާ ސުވާލު ކުރިއެވެ. “ރައިހާން އައިސް އަހަރެން ކާރީ ބުނީ” އީޝާ ޖަވާބު ދިނެވެ. “ހިނގާ ކޮޓަރިއަށް  ދާން މިހާރު އެއްކަލަ ބިރުވެރި ފިލްމް އަންނަން އުޅޭނެ..” ލަޔާ އަވަހަށް ބުނިއެވެ. އަތުގުޅައިގެން ކޮޓަރިއަށް ދިޔަ ރައިހާން އާއި އީޝާ އަށް ބަލަން އަހަރެންނަށް އިނދެވުނެވެ… ހިތަށް އެރިއެވެ.. އަހަރެންނަށް މި ލިބެނީ ކޮންކަމެއްގެ ސަޒާ ބާއޭ….. ލަޔާ އައިސް އަހަރެންގެ ކޮނޑުގައި އެލެމުން ކޮޓަރިއަށް ވެއްދިއެވެ. ކުއީން ސައިޒް އެނދުގައި އޮށޯވެލައިގެން ސަކަރާތް ޖަހަން އޮތް ރައިހާން އާއި އީޝާ ފެނި އަހަރެންގެ މޫޑު އިތުރަށް ގޯސް ވިއެވެ. އެމީހުން އިރު އިރު ކޮޅާ ބައްދާލައެވެ. … . އެދެމީހުން ލޯބި ކޮއްލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަހަރެންގެ ލޭ ކެކިގެން ދެއެވެ. އަހަރެންނަށް ކެއްވީ އެހިސާބަށެވެ. ބާރަށް ދުވެފައި ގޮސް ޖެހިގެން ހުރި ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އެނދުމައްޗަށް ވެއްޓިގަނެ … ރޯން ފެށީމެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް ވަނީ ކުދިކުދިވެފައެވެ. އަހަރެންގެ ހިތުގައި އަޅާ ވޭން ބުނެދޭންވެސް ނޭނނެއެވެ. އެ ކޮޓަރީގައި އެވަގުތު އެކަކުވެސް ނެތަކަން އެއީ އަހަރެންގެ ނަސީބެވެ. އެތައް އިރެން ވީއިރުވެސް އަހަރެންގެ ކަރުނަތަކަށް ނިމުމެއް އަންނަ ގޮތެއްނުވިއެވެ. އިރުކޮޅަކުން ލަޔާ އައެވެ. އަހަރެން ކޮބާތޯ ބަލާށެެވެ. އަހަރެން އޮތް ހާލު ފެނުމުން ލަޔާއަށް ވެސް ރޮވޭ ގޮތް ވިއެވެ. ލަޔާ ގޮސް ހާނިމް ގޮވައިގެން އައެވެ. ހާނިމް އަކީ ލަޔާގެ ކަަޒިން ބޭބެއެކެވެ. އަހަރެންނާއި ހާނިމްގެ މެދުގައިވަނީ ވަރަށް ވެސް ވަރުގަދަ ރަހުމަތްތެރިކަމެއް އުފެދިގަފައެވެ. ހާނިމް އަކީ އަހަރެންގެ ބޭބެ އެއް ކަހަލަ މީހެކެވެ. ރައިހާން އާހެދި އަހަރެން ހިތުގައި ޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަހަރެންނަށް ހިތްވަރުދީ ހަދަނީ ހަމަ ހާނިމް އެވެ. ހާނިމް އާއި ވާހަކަ ދައްކާލުމުން އަބަދުވެސް އަހަރެންގެ ހިތަށް ހަމަ ޖެހުން ލިބެއެވެ. ހާނިމް ފެނުމުން އަހަރެންނަށް އިތުރަށް ރޮވޭ ގޮތް ވިއެވެ. ހާނިމް އައިސް އަހަރެންގެ ބުރަކަށިމަތީގައި ފިރުމަން ފެށިއެވެ. އަހަރެންނަށް އެތަކެއް ނަސޭހަތެއް ދިނެވެ…. އެދުވަހު އަހަރެން އަވަހަށް ގެއަށް ދިޔައީމެވެ. .