ތެދުވެރި ލޯބި- 2

- by - 106- October 30, 2019

ޔާޝާ އޮފީސް ނިންމާފައި ގެއަށް ދާން ނުކުތެވެ. ވެފަ ހުރި ވަރު ބައްޔަކުން ޔާޝާ ދިޔަ މަގުމަތިން ފިހާރަ އަކަށް ވަދެ ފިނި ދެ ކޯކު ދަޅު ގަނެގެން ދިޔައީ ގެއަށެވެ. ގެއަށް ގޮސް ވަތްއިރު ޔަނާލް ފެންނާކައް ނެތެވެ. ”ނާލް… ނާލް”. ޔާޝާ ޔަނާލް އަށް ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ގޭގެ އެކި ތަންތަން ހޯދާ ހޯދާ ވެސް ޔަނާލް އެށް ނުފެނުނެވެ. ޔަނާލް ނުފެނުމުން ޔާޝާ ހުރީ ވަރަށް ހާސް ވެފައެވެ. ޔާޝާ ކޮޓަރީގައި ހުއްޓާ ފަހަތުން އައިސް މީހަކު ބައްދާލި ތަނުން ޔާޝާ ސިހިގެން ދިޔައެވެ. އެއީ ޔަނާލް އެވެ. ޔަނާލް އެ ހުރީ ޔާޝާ އަށް ސަޕްރައިޒްއެއް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ، ފާހަނަ ދޮރު އެފަރާތައް ވަދެ ފިލައެވެ. އެތަނެއް ޔާޝާ އެއް އޭރަކު ނުބަލައެވެ. ”ނާލް. ދެން ދޮންތަ ކިރިޔާ ބިރުން ހަލާކު ނުވީ”. ޔާޝާ ޔަނާލް އާ ދިމާލައް ބަލާލާފައި ޔަނާލް ގެ ކޮލުގައި ހިފާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އެއަޑުގައި ކުރެހިފައިވީ ހާސް ކަމެވެ. ”ދޮންތާ… އެހާ ހާސް ނުވެބަލަ. ދެންވެސް ލޯ މަރާބަލަ”. ޔާޝާ ލޯ މެރުމުން ޔާޝާގެ ލޯމަތީގައި ޔަނާލްގެ މަޑު ދެއަތް އަޅައިގެން ޔާޝާ ކާގެއައް ގެންދިޔައެވެ. އަދި ގެންގޮސް ލޯ ހުޅުވުމަށް ޔާޝާ ކައިރީ ޔަނާލް ބުންޏެވެ. ޔާޝާ ލޯ ހުޅުވާލިއިރު ފެނުނު މަންޒަރަކުން ޔާޝާ އުފާ ވެގެން ގަބޫލް ނުކުރެވޭ ފަދައިން އަނގަމަތީގައި އަތްއަޅާ ލައިގެން މޭޒު މަތީގައި ހުރި ޔަނާލް ތައްޔާރު ކޮށްލާފައި ހުރި އެކި ވައްތަރު ވައްތަރުގެ ކާ އެއްޗެހި ކައިރިއަށް ޖެހިލިއެވެ. ޗިކެން ފުރައިޑް ރައިސް އާއި، ކެބެޖާއި ކެރެޓް ލައިގެން ހަދާފައި ހުރި ސަޓަނި އާއި، އަދި ޗޮކުލެޓް ޕުޑިން އާއި، އިތުރު ފޮނި އެއްޗެއް މޭޒު މަތީގައި އަތުރާފައިވާ ތަށި ތައްޓަށް އަޅާފައި ހުއްޓެވެ. ޔަނާލް އާއި ޔާޝާ އަކީ ވަރަށް މީރު ކޮށް ކައްކާ ދެކުދިންނެވެ. އެކަމް ފޮނި އެއްޗެހި ބޮޑަށް މީރު ކޮށް ހަދަން އެނގެނީ ޔަނާލް އަށެވެ. ”ދޮންތާ ތިހެން ބަލަހައްޓައިން ނީންދެ އަވަހައް ކާން ފަށާބަލަ”. ޖޯޑަކަށް ޔާޝާ ގެނައި ކޯކު ދަޅު އަޅަމުން ޔަނާލް ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު ޔަނާލް ތުންފަތައް ވެރިވީ ލުއި ހިނިތުންވުމެކެވެ. ޔަނާލް އާއި ޔާޝާ ކައި ނިންމާލުމަށް ފަހު ދިޔައީ ކޮޓަރި އަށް އޮށްތާލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.

