ޔާޝާ އޮފީސް ނިންމާފައި ގެއަށް ދާން ނުކުތެވެ. ވެފަ ހުރި ވަރު ބައްޔަކުން ޔާޝާ ދިޔަ މަގުމަތިން ފިހާރަ އަކަށް ވަދެ ފިނި ދެ ކޯކު ދަޅު ގަނެގެން ދިޔައީ ގެއަށެވެ. ގެއަށް ގޮސް ވަތްއިރު ޔަނާލް ފެންނާކައް ނެތެވެ. ”ނާލް… ނާލް”. ޔާޝާ ޔަނާލް އަށް ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ގޭގެ އެކި ތަންތަން ހޯދާ ހޯދާ ވެސް ޔަނާލް އެށް ނުފެނުނެވެ. ޔަނާލް ނުފެނުމުން ޔާޝާ ހުރީ ވަރަށް ހާސް ވެފައެވެ. ޔާޝާ ކޮޓަރީގައި ހުއްޓާ ފަހަތުން އައިސް މީހަކު ބައްދާލި ތަނުން ޔާޝާ ސިހިގެން ދިޔައެވެ. އެއީ ޔަނާލް އެވެ. ޔަނާލް އެ ހުރީ ޔާޝާ އަށް ސަޕްރައިޒްއެއް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ، ފާހަނަ ދޮރު އެފަރާތައް ވަދެ ފިލައެވެ. އެތަނެއް ޔާޝާ އެއް އޭރަކު ނުބަލައެވެ. ”ނާލް. ދެން ދޮންތަ ކިރިޔާ ބިރުން ހަލާކު ނުވީ”. ޔާޝާ ޔަނާލް އާ ދިމާލައް ބަލާލާފައި ޔަނާލް ގެ ކޮލުގައި ހިފާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އެއަޑުގައި ކުރެހިފައިވީ ހާސް ކަމެވެ. ”ދޮންތާ… އެހާ ހާސް ނުވެބަލަ. ދެންވެސް ލޯ މަރާބަލަ”. ޔާޝާ ލޯ މެރުމުން ޔާޝާގެ ލޯމަތީގައި ޔަނާލްގެ މަޑު ދެއަތް އަޅައިގެން ޔާޝާ ކާގެއައް ގެންދިޔައެވެ. އަދި ގެންގޮސް ލޯ ހުޅުވުމަށް ޔާޝާ ކައިރީ ޔަނާލް ބުންޏެވެ. ޔާޝާ ލޯ ހުޅުވާލިއިރު ފެނުނު މަންޒަރަކުން ޔާޝާ އުފާ ވެގެން ގަބޫލް ނުކުރެވޭ ފަދައިން އަނގަމަތީގައި އަތްއަޅާ ލައިގެން މޭޒު މަތީގައި ހުރި ޔަނާލް ތައްޔާރު ކޮށްލާފައި ހުރި އެކި ވައްތަރު ވައްތަރުގެ ކާ އެއްޗެހި ކައިރިއަށް ޖެހިލިއެވެ. ޗިކެން ފުރައިޑް ރައިސް އާއި، ކެބެޖާއި ކެރެޓް ލައިގެން ހަދާފައި ހުރި ސަޓަނި އާއި، އަދި ޗޮކުލެޓް ޕުޑިން އާއި، އިތުރު ފޮނި އެއްޗެއް މޭޒު މަތީގައި އަތުރާފައިވާ ތަށި ތައްޓަށް އަޅާފައި ހުއްޓެވެ. ޔަނާލް އާއި ޔާޝާ އަކީ ވަރަށް މީރު ކޮށް ކައްކާ ދެކުދިންނެވެ. އެކަމް ފޮނި އެއްޗެހި ބޮޑަށް މީރު ކޮށް ހަދަން އެނގެނީ ޔަނާލް އަށެވެ. ”ދޮންތާ ތިހެން ބަލަހައްޓައިން ނީންދެ އަވަހައް ކާން ފަށާބަލަ”. ޖޯޑަކަށް ޔާޝާ ގެނައި ކޯކު ދަޅު އަޅަމުން ޔަނާލް ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު ޔަނާލް ތުންފަތައް ވެރިވީ ލުއި ހިނިތުންވުމެކެވެ. ޔަނާލް އާއި ޔާޝާ ކައި ނިންމާލުމަށް ފަހު ދިޔައީ ކޮޓަރި އަށް އޮށްތާލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.