ލަޔާވެސް އަހަރެންނާއެކު އަހަރެމެން ގެއަށް ދިޔައެވެ… އަހަރެމެން ދެމީހުން އަހަރެންގެ ކޮޓަރިއަށް ވެންނީމެވެ.. ކޮޓަރީގެ ދޮރު ރީއްޗަށް ނުލެއްޕޭކަމެއް އަހަރެމެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ.. ލަޔާ އަނެއްކާވެސް އަހަރެންނަށް ވިސް ނަދޭން ފެށިއެވެ… ލަޔާ އަހަރެންގާތުގައި އެ ދައްކާ ވާހަކަ އަހަރެން ނަކަށް އެހާ ކަމަކު ނުދިޔައެވެ… ” ލިސެން މައި… މިހާރު ވަމުންދާ ގޮތް މައީ އަށް ވެސް އެނގެއެއްނު ރައިހާން އެނޑް އީޝާ ލަވް އީޗަ އަދާ… އެންޑް އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން މައީ އަބަދާ އަބަދު އެކަމާ ހިތާމަ ކޮއްފަ ރޯކަށް އައި ތިންކް ދަ ބެސްޓް ސޮލިއުށަން އިސް ޓު ފޮގެޓް ހިމް…” ލަޔާ… ޔޫ ތިންކް އިޓްސް އީީޒީ ފޯމީޓު ފޮގެޓް ރައިހާން … ފަސޭހަ ކަމެއްނޫނުއް އެއީ… ނޮޓް އޮންލީ ދެޓް އިޓްސް އިންޕޮސިބަލް ފޯމީޓު ފޮގެޓް ހިމް.” އަހަރެން ބުނެލީމެވެ… ” އެކަމް.. .. ” ނޯ ޕްލީޒް ..ލެޓްސް ލީވް ދެޓް ޓޮޕިކް” ލަޔާ ބުނަން އުޅުނު ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ނުވަނިސް އަހަރެން ބުނެލީމެވެ.. “ދެން ދަނީ އިނގޭ…. ނު ރޯތި… އައި ރިއަލީ މީން އިޓް އިނގޭ” ލަޔާ ދިއައެވެ. .. އަހަރެން އަތުން މޫނު ފޮރުވާލީމެވެ… ކޮންމެސް މީހަކުއައި ކަން އިހުސާސް ވުމުން އަހަރެން ދޮރާ ދިމާލަށް ބަލާލީމެވެ.. ދޮރު މަތީގައި ދެ އަތް ޖޯޑު ކޮއްލައިގެން ބައްޕަ ހުރުމުން އަހަރެން ސިހޭ ގޮތް ވިއެވެ.. އުފވެސްވިއެވެ ..ނަމަވެސް ކަންބޮޑުވަނީ އަހަރެންނާއި ލަޔާ ދެއްކި ވާހަކަތައް އަހަރެންގެ ބައްޕަ އަށް އަޑު އިވިދާނެ ކަމަށެވެ… ބައްޕަ އައިސް އަހަރެން ގާތުގައި އިށީންނިއެވެ.. ބައްޕަ ހުރީ ވަރަށް ފާޑަކަށެވެ.. “ކޮބާ ދަރިފުޅާ ކިޔެވުން ރަނގަޅުތަ؟ ކޮން ކަހަލަ ނަތީޖާއެއް ލިބުނީ…؟” “ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ލިބުނު… ” ބައްޕަ ދެން ބުނި ޖުމްލަ އާއެކު އަހަރެން ގަނޑުވިއެވެ… ” ބައްޕަ އަޑު އެހިން ދަރިފުޅާ.. ލަޔާ ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކަ އެއްވެސް…މިކަމާމެދު ދަރިފުޅު ބައްޕަ އަށް އެއްޗެއް ކިޔާދޭން އެބަޮިތްތަ؟ އަހަރެން ކިހިނެއްތޯ ޖަވާބު ދޭނީ… މި ކަންތަށް ބައްޕައަށް އިނގިދާނެ ކަމަކަށް އަހަރެން ހިއެއް ނުކުރަމެވެ… ބުނާނެ ބަހެއް އަހަރެންގެ ދުލަކަށް ނައެވެ… ނަމަވެސް ބައްޕަ އަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކިޔާދޭން ޖެހޭނެ  ކަން އަހަރެންނަށް އެނގެއެވެ.. ނަމަވެސް ކިހިނަކުންތޯ؟!!!!……………………..