ޔާޝާ އާއި ޔަނާލް އުޅޭ ގޭގައި ހުންނަނީ ސިޓިންގ ރޫމް އަކާއި، 2 ކޮޓަރި އާއި، ބަދިގެއަކާ ކާގެކެވެ. ގެއަކީ މާ ބޮޑު ގެއަކަށް ނުވިޔަސް ޔާާޝާ އާއި ޔަނާލް އެގެއާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހެއެވެ. ސިޓިންގ ރޫމް ފަރުމާ ކުރެވިފައި ވަނީ މަޑު ދަނބު ކުލައިންނާއި، ހުދުކުލައިންނެވެ. 2 ކޮޓަރީގައި ވެސް ލައިފައި ހުންނަނީ ހަމަ އެދެކުލައެވެ. ދެ ކޮޓަރި ގޭގައި އިނަސް އެދެމީހުން އުޅެނީ އެއްކޮޓަރި އެއްގައެވެ. އެއީ ޔަނާލް އަކީ ގުގުރި ޖަހާ ބޯކޮށް ވާރެ ވެހުނަސް ބިރުގަންނަ ކުއްޖެކެވެ. ޔާޝާ އާއި ޔަނާލް އެއްބައި ކިޔައިގެން އެހެންވެ ނިދަނީ އެއްކޮޓަރި އެއްގައެވެ.

****

ކޮޓަރީގައި މޭޒެއް ކައިރީ އިން އައިޝަންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި ވަނީ މޭޒުމަތީގައި އިން ލެޕްޓޮޕަށެވެ. އައިޝަން އިނީ ކުޑަ މަސައްކަތެއް ނިންމާލާށެވެ. މިއަދަކީ ބުރަ ދުވަހެއް ކަމުން އައިޝަން އަށް ބްރޭކު ގަޑީގައި އައިސް އޮއްތާވެސް ނުލެވުނެވެ.

ސަލްމާ އުޅުނީ އައިޝަން އަށް ކާން ހަދާށެވެ. ކާން ހަދާ ނިމުމުން، ސަލްމާ ދިޔައީ އައިޝަން އަށާއި، އައިޝަންގެ ބައްޕަ އާނިމް އަށް ކާން ގޮވާށެވެ. އައިޝަން އާއި އާނިމް އައުމުން ސަލްމާ ވެސް އެދެމީހުންނާއެކު ކާންފެށިއެވެ. ”ދަރިފުޅާ…. މާ އަވަސް އަރުވައިލައިން ނުކައިބަލަ. ރީތި ކޮށް ހަމަ ޖެހިގެން ލަސްލަހުން ކައިބަލަ”. އޮފީހައް ދާން ލަސް ވެގެން އަވަސް އަރުވައިލައިގެން ކާން އިން އައިޝަން އަށް ނަޒަރު ވަކި ކޮށްލަމުން ސަލްމާ ބުނެލިއެވެ. ”އެއީ ދެތެއް ދަރިފުޅާ!”. ސަލްމާގެ ވާހަކައިގެ ބައިވެރި ވެލަމުން އާނިމް ބުނެލިއެވެ. ”ލަސް ވާއްޗޭ އެހާ އަވަސް މި ކުރަނީ”. ސަލްމާ އަށާއި އާނިމް އަށް ބަލާލަމުން އައިޝަން ބުނެލިއެވެ.