ޔާޝާ އާއި ޔަނާލް އުޅޭ ގޭގައި ހުންނަނީ ސިޓިންގ ރޫމް އަކާއި، 2 ކޮޓަރި އާއި، ބަދިގެއަކާ ކާގެކެވެ. ގެއަކީ މާ ބޮޑު ގެއަކަށް ނުވިޔަސް ޔާާޝާ އާއި ޔަނާލް އެގެއާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހެއެވެ. ސިޓިންގ ރޫމް ފަރުމާ ކުރެވިފައި ވަނީ މަޑު ދަނބު ކުލައިންނާއި، ހުދުކުލައިންނެވެ. 2 ކޮޓަރީގައި ވެސް ލައިފައި ހުންނަނީ ހަމަ އެދެކުލައެވެ. ދެ ކޮޓަރި ގޭގައި އިނަސް އެދެމީހުން އުޅެނީ އެއްކޮޓަރި އެއްގައެވެ. އެއީ ޔަނާލް އަކީ ގުގުރި ޖަހާ ބޯކޮށް ވާރެ ވެހުނަސް ބިރުގަންނަ ކުއްޖެކެވެ. ޔާޝާ އާއި ޔަނާލް އެއްބައި ކިޔައިގެން އެހެންވެ ނިދަނީ އެއްކޮޓަރި އެއްގައެވެ.

****

ކޮޓަރީގައި މޭޒެއް ކައިރީ އިން އައިޝަންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި ވަނީ މޭޒުމަތީގައި އިން ލެޕްޓޮޕަށެވެ. އައިޝަން އިނީ ކުޑަ މަސައްކަތެއް ނިންމާލާށެވެ. މިއަދަކީ ބުރަ ދުވަހެއް ކަމުން އައިޝަން އަށް ބްރޭކު ގަޑީގައި އައިސް އޮއްތާވެސް ނުލެވުނެވެ.

ސަލްމާ އުޅުނީ އައިޝަން އަށް ކާން ހަދާށެވެ. ކާން ހަދާ ނިމުމުން، ސަލްމާ ދިޔައީ އައިޝަން އަށާއި، އައިޝަންގެ ބައްޕަ އާނިމް އަށް ކާން ގޮވާށެވެ. އައިޝަން އާއި އާނިމް އައުމުން ސަލްމާ ވެސް އެދެމީހުންނާއެކު ކާންފެށިއެވެ. ”ދަރިފުޅާ…. މާ އަވަސް އަރުވައިލައިން ނުކައިބަލަ. ރީތި ކޮށް ހަމަ ޖެހިގެން ލަސްލަހުން ކައިބަލަ”. އޮފީހައް ދާން ލަސް ވެގެން އަވަސް އަރުވައިލައިގެން ކާން އިން އައިޝަން އަށް ނަޒަރު ވަކި ކޮށްލަމުން ސަލްމާ ބުނެލިއެވެ. ”އެއީ ދެތެއް ދަރިފުޅާ!”. ސަލްމާގެ ވާހަކައިގެ ބައިވެރި ވެލަމުން އާނިމް ބުނެލިއެވެ. ”ލަސް ވާއްޗޭ އެހާ އަވަސް މި ކުރަނީ”. ސަލްމާ އަށާއި އާނިމް އަށް ބަލާލަމުން އައިޝަން ބުނެލިއެވެ.

ކުޑަ އާއިލާ އަކަސް މިއީ ވަރަށް އުފާވެރި އާއިލާއެކެވެ.

*****

ޔާޝާ އޮފީހައް ދާން ނުކުތީ ދޭއް ޖަހަން ފަސް މިނެޓައް ވެފަ އޮއްވައެވެ. މަޑު ހިނގުމެއްގައި ޔާޝާ ދިޔަ އިރު ޒުވާން އުމުރުގެ ގިނަ ފިރިހެން ކުދިންގެ ލޯތައް އަމާޒު ވެފައި ވަނީ ޔާޝާ އަށެވެ. ނަމަވެސް ޔާޝާ ހަމަ މީހަކާ ދިމާލައް ބަލާ ނުލާ ހަމަ ދާގޮތައް ދަނީއެވެ. ގެއަކާ އޮފީހަކާ މާދުރެއް ނޫނެވެ.

އޮފީހައް ގޮސް ވަތްއިރު އައިޝަން އޮފީސް ތެރޭގައި ހުއްޓެވެ. އައިޝަން އަށް ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ރައްދު ކޮށްލާފައި، ޔާޝާ ކެބިން އަށް ވަދެ، ހޭންޑް ބޭގު މޭޒު މަތީގައި ބައިންދާފައި ކޮމްޕިއުޓަރ ހުޅުވާފައި މަސައްކަތްތައް ނިންމަން ފެށިއެވެ.

*****

ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. ޔަނާލް ނުކުތީ ހަވީރު ސައިބޯނެ އެއްޗެއް ގަންނަން ވެގެން ފިހާރަ އަކަށް ދާށެވެ. ޔަނާލް ގޮސް ފިހާރަ ދޮރު ހުޅުވާލިއިރު، ފިހާރަ ސޭޓަކަށް އިން ޒުވާނާ އިނީ ލަވައެއް ކިޔާށެވެ.

” ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީ އޭއޭނާ***ސިއްރު ސިއްރުންނޭ ބަލަނީ ޒުވާނާ***ފެނިފާ ލޯބި ވެވިއްޖޭ ދެލޮލާ ރީތި މޫނާ***ގެއްލި ހިތްވަރު ކުޅެނީއޭ ހަދާނާ”. ފިހާރައިގަ އިން ޒުވާނާ ލަވަ ހުއްޓުނީ ކުރިމަތިން ޔަނާލް ފެނުމުންނެވެ.

ކުރިން ވެސް ޔަނާލް މިފިހާރަ އަށް އަންނަ އިރަށް އެ ޒުވާނާ އިންނަނީ ކަޅި ޖަހާ ނުލާ ޔަނާލް އަށް ބަލަންށެވެ. އެކަމަކު ޔަނާލް އެކަމަކާ މާ ބޮޑަކަށް އަޅައެއް ނުލައެވެ. ޔަނާލް ގަންނަން އައި ބިސްކޯދު ބޮނޑި ނަގާފައި ކައުންޓަރ ކައިރީގައި ބައިންދާފައި ކިހާ ވަރަކައް ތޯ ސުވާލު ކުރިއެވެ. ”20 ރުފިޔާ އަށް!… ކުއްޖަ އަށް ކިޔަނީ ކޮން ނަމެއްތަ؟”. އެ ޒުވާނާ ޔަނާލް އާ ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. ” އަހަންނަށް ކިޔަނީ އާނިޝް”. ޔަނާލް އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނުމުން އާނިޝް އަމިއްލަ އަށް އާނިޝްގެ ނަން ޔަނާލް ކައިރީގައި ބުނެލިއެވެ. ނަމަވެސް ޔަނާލް އެކަމާ އަޅައި ނުލައި ކައުންޓަރ މޭޒު މަތީގައި ވިހި ރުފިޔާ ބާއްވާފައި ބިސްކޯދު ބޮނޑި ހިފައިގެން ފިހާރައިން ނުކުމެގެން ގެއަށް ދިޔައެވެ.

އާނިޝް އަށް އަމިއްލަ އަކަށް ވެސް އާނިޝް އަށް އެވާ ގޮތެއް ނޭނގެއެވެ. ޔަނާލް ފެނުން ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް އާނިޝް ބުނެދޭން ނޭނގޭ ކަހަލަ އިހްސާސް ތަކެއް ކުރެވުނެވެ. އާނިޝް ފަހަތުން ކިތަންމެ އަންހެން ކުދިންނެއް އުޅުނަސް އާނިޝް އަކަށް އެއްވެސް ގޮތެއް ނުވެޔެވެ. އެކަމަކު ޔަނާލް ފެނުނީމަ މިވާ ގޮތެއް ނޭނގެއެވެ.

******

”ދޮންތާ… ކޮން ވިސްނުމެއްގެ ތެރޭގައި ތިއޮތީ؟؟؟”. ފާހަނަ އިން ނިކުތް ޔަނާލް އެނދުމަތީގައި ފެންކަޅި ވެފަ އޮތް ޔާޝާ ފެނުމުން ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. ޔާޝާ ސުވާލައް ޖަވާބު ނުދީ، ދެ ލޮލުގައި ޖަމާވެފައި ހުރި ކަރުނަ ތައް ފޮހެލާފައި، ކަމެއްނުވާ ކަމައް ހަދާފައި ގަދަަކަމުން ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ޔަނާލް އަށް ރައްދު ކޮށްދިނެވެ.

”ދޮންތާ.. ދެން އެކަންތައް ހަދާން ނައްތާލަބަލަ! އޭނަ ދޮންތަ ބޭނުން ނުވާތީނުން އެެހެން އެ ހެދީ”. ޔަނާލް ޔާޝާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ޔާޝާ އަށް ހުސްވަގުތެއް ލިބިއްޖިއްޔާ ޔާޝާ އޮންނާނީ އަބަދު މާޒީ ހަނދާން ކޮއް ކޮއްފަ ރޯންށެވެ. ލޯބިވެރިޔާ ދޯކާ ދީފަ އެހެން މީހަކާ އެކީ އުޅޭތަން ބަލަން ވަކި ކެއްވާނީވެސް ކާކައް ހެއްޔެވެ؟

ޔާޝާ އެ ހިޔާލު ތަކުން ދުރައް ދޭތޯ ޔަނާލް ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އަދި ޔާޝާ އަށް ވަރަށް ވިސްނައި ވެސް ދެއެވެ.