79

You may also like...

49 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Guys… I’m sorry lahun upload kurevuneeema….term test feshigen ulheythyyy eiii…….thts y mi part kuree part thakah vure dhigu kohllin… N test. Thah nimuneema …..dhn huri part thah..genes dheynan.
  Only 2 days left… ..ly 💞…n thanksss for supporting me…❤️❤️💞…

  ⚠Report!
 2. Varah varah reethi ingyy😘😘😘😘❤️❤️❤️ all the best on ur last 2 exam❤️❤️❤️❤️❤️❤️ waiting for the next part 😉😊😊😊 LYSM 😘😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️❤️

  ⚠Report!
 3. Varah varah varah varah reethi mi part vx….kiriyaa hama nurove mi hury….kihinehba mai kiyaadheyny eyna bappa ah??? Ehen noony olhuvaalaany kanneynge……When next part kiyan libeynee….And LYSM💜💛💚💙❤

  ⚠Report!
  1. Thankuuu 💞❤️❤️❤️Mi week nimumuge kurin…next part submit kuraanan ingey

   ⚠Report!
 4. Vv reethi pi part vs.. maisha raihaan dheke ehaa loabi vaa iru.. raihaan aa eeshaa ge kurimatheega fake smile eh dheegen e hunnnaniii😭😭😭😭😭…raihaan maishaa ah libeynama dhoo❤️💞💞

  ⚠Report!
 5. vvvvvvvvv reeeethi.💞💞❤️….u r a talented story writer…gurlll ge real name bunevidhaaanetha😅

  ⚠Report!
  1. Ahaha ..raihaan kaary buneba maisha aa gulheyshey… 🤣😅❤️..I also wish raihaan maishaa aa gulhen💞😅😅….raihaan ah neyngenyyy true love aa fake love vaki kuran dhooo 😱😩💞❤️😂

   ⚠Report!
 6. Thi buny ishaa raihaan aa ratehi viyas loaibeh nuve ey thr………… Heevany ehen……………. Anyway… Vvvv reethi mi part ves……….. Waiting for next part………..

  ⚠Report!
  1. Mooney ishaa aa raihaan ..they love each other… N maisha love raihaan ..but I don’t think adhi raihaan maishaa dheke like vaa heneh😁❤️💞

   ⚠Report!
 7. Awnnnnn. …… gurll babes you are too good….. lysssssm. … when is the next prtt? ? Good luck with your exams. … love your story….. 😙😘😚😙😘😚😚😚😙😚😙😚😙😘😚😙😚😍

  ⚠Report!
 8. Gurlll u hangouts use kuran thr….kuranyaa plz mail dheeba☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️

  ⚠Report!
  1. Hmm…kada v dhw…u kaariyaku naahamehnnu😠😠😠😠😠…ehn v ma u anga madu laigen hurey…mashah ingey thi ulheny jiji kairy mail dheyn buneema ethan fenigen kn…whats your problem….ehn noonas jiji akee mae frnd eh….u aa nubehey kn thakaa u vx nubehi hurey…

   ⚠Report!
  2. Haha Anmen friend kuran vaane dhw.Eyrun thaa dhw thimaage rangalhu kan dhei keyni….Mnje varah molhu dheikken..

   ⚠Report!
  3. Alhaanulaa malaa…..ma beynumeh noon anonymous akaa vaahaka dhakaakah….ehn noonas mami thimeehaa heekuraa kahala meeheh noon goi dhehkeykah….ingihjji thr….ehn noonas nudhanna meehun nakaa vaahaka dhahkaakah ma benumeh noon adhi amdhun thikahala meehunnaa……

   ⚠Report!
  4. Alhaanulaa malaa….mami thimeehaa heekuraa kahala meeheh noon ingey goi dhehkeykah anonymous…….ehn noonas ma mithaa vaahaka dhekee anonymous akaa eh vx noon….and ma bunaany nun of your bussines ey…..magey hithah araa meena ma noony meehaku nufenuny baaey bas jahan…..and mashah heevanee thi meehaa thi kiyaa dheny thimeehaa ulhey goi kn neyge….

   ⚠Report!
 9. meehun ge kankamaakaa ehen meehun angalumaky varah hadi kameh….. Alhugandu bunegen oih ehchacky just nun of your business 😡😡

  ⚠Report!
  1. pretty girl thy vaki kaaku tha meehun kuraa kanthakaah behen…ma vaahaka dheiky kaira aaa mnje akaah noon…Dhn mnje ah vx thibeheveni meehun kuraa kanthakaah..ma vx bunan othy just nun of your business ey..

   ⚠Report!
  2. Kairaa aa vaahaka dhehkee eyy bunaa iru….ma thimeehaa aa vaahaka dhehkin thr….furathama suvaalu…..kn kameh kuriyas eii thimeehaa aa behey kameh thr….thimeehaa aadhimaa lah bunan jehey ehcheh amilla ah thi buny pretty girl aa dhimaalah…ma bunaany just nun of your busaines eyy…..mind your own bussines ey…..ehn noonas pretty girl ah beheveythee e behuny…ingihjje….

   ⚠Report!
  1. kairaa .. anonymous dont fight over small matters.. can u guys say sorry to each other😅🤔❤💕

   ⚠Report!
  1. Okay…sorry for that gurlll….mi buny kairaa aa anonymous aa fight kureema faharehgaa gurlll ah undhagoo vedhaane ehnnu ekamaa…

   ⚠Report!
 10. no no ehn buni ehcheh nooney gurll akah undhaguleh nuvaane thi dhemeehunge faraathakunneh… dont take it negative ingey.. i love u guyss alllot

  ⚠Report!
  1. Negative kosheh nunagamey kairaa eh…..i thought…ehn ve hama ehn bunely…ok..then just forget about this…ok dhw

   ⚠Report!
 11. Wow vrh reethi ma sha allah 😙 when next part I luv this story it’s kinda familiar to my life nd thanku for writing this story

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.