ކުޑަ އާއިލާ އަކަސް މިއީ ވަރަށް އުފާވެރި އާއިލާއެކެވެ.

*****

ޔާޝާ އޮފީހައް ދާން ނުކުތީ ދޭއް ޖަހަން ފަސް މިނެޓައް ވެފަ އޮއްވައެވެ. މަޑު ހިނގުމެއްގައި ޔާޝާ ދިޔަ އިރު ޒުވާން އުމުރުގެ ގިނަ ފިރިހެން ކުދިންގެ ލޯތައް އަމާޒު ވެފައި ވަނީ ޔާޝާ އަށެވެ. ނަމަވެސް ޔާޝާ ހަމަ މީހަކާ ދިމާލައް ބަލާ ނުލާ ހަމަ ދާގޮތައް ދަނީއެވެ. ގެއަކާ އޮފީހަކާ މާދުރެއް ނޫނެވެ.

އޮފީހައް ގޮސް ވަތްއިރު އައިޝަން އޮފީސް ތެރޭގައި ހުއްޓެވެ. އައިޝަން އަށް ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ރައްދު ކޮށްލާފައި، ޔާޝާ ކެބިން އަށް ވަދެ، ހޭންޑް ބޭގު މޭޒު މަތީގައި ބައިންދާފައި ކޮމްޕިއުޓަރ ހުޅުވާފައި މަސައްކަތްތައް ނިންމަން ފެށިއެވެ.

*****

ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. ޔަނާލް ނުކުތީ ހަވީރު ސައިބޯނެ އެއްޗެއް ގަންނަން ވެގެން ފިހާރަ އަކަށް ދާށެވެ. ޔަނާލް ގޮސް ފިހާރަ ދޮރު ހުޅުވާލިއިރު، ފިހާރަ ސޭޓަކަށް އިން ޒުވާނާ އިނީ ލަވައެއް ކިޔާށެވެ.

” ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީ އޭއޭނާ***ސިއްރު ސިއްރުންނޭ ބަލަނީ ޒުވާނާ***ފެނިފާ ލޯބި ވެވިއްޖޭ ދެލޮލާ ރީތި މޫނާ***ގެއްލި ހިތްވަރު ކުޅެނީއޭ ހަދާނާ”. ފިހާރައިގަ އިން ޒުވާނާ ލަވަ ހުއްޓުނީ ކުރިމަތިން ޔަނާލް ފެނުމުންނެވެ.

ކުރިން ވެސް ޔަނާލް މިފިހާރަ އަށް އަންނަ އިރަށް އެ ޒުވާނާ އިންނަނީ ކަޅި ޖަހާ ނުލާ ޔަނާލް އަށް ބަލަންށެވެ. އެކަމަކު ޔަނާލް އެކަމަކާ މާ ބޮޑަކަށް އަޅައެއް ނުލައެވެ. ޔަނާލް ގަންނަން އައި ބިސްކޯދު ބޮނޑި ނަގާފައި ކައުންޓަރ ކައިރީގައި ބައިންދާފައި ކިހާ ވަރަކައް ތޯ ސުވާލު ކުރިއެވެ. ”20 ރުފިޔާ އަށް!… ކުއްޖަ އަށް ކިޔަނީ ކޮން ނަމެއްތަ؟”. އެ ޒުވާނާ ޔަނާލް އާ ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. ” އަހަންނަށް ކިޔަނީ އާނިޝް”. ޔަނާލް އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނުމުން އާނިޝް އަމިއްލަ އަށް އާނިޝްގެ ނަން ޔަނާލް ކައިރީގައި ބުނެލިއެވެ. ނަމަވެސް ޔަނާލް އެކަމާ އަޅައި ނުލައި ކައުންޓަރ މޭޒު މަތީގައި ވިހި ރުފިޔާ ބާއްވާފައި ބިސްކޯދު ބޮނޑި ހިފައިގެން ފިހާރައިން ނުކުމެގެން ގެއަށް ދިޔައެވެ.