ޔަނާލް އާއި ޔާޝާ ނިދަން ތައްޔާރު ވިއެވެ. ނައިޓީ ލައިން އައިސް ކޮޓަރީގައި ދިއްލާފައި ހުރި ހުދު ބޮކި ނިވާލާފައި، ނިދާ ބޮކި ދިއްލިއެވެ. ނިދާ ބޮކީގައި ހުންނަނީ ދަނބު ކުލައިގެ ފަނޑު އައްޔެކެވެ. ކޮޓަރީގައި އޮންނަ ކިންގު ސައިޒް ބޮޑު އެނދުގައި އެދެމީހުން އޮންނަ ވަރަށް ޖާގަ އޮންނާތީ ދެމީހުން ވެސް އޮންނަނީ އެއް އެދެއްގައެވެ. ”ގުޑް ނައިޓް ނާލް” ޔާޝާ އެނދުގައި އޮށޯންނަމުން ބުނެލިއެވެ. ” ދޮންތަ އަށް ވެސް ގުޑް ނައިޓް އެންޑް ސްވީޓް ޑްރީމްސް”. ޔަނާލް ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ.

ދެމީހުން ދެމީހުންނަށް ގުޑް ނައިޓް ކިޔާފައި ނިދޭތޯ ބެލިއެވެ.

******

އެނދު މަތީގައި އޮތް އާނިޝް އަށް އޮވެވުނީ ލޯ މަރާލައިގެން ޔަނާލްގެ ސޫރަ ސިފަ ކޮށްލަ ކޮށްލަ އެވެ. ”އެ ކުއްޖާ އާ ދިމާވާނީ ކިހިނެއްބާ؟… އެ ކުއްޖާގެ ނަން އެނގޭނީ ކިހިނެކުން ބާ؟… އެ ރީތި ޖާދުވީ ދެލޮލެއް… ހިތިފަތި ބުމައެއް… މަޑު ފިޔާތޮށި އަރާ ތުންފަތެއް…. ރީތި ބައްޓަމަކަށް ހުރި ހަށިގަނޑެއް”. އާނިޝް ލޯ މަަރައިން އޮވެ ކިޔަމުން ދިޔައެވެ. ”ފެނުނީއްސުރެ އޭނާ ހިތް އެދެނީ ބައްދަލު ވެލުމޭ… ނިދި ގެއްލިއްޖޭ، ކިޔެމުން މިދަނީ މިތުރާގެ ނަމޭ”. އަނެއްކާވެސް ލަވައެއްގެ ތަންކޮޅެއް އާނިޝް ކިޔާލިއެވެ.

****

ޖެހިގެން އައި ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެވެ. ޔާޝާ ގެއިން ނުކުމެގެން ހިނގަމުން ހިނގަމުން ގޮސް އޮފީހައް ވަނެވެ. ”ޔާޝާ…. މިއަދު އާ ކުއްޖެއް އޮފީހައް ޖޮއިންވި. އެކުއްޖާ އިންނާނީ ޔާޝާގެ ކެބިން އާ ޖެހިގެން ހުންނަ ކެބިންގަ… އެހެންވީމާ އެކުއްޖާ އޮފީހައް ދުރުވީމަ ޔާޝާ މި އޮފީހުގަ ކަންތައްތައް ހުންނަ ގޮތް ކިޔާލަ ދޭތި އެ ކުއްޖަ އަށް”. އައިޝަން ޔާޝާ ކައިރީގައި ބުނެލިއެވެ. ”ލައްބަ”. ޔާޝާ މިހެން ބުނެ ޔާޝާގެ ކެބިން އަށް ވަނެވެ.

އޮފީހައް އައި އާ ކުއްޖަ ފެނިފަ ޔާޝާ އިތުރައް ދެރަވާން ފެށިއެވެ. ލޮލައް ކަރުނަ ޖަމާވާން ފެށިއެވެ. އެއީ ހަމަ ޔާޝާ އަށް ދޯކާދީ ހެދި ޔާޝާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ (ނާއިޝް) ގެ މިހާރު ލޯބިވެރިޔާ އީމާ އެވެ.

 

*.ނުނިމޭ.*

161

86 Comments

 1. Yanaa

  October 30, 2019 at 9:20 pm

  mi part varah varah varah varah reethi…Maa sha allah..when is next part..waiting for the next part…

  • Maisha maii

   October 30, 2019 at 9:35 pm

   Awwn thankss yanaal🌺🌹🌺🌹… Liyevun haa enme avahakah up kohdheynan.. Keep waiting dear🌹

 2. Naaish

  October 30, 2019 at 9:29 pm

  Yanaa sis dhw first…Mi part varah salhi..maa sha allah..waiting for the next part..

  • Maisha maii

   October 30, 2019 at 9:36 pm

   Yes mi faharu yanaa first.. Thankyou so much naaish. Keep waiting🌸

 3. Yanaa

  October 30, 2019 at 9:33 pm

  Yeah ish,me first…..Ish dhoakkaa dhiny dhw..hehe

  • Maisha maii

   October 30, 2019 at 9:37 pm

   Hehe😂😂😂… Story ga ulhey naaish dhw mi ulhenii😂😂😂.

 4. Naaish

  October 30, 2019 at 9:35 pm

  No Yaanoooo😠😠😠..Dhen yanaa ah ingeynu ma nudheyne kan dhw…..

