ރިއާން…!

- by - 61- October 22, 2019

“ރިއާން!” ރާއިން އެއްލި ބޯޅަ އައިސް ޖެހުނީ ރިއާންގެ ގައިގައެވެ.”ކުޅޭއިރު ތަންތަނަށް ނުބަލާށޭ ރިއާނޫ!… ރާއިން އެވަރުންވެސް ބެލީ ރިއާން ރުޅި އަރުވާލެވޭތޯއެވެ. “ރާއިން. ރާއިންވެސް ވެއްޖެއްނު ކުޅޭއިރު ތަންކޮޅެއް ބަލައިލަގެން ކުޅެން!”. ރިއާން އަކީ މަޑުމައިތިރި މިޒާޖެއް ހުންނަ ކުއްޖެއް ކަމުން ބުނިލޭ މަޑުކަމުން ރާއިން ގާތަށް ހިނިއައެވެ. “އޯކޭ ދެން ހިނގާ ދާން ، މާދަމާ މެޗުން ވާނެ އަހަރުން މޮޅުވާން.”

އަރާއިގެން އައި އިރާއެކު ކާޔާ އިނީ އަތިރިމަތީގައެވެ. އިރުއަރާ މަންޒަރު އަދި

އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރާކީ ކާޔާ އެންމެ ބަލާލަން ހިތްހަމަޖެހޭ ވަގުތެވެ. ކާޔާ ސިއްސާގެން ދިޔައީ ނީން ކާޔާ ސިއްސުވާލުމުންނެވެ.

ކާޔާ ކީވެތަ އަބަދު މިތަނަށް މިގަޑީގައި އަންނަނީ ،  އަހަރެން ކާޔާ ގެޔަށްވެސް ގޮއްސަ މިއައީ ދެން އިނގިއްޖެ މިނޫން ތާކު ނީންނާނެކަން…………..

 

 

ނުނިމޭ……………

 

61

You may also like...

8 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Nice! When is the next? Story name ves varah Reethi and actually “riyaan” this name is very special name for me so now this story is also very special for me. 💖💖

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.