އާނިޝް އަށް އަމިއްލަ އަކަށް ވެސް އާނިޝް އަށް އެވާ ގޮތެއް ނޭނގެއެވެ. ޔަނާލް ފެނުން ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް އާނިޝް ބުނެދޭން ނޭނގޭ ކަހަލަ އިހްސާސް ތަކެއް ކުރެވުނެވެ. އާނިޝް ފަހަތުން ކިތަންމެ އަންހެން ކުދިންނެއް އުޅުނަސް އާނިޝް އަކަށް އެއްވެސް ގޮތެއް ނުވެޔެވެ. އެކަމަކު ޔަނާލް ފެނުނީމަ މިވާ ގޮތެއް ނޭނގެއެވެ.

******

”ދޮންތާ… ކޮން ވިސްނުމެއްގެ ތެރޭގައި ތިއޮތީ؟؟؟”. ފާހަނަ އިން ނިކުތް ޔަނާލް އެނދުމަތީގައި ފެންކަޅި ވެފަ އޮތް ޔާޝާ ފެނުމުން ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. ޔާޝާ ސުވާލައް ޖަވާބު ނުދީ، ދެ ލޮލުގައި ޖަމާވެފައި ހުރި ކަރުނަ ތައް ފޮހެލާފައި، ކަމެއްނުވާ ކަމައް ހަދާފައި ގަދަަކަމުން ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ޔަނާލް އަށް ރައްދު ކޮށްދިނެވެ.

”ދޮންތާ.. ދެން އެކަންތައް ހަދާން ނައްތާލަބަލަ! އޭނަ ދޮންތަ ބޭނުން ނުވާތީނުން އެެހެން އެ ހެދީ”. ޔަނާލް ޔާޝާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ޔާޝާ އަށް ހުސްވަގުތެއް ލިބިއްޖިއްޔާ ޔާޝާ އޮންނާނީ އަބަދު މާޒީ ހަނދާން ކޮއް ކޮއްފަ ރޯންށެވެ. ލޯބިވެރިޔާ ދޯކާ ދީފަ އެހެން މީހަކާ އެކީ އުޅޭތަން ބަލަން ވަކި ކެއްވާނީވެސް ކާކައް ހެއްޔެވެ؟

ޔާޝާ އެ ހިޔާލު ތަކުން ދުރައް ދޭތޯ ޔަނާލް ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އަދި ޔާޝާ އަށް ވަރަށް ވިސްނައި ވެސް ދެއެވެ.

ޔަނާލް އާއި ޔާޝާ ނިދަން ތައްޔާރު ވިއެވެ. ނައިޓީ ލައިން އައިސް ކޮޓަރީގައި ދިއްލާފައި ހުރި ހުދު ބޮކި ނިވާލާފައި، ނިދާ ބޮކި ދިއްލިއެވެ. ނިދާ ބޮކީގައި ހުންނަނީ ދަނބު ކުލައިގެ ފަނޑު އައްޔެކެވެ. ކޮޓަރީގައި އޮންނަ ކިންގު ސައިޒް ބޮޑު އެނދުގައި އެދެމީހުން އޮންނަ ވަރަށް ޖާގަ އޮންނާތީ ދެމީހުން ވެސް އޮންނަނީ އެއް އެދެއްގައެވެ. ”ގުޑް ނައިޓް ނާލް” ޔާޝާ އެނދުގައި އޮށޯންނަމުން ބުނެލިއެވެ. ” ދޮންތަ އަށް ވެސް ގުޑް ނައިޓް އެންޑް ސްވީޓް ޑްރީމްސް”. ޔަނާލް ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ.

ދެމީހުން ދެމީހުންނަށް ގުޑް ނައިޓް ކިޔާފައި ނިދޭތޯ ބެލިއެވެ.