  • Maisha maii

   October 30, 2019 at 9:38 pm

   Hehe😂😂

 5. Ameesha

  October 30, 2019 at 9:39 pm

  YAASHA varah reethi name eh…Mi part hama habeys ingey…maasha allah.waiting for the next part..Yaasha ge bai ginain genes dheichey mai sis..

  • Maisha maii

   October 30, 2019 at 9:48 pm

   Awwn Thank you so much ameesha🌹🌹🌹… Keep waiting💚. Yes Yaasha ge bai ves ginain genesdheynan..

 6. Maisha maii

  October 30, 2019 at 9:44 pm

  Miothy thedhuveri loabeege part 2 vx up kohlaafa. Ummeedh kuran hurihaa kudhinnah mi part vx kamudhaane kamah🌼🌻🌸🌹🌺. Hurihaa kudhin vx kiyaalaafa comment eh kohlahchey. Good night all💙💜💛💚❤sweet dreams🌛🌙

 7. Yanaa

  October 30, 2019 at 9:49 pm

  Miulhey boys kudhin gothei neyngeyne ingey ish…Ish vx hama dhoakaa dheefaane dhw..Aneikaa ehen nahadhaathi ingey ishoo..Ish vihyya yanaa ah vuren gina dhuvahu adhi dhuniyega thihury..Yanaa Aumuge two years kurin.hama eyru dhoakaa dheefaa ne dhw…Hehe 😜😜😜😜

  • Maisha maii

   October 30, 2019 at 9:58 pm

   Hehe😂😂… Yanaa aa naaish aa thi ehrashu 2 kudhin tha?

 8. Naaish

  October 30, 2019 at 9:53 pm

  Huh…😞😞😞ma Yaasha ah Ekani dhw dhoakaa dhinee😀😀😀
  Yanaa ah ingeyni mioeh hurihaa dhuvahu ehkon ulhun iru…

  • Maisha maii

   October 30, 2019 at 10:01 pm

   Ekam story ga ebaoih naaish Yaasha kiyaa kujjakah dhoakaa dhin vaahaka😅

 9. Yanaa

  October 30, 2019 at 9:57 pm

  Hehe okay okay…Ingey ish dhoakaa eh nudheyne kan..😙
  Hey ish dhera nuvahchey dhen hiyei nuvey ekam yaasha libeyne hennei…😁😁😁Good night.sweet dreams..

  • Maisha maii

   October 30, 2019 at 9:59 pm

   😂

 10. Yanaa

  October 30, 2019 at 10:14 pm

  Yeah mai sis…Aharun eh rashei…

  • Maisha maii

   October 30, 2019 at 10:45 pm

   Hehe.. Best dhw

 11. Malaa

  October 30, 2019 at 10:19 pm

  hey mai..mi vaahaka ehaa avahah ninmaa nulaathi ingey..mi part nice.maasha allah..Waiting for the next part..Amesha ebuni gothah yaasha name reethi vrh.Yaasha bai neges dheythi ingey ginain..
  Yanaa are naaish vrh fahkaa 2 friends nd vrh majaa vaane hen heevey..

  • Maisha maii

   October 30, 2019 at 10:49 pm

   Thank you so much malaa🌺🌺. Yh mi akee ehaa kuri vaahaka eh noon. Adhi nimen kairi vx nuvey. Yaasha ge bai ves ginain genesdheynan. Keep waiting dear🌺🌺🌺🌺💙… Malaa. U ge name vx v salhi😍. Yes yanaa aa naaish v majaa

 12. Yanaa

  October 30, 2019 at 10:21 pm

  Hehe Thanks malaa…Yeah varah majaa vaane ish…😊😊

  • Maisha maii

   October 30, 2019 at 10:50 pm

   Ish ekani tha. Yanaa vx v majaa😂😂😂

 13. Naaish

  October 30, 2019 at 10:24 pm

  Thank you so much malaa sis..Mashah vuren yanaa maaa majaa vaane…😄😄😄mi yanaa nidhaakah vx noolhey dhw..

  • Maisha maii

   October 30, 2019 at 10:51 pm

   Hehe… Yanaa nidhaanee ish nidheema ehnu

 14. Yanaa

  October 30, 2019 at 10:27 pm

  Ish Adhi maaa majaa vaane ingey..Nidhan nugos gen tha thiulheni…miulheni nidhan okay..

 15. Ameesha

  October 30, 2019 at 10:28 pm

  Yanaa nd naaish kon rashei tha????

 16. Naaish

  October 30, 2019 at 10:32 pm

  Male ga ulheni…but Ufan rashei noon..kiyavan vegen…sorry ingey rah nubune vuneema..

  • Maisha maii

   October 30, 2019 at 10:53 pm

   Public veema dhw… Ish use kurantha and yanaa use kurantha hangout

 17. ??????

  October 30, 2019 at 10:33 pm

  Yanaa nd Naaish ge Age kihaa varei???