******

އެނދު މަތީގައި އޮތް އާނިޝް އަށް އޮވެވުނީ ލޯ މަރާލައިގެން ޔަނާލްގެ ސޫރަ ސިފަ ކޮށްލަ ކޮށްލަ އެވެ. ”އެ ކުއްޖާ އާ ދިމާވާނީ ކިހިނެއްބާ؟… އެ ކުއްޖާގެ ނަން އެނގޭނީ ކިހިނެކުން ބާ؟… އެ ރީތި ޖާދުވީ ދެލޮލެއް… ހިތިފަތި ބުމައެއް… މަޑު ފިޔާތޮށި އަރާ ތުންފަތެއް…. ރީތި ބައްޓަމަކަށް ހުރި ހަށިގަނޑެއް”. އާނިޝް ލޯ މަަރައިން އޮވެ ކިޔަމުން ދިޔައެވެ. ”ފެނުނީއްސުރެ އޭނާ ހިތް އެދެނީ ބައްދަލު ވެލުމޭ… ނިދި ގެއްލިއްޖޭ، ކިޔެމުން މިދަނީ މިތުރާގެ ނަމޭ”. އަނެއްކާވެސް ލަވައެއްގެ ތަންކޮޅެއް އާނިޝް ކިޔާލިއެވެ.

****

ޖެހިގެން އައި ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެވެ. ޔާޝާ ގެއިން ނުކުމެގެން ހިނގަމުން ހިނގަމުން ގޮސް އޮފީހައް ވަނެވެ. ”ޔާޝާ…. މިއަދު އާ ކުއްޖެއް އޮފީހައް ޖޮއިންވި. އެކުއްޖާ އިންނާނީ ޔާޝާގެ ކެބިން އާ ޖެހިގެން ހުންނަ ކެބިންގަ… އެހެންވީމާ އެކުއްޖާ އޮފީހައް ދުރުވީމަ ޔާޝާ މި އޮފީހުގަ ކަންތައްތައް ހުންނަ ގޮތް ކިޔާލަ ދޭތި އެ ކުއްޖަ އަށް”. އައިޝަން ޔާޝާ ކައިރީގައި ބުނެލިއެވެ. ”ލައްބަ”. ޔާޝާ މިހެން ބުނެ ޔާޝާގެ ކެބިން އަށް ވަނެވެ.

އޮފީހައް އައި އާ ކުއްޖަ ފެނިފަ ޔާޝާ އިތުރައް ދެރަވާން ފެށިއެވެ. ލޮލައް ކަރުނަ ޖަމާވާން ފެށިއެވެ. އެއީ ހަމަ ޔާޝާ އަށް ދޯކާދީ ހެދި ޔާޝާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ (ނާއިޝް) ގެ މިހާރު ލޯބިވެރިޔާ އީމާ އެވެ.

 

*.ނުނިމޭ.*

106

Maisha maii

💙💙I love all my readers💜💜

You may also like...

86 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. mi part varah varah varah varah reethi…Maa sha allah..when is next part..waiting for the next part…

  ⚠Report!
  1. Awwn thankss yanaal🌺🌹🌺🌹… Liyevun haa enme avahakah up kohdheynan.. Keep waiting dear🌹

   ⚠Report!
 2. YAASHA varah reethi name eh…Mi part hama habeys ingey…maasha allah.waiting for the next part..Yaasha ge bai ginain genes dheichey mai sis..

  ⚠Report!
  1. Awwn Thank you so much ameesha🌹🌹🌹… Keep waiting💚. Yes Yaasha ge bai ves ginain genesdheynan..

   ⚠Report!
 3. Miothy thedhuveri loabeege part 2 vx up kohlaafa. Ummeedh kuran hurihaa kudhinnah mi part vx kamudhaane kamah🌼🌻🌸🌹🌺. Hurihaa kudhin vx kiyaalaafa comment eh kohlahchey. Good night all💙💜💛💚❤sweet dreams🌛🌙

  ⚠Report!
 4. Miulhey boys kudhin gothei neyngeyne ingey ish…Ish vx hama dhoakaa dheefaane dhw..Aneikaa ehen nahadhaathi ingey ishoo..Ish vihyya yanaa ah vuren gina dhuvahu adhi dhuniyega thihury..Yanaa Aumuge two years kurin.hama eyru dhoakaa dheefaa ne dhw…Hehe 😜😜😜😜

  ⚠Report!
 5. Huh…😞😞😞ma Yaasha ah Ekani dhw dhoakaa dhinee😀😀😀
  Yanaa ah ingeyni mioeh hurihaa dhuvahu ehkon ulhun iru…

  ⚠Report!
 6. Hehe okay okay…Ingey ish dhoakaa eh nudheyne kan..😙
  Hey ish dhera nuvahchey dhen hiyei nuvey ekam yaasha libeyne hennei…😁😁😁Good night.sweet dreams..

  ⚠Report!
 7. hey mai..mi vaahaka ehaa avahah ninmaa nulaathi ingey..mi part nice.maasha allah..Waiting for the next part..Amesha ebuni gothah yaasha name reethi vrh.Yaasha bai neges dheythi ingey ginain..
  Yanaa are naaish vrh fahkaa 2 friends nd vrh majaa vaane hen heevey..

  ⚠Report!
  1. Thank you so much malaa🌺🌺. Yh mi akee ehaa kuri vaahaka eh noon. Adhi nimen kairi vx nuvey. Yaasha ge bai ves ginain genesdheynan. Keep waiting dear🌺🌺🌺🌺💙… Malaa. U ge name vx v salhi😍. Yes yanaa aa naaish v majaa

   ⚠Report!
 8. Thank you so much malaa sis..Mashah vuren yanaa maaa majaa vaane…😄😄😄mi yanaa nidhaakah vx noolhey dhw..

  ⚠Report!
 9. Mithan thaaga nuvaane dhw meehun ge mauloomaathu dheykah…Sorry inegy..mashah vuren 2 years kuda vaane yanaa….

  ⚠Report!
 10. Hehe OK…Mi part vrh vrh reethi…Yaasha name varah special name eh..varah reethi name..Yaasha bai ginain genes dheichey…Waiting for the next part…

  ⚠Report!
 11. Cover pic varah reethi…Yaasha haadha reethi name ekey Masha Allah. …Yaasha bai ginain genes dheichey..mi part hama habeys ingey mai..waiting for the next part..

  ⚠Report!
  1. Thank you alya💜💙💜… “Yaasha” mi name reethi vegen ulhey baivaru kudhinnah. Yaasha ge bai ginain genesdheynan insha Allah. Keep waiting dear🌺🌼🌺

   ⚠Report!
 12. Wow 😍😍😍😍 Masha Allah 😘😘😘😘😘varah Varah reethi ingyyy mi part ves❤️❤️❤️ whn is next part 😉😊😊😊😊 curiously waiting for it 😘😘😘😘😘😘 varah miss ingyy mai mathin ❤️❤️ 😘😘😘😘😘😘 LYSM ❤️❤️❤️❤️😘😘😘 all the best on ur exams ingyy❤️❤️❤️❤️ 💯💯💯 one of my favourite story 😘😘😘😘😘

  ⚠Report!
  1. Awwwwwwn❤❤❤…. Thank you for the colourful comment. Varah ufaavehje meekko favourite story thakuga mi story himeneythi💜💙💜💙💜. Meekko ge test thakah vx kaamiyaabee akah edhen🌺🌺🌺… Miss u more🌹🌹… Next part vx liyevun haa enme avahakah. Keep waiting💚💛

   ⚠Report!
 13. Hama vv reethi.maiii.. shaa ah dhw ehmme fahun commenteh mi kurevuny. Ekm ehmme furthama shaa mi storyge mi part ky…waiting for next

  ⚠Report!
  1. Thank you so much lamko🌺🌺🌺…. Next part liyevun haa enme avahakah☺💜… Keep waiting dear💚💛

   ⚠Report!
 14. Mi vaahaka ehaa avahah nimaa nulaathi ingey mai.Yaasha reethi name eh….v v v v v reethi mi part…maa sha allah.waiting for the next part..