 18. Naaish

  October 30, 2019 at 10:35 pm

  Mithan thaaga nuvaane dhw meehun ge mauloomaathu dheykah…Sorry inegy..mashah vuren 2 years kuda vaane yanaa….

 19. ???????

  October 30, 2019 at 10:38 pm

  Hehe OK…Mi part vrh vrh reethi…Yaasha name varah special name eh..varah reethi name..Yaasha bai ginain genes dheichey…Waiting for the next part…

  • Maisha maii

   October 30, 2019 at 10:55 pm

   Thankyou dear🌻… U ah v special dhw yaasha hehe😂. Keep waiting

 20. Alya

  October 30, 2019 at 10:52 pm

  Cover pic varah reethi…Yaasha haadha reethi name ekey Masha Allah. …Yaasha bai ginain genes dheichey..mi part hama habeys ingey mai..waiting for the next part..

  • Maisha maii

   October 30, 2019 at 11:01 pm

   Thank you alya💜💙💜… “Yaasha” mi name reethi vegen ulhey baivaru kudhinnah. Yaasha ge bai ginain genesdheynan insha Allah. Keep waiting dear🌺🌼🌺

 21. Meekkomee

  October 31, 2019 at 10:51 am

  Wow 😍😍😍😍 Masha Allah 😘😘😘😘😘varah Varah reethi ingyyy mi part ves❤️❤️❤️ whn is next part 😉😊😊😊😊 curiously waiting for it 😘😘😘😘😘😘 varah miss ingyy mai mathin ❤️❤️ 😘😘😘😘😘😘 LYSM ❤️❤️❤️❤️😘😘😘 all the best on ur exams ingyy❤️❤️❤️❤️ 💯💯💯 one of my favourite story 😘😘😘😘😘

  • Maisha maii

   October 31, 2019 at 2:06 pm

   Awwwwwwn❤❤❤…. Thank you for the colourful comment. Varah ufaavehje meekko favourite story thakuga mi story himeneythi💜💙💜💙💜. Meekko ge test thakah vx kaamiyaabee akah edhen🌺🌺🌺… Miss u more🌹🌹… Next part vx liyevun haa enme avahakah. Keep waiting💚💛

 22. §HåĂĶĶÓ

  October 31, 2019 at 11:57 am

  Hama vv reethi.maiii.. shaa ah dhw ehmme fahun commenteh mi kurevuny. Ekm ehmme furthama shaa mi storyge mi part ky…waiting for next

 23. aizaan

  October 31, 2019 at 2:10 pm

  maii thee kon rasheh gr kujjeh

  • Maisha maii

   October 31, 2019 at 5:41 pm

   Sorry😢… Public veema nubuneveyne😢

 24. Lamko

  October 31, 2019 at 2:18 pm

  Awww mi part vx varah reethi whn nxt part….
  Cant wait for nxt part

  • Maisha maii

   October 31, 2019 at 5:43 pm

   Thank you so much lamko🌺🌺🌺…. Next part liyevun haa enme avahakah☺💜… Keep waiting dear💚💛

 25. Fauzaan

  October 31, 2019 at 6:50 pm

  Mi vaahaka ehaa avahah nimaa nulaathi ingey mai.Yaasha reethi name eh….v v v v v reethi mi part…maa sha allah.waiting for the next part..

  • Maisha maii

   November 1, 2019 at 11:29 am

   Thank you so much fauzaan🌸.. Yh mi vaahaka ehaa kureh nuvaane. Keep waiting dear

 26. aizaan

  November 1, 2019 at 10:18 am

  keeve public veema rah nubunevenveee
  ehen writers ves buney
  dhen pls hama ekani rah bunedhii

  • Maisha maii

   November 1, 2019 at 11:32 am

   Rah buneema ingeyne ehen hurihaa kudhinnah vx. public noon nama bunees. Rah noon ehen ehcheh ahaalinama. Sorry ingey rah nubunevuneema😢

 27. ikoo

  November 1, 2019 at 10:32 am

  vaahaka ehaa eh noon
  mi kahala vaahaka akaa balaafa maa kuru jumla ginaee
  and sifa kurunthah ves liyefa hunnagothun hama feel vanee kiyaairu hiyaalee ehcheh kiyaa henn
  vaahakaige there ah vannan unhagoo
  but keep it up
  mibuni kanthakah visnaalaigen ehen commenters ves buneladheefa huri kuhthah balaigen liye veythoa masakkaii kurey
  adhi alah vaahaka liyaan fetti kujjakah veema ves mihen vun ekashii genvey
  and mi website ah laafa ebahuri varah reethi vaahaka
  ekahala vaahakathah kiyaigen bodah improve veythoa balaa
  misaalakah dhiraa wish ge vaahaka aa kiyaaraa and jana liyefa hunna vaahaka thah kiyaalaba
  adhi vaane
  and pls readers ge comment thakah ihthiraam kurey
  mi website pa ves authors ah rank thakeh dheefa hurey kanneynge
  rank mathivaanee readers ge comment ah reply kurivarakah
  but rude koh reply kuraanama rank dhavvaa kamah baeh writers ge faraathun engun
  keep it up
  adhi vaane maii ahves
  bodah improve kurey
  insha allah adhi molhethi writers aa ves hama kureveyne maii hivvaru kohfiyyaa
  and vaahaka nimendhen genes dhevey thoa balaathi
  nuliyevey dhuvas kolheh aadhevijje nama bunelaathi
  kehtheri kamaaeku inthizaaru kuran engeynee eyrun
  good luck