  ⚠Report!
  1. Thank you so much fauzaan🌸.. Yh mi vaahaka ehaa kureh nuvaane. Keep waiting dear

   ⚠Report!
  1. Rah buneema ingeyne ehen hurihaa kudhinnah vx. public noon nama bunees. Rah noon ehen ehcheh ahaalinama. Sorry ingey rah nubunevuneema😢

   ⚠Report!
 15. vaahaka ehaa eh noon
  mi kahala vaahaka akaa balaafa maa kuru jumla ginaee
  and sifa kurunthah ves liyefa hunnagothun hama feel vanee kiyaairu hiyaalee ehcheh kiyaa henn
  vaahakaige there ah vannan unhagoo
  but keep it up
  mibuni kanthakah visnaalaigen ehen commenters ves buneladheefa huri kuhthah balaigen liye veythoa masakkaii kurey
  adhi alah vaahaka liyaan fetti kujjakah veema ves mihen vun ekashii genvey
  and mi website ah laafa ebahuri varah reethi vaahaka
  ekahala vaahakathah kiyaigen bodah improve veythoa balaa
  misaalakah dhiraa wish ge vaahaka aa kiyaaraa and jana liyefa hunna vaahaka thah kiyaalaba
  adhi vaane
  and pls readers ge comment thakah ihthiraam kurey
  mi website pa ves authors ah rank thakeh dheefa hurey kanneynge
  rank mathivaanee readers ge comment ah reply kurivarakah
  but rude koh reply kuraanama rank dhavvaa kamah baeh writers ge faraathun engun
  keep it up
  adhi vaane maii ahves
  bodah improve kurey
  insha allah adhi molhethi writers aa ves hama kureveyne maii hivvaru kohfiyyaa
  and vaahaka nimendhen genes dhevey thoa balaathi
  nuliyevey dhuvas kolheh aadhevijje nama bunelaathi
  kehtheri kamaaeku inthizaaru kuran engeynee eyrun
  good luck

  ⚠Report!
  1. Thank you for feedback… Thibuni kanthah rangalhu kureveytho varah masakkaiy kuraanan

   ⚠Report!
  2. Ey ikoo thieee kaakutha? Kuru jumla gina konme vaahaka eh ga ves. Rude koh comment kuraavaahaka thi dhakkanee maii rude koh comment eh koggen tha?. Konme kujjaku ves vaahaka liyanee liyaa hithun. Thi comment ves thi noon gothakah bunevidhaane dhw. Maaa negative kohlaafa. Ehen hedheema maii kihaa dhera vaane. Gina kudhin story liyun huttanee ves thikahala meehunnaa hedhi😡😬. Mi story ekam mashah v reethi. Dhen thihaa hadiyyaa vaahaka nukeema veenun. Ehves meehaku nukiyas ma kiyaanan vaahaka. Maii mi kahala hadi mududhaaru comment thakaa hedhi story liyun nuhuttaathi. Maii ehves kamakaa dhera nuvey. Maii hama thigothuga kuriyah dhey.

   ⚠Report!
  3. Ehgothakahves maii dherakollaakah noon iku ehen buneekee
   maii dheravinama vv bodah sorry
   and mary ah bunelan beynumee thigothah maii ah heyoedhey meehehge namugai
   thifadha bahuruvayakun vaahaka dhekkeema maiI ah ves huthuru
   and iku konthaaku bunefa othee maii rude koh vaahaka dhahkayey egothah heevefa othiyaa maafah edhen baehfaharu readers hinhama nujehey fadha baeh ehchehi maii ah bunevifa hunnaathee maii ah heyoedhey meehehgothah maii ge samaal kamah gennan bunee
   and maii ah bunelan beynumee adhives ehfaharu maii dheravaa ehcheh bunevifa othiyaa sorry ey

   ⚠Report!
 16. Wow speechless😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍. You’re very very talented❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤. Maasha Allah💞💞💞. I love this. When next😕. Im waiting for it

  ⚠Report!
 17. mai…mi part ves hama obi ingey..whn next..avahah up koaldhehchy..ekm mal ah yageeneh noon enge next part ah ehaa avhah comment kurevynecomment kurevyne kamuge..varah buxy koa mi ulhenee.ekm ves try kuraanan…free vi haa avahakah..btw maii kihineh thr. i miss u..dhn kon iraku thr mai hangout use kuranee?…bye.tc..

  ⚠Report!
 18. Mi part varah varah varah reethi…Maa sha allah….yaasha name reethi ingey maa sha allah..❤❤❤❤❤❤❤.Mi vaahaka ehaa kuru nukuraathi ingey…waiting for the next part..😍😘😘😘😛😚

  ⚠Report!
  1. Thank you sooooooo much lullu💜❤💜❤💜… Yh mi vaahaka ehaa kureh nuvaane.. Keep waiting

   ⚠Report!
  1. Thank you dear🌺🌸🌺…….. Next part liyevun haa enme avahakah☺😊. Keep waiting

   ⚠Report!
 19. Mai…mi part ves varah reethi.kuri ahvhre bodhu than improve vehjekam faahaaga koalevy.u can do it.
  😚..whn next ..avahah up koaladhehchy.btw i miss you..bandhu v ma hangout use kuraanan tha..
  Varah tlk koalaaa hithun mi huree..adhives rangalheh nuvy tha phn?
  😭

  ⚠Report!
  1. Yeah kuran… But mihaaru nukuraathaa month eh vedhaane. Mai phn halaaku veema mihaaru nukurevenii. Yanaa kurantha?

   ⚠Report!
  1. Anonymous ah meehun kuraahaa kanthahthakaah nubehi nuhureveny tha alhe..hurihaa kamakaah behey…Anonymous akaa noon dhw mai vaahaka dheiky..😠😠😠

   ⚠Report!
 20. Mai fennahen hyvaathy ve..Vaanan umurah vaahakaige comment akun fenunyma mai thw yageen kohly….Mi vaahaka vx mee lwbi ge vaahaka eh dhw…

  ⚠Report!
  1. Yh mi vx loabeege vaahaka eh, and hithaamaige bai thah vx hunnaane. Mai eba visnan biruveri vaahaka eh vx liyan… Thanks💜❤

   ⚠Report!
  1. Hmm test nimihje Tuesday ga… Miadhu vaahaka up kohlan kamah ulhunee ekam phn aa kulhevey vareh noon eh loa sakaraaiy vegen loluga rihsaathi miulheny. Next week ga up kohdheynan insha Allah. Keep waiting dear

   ⚠Report!
  1. Yaasha favorite ey dhw haadha Gina kudhin😅😅😅. Thank you dear🌸. Next part next week ga. 500 word liyevihje but ehaavaru maa kuru vaanetheeve adhi liyelaafa up kohdheynan. Keep waiting💜

   ⚠Report!
 21. Mai ah phone eh libunyma Zaaee ah help vaan veenu…Zaaee akah neynge register vaakah.phone or lap eh libunyma zaaee iraadha kurei vihyyaa story liyan fashaane…Zaaee ah bune dhy bala register vaane goeh..kanthah kuran jehey goeh…

  ⚠Report!
  1. Yeah phn libuneema on vaanan… Zaaee ah kiyai dheynan register vaane gothaa hurihaa ehcheh. Varah ufaa vey mi site ah gina kudhin story liyaathee. Zaaee vx vaane hurihaa ehcheh kiyaidhineema story liyan fashan.<3… Mai ah veevarakun help vaanan…….
   kobaatha zaaee? I want talk her. ☺💜💜💜🌺.

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.