  • Maisha maii

   November 1, 2019 at 11:34 am

   Thank you for feedback… Thibuni kanthah rangalhu kureveytho varah masakkaiy kuraanan

  • 💜Mary💜

   November 1, 2019 at 3:52 pm

   Ey ikoo thieee kaakutha? Kuru jumla gina konme vaahaka eh ga ves. Rude koh comment kuraavaahaka thi dhakkanee maii rude koh comment eh koggen tha?. Konme kujjaku ves vaahaka liyanee liyaa hithun. Thi comment ves thi noon gothakah bunevidhaane dhw. Maaa negative kohlaafa. Ehen hedheema maii kihaa dhera vaane. Gina kudhin story liyun huttanee ves thikahala meehunnaa hedhi😡😬. Mi story ekam mashah v reethi. Dhen thihaa hadiyyaa vaahaka nukeema veenun. Ehves meehaku nukiyas ma kiyaanan vaahaka. Maii mi kahala hadi mududhaaru comment thakaa hedhi story liyun nuhuttaathi. Maii ehves kamakaa dhera nuvey. Maii hama thigothuga kuriyah dhey.

  • ikoo

   November 1, 2019 at 10:31 pm

   Ehgothakahves maii dherakollaakah noon iku ehen buneekee
   maii dheravinama vv bodah sorry
   and mary ah bunelan beynumee thigothah maii ah heyoedhey meehehge namugai
   thifadha bahuruvayakun vaahaka dhekkeema maiI ah ves huthuru
   and iku konthaaku bunefa othee maii rude koh vaahaka dhahkayey egothah heevefa othiyaa maafah edhen baehfaharu readers hinhama nujehey fadha baeh ehchehi maii ah bunevifa hunnaathee maii ah heyoedhey meehehgothah maii ge samaal kamah gennan bunee
   and maii ah bunelan beynumee adhives ehfaharu maii dheravaa ehcheh bunevifa othiyaa sorry ey

 28. haisham

  November 1, 2019 at 10:35 am

  ehcheh hee nukuraathi ingey
  maii thee maakurath kujjeh tha
  yes or no

  • Maisha maii

   November 1, 2019 at 11:35 am

   No… Mee maakurath kujjeh noon

 29. 💜Mary💜

  November 1, 2019 at 2:34 pm

  Wow speechless😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍. You’re very very talented❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤. Maasha Allah💞💞💞. I love this. When next😕. Im waiting for it

  • Maisha maii

   November 1, 2019 at 10:19 pm

   Awwwn thank you so much Mary🌺🌺🌺🌺… Keep waiting

 30. malsamalkkomal

  November 1, 2019 at 3:09 pm

  mai…mi part ves hama obi ingey..whn next..avahah up koaldhehchy..ekm mal ah yageeneh noon enge next part ah ehaa avhah comment kurevynecomment kurevyne kamuge..varah buxy koa mi ulhenee.ekm ves try kuraanan…free vi haa avahakah..btw maii kihineh thr. i miss u..dhn kon iraku thr mai hangout use kuranee?…bye.tc..

 31. Lullu

  November 1, 2019 at 9:16 pm

  Mi part varah varah varah reethi…Maa sha allah….yaasha name reethi ingey maa sha allah..❤❤❤❤❤❤❤.Mi vaahaka ehaa kuru nukuraathi ingey…waiting for the next part..😍😘😘😘😛😚

  • Maisha maii

   November 1, 2019 at 10:21 pm

   Thank you sooooooo much lullu💜❤💜❤💜… Yh mi vaahaka ehaa kureh nuvaane.. Keep waiting

 32. ???????

  November 2, 2019 at 5:12 pm

  Varah rythi..maa sha allah..when is next part.????

  • Maisha maii

   November 2, 2019 at 7:21 pm

   Thank you dear🌺🌸🌺…….. Next part liyevun haa enme avahakah☺😊. Keep waiting

 33. malsamalkkomal

  November 4, 2019 at 6:46 pm

  Mai…mi part ves varah reethi.kuri ahvhre bodhu than improve vehjekam faahaaga koalevy.u can do it.
  😚..whn next ..avahah up koaladhehchy.btw i miss you..bandhu v ma hangout use kuraanan tha..
  Varah tlk koalaaa hithun mi huree..adhives rangalheh nuvy tha phn?
  😭

 34. Yanaa.

  November 5, 2019 at 1:50 pm

  Hey mai sis..hangout use Kuran…But ish eh nukurey…

  • Maisha maii

   November 5, 2019 at 7:08 pm

   Yeah kuran… But mihaaru nukuraathaa month eh vedhaane. Mai phn halaaku veema mihaaru nukurevenii. Yanaa kurantha?

  • Naaish

   November 5, 2019 at 10:11 pm

   Thedhei ma nukuran…Yanaa thy hurihaa App eh use kuraa meehaa…😄😄😄

  • Naaish

   November 5, 2019 at 10:13 pm

   Thedhei ma nukuran…Yanaa thy hurihaa App eh use kuraa meehaa…😄 😄😄

  • Maisha maii

   November 5, 2019 at 11:59 pm

   Hehe… Dhen ish vx beynun kuran veenun dhw

 35. Lai

  November 5, 2019 at 4:19 pm

  Hey…mi site ga hunna ehen vaahaka kiyan tha mai????

  • Maisha maii

   November 5, 2019 at 7:09 pm

   Hmm kiyan☺… Kihineh vee?☺

 36. Yanaa

  November 5, 2019 at 7:54 pm

  Yeah mai sis kuran…..

  • Maisha maii

   November 6, 2019 at 12:00 am

   Mai ah on vevey dhuvahakun dheynan ingey I’d

  • Anonymous

   November 6, 2019 at 5:01 pm

   Mmm

  • Yanaa

   November 7, 2019 at 8:57 pm

   Mmm mai sis…..😘😘

  • You know

   November 7, 2019 at 9:34 pm

   Anonymous ah meehun kuraahaa kanthahthakaah nubehi nuhureveny tha alhe..hurihaa kamakaah behey…Anonymous akaa noon dhw mai vaahaka dheiky..😠😠😠

 37. Lai

  November 5, 2019 at 8:00 pm

  Mai fennahen hyvaathy ve..Vaanan umurah vaahakaige comment akun fenunyma mai thw yageen kohly….Mi vaahaka vx mee lwbi ge vaahaka eh dhw…

  • Maisha maii

   November 6, 2019 at 1:00 am

   Yh mi vx loabeege vaahaka eh, and hithaamaige bai thah vx hunnaane. Mai eba visnan biruveri vaahaka eh vx liyan… Thanks💜❤

 38. lai

  November 7, 2019 at 10:19 am

  Mai test vx nimuny dhw….When is next part????

  • Maisha maii

   November 7, 2019 at 11:28 pm

   Hmm test nimihje Tuesday ga… Miadhu vaahaka up kohlan kamah ulhunee ekam phn aa kulhevey vareh noon eh loa sakaraaiy vegen loluga rihsaathi miulheny. Next week ga up kohdheynan insha Allah. Keep waiting dear

 39. Zin

  November 7, 2019 at 11:16 pm

  I love Yaasha…😍😍😙😚😘MI part habeys ingey…when is next part???waiting for the next

  • Maisha maii

   November 7, 2019 at 11:31 pm

   Yaasha favorite ey dhw haadha Gina kudhin😅😅😅. Thank you dear🌸. Next part next week ga. 500 word liyevihje but ehaavaru maa kuru vaanetheeve adhi liyelaafa up kohdheynan. Keep waiting💜

 40. Malaa

  November 8, 2019 at 10:16 pm

  Mai ah phone eh libunyma Zaaee ah help vaan veenu…Zaaee akah neynge register vaakah.phone or lap eh libunyma zaaee iraadha kurei vihyyaa story liyan fashaane…Zaaee ah bune dhy bala register vaane goeh..kanthah kuran jehey goeh…

  • Maisha maii

   November 9, 2019 at 12:09 am

   Yeah phn libuneema on vaanan… Zaaee ah kiyai dheynan register vaane gothaa hurihaa ehcheh. Varah ufaa vey mi site ah gina kudhin story liyaathee. Zaaee vx vaane hurihaa ehcheh kiyaidhineema story liyan fashan.<3… Mai ah veevarakun help vaanan…….
   kobaatha zaaee? I want talk her. ☺💜💜💜🌺.

 41. Yanaa

  November 8, 2019 at 10:20 pm

  Thedhei mai sis…zaaee varah beynun vey story liyan……

  • Maisha maii

   November 9, 2019 at 12:11 am

   Yh… Mai help vaanan zaaee ah❤.

  • Maisha maii

   November 9, 2019 at 12:13 am

   Hey yanaa and malaa…. Kobaatha zaaee?🌺

 42. Malaa

  November 8, 2019 at 10:21 pm

  Hey Naal…Ol ve ba

 43. Yanaa

  November 8, 2019 at 10:24 pm

  Yeah….

 44. Maisha maii

  November 9, 2019 at 11:39 am

  Guys… Mihaaru part 3 submit kohlaifin☺

Comments are closed.